Muammar Kaddáfí – Zelená kniha

Sen o jednotné Africe, patřící svobodným Afričanům&

 Sen o lidských právech

Základním lidským právem je vlastnit dům bez hypotéky, potřebné vybavení a vlastní auto bez splátek. Každý má právo na práci, odpovídající jeho schopnostem a (celý!) příjem za ni je jeho soukromým vlastnictvím.

Rodina je základem společnosti. Pro člověka má rodina větší právní význam, než stát. Jakýkoliv vliv státu zasahující do práv rodiny je nehumánní a nepřirozený.

Žena a muž jsou si rovni jako lidské bytosti. Žena, která musí pracovat z materiálních důvodů tak, že nemůže vykonávat svou přirozenou funkci a je nucená dávat dítě do jeslí, není svobodná. Žena je majitelkou domu, protože je to jedna z vhodných a nezbytných podmínek pro těhotenství, porod a péči o děti.

Menšiny mají svá vlastní sociální práva. Jakékoli vměšování do těchto práv většinou je aktem nespravedlnosti.

Vzdělání nebo učení neznamená nutně melodizovanou učební osnovu s klasifikovanými předměty v tištěných učebnicích, které se mládež musí učit ve stanovených hodinách ve školních lavicích. Tento typ vzdělání, vládnoucí nyní na celém světě, je proti lidské svobodě. Je jednou z metod potlačujích svobodu a individuální talent člověka.

***

Sen o spravedlivém uspořádání společnosti

Parlament je původně zakládán, aby zastupoval lid, ale to samo o sobě je nedemokratické, protože demokracie znamená moc lidu a nikoli moc jeho zástupců. Pouhá existence parlamentu znamená nepřítomnost lidu, ale skutečná demokracie existuje jedině prostřednictvím účasti lidu a nikoli prostřednictvím činnosti jeho zástupců. Masy jsou naprosto izolovány od svého zástupce a ten je naopak naprosto izolován od nich. Ihned po získání jejich hlasů monopolizuje si sám jejich svrchovanost a jedná místo nich. Poslanci jsou obdařeni beztrestností a imunitou, jež je upírána ostatnímu lidu.  Nejtyranštější diktatury, jaké poznal svět, existovaly ve stínu parlamentů.

Strana je vládou části nad celkem. Je to nejnovější diktátorský nástroj. Účelem zřízení strany je vytvoření nástroje na ovládání lidu a přitom strana předstírá, že její cíle jsou cíli lidu.
Strany spolu bojují všemi prostředky a v důsledku toho se zájmy společnosti stanou obětí tohoto boje o moc. Hra stran je podvodnou fraškou založenou na manévrech, tricích a politické hře, strany mohou být podpláceny a kupovány. Pro společnost je činnost stran politicky a ekonomicky destruktivní.

Zastupitelské demokracie jsou podvodem. Jedinou možností skutečné demokracie je přímá vláda lidu. Muammar Kaddáfí chtěl vytvořit lidové výbory ve všech kmenech a spojit všechny lidové výbory Afriky. Takto chtěl dojít ke spojenectví země nikoliv shora, ale zdola, na základě individuálních ekonomických zájmů jednotlivých částí země.

(Podle Zelené knihy)

***

Utopie, řeknete. Možná, nevím. Ale Muammar Kaddáfí je bezesporu zajímavým, přemýšlivým a nesmírně charismatickým člověkem, který měl vizi o lepším životě svého lidu, ba dokonce snil o spojení celé Afriky. K dobru mu lze přičíst i to, že na rozdíl od jiných vládců nekořistil pro sebe, zatímco lid by živořil v bídě.

Nevím, kdo se proti němu bouří, kdo rozdává karty a podněcuje masy, které se dají ovládnout velmi snadno šikovnou demagogií. Nevím, jak to celé skončí. Jen si přeji, aby to proběhlo bez zahraniční intervence.

***

Připsáno 31.3.2011, kopíruji sem skvělý komentář z NP:

Situace v Lybii očima lékaře, který tam působil:
Autor: M. Janák Datum: 31.03.2011 10:08

1.část
Největším naším problémem v postoji k současné situaci Libye je nazírání tamních událostí evropskýma očima a na pozadí evropských zvyklostí a evropského právního systému.

Muammar (al Qaddafi) není sice volený, ale částí Libyjců respektovaný – spíše ideový, než faktický – vůdce národa. Jeho postavení a moc pramení z toho, že stál v čele nekrvavého převratu, dá se říci vojenského puče, v roce 1969 (1.9.), kdy svrhl krále Idrise I. (tou dobou na léčení v zahraničí – v Turecku, dožilv Egyptě). Dá se říci, že Muammar je národem vnímán jako nástupce krále.

Je tedy omyl a spíše dlouhodobá europeizující tradice jednat o sporných státoprávních otázkách s Muammarem a požadovat jeho odstoupení.

Jednání by měla být vedena jen a pouze s předsedou Všeobecného lidového kongresu – pravděpodobně s Muhammadem Abul-Qasim al-Zwai (zvolen 26.1.2010), pokud už volby tohoto roku neproběhly a nebyl zvolen předseda jiný – vzhledem k tomu, že výše jmenovaný vystupoval v televizním vysílání k libyjským událostem, je pravděpodobné, že je ve funkci i nadále.
 
2.část
Na tomto místě a v této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že současné události v zemi vypukly právě v období každoročních voleb, což media(a pravděpodobně i nelibyjští politici) přehlížejí.

Volby zde probíhají systémem od komunit, kde všichni voliči zvolí představitele obcí (zpravidla vůdce nejsilnějších rodů v komunitě) a zástupce (volitele – opět na stejné bázi) do voleb v baladii, kde jsou zvoleni představitelé baladie a zástupci (volitelé) do voleb do Všeobecného lidového kongresu.

Z jejich řad je potom Všeobecný lidový kongres (což je v podstatě orgán zákonodárný i exekutivní v jednom) – a poté i jeho předseda –zvolen. Považuji za velmi pravděpodobné, že právě výsledky těchto voleb mohly být – zvláště pro mladou generaci, které se dostalo vyššího vzdělání (i v zahraničí) jedním ze spouštěcích mechanizmů současných událostí. Vzhledem k načasování „rebelie“ je více než pravděpodobné, že ještě neproběhly volby do Všeobecného lidového kongresu!

V historickém exkursu je nutno zdůraznit, že král Idris I. byl především emirem východní části země – Kyrenaiky, ke které Tripolitanii a Fazzan v roce 1951, kdy se ujal vlády, připojil a učinil z Bengází hlavní město země.

Muammar(původem ze Syrty), který po převratu z Tripolisu (Tarablis al Gharb) učinil hlavní město Libye a význam Bengází jako centra země potlačil. Což vysvětluje, proč současné události měly svůj začátek v Bengází,Bajdě,Tobruku a v Missuratě – četní místní kmenoví vůdci se s potlačením významu Kyrenaiky nikdy nesmířili.
 

3.část
Právě čorta se sítí placených udavačů je zdrojem moci, tady je to naopak ne nepodobné situaci před rokem 1989, resp. v padesátých letech minulého století v ČSR.

Libyjci, zvláště jedinci arabského původu – jsou velmi nedůvěřiví k cizincům, jednání s nimi je obtížné. Daleko lépe se vychází s Libyjci černošského etnika, zpravidla vzdělanějšími a flexibilnějšími. Z nich se rekrutuje i většina křesťanů (kteří jsou jinak početně zanedbatelnou menšinou) v zemi. Centrem křesťanství je františkánský klášter a kostel v Tripolisu s významnou charitativní a zdravotnickou aktivitou.

Každý Libyjec už při narození dostává příděl zemědělské půdy a pravidelnou roční rentu z výnosů těžby a prodeje ropy. Po ekonomické stránce si tedy libyjští občané nemohou stěžovat. Je ovšem snahou ústřední vlády vzdělávat a zaměstnávat všechny občany, aby jejich podíl na ropném hospodářství země nebyl jejich jediným příjmem.

Jejich aktivita je sledována a pokud se nerealizují v jakékoli práci, nebo vzdělávací činnosti, jsou popotahováni – opět paralela k 50. letům východního bloku.
 

4.část
Pokud Velká Britanie mluví o hrozbě možnosti použití chemických zbraní v zemi, vychází z faktu, že libyjská armáda sarin a yperit použila v letech 1966 – 84 ve válce s Čadem o oblast Aouzou (bohatou na uran).

Libye sice k Ženevskému protokolu o nepoužití chemických zbraní přistoupila v roce 1971, ale s výhradou, že se považuje za vázána tímto protokolem pouze ve vztahu k ostatním smluvním státům. Čad protokol nepodepsal, takže Libye použitím chemických zbraní ve válce o sporné území Aouzou (v době nepokojů v Čadu toto území – s převážně muslimským obyvatelstvem – Libye okupovala) technicky mezinárodní právní normy neporušila. I když z obecného hlediska porušila zvykové zákony války a široce přijímané mravní normy, stejně jako humanitární zásady, platné v civilizované společnosti.

Bez zajímavosti není ani průzkum zájmu o práci ve výzkumu v chemii a mikrobiologii v podzemních komplexech v lokalitách Rabta, Sebha a Tarhuna, vybudovanými v osmdesátých letech(západo)německými stavebními firmami.Neutralizace těchto lokalit by měla být jediným a prvořadým úkolem NATO, pokud se v konfliktu angažuje.

Úmluva o chemických zbraních z roku 1993 sice zahrnuje kontrolní postupy ke sledování dodržování předpisů, takže by nemělo by být možné, aby smluvní strana prováděla program výzkumu a výroby chemických zbraní nepozorovaně. Nicméně, Libye není smluvní stranou této úmluvy,není jí tedy vázána, ani není vystavena mezinárodní inspekci v této souvislosti.

Význam Úmluvy pro monitoring Libye má tedy více co do činění s mechanismem kontroly možnosti dovozu některých chemických prekurzorů a chemikálií vhodných např. jak na výrobu chem.zbraní, tak i léků, ze smluvních zemí úmluvy do států, které signatáři úmluvy nejsou. Obtížný je monitoring dovozu těchto látek z nesmluvních zemí. Úmluva navíc vstoupila v platnost až v roce 1997, kontrolní mechanismus tedy neexistoval v době, kdy program v Rabta, Sebha a Tarhuna už běžel.
 

5.část
A to nemluvím o výzkumu a vývoji bakteriologických a toxinových zbraní – Libye sice v roce 1982 k Úmluvě o biologických a toxinových zbraních (BTWC) z roku 1973 přistoupila, ale je velmi pravděpodobné, že výzkum na tomto poli proběhl (probíhá?) a vzhledem k tomu, BTWC v současné době nemá kontrolní postupy a prostředky pro sledování dodržování úmluvy, může i smluvní stát provádět tajné výzkumy a i výrobu biologických zbraní v rozporu s mezinárodním zákazem.

Prohlášení Muammara o ukončení výzkumu a výroby na tomto poli je nutno brát s velkou rezervou. Zdůrazňuji – z hlediska mezinárodního práva to není de facto, ani de iure, prohlášení představitele země, i když ho svět tak bere, ale prohlášení soukromé osoby bez mezinárodně právní validity. Podobné prohlášení z úst předsedy Všeobecného lidového kongresu nikdy nezaznělo , alespoň pokud je mi známo.

Angažovanost Francie pramení z toho, že Muammar nedělal před leteckými zásahy Francie a dalších států nic jiného, než že se pokusil zabránit rozpadu země.

Pokud separatisté v Bengází chtěli odtrhnout bývalou provincii Cyreneica, svedli by nepochybně s Tripolitanií boj o bývalou provincii Fezzan (kde se nachází ropa, pitná voda aqueductem zásobující pobřeží a v Djaball Tibesti i vzácné kovy a především uran).

Muammarova aktivita ve snaze udržení jednoty země byla nepochybně proti zájmům Francie, která by v případě bojů o Fezzan tuto svou bývalou kolonii „osvobodila“ (nejspíše ze spřáteleného Čadu) a Francie by tak získala t přístup k ropě i k surovinám Djaball Tibesti. A tak pan Sarkozy, když mu tento záměr nevyšel a začal s agresí – údajně v zájmu ochrany civilního obyvatelstva!
 

Reklamy

25 comments

 1. Janika

  Ke stranám pro srovnání Václav Havel, Dálkový výslech: "Smysluplnější by se mi zdálo, kdyby byli voleni lidé a ne strany… Stran nechť je kolik chce, měly by mít ale spíš charakter politických klubů, v nichž by si lidé tříbili názory, osobně se seznamovali a hledali mezi sebou ty, kteří by se hodili ke správě polis, přímo voleb by se však účastnit neměly a nikomu by neměly dávat apriorní mocenské berličky." "Strany jsou pro straníky, Občanské fórum pro všechny", vzpomínáte :-))?

 2. lední brtník

  "Muammar Kaddáfí je bezesporu zajímavým, přemýšlivým a nesmírně charismatickým člověkem""Ve východolibyjském Benghází proběhly nenásilné protesty proti čtyřicetileté diktatuře plukovníka Muammara Kadáfího. Vojsko je rozehnalo střelbou z kulometů.""Pohřební průvod včerejších obětí nechal plukovník Muammar K. ostřelovat minomety. Obytné čtvrti bombardují vojenská letadla. Následník trůnu Sajf Kaddáfí slibuje "bojovat do poslední kulky". Cizinci utíkají, ubikace zahraničních dělníků jsou plundrovány.""Lybijští demonstranti byli napadeni střelbou z vojenských vrtulníků. Začaly dny násilného odporu – část vojska přešla na stranu povstalců. V Benghází jsou zapalovány státní úřady a dobývána kasárna.Poslušnost diktátorovi M.K. začali vypovídat ambasadoři – od Singapuru přes Prahu po Washington. Protesty vypukly i v hlavním městě Tripolisu. Odcházejí první ministři z vlády.V zemi proti neposlušným občanům zasahují černí žoldáci z Afriky i bílí žoldáci z východní Evropy.""Ústava mluví jasně: vezměte jim zbraně." (Muammar Kaddáfí v televizním projevu, kde nespokojence označil za živly, které Al-Kájda omámila drogami.) "Dává jim halucinogenní pilulky do kafe s mlékem."řekl bych, že charismatický vrah má už dávno mozek rozleptaný syfilisem.

 3. Janika

  [2] Věříš tomu, lední brtníku? Nemůže to být spíš tak, že NATO a spol. chce lybijskou ropu?

 4. Janika

  "od té doby (= 2.světové války) bylo vedeno po světě 65 válek, a to většinou jenom jednou zemí nebo třemi čtyřmi, při kterých zahynuly miliony lidí a byly zničeny nevyčíslitelné hodnoty" řekl Muammar Kaddáfí na Valném shromáždění OSN 2009, a všichni se mu smáli… http://www.blisty.cz…t/57397.html

 5. Roj

  Janiko, jaxi můžeš myslet, že je někdo upřímným nositelem výše uvedených myšlenek, a přitom svou zemi tvrdě isoluje, potlačuje nevídaným způsobem svobodu tisku a svobodu informací vůbec? A to je dlouhodobě prokázaný FAKT!

 6. Janika

  [5] Svobodu tisku považuju za jednu z nejdůležitějších svobod, to máš pravdu, Roji. Jenže… je svobodný tisk, který někomu patří a vyjadřuje jeho zájmy, jako je tomu u nás? To za prvé, a za druhé tuhle otázku vnímá zřejmě arabský svět jinak, než my. Vždyť ani Izrael nemá plnou svobodu tisku, z ostatních v tomto regionu vůbec nikdo. Nemáme žádné právo vnucovat jim svoje představy. Jinak ta svoboda tisku vypadá asi tak, že se demokratičtí a svobodní novináři vrhli na Kaddáfího až teď, podle zadání… Kdyby vyhrál, zase by obrátili. Moci se ujme jeho bývalý generál, to je fakt morálka…

 7. lední brtník

  [3] dodávky lybijské ropy tvoří asi 2% příspěvek, jak jsem teď někde zaslech. má výhodu že jde o nějakou kvalitní, přesto je bez problémů nahraditelná.kaddáfí nechává vraždit vlastní lidi, jeho šílenství je za hranicí gerontokratických blábolů na které jsme byli zvyklí i od našich papalášů a estébáků. ale to vraždění se vám komunistům vždycky líbilo – jste jediní kdo soudruha oslavuje.už se ksč omluvila pozůstalým v lockerbie? jsou to jejich mrtví, které nechali zabít ve své zrůdné třídní nenávisti.my tu s vámi jen musíme žít.

 8. Janika

  [7] Lední brtníku a co říkáš tomu, že dneska Kaddáfí možná vraždí i zbraněmi, které mu dodala současná, demokratická ČR? Jinak bys měl své spravedlivé rozhořčení ventilovat tam, kde to nějací komunisté zaregistrují, tady je to zbytečná námaha :-).

 9. Janika

  Zajímavý článek, který dokládá to, co si od začátku myslím, a sice že skutečnou situaci v Libyi jednoduše neznáme: "Pohled na Libyi skrze německá media: stav nouze nebo manipulace?" http://www.blisty.cz…t/57495.html

 10. Roj

  Janiko, to že někdo vraždí českými zbraněmi, rozhodně neznamená, že není vrah :-)Nešlo jen o svobodu tisku, šlo o svobodu informací jako takovou, on omezoval i možnost lidí komunikovat, nakonec vypl internet. Ostatně hezké heslo "Když vám vláda vypne internet, vypněte vládu!" se v jasmínových revolucích uplatňuje stoprocentně :-)Pirátská strana Maroka právě oznámila, že v Libyi začíná fungovat internet na územích kontrolovaných revolucí:http://www.facebook.com…!/PPMaroc

 11. Janika

  [10] Roji, ty víš přesně, co se v Libyi děje? Četl jsi ten článek, na který odkazuji v [9]? Kaddáfí říká, že bojuje proti teroristům, co když to tak opravdu je. Jiní pod záminkou boje s terorismem napadnou jiné státy, to vražda není? Přiznám se, že to dost těžko prožívám, když čtu, že celé je to inscenované jako záminka k napadení Libye. Další "humanitární bombardování" jako v Jugoslávii, další napadení, o kterém za pár let vyjde najevo, že bylo vlastně "omylem", jako Írán. Je mi z toho nanic… Radši téhle debaty nechme, při jiných tématech se snad zase shodneme.

 12. Roj

  Samozřejmě nejsem pro žádné humanitární bombardování. A nevím, co se přesně v Libyi děje.Jen VÍM, že informace o tom celém k nám přišly od Pirátů v Tunisku a i nadále chodí z jim blízkých struktur. Že by to byli teroristi?Já vím, že USA si vyhrazujou právo vypnout světový internet v rámci boje proti teroristům. V tom případě je to i boj proti "mým Pirátům". Takže případné humanitární bombardování by jaxi nepřímo bombardovalo i mě.A nepodceňuj obecně lidi. V devadesátých letech to amíkům ještě dost lidí baštilo, dneska už zůstalo jen pár posledních zabedněnců :-)

 13. Janika

  [12] No, mně se zdálo, že tomu "humanitárnímu bombardování" všichni tleskají… Pravda, u Pirátů jsem žádné stanovisko k tomu zatím nenašla.[13] Dost dobrý článek, jen s výhradou, že za revolucemi nestojí jako příčina jakékoliv zbídačení lidu, kdepak, ta pravá příčina bývá jinde a lid je jen využit jako nástroj.

 14. Roj

  Nemyslím. Zas takový zastánce konspiračních teorií nejsu. To spíš je to tak, že ti "mocní v pozadí" se revoluce jen chopí a snaží se ji otočit ve svůj prospěch, což se jim skoro vždycky podaří.

 15. ratka

  tady to vidim spise jako Roj. Nespokojeni lide se bouri vsude a vzdycky se najdou skupiny, ktere tuto nestabilni silu vyuziji ve svuj prospech. to je jasne. stejne jako kazdy zvedne penize ktere lezi na zemi :o))

 16. Janika

  No, já nevím, nějak si nedokážu představit, že se třeba bezdomovci vzbouří. Myslím, že čím je člověk zbídačenější, tím je neschopnější odporu. Vidím to tak, že u těch spíše nahoře vznikne nějaký střet zájmů, nemusí to být ani navenek zřejmé, a oni velmi snadno lid zmanipulují. Francouzská revoluce tak přece taky vznikla, začal to třetí stav a chudina se pochopitelně s radostí přidala. Ale sami by se nezorganizovali.

 17. Janika

  Ještě přemýšlím o těch Pirátech v Tunisku, co jsou vůbec zač, co je to za sortu lidí, jaké mají zájmy a kde berou informace? Co se týče pirátů v Africe, tak si představuju spíš ty Somálské :-)).

 18. salvatore

  [7] ledni brtniku nemas to trochu popletene? Ona se zastava diktatora, ne lidu, takze komunista jsi spis ty :o))

 19. Janika

  [19]Tohle nálepkování je práve znakem komunistického, totalitního myšlení, salvatore :-).Chova se jako komunista, pise jako komunista a je to tedy… :-))http://tribun.bloguje.cz…#cmt_102Ale dost o tom, jsem ráda, že na mě "soudruh komunista" snad zapomněl :-).

 20. Janika

  Tak o tomhle fakt nevím, co si mám myslet…:"zprávy z válečného pole v Libyi hovoří o tom, že na lidi protestující proti Kaddáfímu se střílí nejen z Apačů, ale i z vrtulníků Chinook a bitevních letounů pocházejících ze Spojených států" a tyto letouny Libye nemá… http://www.blisty.cz…t/57526.html

 21. salvatore

  [20] nezapomnel :)), soudruh komunista je mstivej :o)

 22. Janika

  [22] Chachá, to je další typická komunistická vlastnost :-). Ale to je na tom špatně, chudák, to je mi ho fakt líto…

 23. Janika

  [24] Jistě, s tím souhlasím. Ale myslím, že je dobré připomenout si, že existuje i jiný pohled na uspořádání společnosti, než který je nám vnucován a prezentován jako ten nejsprávnější.