Zjevení svatého Jana

Čtěte pozorně. Nejsem věřící, ale z těchto slov mě zamrazilo.

11.kapitola (Zjevení svatého Jana)

Svědkové Páně dva mocní a slavní od šelmy přemoženi a zbiti

byli. 8. Těla jejich nepohřbená na ulicech velikého města ležeti

mají, 11. ale potom vstanouce z mrtvých, v nebe vstoupí.

15. A poté, když sedmý anděl zatroubí, Kristus Pán království

obdrží, a slávu svou nebeskou předivně zjeví.

 1. I dána mi třtina, podobná prutu, a postavil se tu anděl, [a] řekl [mi]: Vstaň, a změř chrám Boží, i oltář, i ty, kteříž se modlí v něm.
 2. Ale síň, kteráž vně jest, vyvrz ven, a neměř jí. Neboť jest dána pohanům, a budouť tlačiti město svaté za čtyřidceti a dva měsíce.
 3. Ale dám [jej] dvěma svědkům svým, kteříž budou prorokovati tisíc dvě stě a šedesáte dnů (42 měcíců, Kaddáfí vládl 42 let), oblečeni jsouce v pytle.
 4. Tiť jsou dvě olivy a dva svícnové, stojící před obličejem Boha [Pána vší] země.
 5. Jimžto jestliže by kdo chtěl ubližovati, oheň vyjde z úst jejich, a sžíře nepřátely jejich; a takť musí zabit býti, kdož by koli jim škoditi chtěl.
 6. Tiť mají moc zavříti nebe, aby nepršel déšť za dnů proroctví jejich; a mají moc nad vodami, obrátiti je v krev, a bíti zemi všelikou ranou, kolikrát by koli chtěli.
 7. Ale když dokonají svědectví své, šelma vystupující z propasti válku povede proti nim, a zvítězí nad nimi, i zmorduje je.
 8. A ležeti budou těla jejich mrtvá na ryncích města velikého, kteréž slove duchovně Sodoma a Egypt, kdežto i Pán náš ukřižován jest.
 9. A vídati budou [mnozí] z pokolení, a z lidu, a z jazyků, i z národů těla jejich mrtvá za půl čtvrta dne, ale těl jejich mrtvých nedadí pochovati v hrobích.
 10. Anobrž ti, kteříž přebývají na zemi, radovati se budou nad nimi a veseliti se, a dary budou posílati jedni druhým; nebo ti dva proroci trápili ty, jenž přebývají na zemi.
 11. Ale po půl čtvrtu dni duch života od Boha [poslaný] vstoupil do nich, i postavili se na nohách svých, a bázeň veliká spadla na ty, kteříž je viděli.
 12. Potom slyšeli hlas veliký s nebe, řkoucí k nim: Vstupte sem! I vstoupili na nebe v oblace, a hleděli na ně nepřátelé jejich. (legendu už nikdo nepřemůže)
 13. A v tu hodinu stalo se země třesení veliké, a desátý díl města padl, a zbito jest v tom země třesení sedm tisíců lidu, a jiní zstrašeni jsou, a vzdali slávu Bohu nebeskému.
 14. Bída druhá pominula, a aj, třetí bída přijde rychle.
 15. A sedmý anděl zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, řkoucí: Učiněnať jsou království [všeho] světa Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude na věky věků.
 16. Tedy těch čtyřmecítma starců, kteříž před obličejem Božím sedí na stolicích svých, padli na tváři své, a klaněli se Bohu,
 17. Řkouce: Díky činíme tobě, Pane Bože všemohoucí, Kterýž jsi, a Kterýžs byl, a Kterýž přijíti máš; nebo jsi přijal moc svou velikou a království ujal.
 18. I rozhněvali se národové, a přišel hněv tvůj, a čas mrtvých, aby souzeni byli, a aby dána byla odplata služebníkům tvým prorokům, i [jiným] svatým i [všechněm], jenž se bojí jména tvého, malým i velikým, a aby zkaženi byli ti, kteříž nakažují zemi.
 19. I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání, a hlasové, a hromobití, a země třesení, i krupobití veliké.

http://www.gjar-po.sk/import/BIBLECD/ZJ.HTM 

Reklamy