Sionismus 1

Když nejde hora…(1) Dvě samoty (1)

Napsal Lev Veršinin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

sio1

Více než 24 hodin jsem se nemohl připojit k síti. Opravovali cosi na lince. Ale každá mince má kromě rubu také líc. Byv oddělen od blogu, našel jsem si konečně čas pohrabat se v rozpracovaných materiálech a něco dokončit. Přesněji, ani ne tak „něco“, ale to, co už dávno chtěli, abych napsal: jako pokračování „židovské otázky“, vyložit krátce a souvisle historii sionismu. Mám-li být upřímný, i když jsem si na toto téma materiál připravoval, stále jsem se mu vyhýbal, nechtělo se mi opět dráždit husy, které na taková témata okamžitě přiběhnou.

To je asi vše na úvod. Dodat zbývá již jen málo.

Za prvé, poprvé v případě tematických článků, níže uvedený materiál začíná ne na začátku, jak je dobrým zvykem, ale z druhé části, věnované otázce spolupráce sionistů s nacisty, která je faktem. Důvod je ten, že na rozdíl od ostatních částí, tato je již dokončená. První část (kde bude pojednáno, co je to vlastně „sionismus“, a kde je jeho počátek) bude následovat, a pak už to půjde popořadě.

Za druhé, všem, kteří neznají principy popularizačních článků, připomínám: toto není výzkum, neobjevuji žádné Ameriky, pouze reprodukuji všeobecně známá fakta, převzatá z podstatně serióznějších prací (pokud budou někoho zajímat jména autorů, rád je sdělím). Reprodukuji co nejstručněji, bez nepodstatných podrobností a detailů, ale při tom zcela – a právě v tom je, upřímně řečeno, celý vtip – bez jakéhokoliv, pozitivního či negativního hodnocení. Pouze to co bylo, plus vlastní úvahy, proč to bylo právě tak a ne jinak, podepřené pouze elementární logikou a ničím jiným.

Úplně na začátek. Přečetl jsem na toto téma prakticky všechno, co se dalo získat, přitom ve všech variacích a jsem přesvědčen, že plány nacistů nepočítaly s masovou fyzickou likvidací Židů. Neměli je rádi? Ano. Měli je za cizí rasu a škodlivý prvek? Rozhodně. Snažili se omezovat jejich práva a obrat je? Nepochybně. Ale nic víc. Kdybyste v roce 1933 vyprávěli Himmlerovi nebo Streicherovi, natožpak Hitlerovi, který dokázal být v případě nutnosti naprosto nemilosrdným, ale povahou nebyl krutý, o popravčích příkopech a táborech smrti, vůdcové NSDAP by zakroutili ukazováčkem u spánku. Pro ně bylo podstatné pouze jedno: zbavit se jich za jakoukoliv cenu, a vytvoření nesnesitelných podmínek k životu se v ten okamžik považovalo za cenu maximální. V těchto úmyslech byli důslední, na všechno upozorňovali předem, nic neskrývali, a to, že až se chopí moci, čekají německé (o jiných v tom okamžiku nikdo nepřemýšlel) Židy zlé časy nebylo žádným tajemstvím. Nicméně sami němečtí Židé si celou složitost situace neuvědomili hned – což je, mimochodem, naprosto pochopitelné – a vůdcové židovských organizací, zvyklí na způsoby Výmarské republiky, vycházeli z toho, že zdaleka ne všechny předvolební řeči se po volbách stanou návodem k jednání, a tudíž, že se k novým podmínkám bude možné se jednoduše, tak či onak, přizpůsobit.

Při tom vedoucí „tradičních“ (náboženských) komunit, kupodivu přijali novou vládu s určitým uspokojením. Rabínům se silně nelíbil proces asimilace, jenž zašel již příliš daleko, a ze sféry jejich vlivu vyvedl značnou část věřících, včetně té finančně movité. Zcela jim vyhovovala
renesance svého druhu „gheta“, rezervace, kde by Židé, nuceně se navrátivše k náboženství, žili tiše, smažíce se ve vlastní šťávě, nikam nevyčnívali a ničeho se neúčastnili. Zhruba tím směrem také pracovali ve styku s novými úřady, a vrcholem jejich činnosti v tomto směru se stalo Memorandum ze 4.října 1933 zaslané jménem náboženských obcí fýrerovi a Říšskému kancléři. Podstata dokumentu spočívala v tom, že judaismus – to je pouze náboženství, které nemá žádný vztah k marxismu, že komunismus to je  – „vynález hrstky odpadlíků“, kteří opustili tradici, kdežto věřící židé celkově – kategoricky odmítají „hnusnou protiněmeckou propagandu“. Takže – prosili rabíni – Židé potřebují pouze „svůj skromný koutek“, kde by se mohli modlit a pracovat ve prospěch Německa, za něž (což se zvláště zdůrazňovalo) mnohé tisíce věřících Židů padly na frontách První světové války, „o čemž Reichskanzler, který je sám frontovým vojákem, jistě ví“. A jestliže nová vláda hodlá vyhladit všechny Židy, tak ať to řekne rovnou, aby se lidé mohli připravit na setkání s Bohem. Tento, poslední odstavec memoranda byl čistě rétorickým a adresát ho také tak pochopil. Samotnému Hitlerovi ten dokument na stůl samozřejmě nepoložili. Odpověď přišla z podstatně nižší instance, a přestože byla strohá a úmyslně chladná, s nádechem pohrdání v tónech, v textu bylo řečeno, že likvidovat se nikdo nikoho nechystá, kam podít Židy, o tom úřady přemýšlí, a zatím ať žijí v souladu se svými sliby – tiše a nenápadně.

Taková odpověď autory memoranda uklidnila a celkem jim i vyhovovala – na rozdíl od vůdců organizací sdružujících Židy, v té či oné míře emancipované. Ti se upřímně považovali za „Němce Mojžíšova vyznání“, velmi mnozí se ctí prošli válkou, měli vyznamenání a medaile, a stejně jako rabínové doufali, že „se to poddá“, a že se tak či onak podaří dokázat vedení NSDAP, že nemá tak docela pravdu a že i oni milují Vaterland. Již v roce 1933 bylo oficiálně zaregistrováno „Říšské zastupitelství německých Židů“ v čele s uznávanými veřejnými činiteli, včetně některých čistě světských, prakticky opustivších tradice jako byl například Otto Hirsch. Ze všech sil se snažili dokázat nové vládě, že „jsou připraveni být Německu užitečnými čímkoliv bude zapotřebí“, na což vláda odpovídala korektním, leč kategorickým „vy nám nejste k ničemu zapotřebí“, kteroužto pozici potvrdila tím, že Židům zakázala výkon celé řady povolání, kromě jiných těch, majících vztah k právu a také státní službu. Přirozeně Hirsch a jeho kolegové o tom všem psali do zahraničí, přirozeně, židovské obce USA, Británie, Francie a dalších států byly nervózní, a celkem brzy to skončilo bojkotem německého zboží po celém světě, který brzy nabral takové tempo, že vedení Reichu zneklidnělo. Formální důkazy o účasti „Říšského zastupitelství“ na této akci nebyly, přesto se úřady obrátily na tuto a další organizace s požadavkem „objasnit mezinárodnímu společenství smysl změn, ke kterým dochází v Německu“, na což sice herr Hirsch a jeho lidé zareagovali, ale bez zvláštního nadšení (pravděpodobně doufajíce, že svět pomůže). Zato sionisté zaujali pozici zcela opačnou, pustili se do boje s bojkotem okamžitě a celým srdcem.

V podstatě na tom není nic divného ani odsouzeníhodného. Sionisté za prvé k ničemu nepotřebovali „tradici“ – naopak, chtěli být „jako všichni“, za druhé k náboženství měli celkem skeptický vztah, a za třetí nepovažovali se za Němce. Jejich super ideou a super cílem bylo „vytvoření národa z existujícího materiálu“. To znamená, vývoz co největšího množství (ideálně všech) evropských Židů do Palestiny, kde byla již určitá práce k realizaci snu o židovském státě provedena, a co se týče fanatismu, v tom se tihle chlapci málo odlišovali třeba od nacistů. Světlý cíl omlouval jakékoliv prostředky. Takže teorie a praxe NSDAP („Vyhnat za každou cenu!“) zcela korespondovala s jejich vlastní teorií a praxí („Vyvézt za každou cenu!“), a jelikož se brzo záměry, ve většině případů, shodovaly, situace předáky sionismu neznepokojovala. Ve skutečnosti již před tím pozorně sledovali Hitlerova prohlášení, a aniž by se to pokoušeli skrývat, snažili se stavět mosty. Vrcholem těchto aktivit bylo pozvání významného spolubojovníka budoucího fýrera, barona Leopolda Itz, Edlera von Mildenstein, navštívit Palestinu a seznámit se s životem „nových Židů“. Baron (mimochodem, budoucí šéf „židovského oddělení“ SD, zástupce Heydricha a nadřízený slavného Eichmanna) pozvání přijal a spolu s manželkou a v doprovodu jednoho z vedoucích německých sionistů Kurta Tuchlera, se kterým se časem dokonce spřátelil, si téměř půl roku užíval putování po Svaté zemi, navštěvuje kibucy a seznamuje se s aktivem jišuvu (židovská komunita). Výsledkem cesty byla série cestovních poznámek „Cesta nacionálního socialisty do Palestiny“, publikovaná v Goebbelsem vydávaném časopise Der Angriff (Útok). Baron vysoce ocenil to, co viděl, a uvedl, že „uviděl skutečné zázraky“ a že „Žid, svýma rukama obdělávající půdu, stává se zcela jiným, novým Židem“. Podle jeho názoru, „přátelské napomáhání přestěhování“ by mohlo být nejlepším řešením „židovské otázky“. Navíc řešením, „stejně tak užitečným německému národu, tak i Židům, kteří potřebují proměnu“, a dokonce ještě navíc, psal baron, „takovéto řešení by se mohlo časem, samozřejmě ve vzdálené budoucnosti, stát základem pro výstavbu nových vztahů mezi dvěma národy, které jsou nepochybně provázány mnohými vlákny“.

Reciproční návštěvy na sebe nedaly dlouho čekat. Současníci vzpomínali, že již počátkem léta 1933 byla na berlínských úřadech přímo tlačenice hostů z Palestiny, z nichž mnozí se setkali a našli společný jazyk s baronem von Mildensteinem. A někteří měli i jiné kontakty, tak říkajíc zvláštního druhu. Například Chajim Arlozorov, významný sociál-sionista a dokonce „vedoucí oddělení zahraniční politiky“ (téměř ministr zahraničních věcí) Židovské agentury (protovlády budoucího židovského státu) se dokonce pokusil proniknout do Vůdcova blízkého okolí pomocí své bývalé milenky a snoubenky Magdy Goebbelsové, za svobodna Friedländerové. Žádných mimořádných úspěchů nedosáhl – frau Magda se, podle obecného názoru, „rozpouštěla ve svých mužích“ a v manželství s Josefem již nebyla zapálenou sionistkou, jako v době lásky s Chajimem, nýbrž o nic méně zapálenou nacistkou, ovšem příslib spolupráce Arlazorov přece jenom dostal. Pravda, brzy zahynul v Tel Avivu (byl zastřelen, dodnes není známo kým), ale proud hostí z Palestiny to nezastavilo. Jeli se seznámit se situací a kulminačním bodem, který věci rozestavil na svá místa, se stal příjezd předáka té nejvyšší úrovně, Arthura Ruppina, na pozvání samotného Hanse Günthera, profesora Jenské university, považovaného za hlavního teoretika rasového učení (bylo mu dokonce svěřeno odůvodnění Hitlerových tezí v této otázce). Setkání proběhlo ve velmi přátelském duchu: jak sám Ruppin poté poznamenal, „Profesor dělá velmi přátelský dojem. Říká, že Židé nejsou ve vztahu k Árijcům nižší rasou, pouze jinou, neslučitelnou se spolunažíváním. Z toho vyplývá, a na tom jsme se shodli, že pro židovskou otázku je třeba najít nové, čestné řešení“.

Na závěr strany našly společný jazyk. „Všem v Německu bylo jasné“, vzpomínal později jeden z tehdejších vůdců německého sionismu Joachim Prinz, „že pouze sionisté byli schopni odpovědně reprezentovat Židy ve vztahu k nacistické vládě. Všichni jsme byli přesvědčeni, že vláda si jednoho dne sedne se sionisty za kulatý stůl, za kterým poté, co všechny nepokoje a násilí revoluce odezní, bude posouzen nový status německého židovstva. Vláda prohlásila, velmi slavnostně, že na světě není žádná jiná země, která by tak vážně chtěla řešit židovskou otázku, jako Německo. Řešení židovské otázky? To je přece náš sionistický sen! My jsme nikdy nepopírali existenci židovské otázky! De-asimilace? K tomu jsme vyzývali!.. V dopise, napsaném s hrdostí a důstojenstvím, jsme navrhovali konferenci“.

Jde o memorandum z 22.června 1933, zaslané Hitlerovi. Podstata spočívala v tom, že nacionalista nacionalistu vždycky pochopí, a jestliže se nebudeme jeden druhému plést do cesty, pak sionismus jako národní teorie, „zní unisono“ s nacionálním socialismem. Tedy, nic nebrání tomu najít společný jazyk na základě „vzájemného uznání důležitosti odmítnutí egoistického individualismu liberálních časů a jeho nahrazení společnou a kolektivní odpovědností“. Tento dokument, na rozdíl od memoranda „ochránců tradic“ byl přečten samotným říšským kancléřem. Jenže, slova jsou slova, ale konaly se i skutky. Současně s návštěvami němečtí – a zvláště pak palestinští – sionisté rozvinuli ten nejaktivnější boj se všemi projevy kritiky nacionálního socialismu, v první řadě – proti bojkotu, Německu značně vadícímu – přitom boj tak účinný, že bojkot začal velmi brzy uhasínat. Ze své strany Reich nezůstával nic dlužen. Už koncem srpna téhož roku 1933 ministerstvo hospodářství Německa z jedné strany a oficiální zástupci sionistických organizací Německa a Palestiny uzavřeli oficiální dohodu, která vešla do dějin jako „Haavarah-Abkommen“. Jak v němčině, tak v ivritu (moderní hebrejština) to znamenalo totéž – „přesun“, a podstata spočívala v tom, že nacionální socialisté na sebe vzali závazek všemožně napomáhat výjezdu německých Židů do „Země zaslíbené“.

Zainteresovanost říšských úřadů byla tak veliká, že vláda přistoupila nejen na mnohé politické, ale dokonce i na ekonomické ústupky. Obrovská daň z vývozu kapitálu do zahraničí, pocházející ještě z Výmarské republiky, jež se za Hitlera stala zcela lupičskou, byla pro Židy stěhující se do Palestiny (a pouze do Palestiny) podstatně snížena a exportu zboží tamtéž se dostávalo různých výhod. Povolen byl i vývoz movitého majetku. Kromě toho úřady zorganizovaly síť řemeslných a zemědělských učilišť, kde všichni zájemci z řad potencionálních emigrantů mohli získat kvalifikaci vyžadovanou v novém bydlišti. A kromě toho byla společnými silami rozpracována ještě jedna chytrá myšlenka. Angličané (podrobněji o tom později) zavedli již deset let před tím „limit“ na imigraci Židů do Palestiny, učinili ovšem výjimku pro takzvané „vlastníky kapitálu“, kde výši tohoto „kapitálu“ stanovili na jeden tisíc liber. To se týkalo takzvané „Třetí Alie“ (co to je vysvětlím v následujícím, vlastně prvním článku), která přijížděla z Východní Evropy a skládala se hlavně z chudiny, „kapitalistů“ bylo málo a celkový obrázek tak neměnili. Ale tato suma nebyla nad síly německé střední třídy, a „limit“ bylo možné, bez porušení zákona, přesáhnout téměř dvojnásobně.

Suma sumárum, všechno bylo naprosto čisté a otevřené, nikdo se nikoho nepokoušel podrazit a všechno fungovalo ke všeobecné spokojenosti. Zhruba v této době Goebbels, který měl program na starosti, nařídil razit tu pamětní medaili – s vyobrazením Davidovy hvězdy na líci a svastiky na rubu – kterou tak rádi připomínají někteří osobitě myslící, leč málo znalí jedinci. V téže době se také změnil i tón říšského tisku. Nejenom že teplé materiály o „našich Německo opouštějících sousedech“ se často objevovaly ve „Völkischer Beobachter“, přitom coby autoři figurovaly takové figury jako Heydrich, – dokonce i v nesmiřitelném Streicherově „Der Stürmer“ se mnohé zmírnilo. Na jeho stránkách byl „Žid jako takový“ stále zobrazován jako naprosto odporný, tlustý, nosatý a s pejzy, leč vznikl i obraz „nového Žida“. Samozřejmě, také nosatého, ale svalnatého, disciplinovaného, s motykou, kladivem a orlím pohledem, hrdě narovnávajícího široká ramena na pozadí vlastnoručně vytvořené oázy. Velmi podobné plakáty zdobily i areály „přípravných táborů“, kde – samozřejmě pod sionistickou vlajkou, třepotající se svobodně v německém větru (pochopitelně pouze v areálu těchto táborů) – probíhalo praktické vyučování a tréninky základní vojenské (pro každý případ) přípravy.

Byli i tací, pravda, co házeli klacky pod nohy. Vůdcům náboženských komunit se vůbec nelíbilo působení „bezbožných ateistů“ na věřící a vedení „Říšského zastupitelství“ žárlilo. Sice také v podstatě nebylo proti přesídlení, ale nechtělo ho uskutečňovat dříve, než v Palestině „budou vytvořeny civilizované životní podmínky“, a pod svým vedením, samozřejmě. Strategii konkurence nazývali „ukvapenou“, „předčasnou“, ba dokonce „zločinem proti sionismu“, a někteří zvláště předvídaví, dokonce požadovali zastavení projektu, jelikož „nové Německo dříve nebo později zkoriguje své stanovisko“. Současně, samozřejmě, strašili nerozhodné všemožnými hrůzami. Počínaje „malárií“, přes „strašnou dřinu“ až po „příšerné Araby“ (kteří, jak akce probíhala, skutečně začínali být nervózní). Ti lidé měli autoritu, mnozí se podle nich řídili, a v roce 1934 začal program váznout a to se vůbec nelíbilo úřadům. Jejich odpověď zřejmě přišla v podobě smutně proslulých Norimberských zákonů z roku 1935, otevřeně rasistických a velmi ponižujících pro Židy, kterým již zcela otevřeně ukazovali, že nemá smysl lpět na Německu a dělat si nějaké naděje. Někteří badatelé mají za to, že na jejich přijetí se tak či onak podíleli i sionisté, ale reálné důkazy pro to neexistují.  Ale to, že o nich věděli předem a přijali je bez rozhořčení, to je fakt. Přitom fakt naprosto pochopitelný a vysvětlitelný: když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Ještě do přijetí zákonů se v jejich tiskovinách začaly objevovat velmi tvrdé články, na hranici kritiky nacizmu, jejichž podstatou bylo, že balit kufry je třeba co nejdříve, a kdo se opozdí, ten to prostě nestihne. Kromě toho, čtenáře čestně upozorňovali, že sionisté zachrání ty, kteří to stihnou, a za opozdilce žádnou odpovědnost neponesou, ti nechť se potom zlobí sami na sebe. Dokonce na toto téma vyšla kniha, ve které autor, jistý Georg Karesky, psal o „možnosti masových vražd“. Je ale zajímavé, že úřady Reichu, které na jakékoliv projevy neúcty (a už vůbec ze strany „méněcenné rasy“) reagovaly velmi tvrdě, si tohoto druhu publikací nevšímaly, a vůbec se ve vztahu k sionistům chovaly vlídně. Dokonce i obyčejné rodiny, které si podaly žádost o emigraci (ovšem pouze do Palestiny), se jen zřídka dostávaly do problémů, a když ano, šlo většinou o náhodu, takže není divu, že projekt začal znovu nabírat obrátky. A to tak, že ostře. „Aby potok emigrantů“ – referoval výše zmíněný Arthur Ruppin – „nezaplavil jako láva v Palestině již existující sídla, musí být dodržen rozumný procentuální poměr mezi počtem přijíždějících a počtem již žijících“.

Zkrátka, všechno šlo podle plánu ke vzájemné spokojenosti. Bez lásky, pochopitelně, leč s plným pochopením výhod vzájemné spolupráce. V průběhu šesti let, do začátku velké války v Evropě, na základě vzájemně odsouhlasených kvót (minimálně 15 a maximálně 20 tisíc lidí ročně – více nebylo možné kvůli integraci, a celý program měl být ukončen zhruba v roce 1960) stihlo šťastně odjet více než 60 tisíc zájemců. A v žádném případě neodjížděli jako žebráci. Na vybavení emigrantů bylo převedeno řádově 100 miliónů říšských marek, což samo o sobě vyvolalo ve vedení jišuvu extázi. „Ulice jsou tady vydlážděny penězi, jak jsme si v dějinách našeho sionistického hnutí ani snít neodvážili,“ – informoval Tel Aviv z Berlína jistý Moše Belinson, jeden z lidí odpovědných za projekt – „jsou tu předpoklady tak skvělého úspěchu, jaký bychom nikdy neměli a mít nebudeme“. Člověk jásá, a člověka je možné pochopit: k realizaci snu – nezávislého státu – byly potřeba peníze a lidé, jenže peněz bylo do této chvíle málo a lidé jeli také nepříliš ochotně, když tu náhle se všechno změnilo.

Je třeba čestně říci, že ne úplně všechno bylo zářivě skvělé. Plánovitá emigrace definitivně zničila kdysi velmi slušné, ovšem v okamžiku jejího započetí již silně pokažené vztahy jišuvu s Araby, začala téci krev (podrobněji o tom ve druhé části). Kolem peněz, jak už to tak bývá, začali se točit šejdíři – jak židovští, tak němečtí – vytvářejíce prvostránkové aféry za účasti velmi odpovědných osob. Byla i všelijaká vzájemná nepochopení, někdy velmi smutná, hlavně mezi prostým lidem. Lidský faktor je lidský faktor. Ale celkově obleček seděl ke všeobecné spokojenosti. A hlavně, nikoho nic nešokovalo. Konec konců, Hitlera měli v celém civilizovaném světě za trochu podivína, ale jinak váženého politika, pečujícího o svůj stát (teprve ho čekalo stát se „Mužem roku“ časopisu Time a hostitelem Berlínské Olympiády), na Norimberské zákony se hledělo jako na „potíže růstu“, na národní socialismus jako na „zajímavý experiment“ a na projekt „Haavarah-Abkommen“ jako na v ničem neodsouzeníhodnou část tohoto, mnoha civilizovaným lidem celkem sympatického, experimentu…

Začátek a pokračování budou následovat.

 1. Janika

  Tenhle desetidílný seriál napsal Lev Veršinin v roce 2011, těsně po tragických událostech v Libyi. Do té doby psal převážně o dění v Libyi, po smrti Plukovníka, kterou byl velmi zasažen, se jeho blog v tomto smyslu proměnil.
  Tenkrát jsem moc toužila si ty články o sionismu přečíst, ale moje znalosti ruštiny na tohle prostě nestačily. Proto jsem velmi šťastná, že jsem se dočkala českého překladu a Hamilbarovi za tuto obrovskou práci moc děkuji.

  Překvapující je samotný začátek: „jsem přesvědčen, že plány nacistů nepočítaly s masovou fyzickou likvidací Židů“. Už jen taková jedna větička boří zavedenou představu a vede k zamyšlení a touze dozvědět se, jak to opravdu bylo.

  • vittta

   To je dost varující-ale typické pro lidské dějiny.
   V r.1933 si to nacisté ještě nepřipouštěli-ale za velice krátkou dobu 5 let si to už připouštěli a za dalších 5 let to jelo na plné pecky.
   Někdy velice krátký časový úsek naprosto změní myšlení ..když ne světa,tak alespoň velké části.

   Tedy spoléhat na to,že co je dnes je tak nějak neměnné je hodně ošemetné….
   Nic není samozřejmost-ani plné obchody žrádla!

 2. Astr

  Konecne vyborny informativni clanek bez sionismu na jedne a anti…… na druhe strane.
  Vice takovych informaci , kde jdou fakta spravne za sebou,
  ale , ale ale

  Ale protoze se probira neco co se stalo az tak citlive ze to bylo nutno v Evrope osetrit zakonem
  a probira se to zde bez predmluvy kazatelu jedinneho spravneho vykladu,
  rika si to samozrejme o nalepku , ktera prichazi vzdy ve spravny cas.
  kdy snad nejake pochybnosti o tom jak to doopravdy bylo
  by mohly zasahnout do mysleni mas
  Zvolejte a zvyste hlas !
  Antisemitismus !
  Hruza !
  A v nove podobe je tu zas !
  =========================
  PS
  To jen jako priprava na utok ktery nutne musi prijit .
  Mimochodem kolik let kriminalu na to mate v CR jakoz I vedle v BRD I v Oesterreichu za zpochybnovani holocaustu a jeho svateho cisla ?

  • vittta

   Myslím,že ať zákon umožňuje jakýkoliv trest,nikdo se tím moc nezabývá.
   To už musí někdo hóódně přehnat,aby byl stižen tím zákonem.

   To už je více lidí stíháno za „rasové“ útoky na cikány.

   Když se s někým o těchto věcech přu,pak skončíme na tom,jak se k tomu číslu 6 000 000 někdo dostal.
   Já to nevím-ale zřejmě to má cosi společného s počty Židů,žijících v r.1938 v mnoha zemích a s počty z r.1945.
   Tím vznikne určité číslo,které se srovnává s výpověďmi protagonistů holocaustu,pamětníky a technickými možnostmi.
   Teoreticky by tedy nemělo být možné cokoliv zpochybňovat-tím spíš,že ti Židé prostě jaksi opravdu nejsou.

   Zde mám určitou mezeru v tom,že netuším,do jaké míry se holocaust zpochybňoval po válce v západních zemích.
   U nás nikdo nic nezpochybňoval-ale ani se o tom nijak extra nemluvilo.

   Pokud je to tak,jak myslím-tedy že zpochybňování začalo ve větším měřitku až v 21 století,pak to má tu logiku,že žijící generace už jsou ochotné toto po letech připustit,generace,které válku zažili by to asi jen tak nepřipustily.

   • Astr

    vittta
    U nás nikdo nic nezpochybňoval-ale ani se o tom nijak extra nemluvilo.
    ?
    Vy nevite ze byl prikladny soudni proces s panem Stworou z Canady – (Zvedavec) za to ze pretiskl clanek ktery zpochybnil cislo 6millionu a uvadel jine ( udajne jen 4 )! ?
    Jak je mozne ze jste neinformovan ? Dokonce popirate ze se popira ?
    Neni to jediny pripad a pokud by podobny clanek pretiskl kterykoli jiny blog, mohl by byt a asi by take byl zazalovan.
    Jsou I ukazkove priklady od sousedu jako , Irving z Anglie zatcen a zavren v Rakousku,
    Zundel, deportovan z Canady do Nemecka odsouzen a zavren,
    take chemik Rudolf za zpochybneni plynovych komor atd…

    To ze Vy nejste informovan neznamena ze se to nesleduje a zakon aplikuje !
    Vasi posledni vetu o logice povazuji za nelogickou, ale nebudu zde psat rozbor o zpochybnovani, kde jak se o tom pise, kdo to vyvolava a dopadech.
    To prenecham odbornikum kde budou fakta podobna zde presentovaneho clanku.

    • Janika

     Přiznám se, že jsem ten proces taky nějak nesledovala. Takže ani nevím, kvůli čemu byl, a když ten inkriminovaný článek je zakázaný, tak se to ani nedozvím. Nedozvím se, čeho se přesně vyvarovat, to je jako kdysi, nikdo nečetl 2000 slov, ale přesto se proti tomu protestovalo :-).

     Samozřejmě mě ani nenapadne zpochybňovat holokaust, to mi připadá jako jasný fakt. V tomhle vitttovi rozumím, u nás nemá nikdo potřebu holokaust zpochybňovat.

     Taky je důležité rozlišovat anti-semitismus a anti-sionismus. To první je fuj, to druhé je podobné anti-fašismu.

     Ale myslím, že Lev Veršinin nespadá do žádné takové škatulky, zařazovat se do nich nechce a své články především nevytváří s nějakým předem daným záměrem dokázat něco, co je předem „jasné“ a jen se pro to hledají „argumenty“. Naopak, on poctivě hledá, je to člověk, kterému je možné věřit.

     • vittta

      Asi jde o praktickou stránku věci.
      Anti-sionismus běžný občan nijak nerozlišuje od anti-semitismu,obě tyto varianty splývají do jedné jediné formule a to té,že Židé jsou zlo a je třeba je vyhubit.
      Což se mi dost příčí….

      • Janika

       Vittto, podle mě je důležité to odlišovat. Židé, co žili v Německu, ti prostí lidé, tak ti nemohli nic ovlivnit. Ale ty špičky nahoře (nejen v Německu), ti byli Hitlerovi spoluhráčem. To je strašlivý, osudový rozdíl.

    • vittta

     V tomto případě mohu jen doporučit,aby jste si nejprve přečetl můj příspevěk-a až pak na něj tak divoce reagoval.
     Mám tam napsáno,že nevím,do jaké míry se holocaust zpochybňoval na západě po válce-a že u nás seo tomspíše nemluvilo.

     Možná to z toho nevyplynulo ale pokud píšu „po válce“ pak myslím po válce i nás.
     Že se u nás toto nezpochybňovalo vychází z mých osobních zkušeností-ovšem ne z těch poválečných samozřejmě,s ohledem na můj věk.
     Ale o těch,kdy jsem byl mladý a chodil do školy za komunistů a sledoval TV a četl noviny.
     O židovském holocaustu se nijak zvášť nemluvilo,na tom musím trvat.
     K té poslední větě,to je takové“je to blbost ale nebudu říkat proč“,to není důstojné diskuzi,natož pak diskuzi rozumných lidí.
     Příště buď napište důvod Vašeho nesouhlasu-nebo se k tomu nevyjadřujte vůbec.
     Onen důvod by byl k tématu,třeba bych se něčemu přiučil.

     K těm odsouzeným…
     To mi připadá,jako by někdo řekl,že v ČR po r.1989 byl zákon tvrdě použit na koropčníky a velkozloděje.
     A příklad by byl hnedle Rázlová,nebo Součková,případně Rath,Kott….

     Kdyby chtěl zákon opravdu nějak tvrdě postihovat zpochybňování holocaustu,měly by soudy dost napilno.

     • Astr

      Tak to si protirecite, napred pisete :-)
      O židovském holocaustu se nijak zvášť nemluvilo,na tom musím trvat.

      Nasledne zde :
      Kdyby chtěl zákon opravdu nějak tvrdě postihovat zpochybňování holocaustu,měly by soudy dost napilno.
      Ve Vasem porovnani se situaci po 89 a s korupcniky z Vaseho komentare vyplyva ze „zakon tvrde“ nepostihoval!
      Vy tam zijete Vy vite, moje omluve ze tedy ne TVRDE ale jen v nekolika pripadech a ze plati Vase veta:
      Kdyby chtěl zákon opravdu nějak tvrdě postihovat zpochybňování holocaustu,měly by soudy dost napilno.

      K té poslední větě,to je takové”je to blbost ale nebudu říkat proč”,to není důstojné diskuzi,natož pak diskuzi rozumných lidí.
      Příště buď napište důvod Vašeho nesouhlasu-nebo se k tomu nevyjadřujte vůbec.
      Onen důvod by byl k tématu,třeba bych se něčemu přiučil.

      Detailneji k neustalemu pripominanemu (nekym – kym) problemu antisionismu a nalepkovani antisemitismu na kde co a kde kym by bylo na clanek s pokracovanim s mnoha odkazy aby to melo uroven faktu (viz clanek). Tak to bylo v me vete mysleno. S tim antisemitismem je to podobne jako s rasismem Pouziva to kdekdo na kdeco podobne jako se casto pouziva „rasismus“!
      Komentar od ID nize priblizuje zakaz zpochybnovani podrobneji.
      Cele nedorozumeni mezi Vami a mnou muze byt sice v urovni „pouceni“ jak rikate, ale
      ja to spise povazuji za typicky priklad neporozumeni mezi 2ma generacemi, nebo dokonce az 3mi :-)

      • Astr

       3mi pokud jste odkojen Sametem:-)
       V tom pripade se necham od Vas sametove poucit
       a pokud „pres to nejede vlak“, nechte to tak :-)

      • vittta

       Hmm…
       Tak co s tím..
       Dobře-tak tedy přesněji:
       Měnil se v r.1989 režim-a co bylo nemožné před r.1989-bylo po tom roce běžné-a naopak.
       O holocaustu se nemluvilo od r.1972 do r.1989-v r.1972 jsem nastoupil do ZŠ.
       Zde jsem použil termín „po válce“ a upřesnil to pak termínem „za komunistů“.
       Za limitující rok lze považovat právě r.1989.
       Po r.1989 už se pro změnu o holocaustu mluvilo pořád,což vyvolalo zákonitou reakci a začal se zpochybňovat.
       Dílem i vinou historiků nebo spíše politického zadání…nebo možná i obyčejné blbnosti-protože o holocaustu Židů se toho napovídalo a povídá hodně,o holocaustu sovětských válečných zajatců pomalu nikdo neví-za to se roní krokodýlí slzy nad 90 000 německých zajatců od Stalingradu.
       Ale v žádném případě to ani vzdáleně nepřipomíná hru na rasismus,o antisemitismu se tady zase tolik nemluví,o cikánech a rasismu pořád,při čemž není už pomalu situce,která by nebyla rasistická.(rasisté jsou samozřejmě bilí)

       • Astr

        Dik za Vase vysvetleni a z Vaseho pohledu.
        O holocaustu se nemluvilo od r.1972 do r.1989-v r.1972 jsem nastoupil do ZŠ.

        Vnimavy jste byl chlapec kdyz od svych 6 let sledujete uroven reci o holocaust v CR drive CSSR

        Ja do skoly nastoupil v dobe kdy Ceska kotlina mela nazev Protektorat Boehmen und Mahren
        a nezpochybnitelny holocaust v te dobe byl neznamy pojem.
        Potvrzuje to I clanek ke kteremu je zde debata.
        Sametem jste se dopracovali do dnesni podoby kdy zpochybnovani doslo dle Vaseho vysvetleni az tak daleko, ze bylo nutno vztycit ruku zakona.
        A doslo k tomu nahodou v dobe kdy prozatimni vlade vladnul “ Zidobolsevik“ Fischer,
        Nejen souzeni Stwory za Zvedavce take vyhosteni 2 obcanu USA, take rok ci jak dlouha doba ve vysetrovaci vazbe pro mlade nositele odznaku ci udajne rozsirovani nalepek (neprokazano) atd atd
        Povazuji za spravny komentar k thematu Sionismus viz nize:
        :-)
        Oni sami ale ten nepratelsky svet vuci sobe a vsem kdo jim nelezou do zadku systemove vytvari
        Maji na to I sve ministerstvo pro Hasbaru !

        • vittta

         Ale ne,Astře.
         Jako 6 letý chlapec jsem to samozřejmě nesledoval.
         Máte neodolatenou chuť se mi posmívat,protože nejsem antisemita.
         Přece žádný 6 letý chlapec tohle nesleduje.
         Ale žil jsem a chodil do školy,koukal na dobové seriály,dobové dokumnety,učil se dějepis.
         Seriálů z II.světové války bylo dost-ale Němci tam přednostně Židy nikdy nezabíjeli.
         Němci byli ti zlí-a sověti ti hodní.
         Živě si pamatuju,jak mi jeden starší kluk řekl pořekadlo ve znění „Lepší lidi,nežli Židi-ale pánbůh je má také rád“.
         To mi bylo tak 8,nevím,proč mi zrovna tohle utkvělo v hlavě-ale já tehdy nevěděl,co to Žid je.
         Ve škole pak se mluvilo o koncentrákách,ba i byli jsme na školním výletě v Terezíně-ale o Židech mi v hlavě neutkvělo nic-takže ten prezentovaný obraz II.světové války vymazal tu židovskou otázku a zabalil jí do „Němci zabíjeli všechny“.

         Naprosto pak nehájím onen zákon,jak se mi snažite podsunout,jen tvrdím,že kdyby se skutečně ten zákon využíval v plné míře,pak by jeho dopady byly daleko větší,než že nějaký Stwora byl za to popotahován a nějací dva Američané byli vyhoštěni.
         Rovněž aplikace zákona o neonacistech,kteří bulí,jak jejim ubližováno-je spíše symbolická.
         Ve skutečnosti se promenádují v tričkách s Hitlerem,hákové kříže jsou běžným doplňkem,uzavřené koncerty s heilováním už dávno nikdo ani nesleduje.
         Aby to nevypadalo úplně trapně,pak za velkého mediálního zájmu zatknou nějakého vocasa,co prodává nacistické nášivky-a už je oheň na střeše o cenzuře,gestapu-a KUPODIVU Židech,kteří to mají na svědomí.

         Co pak dělají nebo nedělají Židé ve svém státě je jejich věc a když to doplním o klasiku-tak naše blbá starost.
         Zajímavé je spíše to,jak strašně to plno lidí sere,zatímco u amerických doslova vyvražďovacích kampaních,strašlivých válkách v Africe,či řádění jihoamerických junt-ti samí lidé zachovávají taktní mlčení a když ne,tak se toto násilí setkává s nezájmem veřejnosti.

         • dixi

          Vitto, naprosto souhlasím s tím, co jste napsal. Jsem starší, tak mohu jen dodat, že o likvidování židů se nemlčelo, ani se to netutlalo. O transportech se běžně vědělo. Oběti byly všude. Pokud se něco zdůrazňovalo, tak to, že válka byla strašná a neměla by se už nikdy opakovat. Velice působivý byl film -Jdi a dívej se ( ten byl ovšem natočen až později ) o vyvražďování vesničanů v rusku a nejen tam, se vědělo. No a knihy jako -Krabice živých a další. Některé ty hrůzy byly tak velké, že podrobnosti se nedaly dětem ve škole vykládat. Dnes se s prezentováním násilí nežinýrují.

         • Saul

          K tomu co dokáže antisemtismus,ten minulý i současný,doporučuji
          http://www.zbozi.cz/vyrobek/my-z-jedwabneho-anna-bikont/
          Je to děsivé,ale fascinující čtení,nejen v popisu těch událostí z r.41.
          To,jaká se děla zvěrstva už tak nějak máme pod kůží,ale Anna Bikont živě popisuje poválečné soužití vrahů a obětí v jedné vesnici.Všichni věděli kdo je kdo,znali pravdu,ale obě strany si ze vzájemného strachu vytvořili jakýsi paranoidní svět zapomnění a legend,kterému snad opravdu uvěřili a zároveň se hlídali a kontrolovali,aby tu pravdu nikdo nevyřknul nahlas.

          • Janika

           Saule, ale vždyť i my žijeme v paranoidním světě zapomnění. Žijeme ve vraždícím krutém společenství a pokud žít chceme, musíme zavřít oči. Nejen války, kdesi daleko, i u nás v míru běžně vyhazujeme lidské bytosti na mráz a osuzujeme je ke krutému umírání.

         • Astr

          Ve vasem pripade odolatenou :-)

          Antisemitismus radeji nepouzivejte, kopirujete hasbaru :-)
          Podle mnoha studii jsou z nadpolovicni vetsiny Chazarskeho puvodu tedy Turecko-tatarskeho , takze semiti semiti nejsou a vyraz antisemitismus ve skutecnem slova smislu miri na jine enthnikum !
          Jeden z odkazu jak je to s puvodem soucasnych Zidu a nakolik jsou ci nejsou semite je dlouha rada literatury
          zde jeden z detailnejsich
          :http://www.sheldonemrylibrary.com/The%20Origins%20Of%20The%20Jews.pdf
          shalom :-)

          • Astr

           Samozrejme ve smyslu lidstvi a lidskeho rozmeru je uplatnovani principu kolektivni viny spatne a ve vysledkcich krute.
           V pripade Zidu skoncili v koncentacich ne zlocinci ale nevinni, totez plati o 3 millionech v Kambodzi, plati o 40 az 70 millionech pri kulturni revoluci v v 60 letech v Cine, totez plati za komunismu v CCCP, kde se dodnes nemohou dohodnout kolik lidi zlikvidovali.
           Bohuzel stale plati ze informovanost lidu obecneho je mala a vliv massmedii stale velky :-(

           Vas zaver:
           ….tak se toto násilí setkává s nezájmem veřejnosti.
           je sice spravny, ale predevsim ukazuje na skutecnost ze plan je patrne na dobre ceste, udelat z obcanu ovcany bez zajmu:-(
           A bude hure:-(

 3. ID

  „počty Židů, žijících v r.1938 v mnoha zemích a s počty z r.1945“ a jiné informace jsou dost podrobně zpracovány např. zde – 1)
  Uvádím však pouze pro zamyšlení, nikoliv k diskuzi o tématu. Ta je, jak známo, rozhodnutím nejvyššího soudu zakázána. – 2)
  1) – http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/528
  2) – http://www.zvedavec.org/zvedavec/2012/07/5043-nejvyssi-soud-diskuze-je-ze-zakona-zakazana.htm

  p.s. Omluva za dlouhé odkazy, neumím do tohoto formátu vložit hypertextový odkaz. (nebo jak se to jmenuje…)

  • Janika

   ID, dlouhé odkazy vkládám taky, jsem líná se s tím babrat, takže v pohodě.
   Jinak co se týče počtů, tak těm cifrám nepřikládám velký význam. Jsou tak obrovské, že jsou stejně nepředstavitelné a hlavně – podstatu věci to nemění.

 4. embecko

  (“Vyhnat za každou cenu!”) zcela korespondovala s jejich vlastní teorií a praxí (“Vyvézt za každou cenu!”)

  Tohle ma logiku…
  Zato logiku jsem nikdy nevidel ve spojeni terminu sionismus a snahy o vytvoreni vlastniho statu. Samozrejme je blbe, ze na tom uzemi jsou jiz Palestinci, ale na druhou stranu je snaha po vytvoreni vlastniho statu pochopitelna…jen kdyby se to tak blbe nejmenovalo…sionismus…to je skoro jako protokoly sionskych mudrcu. Jak muze jeden termin vyjadrovat tak velky a komplexni cil?
  Zidovstvi v diaspore dava velky odstup od domaci populace, tudiz se to pak dobre podnika, protoze obchodnik neni vazany zadnou moralni tradici k bliznimu svemu a s obchodnim partnerem muze jiz od sameho pocatku nakladat jako s veci. Kdysi jsem dlouho uvazoval nad tim proc Zide drzi tolik pospolu…nakonec mne napadlo jedine: ze maji ze sebe navzajem obavy, tak se snazi drzet nazajem „na telo“.

  • Janika

   Snaha o vytvoření vlastního státu je pochopitelná, ale žijí tam Palestinci, chudáci odsouzení k vyhlazení – to se zdá neřešitelné a jsem moc zvědavá, jak se k tomu postaví autor tohoto seriálu.

   Že Židé drží pospolu, to je možná vysvětlitelné tím, že jsou nuceni spojit se proti nepřátelskému světu domorodců, ve kterém jsou cizí. I když zase je pravda, že jiné národy by se snažily zalíbit a asimilovat a spíš by podřízly větev tomu ze svého středu, kdo by se asimilovat nehodlal. Takže těžko říct. Mně se zdá spíš zvláštní ta jejich odlišnost v tom, že se vždycky dokáží vyšvihnout nad průměr. A potom také to, jakou nenávist vzbuzují. Moje babička žila před válkou ve vesnici, kde byla židovská rodina. Byla to moudrá a hodná žena, ale nemohla si pomoct, tu iracionální, hlubokou averzi vůči nim nemohla zakrýt, ani po tom všem, co se potom stalo.

   • embecko

    To vysvihnuti se nad prumer bych videl prave v tom, ze „nejsou ve svem“ a tedy si neuzivaji, ale venuji se plne predmetu.
    Je to jako na studiich, kdy jsou obvykle lepsi prespolni studenti z koleji, nezli mistni, co jsou rozptylovani svoji znalosti okoli a vztahu.
    Od nas z cinzovniho baraku na Vinohradech odvezli do Terezina 5 rodin a prarodice o nich nechteli vubec vypravet pry z ohledu na to, co se jim stalo…takze podobne.
    Muze byt averze racionalni?

    S tim zidovskym statem je to tezke: Anglicane mohou mit atomovku, ale Iranci uz nikoliv. V pripade samostatneho statu Slovaku jde o narodni sebeurceni, ale u zidu se takova snaha nazyva sionismus.
    A jak odkazuje smajlik na Einsteina, ktery byl proti vlastnimu statu, ale chtel aby zide souzili s Araby v britskem mandatu Palestina….no to je take tezke, vzdyt Anglicane maji sve koncetracni tabory, pokusne lidske laboratore, mucici veznice ci dokazi vyvrazdit domaci populaci po milionech, kdyz jim neslouzi podle jejich predstav….pokud chcete zit se svoji krvi na jednom uzemi, pak mi napad, aby se tak stalo pod britskym mandatem, neprijde jako nejlepsi…ve vsi ute k Einsteinovi, fyziku urcite umel :o)

    • embecko

     Mozna jinak receno: izrelsky stat se chce emancipovat a zacit pouzivat zcela bezne metody statniho sebeurceni. Ted je otazka, zda- li s tim, aby se stal Izrael opravdu rovnocennym statem, neprichazi prilis pozde (karty uz jsou vicemene rozdany a medialni pokryti dokaze zachytit kazdy exces) a zda- li neni jako stat prilis maly a umisteny v nevyhovujicich geopolitickych souvztaznostech (prilis horko a sucho, obklopen neprateli a s minimem vlastnich nerostnych zdroju).

    • embecko

     To si ale myslim, ze je proto, ze vsichni ostatni uz davno udelali to, co ted delaji Zide a ti jsou ted na ocich.
     Cimz je nijak nevyvinuji, ale rikam, ze jsou v hrozne pozici, nebot ted „musi“ delat ostatnim to, co jini udelali jim. Pokud se tedy chteji dostat nahoru…ja jim do hlavy nevidim, ale dovedu si predstavit to hrozne trauma, ktere muze cloveka donutit udelat take neco hrozneho.

    • vittta

     Co by měli dělat?
     Kdyby byli slabí,dávno by ten stát neměli.
     Když jsou silní,tak to také není dobře.
     To píše Sax dobře,ostatní už to udělali a oni to teprve dělají.
     Kam se poděli třeba Keltové od nás??
     Nikdo nemá tušení….
     Pak se všude vypráví,že Židé jsou kdovíjaké kurvy.
     Jako kdyby ti ostatní byli lepší.
     V čem jsou lepší Belgičané (Kongo) Italové (Lybie),Francouzi (Lybie),USA(…..to by se mi sem nevešlo)Španělé (celá jižní Amerika),Portugalci,Honaďané,Britové….
     V ničem.
     Ty státy,co jsou agresivní ještě dnes tak to jsou fakt jen státy,ti lidé-Francouzi,Italové,Amaričané-ti s tím ve své většině nesouhlasí-i Židé z toho nejsou nějak odvázaní.

     Je ale otázka,co by se vlastně dělo,kdyby agresivní státy byli najednou holubičí.
     Bylo by lépe na světě?
     Těžko,našli by se jiní-a ti by ty holubice rozdupali vojenskýma botama!

     • embecko

      On je to vlastne nas velmi tezky problem, nebot zide se pro nas stali urcitym vzorem obeti a jsou tim meritkem, na kterem hodnotime hruzy nacistickeho rezimu.

      S tim se vyrovnat je opravdu problem, protoze kdyz je jako „etalon hruzy“ zrusime, pak bude otevrena cesta besum…a kdyz je jako meritko budeme pouzivat i nadale, pak tim davame do rukou argument vsem, kteri se chystaji nejake podobne hruzy udelat (kdyz jde o narod je povoleno vse). To uz zacina pomalu platit i pro Zidy same.

      Ono to zruseni- prijmuti jsou jen dve strany stejne mince, vyverajici z „kolizniho charakteru“ toho problemu. Na druhou stranu tezko Zidum radit, aby to delali jinak, nejak mirumilovne, protoze to asi nejde.

      • vittta

       Rozplynuli….rozplyne se pouze ten,kdo je poražen a zničen.
       Jinak se jiní rozplývají mezi vítěze.
       Tehdy asi zrovna norimberské zákony neplatily-nebylo jistě zakázané,mít dítě s unesenou keltskou ženou po té,co její vesnice byla vyvražděna.

       • embecko

        A co kdyz narod vyrusta oddelen v sirych planich a je slozen ze sberacu/ remeslniku, tedy ne bojovniku?
        Darwinismus byl castecne vyvracen pracemi, ze za ruznorodost (vyvoj) druhu nemuze prirozeny vyber (bojem), ale naopak moznost rozvijeni se ve volnych teritoriich. Kde vstoupil druh na konkurencnimi druhy neobsazenou pudu, tak je jeho ruznorodost vyssi, nezli na teritoriich zahustenych.

        Keltove ve styku s jinou rasou mozna tuto vzali jako nove „teritorium“ a rozhodli se stat „vnitrnim parazitem“, udrzovat svuj geneticky vklad na osnove jino-druhove taktiky.

        • Janika

         Prostě to je dobrá taktika jít až tam, kam to jde, a když narazím do zdi, tak se bez problémů otočím a jdu jiným směrem a vyrovnám se s fakty bez traumat. Asi jako Babiš při koaličním vyjednávání :-)..

  • Janika

   Jen jsem zatím nakoukla, smajlíku, vypadá to zajímavě. Všimla jsem si už dříve, že nick „tečka“ tam dává kvalitní věci.

 5. Saul

  http://www.knihi.cz/kniha.php?kniha_id=23892-dve-ste-let-pospolu-ii
  Tady Solženicin popisuje a důkazně dokládá jaký byl vliv Židů na bolševickou revoluci v Rusku a to co jí následovalo.
  Ten vliv byl VELKÝ a termín židobolševismus si nacisté jen tak z prstu nevycucali.
  Ono všechno souvisí se vším a tak se můžeme ptát,jestli se koleje do Auschwitzu nezačaly stavět už koncem 19 století ,kdy začal snít o světové revoluci jakýsi mladý vzpurný Lev Davidovič Bronštejn,kterého vyhodili ze studií.
  Mimochodem,první pojízdná plynová komora byla úspěšně odzkoušena ve 30.letech v SSSR a navrhnul ji Žid.

  • Hamilbar

   Dovolím si jenom šeptem připodotknout, že Solženicin je sice skvělý propagandista, ale o to volněji nakládá s historickými fakty. Přít se však o to nebudu. Bylo by to na dosti dlouhý článek a, upřímně řečeno, moc se mi do něj nechce. Já si řadím Solženicina do společnosti lidí jako je např. Jelena Boner, tedy prodejní hajzlové ohánějící se morálkou, a chovám k nim určitý štítivý odpor.

   • ;-)))

    Na Solženicinovi je zajimave … napred oslavovany nobelista a velky spisovatel, hul na zle komunisty… po vydani 200 let pospolu a par clanku o skvele americe nenavideny, jeho knihy vicemene zatraceny… 200 let pospolu se na aukru prodava za 3000Kc a dotisk zcela jiste nebude.

    • vittta

     No jo,každý chce strašně znát „pravdu“.
     Kdyby napsal o císaři Napoleonovi,pes by po něm neštěkl.
     Kdyby psal,jak jsou Židé hodní,ještě by se na něj plivalo,že je to lhář a kretén.
     Ale jak je tam něco o zákeřných Židech,už je to dílo,hodné studia.
     Já jsem si všiml,že Židé jsou takový fenomén,že úplně normální lidé-jakmile se začne o Židech-stávají se zvířaty.
     Mizí u nich logika,nadhled,kontext a lidskost.
     Klesnou o 3 levely kamsi dolu.
     Je to zajímavé…

     • ;-)))

      Faktem je ze 200 let pospolu je kniha, ve ktere jsou dusledne uvadeny zdroje pod carou, jiste ne nahodou, ale jako obrana… a je to velmi zajimave cteni.

      Ano Zide jsou naprosto normalni lide, se vsemi plusy i minusy a sioniste jsou naprosto normalni fasisti a rasisti.

    • dixi

     Stihla jsem si to loni stáhnout. Jinak bych souhlasila s Hamilbarem. Také jiní spisovatelé psali výmluvně o způsobu obchodování půjčky, úroky, atd. Například W. Faulkner. Myslím hlavně tyto způsoby podnikání vzbuzovaly nenávist vůči nim, bída plus úroky, postupné ožebračování. Vidíme to i dnes. Pak už se lidé nezajímají o to, že je mezi nimi také spousta vynikajících, lékařů, učitelů spisovatelů, filozofů, humanistů atd. Sionismus je zase něco jiného.V Izraeli lidé taky protestují. Z veřejných sdělovacích prostředků se to ovšem nedozvíme. Ty články jsou zajímavé, Pomalu a postupně se dozvídáme jejich zákulisní metody. Hezky s námi zametají. A vždy vymyslí něco jiného.

  • embecko

   Kdysi existovaly kulturni stranky atuka.org, na kterych visel clanek VRSR- Jak to bylo doopravdy, coz byla historicka prace o slozeni a praci prveho sovetu…bylo se tam mozne docist, ze urednim jazykem bylo jidis.

 6. Astr

  Jsou vetsi hrozby v CR nez rasismus sionismus, antisionismus
  Nektere zpravy jsou az neuveritelne a byl bych rad , kdyby nekdo se stejnym zapalem s jakym zde postuje sve pravdy , zde rekl ze to neni pravda:
  mail z CR

  Milé kamarádky, přítelkyně…
  Zvažovala jsem, jestli mám tento mail posílat, ale třeba tím pomůžete i ostatním ženám…

  Můj bratranec z Hlučínska má kolegu v práci, který teď zažil se svou manželkou těžké trauma. Šli nakupovat do Ostravy Poruby, procházeli se po Lenince a jeho žena si ještě chtěla koupit nějakou maličkost u tamějších Vietnamců (mají tam prý více obchodů vedle sebe). Řekla mu, ať počká venku, že bude hned zpátky. Už se stmívalo, tak manžel trpělivě čekal. Když se po 10 minutách žena nevracela, šel k tomu obchodu a narazil do Vietnamce, který ho odstrčil, že už zavírají. Ten manžel na něj zvýšil hlas, že je tam přece jeho žena, ať ho okamžitě vpustí dovnitř. Vietnamec nereagoval a prudce ho odstrčil, zabouchl dveře a zamknul. Manžel okamžitě volal policii. Strašně se vylekal, když po 5 minutách od telefonátu přijelo velké policejní auto, ze kterého vyskočilo několik maskovaných ozbrojených policistů v kuklách. Najednou zjišťoval, že se nejedná o žádný obyčejný zásah. Když vtrhli dovnitř, našli jeho manželku ukrytou ve skříni s kolíkem v puse a celou svázanou. Byla v těžkém šoku. Venku jí policajti sdělili, že se stala obětí nebezpečné severomoravské mafie, která obchoduje s lidskými orgány. Ženy jsou pro ně snadnější kořistí, proto jich v poslední době několik zmizelo… Už několik let rozplétají kriminalisté jejich gang, záměrně se o této mafii nedozvíme z médií, protože policii chybí informace ještě o několika dalších mafiích, které s nimi úzce spolupracují.

  Když nám to bratranec vyprávěl, třepal se mu hlas, je to příběh manželky jeho blízkého kolegy – kamaráda.
  Prosím, dávejte na sebe pozor, ujišťujte se, jestli je v obchodu s vámi více lidí. Nechci vás tímto mailem děsit, jen cítím potřebu takové věci sdílet, protože tohle je skutečný listopadový příběh z Ostravy Poruby…
  Moc vás všechny zdravím a opatrujte se… Marci
  ====================================================
  Janiko omluvam se za odboceni od clanku Sionismus …

  • vittta

   Pozorně jsem si celý text přečetl.
   Byl zajímavý.
   Ale ty antižidovské vložky mi přišly jako…jako kdyby tam nepatřily.
   Jako kdyby někdo napsal ten text-a někdo jiný tam nacpal dodatečně a notně neuměle ty řeči o Židech.
   V tomto to trošku přimpomíná Mein Kampf.

   Taková klasika:
   Stalin zvítězil nad Trockým a odstranil hodně Židů ze strany.
   USA (a siokoni) se blíží k neodvratitelnému pádu.

   To první se stalo,to druhé se teprve stane.
   Obé ale svědčí především o tom,že ta „dokonalá“ židovská moc stála a stojí na hliněných nohou,resp.není nebezpečná,resp.není to skutečná moc ale jen její iluze.
   Hlavně v prvním případě-nějaký Stalin,prakticky neznámý revolucionář 3.kategorie smete propracovanou a dobře organizovanou židovskou mocenskou kliku?

   Moderní antisemitismus sebou nese také určité rozpory.
   Mnoho lidí je schopno plít na islám a považovat muslimy a jejich země za cosi směšného,totalitního,hodného vyvraždění.
   Jakmile je ale řeč o Židech,neví si s tím rady a tak nadávají na židovskou agresivitu,když tam někdo prohlásí,že udeří na islámskou zemi.
   Nebo:
   Zeman je loutka v rukou Putina a oligarchů (což se dle textu vlastně vylučuje) ale když Zeman v Izraeli přímo zafandí Židům,nevědí si s tím rady a tak preventivně Zemana označí za debila.
   Že je Zeman Žid se bude tvrdit až tak 10 let po jeho smrti…důkazy budou asi v takové kvalitě,jako když se jedná o židovském původu Adolfa Hitlera.

   • ;-)))

    Bylo by vhodne si ujasnit pojmy…
    Vy mluvite o antisemitismu, nevim nic zasadniho o tom ze by existoval nejaky zasadni odpor vuci semitum, treba palestincum stran gojimu, existuje ovsem zcela jasny odpor vuci semitum stran askenazi zidu, blizici se genocide…

    Mluvte radeji tedy o antisionistmu.. vim nezni to dostatecne uderne a akce, ale je to spravny nazev.
    Zvlast kdyz se znacna cast Zidu v nem angazuje, ac v nem spatruje nic jineho nez fasismus.

    • vittta

     Nejde o pojmy.
     Jde o nenávist k Židům,nazývat se to dá lecjak-ale jde jen a jen o nenávist k Židům-všem.
     Není u anti….. žádná špinavost v dějinách lidstva,kterou by neměli na svědomí.
     A to je fanatismus.
     A já nemám fanatismus rád.

   • Janika

    „nějaký Stalin,prakticky neznámý revolucionář 3.kategorie smete propracovanou a dobře organizovanou židovskou mocenskou kliku“ – hmm… to je vlastně pravda, dobrý postřeh

    • ;-)))

     Mozna to bylo jako s Putinem … nenapadny byrokrat treti kategorie se propracoval jako vybrany obetni beranek na spici, obetni beranek za zidovske oligarchy co rozkradli rusko a privedli ho na pokraj samotne existence statu a naroda….

     Nenni tajemstvim ze bosevickou revoluci ridili s 90proc zide, stejne jako valnou cast jinych revoluci, vedeni ceky i nkvd bylo vyhradne v jejich moci…

     • vittta

      Ano…..za německé peníze.
      To vilémovské Německo vyslalo Lenina (1/4 Žida) do Ruska,aby udělal revoluci a umožnil Němcům uzavřít separátní mír.
      Což se i povedlo….
      Moc nechybělo-a Němci tímto způsobem vyhráli 1.světovou válku.
      Kdo ví,třeba za tím byli také Židé.
      Chtěli pomocí Německa ovládnout svět….
      Oni ho takto ovládají už 2000 let.
      Výsledek zatím není valný-jeden pogrom za druhým…a prachy v prdeli-a vláda nad světem v nedohlednu.
      I když…plno tvrdí,že Židé světu vládnou.
      Já bych ale takto vládnout nechtěl.

      Někdy si říkám,že je asi dobře,že Židé nemají šikmé oči.
      To by pak i Mao ce Tung byl Žid.

      • Janika

       „Někdy si říkám,že je asi dobře,že Židé nemají šikmé oči.
       To by pak i Mao ce Tung byl Žid.“

       Skvělá hláška, vittto, to se ti povedlo :-)).

   • vittta

    Áááááááááááá-už je to tady.
    Ani to tak dlouho netrvalo-s tím Zemanem a jeho židovstvím.

    Okopírováno z Novinek-za pozornost stojí poměrně vysoký počet kladných hlasů.
    ——————-
    Pondělí, 2.prosince 2013, 13:57:08 | Souhlasím | Nesouhlasím | +39
    Nějak mi chybělo vyjádření p.presidenta k židáckému kroku ČNB.Že by jeho pokrevní bratři?
    —————-
    Tady je vidět,jak komický ten anti…… vlastně je.
    Vůbec nepochybuji o tom,že někteří čtenáři považují i mě za Žida.
    Že o tom nevím??
    Na tom hovno záleží-protože já to mám prostě v krvi a hlas krve neoblbneš!

    • Janika

     No jo, ale přitom autor tohoto hloupého výplodu nezaregistroval, že Zeman ten krok banky odsoudil. Na rozdíl od Rusnoka. Říkala jsem si přitom, že tohle odporuje těm hloupým řečem, že Rusnok je Zemanova loutka. Každý z nich má svůj rozum, jak je vidět.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s