Sionismus 4

Když nejde hora… (4) Na počátku bylo slovo (2)

Napsal Lev Veršinin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

38. batalion Židovské legie pochodující Londýnem, 22.únor 1918

38. batalion Židovské legie pochodující Londýnem, 22.únor 1918

První půldruhého desetiletí minulého století bylo pro sionisty, v každém případě pro ty již usídlené v Palestině a stejně tak pro jejich teoretiky, kteří se tam zatím nepřemístili, ale již seděli na kufrech, dobou práce a přemýšlení. Nyní, když fundamentální odpověď na fundamentální otázku byla nalezena a základní kámen „národního domu“ byl položen, bylo třeba řešit konkrétní úkoly. Zatím se ještě netýkaly státnosti. Ta země byla součástí Osmanské říše, která se nechystala někomu ji přenechávat, proto se o státu hovořilo tiše, jako o něčem velmi vzdáleném. Ovšem uvědomit si, jakým by měl být „nový nádherný svět“, bylo naléhavé a nezbytné. A ještě důležitějším se ukázalo pochopit, kdo jsou to vlastně Židé a kým by se měli stát. Dříve o tom nepřemýšleli, ale nyní, po setkání se tváří v tvář s východními bratry, tak moc se od nich lišícími a dokonce nepřátelskými, se sionisté zamysleli.

***

V podstatě – a zde jsem velmi zavázán váženému nicku leorer, který vznesl myšlenku, ke které jsem já sám nedošel – odjížděli z Evropy se špatnou náladou, rozhodnuti vrátit se do země předků a ve všem se předkům vyrovnat. Tedy, změnit jazyk (v té době hlavní identifikační příznak) a stát se opravdovým východním semitským národem, bez všelijakých germánských a slovanských kulturních příměsí, přirozenou součástí Blízkého východu. Ovšem jak se ukázalo, existuje cosi, co je silnější než člověk, i ten, co má tu nejsilnější vůli. Změnit jazyk, přes všechny obtíže, se dařilo, ale obecné světonázorové kategorie – ani náhodou. Úplně se vzdát dědictví „prokleté“ Evropy, vyrovnat se „domorodcům“ tehdy ještě mladí Otcové-zakladatelé nedokázali (nebo nechtěli) a výsledkem bylo, že se stali „úlomkem Západu na periferii Východu“. Což do budoucna hrozilo značnými komplikacemi, neboť takovýto projekt, ať chcete nebo nechcete, se stává projektem kolonizačním, a ještě navíc v době, kdy sama kolonizační idea začínala mít problémy. I když v daném okamžiku nikdo neviděl v kolonizaci nic špatného a ani sami sionisté se za kolonizátory v žádném případě nepokládali. V jejich chápání – a to je třeba zopakovat – se prostě „vraceli domů“.

Jenomže jediné, z čeho ve skutečnosti vycházeli při svém „návratu“, byla biblická tradice, a vztah sionistických vůdců k náboženství byl, mírně řečeno, pochybovačný. A když ne mírně, tak i pohrdavý, jako k pozůstatku nenávistné tradice, se kterou se rozešli (o něco později tento detail s nemilosrdnou upřímností vysvětlí ve svých verších Eduard Bagrickij). Těch religiózních, sionismus nechápajících, se téměř štítili, kdežto své kamarády, religiózní sionisty řešili humorem. Ovšem formálně byli nuceni tradici ctít, protože ona, a jenom ona, ospravedlňovala jejich právo na „národní dům“ právě na této zemi. Zde se samozřejmě skrýval zdroj další tendence budoucích komplikací, jenže o tom na počátku nikdo nepřemýšlel.

Stejně tak se nijak netrápili, co se týče vztahů s Araby, předpokládalo se, že tyto vztahy budou prostě skvělé, něco jako „my je něco naučíme, oni nás něco naučí, a důvody k nepřátelství nejsou“. Zato krajně naléhavě před nimi stála otázka společenského uspořádání. V drtivé většině byli přesídlenci přesvědčenými socialisty, přitom levými, velmi levými a ještě levějšími. Fakticky bolševiky, jenom s národnostním zabarvením, jako byli později třeba ukrajinští „boroťbisté“ („Ukrajinská strana socialistů-revolucionářů (boroťbistů) (komunistů)“, založena v květnu 1918, rozpuštěna v březnu 1920, pozn. překl.) nebo gruzínští „úchylkáři“. Pochybovat o tom, že židovský stát bude „založen na spravedlnosti, rozumném plánování a sociální solidaritě“, a že „normalizace sociální struktury židovského národa v důsledku přesídlení většiny do  Erec Jisra’ele vytvoří v diaspoře chybějící podmínky pro rozvoj třídního boje, jejímž důsledkem bude vznik (…) socialistického židovského státu“, se považovalo za neslušné.

***

Pomalu se ovšem začali objevovat i takzvaní „revizionisté“ (fakticky o něco později, ale zmíníme je zde, abychom se později nemuseli rozptylovat), kteří byli, na rozdíl od maloměstských socialistů, lidmi vzdělanými a ti měli za to, že jednak „trh vyřeší vše“ a že lidská svoboda je nadevše. Bylo jich relativně málo. Bylo jich sice relativně málo, ale brzy se mezi nimi objevil výrazný vůdce, Vladimír (Zeev) Žabotinský, vynikající publicista, bystrý politik a vůbec silná, charismatická osobnost, ke které se jako noční motýli k ohni slétala romantická mládež. Zvláště přitažlivým na jeho postoji bylo to, že na rozdíl od většiny požadoval nečekat na milosrdenství od přírody (tedy od Evropy), ale dělat vše pro to, aby se teoretický stát stal realitou co možná nejdříve.

Právě díky Žabotinskému se uskutečnil první kvalitativní skok jišuvu do budoucnosti.

***

Když začala Velká Válka, vznikl závažný problém: Turci dali sionistům, z nichž většina byla držiteli ruského pasu, na výběr – buď deportace, nebo změna občanství. Což by znamenalo jít na frontu, jako všichni ostatní turečtí poddaní. Sama o sobě fronta hochy neděsila, ale vyvstávala otázka: a kvůli čemu? Bylo jasné, že když to pro Turky dopadne nakonec dobře, stejně jim Palestinu nedají, ať budou bojovat jakkoliv dobře, ale v případě, že se Osmanská říše rozpadne, objeví se různé možnosti. Tudíž většina odmítla, v důsledku čehož se 12 tisíc mladých a opovážlivých kluků ocitlo v egyptské Alexandrii, kde vládli Angličané. Celkově byla pozice SSO jednoduchá: není to naše válka, budeme tiše sedět a pak se uvidí. Ovšem Žabotinský to viděl jinak. Podle něj bylo nutné se jednoznačně postavit na stranu Dohody a dokázat Angličanům, že sionisté nejsou nějací darmojedi, ale partneři, že nejsou „odpadem Evropy“, ale bojovníky. A když se Vladimír Jevgenijevič pro něco rozhodl, tak už ho nic nemohlo zastavit. „Náhle jsem se ocitl“ – napsal později – „ve válečném stavu, téměř sám proti celé sionistické organizaci, ale to mě jenom posilovalo“.

***

Již v prosinci 1914, Žabotinský spolu s hlavním sionistickým vojenským expertem Josefem Trumpeldorem (veteránem rusko-japonské války, jediným ruským Židem vyznamenaným nejvyšším stupněm kříže sv. Jiří), navrhli britskému velení vytvoření „Židovské legie“ pro boj s Turky v Palestině. Jenže v daném okamžiku jednak Palestina nebyla aktuální a jednak si Židy jako bojovníky nikdo nedokázal představit, takže věc skončila zformováním „Sionského sboru poháněčů mezků“ – pomocného vojenského dopravního útvaru, ve kterém Trumpeldor obdržel funkci zástupce velitele. Žabotinský, který považoval službu v týlových útvarech za ponižující, do sboru nevstoupil, ovšem jak se brzy ukázalo – a on to později také přiznal – zbytečně. „Pohaněči“ se brzy ocitli v samotném pekle, na samé špici přetěžké a pro Angličany neúspěšné Gallipolské operace, ve které se ke všeobecnému překvapení ukázali v tom nejlepším světle. Byly ztráty, byla vyznamenání, a nakonec po dalších dvou letech, v červenci 1917, kdy už Angličanům bylo úplně jedno, odkud se berou posily, Londýn, který Žabotinský opět navštívil, souhlasil zformovat čistě židovský pluk.

Ve své podstatě můj rodák (skutečně jsme se narodili v sousedství, jenomže já podstatně později) dokázal zázrak, bez jakéhokoliv oficiálního postavení (byl všeho všudy dopisovatelem novin „Ruskie vědomosti“) svojí vytrvalostí překonal jak zkostnatělost anglického velení, tak opatrnost sionistických vůdců. A když zformovaná jednotka předvedla v bojích o Jeruzalém a v bitvě u Megida, že Židé dovedou více než dobře válčit („Násilným přechodem Jordánu jste výrazně napomohli dosažení velkého vítězství, kterého jsme dobyli v Damašku“ – stálo v rozkaze jednoho z velících britských generálů, Edwarda Chaytora) začali Angličané jednat s vůdci sionistů podstatně zdvořileji než dříve. Začali je přijímat v pracovnách podstatně vyšší úrovně a tehdy do řad „legie“ začali vstupovat i oponenti Vladimíra Jevgenijeviče, socialisté, zdůrazňujíce, že za nimi jdou masy, kdežto Žabotinský je – marginál. Což, mimochodem, byla čistá pravda.

***

Zkrátka, Židé bojovali, Angličané to sledovali, a konečně, 2.listopadu 1917 Arthur Balfour, ministr zahraničních věcí Velké Británie, poslal oficiální dopis lordu Walteru Rothschildovi, představiteli SSO na Ostrově. Jménem vlády Jeho Veličenstva se vedoucím představitelům sionistů sdělovalo, že Londýn „kladně posuzuje otázku vytvoření v Palestině národního domova pro židovský národ a vynaloží veškeré úsilí na podporu dosažení tohoto cíle“.

A to bylo vítězství. To, o čem si dříve pouze špitali, to, co pouze bez úspěchu naznačovali, se stalo skutečností. Všem bylo jasné, kterým směrem se vyvíjí válka, všichni chápali, že Palestina bude co nevidět obsazena celá, a otázka židovského státu se ze snu stávala blízkou perspektivou. Pravda, dokument obsahoval klausuli: že prý „nelze činit žádné kroky, které by mohly narušit občanská a náboženská práva existujících nežidovských společenství v Palestině, nebo práva či politický status, jehož požívají Židé v kterékoliv jiné zemi“. Tedy, poukazovalo se na to, že práva Arabů musí být též brána v úvahu, jenomže proti tomu nikoho ani nenapadlo něco namítat, neboť se to tehdy považovalo za samozřejmé, jako něco, co se rozumí samo sebou. A jen málokdo chápal, že moudří Britové, kromě všeho ostatního, předem vytvářejí systém brzd a protiváh.

***

Význam tohoto dokumentu lze jen stěží docenit, vzhledem k tomu, že ho oficielně uznává „celý svět“, Liga národů a potom i OSN, coby právnicky, na rozdíl od Bible, bezvadný základ práva na existenci současného Izraele. Samozřejmě, rozhodnutí Angličanů nebylo ani skutkem dobročinnosti, ani projevem díků za pomoc. Britové, jako vždy, jednali přísně logicky. „Balfourův dokument – jak objasňoval později David Lloyd George – není prostým aktem milosrdenství. Je třeba pochopit, že se bavíme o výměnném obchodě… za podporu věci spojenců Židy z celého světa“. A obchod to byl vynikající. Jednou ranou se zabíjela celá spousta much: američtí Židé, fanatičtí sionisté-dálkaři, získali motiv více tlačit na Woodrowa Wilsona kvůli ještě aktivnějšímu zapojení do války a ruští Židé, příliš holdující bolševismu, dostávali návnadu schopnou zaměřit jejich energii jiným směrem. A konečně, dokument dával Velké Británii morální právo kontrolovat po válce celou Palestinu – v tomto okamžiku podstatně větší než dnes (zahrnovala území dnešního Izraele, Palestinské autonomie a Jordánska) – a zbavit se Francouzů, kteří si usmlouvali Sýrii, ale rádi by i všechno ostatní směrem k Suezskému průplavu.

***

To, co následovalo, je celkem pochopitelné. Všechno se to spojilo dohromady: Deklarace a faktické bezvládí v Palestině znamenaly dveře dokořán, a kataklyzmata v Rusku a Východní Evropě vytvořila situaci, že život tam se stal, měkce řečeno, nepohodlným. Za pouhé tři roky, počínaje rokem 1918, v průběhu „Třetí alije“, se do Svaté země „navrátilo“ více než 40 tisíc Židů, v drtivé většině socialistů, vyškolených v zemědělství, majících jakés-takés vybavení, malé, ale přece jenom peníze a nebojících se práce. Množství kibuců se zvýšilo řádově, všechna půda dříve považovaná za „nekvalitní“ byla vykoupena a zkulturněna, všechny bažiny byly vysušeny a „nová“ města rostla jako z vody. Než v roce 1922 dala Liga národů Londýnu mandát na dočasnou správu Palestiny – konkrétně pro „zřízení politických, administrativních a ekonomických podmínek v zemi pro bezpečný vznik židovského národního domova“ – a Londýn zavedl jakési kvóty, mimochodem velmi volné, na vstup, proskočit stihlo více než 40 tisíc lidí.

***

V důsledku toho množství židovského obyvatelstva na daném území skokem stouplo a dosáhlo hodnoty 90 tisíc, tedy 20% celkové populace, proti 10% v roce 1917 a ještě nedávno. A hned poté, nyní již podle kvót, tam zamířilo více než 80 tisíc hledačů štěstí v „zemi předků“, tentokrát z Polska a Maďarska, kde se v procesu formování „národní suverenity“ Židům nevedlo příliš dobře. Tato vlna, neboli „Čtvrtá alije“, nebyla, pravda, až tak uvědomělou (mnozí, když se rozkoukali, pochopili, že se ocitli jinde, než si představovali a zamířili za oceán). Zato ti, co zůstali, příslušníci střední třídy se vzděláním, penězi, profesemi a bez sympatií k marxismu, se usazovali ve městech, kde dali silný impulz rozvoji podnikání, o kterém dříve za Turků panovaly pouze mlhavé představy. A co je také důležité – i když jich více než 20 tisíc zase odjelo, 60 tisíc přece jenom zůstalo a podíl jišuvu dosáhl v roce 1929 téměř 25% z celé populace.

***

Zkrátka, život se stával lepším, život se stával veselejším. Přesněji, stával by se, kdyby na povrch nevyplaval problém, o kterém, protože se to zdálo být neaktuálním, nikdo dříve nepřemýšlel. A to byla chyba. Protože klasická formulace těch úplně prvních sionistů – „Národu bez země – zem bez národa“ – přece jenom nebrala do úvahy jeden, ale velmi důležitý detail – ve Svaté zemi národ už byl…

Pokračování.

  • vittta

   Mě to připomíná rozměr (nejen) Brusel-Cikáni.
   Všichni roní krokodýlí slzy,jak jsme na Cíkány zlí-ale sami je tam nechtějí.
   My tady víme,jací jsou-ale koho to zajímá někde v Bruselu nebo Kanadě či kde všude.
   A jako všechny tyhle humanisty nezajímá jakýkoliv náznak pravdy v tomto případě,tak nezajímá plno našich lidí náznak pravdy třeba na blízkém východě.
   Prostě zlí Židé vraždí hodné Palestince,Libanonce či vyhrožují mírumilovným Iráncům.
   Na a aby to nebylo málo,tak se na Židy svedou ještě kampaně USA,koho sakra zajímá,jak to se vztahem USA-Izrael (Židé) vlastně je.
   To se prostě jen konstatuje a kdo to nějak zpochybní,je ovce a blb.

   Čistě technicky mi jde v tomto přápadě o to,že válečné kampaně USA probíhají tisíce km od hranic USA,Izrael ale řeší konflikty,které má doma nebo se sousedy.
   O tom veskrze víme všichni leda hovno,jak to tam mají,kdo je hodný a kdo zlý…ale když se pak budeme někdy bavit o krizi v r.1938,pak bychom se měli zamyslet právě nad tímto článkem,abych byl úplně konkrétní!!!!!

 1. ;-)))

  Pokud se nepletu Libanon vybombardoval Izrael a ne naopak, vlastne je problem v okoli najit nekoho koho nebombardoval primo, nebo proxy

  • vittta

   O čem to svědčí?
   Pokud tedy tu věc pochopím tak,že je to Izrael,co bombarduje.

   A zase se dostáváme k řešení.
   Jaké je řešení?

   Třeba si může někdo myslet,že kdyby tam nebyl Izrael,byl by tam mír.

   Ale já si všiml,že takový Irák s Iránem válčili jak posedlí…
   Dá se samozřejmě říci,že v tom má také prsty Izrael-ale opravdu by se bez Izraele objímali?

   Islám od r.630 (asi) měl největší vojenský úspěch v dějinách lidstva.
   Tak mohu klidně říci,že islám je přirozeně militantní.
   Určitě na tom něco bude,někdo by mohl namítnout,že skrze islám bojovaly arabské kmeny,které byly agresivní.
   I na tom něco bude.
   Celkově lidstvo válčilo s velikou chutí od doby,co existuje,lidé jsou přirozeně agresivní-i na tom něco bude.
   Zvládali to bez Izraele,budou to bez něj zvládat zas-když na to přijde…

   • Janika

    „Jaké je řešení?“

    Správnější by bylo se ptát: „Kdo to má řešit?“

    A ještě správnější by bylo připustit, že nikdy nic není takzvaně „vyřešené“. Všechno se stále vyvíjí a vždy žijeme v aktuálním momentálním přechodném stavu.

    Když čtu tu diskuzi, na kterou dal odkaz Smajlík, uvědomuju si ten propastný rozdíl mezi usilovným hledáním nějakého stanoviska a konečného řešení, na kterém se dotyční zabarikádují a mlátí se jím v diskuzi po hlavě, a mezi vnímavým a pozorným vyprávěním a pokusem o co nejpřesnější popis faktů Lva Veršinina. Jenže na tohle my nejsme zvyklí, neumíme se oprostit od ideologie a nálepkování za každou cenu.

    • vittta

     Tyhle diskuze…
     Oni nemají rádi Židy a tak div nepláčí nad nebohými Palestinci či Libanonci.
     Ovšem jen do doby,než je řeč o islámu či „arabáších“.
     To pak ti,kteří si div oči pro islámské děti nevyplakali nasadí tvrdé masky a vyvraždili by muslimy všechny do jednoho!
     Všichni mohou vraždit muslimy—jen Židé ne.

     • ;-)))

      TLAK VYVOLAVA PROTITLAK, takze az budou arabaci kracet evropou, budes vedet kdo je excitoval na vyssi energetickou uroven…
      CUI BONO … vzdy staci sledovat tok penez

      • vittta

       Ne,Smajlíku.
       Nebudu to vědět.
       Jen nemnozí to budou vědět,stejně jako jen nemnozí vidí skutečný tok peněz.
       Ale hodně lidí si myslí,že to ví a nejen to,že ví daleko více.
       Nevědí ale nic,resp.vědí jen to,co se po nich chce,aby „věděli“.
       Z toho pramenilo,pramení a bude pramenit mnoho zla.
       Padly obrovské říše,zhroutily se mocné armády a zkolabovaly ekonomické systémy.
       Svět se ale točí dál-bez ohledu na tyto události.
       A točit dál se bude……

    • vittta

     Jinak už Hitler věděl,že úplně vyřešit lze problém jen jedním způsobem.
     Kdyby vyvraždil Židy všechny do jednoho,dnes by dávno o tom nikdo nevěděl…nebo max.za 20-30let.

     Ovšem to by ještě neznamenalo,že by se hned jinde nevynořil problém nový…….

     • vittta

      Vidím tu situaci stejně,Pane Bavore.
      Kromě toho..ty demonstrace byly vlastně malé,říkali že 200 000,což v překladu bude tak 100 000…
      Co mě na tom děsí je to,co se ukázalo na konci.
      Naznačuji to tady už delší dobu ale nikdo na to vlastně nereagoval.
      Totiž na stranu,které „fandím“ se celkem logicky staví církev.
      A církev je ďábel osobně.
      Není pak lepší být pod pantoflem ďáblova služebníka-než pod samotným ďáblem?

      To jsou ty situce,které prostě vyřešit nejdou.
      Pravda a láska na zemi nikdy nezvítězí.
      I kdyby zmizeli všichni Židé či homosexuálové či pokrytečtí multikulturisté,dokonce i kdyby zmizeli všichni flanďáci všech možných i nemožných církví.

      Kdyby přišel další Ježíš Kristus,zase by ho ukřižovali.

      Mladý ( někdy nejen mladý) člověk se nechá strhnout revolučním kvasem a aktivně bojuje proti bezpráví-v té podobě,jak mu je buď oficiálně nebo neoficiálně představeno.
      Vyjde to podle mě nastejno,člověk je pouze zneužit.

      Ale co mám dělat já?

  • Astr

   Nejen rozdel a panuj, smajliku :-)
   Pod praporem Pravdy lasky a korektnosti vseho druhu odvadej pozornost od vicepodstatneho k mene.
   Proto spravedlive soudite Zida Ratha za 7 millionu v krabici
   ale jinou skupinu Zidu co jede na 450 millionech?
   To je pry v poradku a podle zakona:-) cha cha cha
   Quod licet Iovi, non licet bovi
   http://zpravy.ihned.cz/cesko-zdravotnictvi/c1-50283120-zvlastni-tendr-pavilon-nemocnice-za-450-milionu-postavi-firma-bez-delniku#.Uq-SpNZgkRs.email

   Hlavne spravne rozlisit podstatne od nepodstatneho.!
   Proto zivit antisemitismus, antisionismus a vubec FSECHNA podstatna anti. a hlavne spravne medialne rozmaznout !
   Proto kvete a mohutni anti Syrie & anti Iran na Middle east,
   podle podobneho scenare v Evrope anti protesty na Ukrajine.
   A stale neni jeste tak spatne, aby nemohlo byt jeste hure :-)
   Amen

   • vittta

    Ano,Astře!
    Rozlišit podstatné od nepodstatného je velice důležité.
    Zde,v tomto vašem příspěvku je to podstatné vidět dobře.
    Žid.
    Prostě Žid je všude a hlavně tam,kde se krade.
    Jinak ten textík nemá moc hlavu patu,jednoho Žida soudíme za pár šupů a jiné Židy nesoudíme za 450 mil…
    Jednoho zloděje soudíme,jiného ne-zde vsuktku vyniká jen to slovo Žid,navíc soudíme….to jako „MY“?
    Kdo jsme MY?
    Ale dobře,vezměme tedy vaší antisemickou rétoriku a přizpůsobme jí řeči inteligentních lidí.
    To nestačí jen napsat-jeden Žid tohle a jiný tamto.
    To dělají idioti na neonacistických webech,ti neřeší co a jak-ale kdo.
    U nich je Žid navíc každý,nedokazují,jen konstatují.
    My se na to umíme jistě podívat hlouběji.
    Jistě víte,že podle Norimberských zákonů je Žid ten,kdo má 3 nebo 4 prarodiče Židy,
    Norimberské zákony by neměl zpochybňovat nikdo,kdo se problematikou škodění Židů zabývá.
    Pak máme míšence 1 a 2 stupně,tedy 2,resp.1 prarodiče Žida.
    Co já vím,pak Rath má dědečka z otcovy strany Žida.
    Není tedy pohledem Norimberských zákonů Žid-ale pouze míšenec 2 stupně.
    Tito lidé mohli za III.říše sloužit v armádě,ke konci války mohli pracovat pro vítězství říše.

    Zkuste přístě-až budete zase židovat,poslat příslušné odkazy na původ vámi jmenovaných „Židů“,abychom se nebavili v rovině neonacistických fanatiků-ale jako inteligentní lidé,kteří mají důkazy pro svá tvrzení.
    Nelze totiž podle Norimberských zákonů považovat míšence 2 stupně za Žida-a Norimberské zákony by měly být pro židobijce svaté!

    • Astr

     vitta dobre vi co by melo byt pro Zidobijce svate :-)
     Janiko mate tu dokonce experta na Norimberske zakony :-)

     Nelze totiž podle Norimberských zákonů považovat míšence 2 stupně za Žida-a Norimberské zákony by měly být pro židobijce svaté!

     Uvod komentare ma hasbara vittta dobre :
     Ano,Astře!
     Rozlišit podstatné od nepodstatného je velice důležité.
     Zde,v tomto vašem příspěvku je to podstatné vidět dobře.

     Pak uz to je jen nalepkovani a vyzvy na debaty na urovni; vitttalni hasbara.:-)
     Co je hasbara si vygooglujte a srovnejte s nalepkovanim ktere jste zde hasbaracky predvedl.
     Prednesl jsem rozdil mezi 7 milliony Ratha ktery bude jiste spravedlive odsouzen a pul milliardy radoby stavebni organisace ktera je v pohode.:-) I kdyz nema nema jedinneho stavebniho delnika ale dostala lukrativni job.
     To srovnani jede po stejne glajze jako pri startovani holocaustu.
     Stale plati jako drive:
     Quod licet Iovi, non licet bovi
     Ti obycejni skoncili v koncentraku, ti nejbohatsi kteri byli pricinou vsem svinstev opet vyvazli !
     Presne stejne dnes a I mene inteligentni kteri se nedovolavaji jako Vy vittta intelligence jinych vidi ze stale plati :
     Quod licet Iovi, non licet bovi

     Mohl bych I Vasim stylem a podobne jako Vy svinite Janice blog vykriky o antisemitismu odpovidat Vasim stylem, ale po tom co jste predvedl dosud, s Vami radeji NIC !
     Jen obcas k vittta neradosti dam k srovnani a odliseni podstatne od nepodstatneho:-)
     Hlavne se dovolavejt vittta intelligence pri neschopnosti rozlisit 7 millionu od 450 :-)
     Shalom :-)
     ==================

     • vittta

      Ale ne,Astře.
      Vy nepopisujete rozdíl mezi 7 miliony a 450 miliony.
      Vy popisujte jako nosnou ideu,že na obou stranách jsou Židé.
      Jinak by přece stačilo napsat,že Rath bude zřejmě souzen za cosi,co se točí kolem7 milonů zatímco jiná firma je se svými 450 milony v pohodě.
      Ani jste nedoložil,že Rath či zástupci oné firmy jsou skutečně Židé,jen jste to prostě konstatoval s tím,že kromě mě to každý ví,že to je jasné.
      Když pak žádám o upřesnění z hlediska Norimberských zákonů,s odpovědí se nenamáháte a důkazy nedodáte.
      Za to se ně ma vrhnete jako na propagátora Židů (hasbara),že sviním Janice blog a jiné osobní útoky,které mají za cíl odvést pozornost od toho hlavního-tedy že o této problematice víte úplné hovno a jako papoušek plácáte to,co vám někdo nabulíkuje někde v hospodě,kde u stolu sedí jen ti,co mají stejné názory a není je tedy s kým konfrontovat.(kdo je nemá,je vyhozen a kdyby to byl váš blog,už bych tady dohrál)
      Nemusím být znalec Norimberkých zákonů abych věděl,co jsem uvedl-tedy jak je v nich specifikován Žid.
      Jenže vy jste v prdeli,protože nemáte argument-jen konstatujete vaše osobní dogma.

      Je to argumentačně velice slabé až trapné.
      Ještě bych možná doplnil,že mě nijak neuráží vaše nálepkování,takže se v tomto snažíte úplně zbytečně.

      No a…doložte alespoň nějak tvrzení,že bohatí Židé vyvázli z koncentráků a kolik jich bylo a kam z těch koncentráků šli.
      Má to samozřejmě svou logiku,boháč obecně má daleko větší šanci se dostat z různých malérů,tady ale nezáleží na jeho národnosti či náboženství,jde jen o ty peníze…
      Ale když tedy ty Židy zmiňujete jako by jste byl znalcem v této věci-doložte to.
      Mě by to samotného zajímalo.
      Nebo…že by to bylo jen „jedna paní povídala,že slyšela od sousedky jiné paní,že to říkala neteř její kamarádky,která zná jednu paní,která o tom slyšela“.jak je v této otázce u vás obvyklé?

      • Astr

       Vy nepopisujete rozdíl mezi 7 miliony a 450 miliony.
       Vy popisujte jako nosnou ideu,že na obou stranách jsou Židé.

       Debata s Vami neni mozna pokud jse nepochopil ze to bylo na prvnim miste uvedeno jako priklad toho jak se lidu serviruje nepodstatne. To ze to plati jeste vice a radostneji pro ty Bohem vyvolene to je tresnicka na dortu:-)
       Posledni veta o tom ze jedna pani povidala jakoz I veta:
       Ale když tedy ty Židy zmiňujete jako by jste byl znalcem v této věci-doložte to.
       Mě by to samotného zajímalo.
       Jako bych byl znalcem ?
       Neni treba byt“znalcem“. Znalci jsou nalepkovani antisemitismem na bezicim pasu a Vy nalepkujete a svinite na pokracovani a vubec nemusite byt znalcem Norimberskych zakonu:-)
       vittta
       Nemusím být znalec Norimberkých zákonů abych věděl,co jsem uvedl-tedy jak je v nich specifikován Žid.
       Jenže vy jste v prdeli,protože nemáte argument-jen konstatujete vaše osobní dogma.
       Typicky troll a hasbara:-)
       Vy vite ze ja vim uplne hovno
       “ a jako papoušek plácáte to,co vám někdo nabulíkuje někde v hospodě,kde u stolu sedí jen ti,co mají stejné názory“
       Tim jste opetne potvrdil kdo tu svini na Janiky blogu :-)
       Mezitim vittta stihl dlouhou radu dalsich komentaru v podobnem stylu viz nize

       • vittta

        To se mi nezdá…
        Ty bohem vyvolené jste tam dal vy-jako to podstatné-to já zas takhle vidím dobře,na to si potrpím…
        Jinak je plno caus,kde bohem vyvolení nevystupují a je to úplně stejné.
        Leda že by to bohem vyvolení byli ale ovce jako já by to nevěděla.
        Já vám říkám,že jste si ty Židy tam pouze vycucal z prstu.
        Jsou pouze výplodem vaší bujné fantazie.
        To je na tom to podstatné.
        Rath není dle specifikace Norimberských zákonů Žid (a myslím,že ani podle ortodoxních židovských,Žid je dítě po matce -ale tím si nejsem úplně jist) a u té firmy za 450 mil.jste nedoložil vůbec nic.
        Prostě jste to konstatoval.
        Ještě tam mohl být ten nosatec,jak se sápe po malé holčičce-jak to bývalo v Der Stürmer nebo Völkischer Beobechter.
        Beztak máte ty rozumy z těchto tiskovin.
        A že nevíte nic…já to vím–ale nevím to proto,že bych byl takový chytrolín.
        Prostě jen prázdně žvaníte,máte ale problém v tom,že tupě nekývu hlavou.ale chci některé věci doložit.
        Dokázat třeba nejdou,to nepopírám-ale nějak alespoň doložit.
        Nedokládáte-ale řešíte mě.
        Ne téma-ale mě.
        A ještě chytrácky cizím slovem-hasbara..
        Nevím to jistě-ale není to slovo významově také trochu jinde?
        To by mělo znamenat propagátor Izraele-ten já ale nepropaguju,je o něm řeč jen okrajově.
        Když už jsem to nakouslo
        -myslím,že i Izrael má právo na existenci.
        A na obranu.
        Jako každý jiný.
        Ten problém tam je dost těžko řešitelný,zde ale není na vině zdaleka jen Izrael,i Palestinci nejsou zrovna přístupní dohodám.
        Konec konců,ostatní sousedé Izrael také nemilují.
        Smajlík by napsal,že akce vyvolává reakci.
        Teď ještě kdo měl tu akci jako první-protože pokud chci tímto argumentovat,pak e to velice důležité.
        Kdo byl první-pak už akce vyvolává reakci pořád dokola-ale kdo byl první bych se neodvážil skálopevně tvrdit.

        Tak se pokuste něco dokladovat.
        Tupé a nicneříkající odkazy ale na mě neplatí.
        Fed je samý Žid,Obama je obklopen Židy…to jsou jen žvásty,plácance do vody pro tupce,co řičí nadšením,jak jsou moudří a jak všechno vědí,pro lidi,kteří ve své tuposti vyžadují JASNÁ a SNADNÁ řešení složitých a neřešitelných věcí.
        Já bych chtěl něco sofistikovanějšího.
        Pokuste se,Astře.
        Samozřejmě až se do sytosti ukojíte nějakou tou hasbarou,vitttismem,a sviněním tohohle blogu.
        S tím tak nějak počítám.
        Ale někde na konci by se mohl objevit ARGUMENT,na základě kterého bych mohl vést nějakou smysluplnou diskuzi!

        • Astr

         nějakou smysluplnou diskuzi! ?
         ta s nickem vittta neni mozna, z duvodu ktery sam vysvetlil :
         Tupé a nicneříkající odkazy ale na mě neplatí.
         Fed je samý Žid,Obama je obklopen Židy…to jsou jen žvásty,plácance do vody pro tupce,co řičí nadšením,jak jsou moudří a jak všechno vědí,pro lidi,kteří ve své tuposti vyžadují JASNÁ a SNADNÁ řešení složitých a neřešitelných věcí.
         Já bych chtěl něco sofistikovanějšího.
         ========================================
         Neni nic sofistikovanejsiho.
         Pokud jste vyraz sofistikovany pouzil ve vyznamu jak uvadi vyklad, ze:
         Sofistikovaný (z angl. sophisticated) znamená složitý, důmyslný, propracovaný, promyšlený
         Jen jen fakt ze vittta zde predvedl „sofistikovane“ ze :
         Tupé a nicneříkající odkazy na nej neplatí.!
         Ze mu nic nerika informace
         co je to FED a kdo tuto organisaci zalozil a vlastni , kdo vyrabi dollary, kdo urcuje beh na mistech jako jsou burzy na Wallstreet, v Londyne, Frankfurtu
         a jaky to vse ma vliv na soucasny stav sveta pres penize.
         ==========================
         Ale někde na konci by se mohl objevit ARGUMENT,na základě kterého bych mohl vést nějakou smysluplnou diskuzi!
         ===================================
         Nemohl ! Nebot odkazy ktere zde Astr uvadi jsou pro vittta
         Tupé a nicneříkající odkazy ale na mě(vittta) neplatí.
         ===================================
         Sofistikovane Vam sdeluji ze dale s Vami nelze sofistikovane pokracovat :-)

         • vittta

          Píšete to mě-nebo jenom jiným o mě?
          Nějak divně totiž skloňujete.
          ————————
          Když se zeptám-vedlo se lidem lépe v době,kdy byly pouze kovové peníze?
          Byly tehdy menší sociální nůžky,větší spravedlnost?

          Já na to mám názor že NE,naopak si myslím,že kovové peníze nijak životní úroveň obyvatelstva nepozvedly.

          To až barevné papírky,průmyslová revoluce a potřeba spotřeby,když to napíšu hodně v krátkosti.
          Rostoucí spotřeba prostě peníze(oběživo) potřebuje,nelze držet zlatý standart.
          Prostě to NEJDE.

          Forma oběživa tedy nijak nesouvisí ani se spravedlností,ani se životní úrovní.

          Jak trpíte VY,když se zeptám konkrétně?
          FED přece vládne i vám.

          Můžete namítnout,že FED vyvolává války,že USA vraždí civilisty,štve proti sobě národy.
          To je jistě pravda-ale i dříve byly války.
          I dříve se dělaly provokace,politické podrazy,vraždili se civilisté.
          Jen to nebyly USA-ale Řím,Britské imperium,Francouzi…kdokoliv,kdo byl na vrcholu ve své době.

          Příčinou tedy není FED,i kdyby byl plný Židů,příčinou nejsou USA,i kdyby 1000x vládly Židé tam…

          Je to nepodstatné,proto na tom mé úvahy nestavím.
          Proto to jsou jen žvásty-i kdyby to byla 1 000 000x pravda (a čemž pochybuji) je to jen žvást,který nestojí ani za tu elektriku,co sežere můj počítač,co to píšu.

          Rovněž s tím nikdo nic neudělá,i kdyby FED a Židy nenáviděl sebevíc.
          A také kdyby FED padl a Židé zmizeli,nic se nezmění,budou dál bohatí a chudí a ještě bohatší a ještě chudší a v celém světě poteče krev nevinných-protože to tak prostě vždycky bylo i bez FEDu a Židů.
          I z tohoto důvodu je to jen prázdný žvást,kterým si lidé léčí své frustrace z toho,že neumí žít,že umí jen využívat,to pohodlí, ten konzum,který tak nenávidí.
          Jakkoliv je svět zlý-tak lidé v takz.vyspělém světě žijí v neskutečné životní úrovni a blahobytu,a ti,co jsou chudí-ti se nemají hůř,než se měli před 100-200-500 nebo 1000 lety.

          Píšu to tady horem spodem už asi 3 dny a v podstatě průběžně pořád.
          Nechápete to,nedá se nic dělat.
          Máte jiný názor-také se nedá nic dělat.
          Je to normální.
          Dokonce je normální,že máte vůči mě osobní výhrady,že se mě snažíte zesměšnit,že to děláte tak,jako by bylo jasné,že VŠICHNI stojí na vaší straně a mě se smějí.
          Lidé jsou prostě takoví,i já jsem takový-i když asi jinak nežli vy.

          Já to nevím,jak mě vidí,vidím toliko,jak mě vidíte vy-ale upřímně,je mi to jedno.
          Někde jsem dneska napsal,že už nepotřebuji,aby mě někdo slyšel,píšu,protože se dělím o své postřehy a názory-ale nepotřebuji,abych byl obdivován a všichni se mnou nadšeně souhlasili.

          Popřemýšlejte nad tím,třeba se dobereme nějakého cíle!

          • dixi

           Vitto, myslím,že Astr neporozuměl vašemu stylu, že to co vy píšete jako trpkou ironii ( alespoň já to tak chápu ) Astr bere vážně, a z toho plyne veškeré nedorozumění. Myslím, a cítím to také tak, že jako vždy se bude hledat nepřítel, až bude svět v úplném srabu, až lidem dojde, že cikáni a jiní podobní chudáci to zřejmě nezavinili, kdo jiný se bude hodit, než opět židé ? že tady máme různé dynastie vládnoucí- Arábie, Jakoby nevládnoucí- evropské,)Britská to má vymykané) spousty oligarchů, miliardářů atd. To se nezdůrazňuje. Najdeme viníka – Komunisti už nezabírají – no, ale koho tady máme? No přece starého, známého žida. A lidé, s mozky vypatlanými reklamami, akčními filmy, utahaní a vystresovaní neustálou nejistotou,opět skočí po předkládaném nepříteli. Toho se normální člověk obává.

          • vittta

           No jo,Dixi,ale když to nechápe,proč se tedy k tomu tak agresivně vyjadřuje?
           To já bych uměl také-a lépe..
           A nedělám to.
           Lehké jízlivosti úplně stačí…nejsem Ježíš Kristus,že jo…
           Navíc mu, na mě až nezvykle dlouho, nabízím v podstatě ruku,do níž ale vytrvale plije.

           S těmi nepřáteli-lidé potřebují nepřítele-ale co je fascinující,nepotřebují ho jen když jsou ve svrabu-ale i když jsou v luxusu.
           Kdyby měli lidé všechno ze zlata a jedli od rána do večera nejluxusnější jídla a nemuseli pracovat-stejně budou potřebovat nepřítele.
           Budou kvílet,jak se mají zle.
           Pak se objeví v makru celé sele v mražáku-a je u toho plno stížností,že to vidí děti..
           Úplná hrůza.
           Že děti vidí v TV rozkládající se lidské mrtvoly nikoho nebere-a že mnohé černé či arabské děti (a svého času srbské celkově všechny možné) to vidí v reálu-to už vůbec ne.

           Ale…budou mít nepřítele a jejich mysl se tím ukojí.
           Jakmile přijde ten svrab-ale ten skutečný-tak se jejich mysl ukojí vražděním těch „připravených“ nepřátel.

           A zase…hranice „skutečného“ svrabu může být velice různá.
           Kdy budou ochotni lidé začít zabíjet své „nepřátele“,domnívajíc se,že už hůře být nemůže?

          • Astr

           Dokonce je normální,že máte vůči mě osobní výhrady,že se mě snažíte zesměšnit,že to děláte tak,jako by bylo jasné,že VŠICHNI stojí na vaší straně a mě se smějí.
           ===========================
           Jen dalsi duvod proc se nemuzeme dobrat „nějakého cíle!“
           zadne normalni !
           Kdyby mela byt Pravda co jste napsal pak bych se musel sam zaradit mezi trolly kteri bud na internetu provokuji umyslne provokuji, take hasbaruji a nekteri jen ubiji cas :-(
           Ze me Vase umanutost a styl jakym obhajujete nektere svinarny, konkretne tech radoby Bohem vyvolenych , to jsem nazval hasbarou . Oni na to maji sve ministerstvo, pro Vas stacilo napsat , ne hasbara vidim to jinak. jak jste konecne popsal a ja se zpozdenim konecne pochopil.

           Konecne jste jasne vyargumentoval svuj nazor:
           ===================================
           vittta
           Příčinou tedy není FED,i kdyby byl plný Židů,příčinou nejsou USA,i kdyby 1000x vládly Židé tam…
           Je to nepodstatné,proto na tom mé úvahy nestavím.
           Proto to jsou jen žvásty-i kdyby to byla 1 000 000x pravda (a čemž pochybuji) je to jen žvást,který nestojí ani za tu elektriku,co sežere můj počítač,co to píšu.
           ====================================
           Konecne jste sice ne sofistikovane ale presne a srozumitelne vyjadril kudy se vase mysleni a tedy I pohled na svet ubira:
           ================================================
           vittta
           Můžete namítnout,že FED vyvolává války,že USA vraždí civilisty,štve proti sobě národy.
           To je jistě pravda-ale i dříve byly války.
           I dříve se dělaly provokace,politické podrazy,vraždili se civilisté.
           Jen to nebyly USA-ale Řím,Britské imperium,Francouzi…kdokoliv,kdo byl na vrcholu ve své době.
           ======================================
           Ano tak jak Vase obhajoba soucasnych svinstev popsana musim souhlasit.
           Kdyby nebylo FEDu a nejbohatsich kteri jej vlastni byli by jini na vrcholu a jini by pachali nepravosti.

           Takovy pohled je pohled predem porazenecky a jako takovy jej odmitam
           Politicky korektne vysvetleno ze at svinstvo pacha ten ci onen je to jedno!
           kdyz to nebude skupina A bude to B nebo az Z !
           Kdyz nebudou zlocinci jedni budou druzi jinni!
           Dekuji nechci.
           Svet ma dnes sve problem za ktere je nekdo zodpovedny, nekdo je zpusobil!
           Za 100 nebo 200 let muze prevzit roli svetove mocnosti treba Cina a narodi se jiny vittta ktery bude hlasat ze od od dob stareho Rima to tak na svete bylo a proto kritizovat ci vystupovat proti Cinskym nepravostem I kdyby to byla pravda tak::
           vittta filosofie sofistikovane hlasa ze:
           Proto to jsou jen žvásty-i kdyby to byla 1 000 000x pravda (a čemž pochybuji) je to jen žvást,který nestojí ani za tu elektriku,co sežere můj počítač,co to píšu.

           Koncim prohlasenim ze „osobni“ vyhrady proti nicku vittta zadne nemam.
           Abych mohl mit osobni vyhrady musil bych vittta znat a nejake „osobni“ problem s nim mit. Nemam!
           Osobni utoky zacinaji casto zvolna ale kdyz prekroci urcitou miru, vice vypovidaji a ublizi hlasateli a jeste tim snizi obsah toho co je hlasano! Tim ze si tak casto lide na internet nadavaji, tim zcela odvraci pozornost od nazoru ktery hlasaji!
           To ze vittta se zaradil sam svymi nazory a obhajobou nepravosti sveta soucasnosti na stranu tech kteri to vidi zcela jinak k tomu jsem jiz opakovane vyslovil svuj nazor a neni treba pokracovat.
           Mohl bych dodat x odkazu na ruzna fakta ale proti argumentu nebude li FED bude nekdo jiny
           svet mel zdy sve svetovladce a zlocince, na to neni „rozumny“ protiargument.!

           Prikladem podobneho nedorozumeni budiz clanek o Israeli a navsteve mesta Hebron ci jinych „okupovanych“ casti, ktere OSN Israeli nepridelila , jak to clanek popisuje a proti tomu
           jak nepratelske az nenavistne komentare takovy clanek muze u ctenare vyvolat.

           Porovnej clanek a komentare :-)
           http://zpravy.idnes.cz/zapisnik-lotr-protiizraelsky-jak-jsem-dostal-vynadano-za-svuj-clanek-1ks-/domaci.aspx?c=A131206_171834_domaci_sim

           Protoze ani vittta ani Astr ze svych nazoru neustoupi, neni duvod v nejake debate na thema Sionismus v teto podobe dale pokracovat.
           Neni to otazka sofistikovanosti vetsi mensi az zadne!
           Komentare pod clankem jasne ukazuje kolik faktu a naopak kolik emoci hybe komentari:-)
           Podobne jako fanousci Sparty a Slavie obcas spolu I na pivo zasli
           casteji se stalo, ze po zapase prat se zase zacli
           ======================================

          • vittta

           Hmmm….
           Tak poraženecký…
           A jak bojujete proti zlu konkrétně vy?
           Tím,že tady plácáte nesmysly o Židech na každém rohu?
           Tím,že děláte Žida z každého,kdo má „křivý nos“?
           Že děláte hasbaru s každého názoru,ze kterého nekape židovská krev?
           Že se stavíte chytrým a statečným,protože píšete na interentu „zakázené“ pravdy?

           Nebo snad tím,že tady doslova lžete,že hájím nějaké zločiny?

           Víte Astře,až si dočtete v internetu,skočte si na záchod,spláchněte pitnou vodou,obohacenou o nějakou vůni,omyjte si zadek teplou vodu,pak sedněte do auta,co může řídit i opice,protože stačí otočit klíčkem a šlapat na plyn,nakupte si za barevné papírky 10x víc jídla než potřebujete,zubní pasty,tělové i vlasové šampony,toaletní papír (jemný a voňavý),doma pak dejte jídlo do ledničky,nastavte si teplo na 25 stupňů,natáhněte se na gauč a nadávejte na FED,Židy a konzum.
           Zkrátka-statečně bojujte proti zlu.

           Budete takovým bojem lidstvu velice užitečný a nejvíce ho jistě ocení právě oběti US army a Židé ve FEDu se budou třást strachy!!!!!!!

  • vittta

   Mě jde v této věci o tu věc,že bych rád poznal,jak se věci mají.
   Pokusím se to vysvětlit na tomto konkrétním odkazu:
   Jsou lidé,kteří vidí za vším Židy.
   Důkazy jsou podobné,jako je onen odkaz-tedy vysoký americký představitel řekl to či ono.
   Nyní se tedy ptám.
   Řekl to onen muž opravud?
   Řekl to onen muž opravdu tak,jak je popsáno?
   V jaké souvislosti to onen muž řekl?
   Jaký byl důvod toho,že to řekl?
   ——————-
   Co mají Židé z toho,že jsou propagování homosexuálové?
   Pokud z toho něco mají,(zde je uváděn morální rozklad společnosti),mají z toho to „něco“ jen Židé,nebo i jiní?
   V čem konkrétně může morální rozklad ve výsledku komukoliv prospět?
   Jak velká je reálně mediální moc Židů,když antisemitismus zažívá doslova boom?
   Proč mezi uvedenými médii není uveden internet?
   Má to znamenat,že Židé jsou hloupí,že ho neovládají,nebo nejsou tak mocní?
   Nemá nám tato drobná informace vrýt do podvědomí to,že jen internet je svobodný a že tedy jen internetu můžeme věřit?
   Jsou Židé mocnější jak katolická církev?
   Je katolická církev hráz proti židovládě?
   A nakonec vysloveně osobní otázka,která velice úzce souvisí s tématem:
   Jsi příznivce nebo odpůrce církevních restitucí?
   Odpovíš jistě že NE.
   Jenže proč-když se zdá,že tkz.“tradiční hodnoty“ může právě katolická církev zachránit a tak se to také nenápadně prezentuje.
   Co vlastně všichni chcete?
   Nemáte rádi Židy,pánbíčkáře,Araby a muslimy (u mnohých toto splývá),komunisty (ano,jsou to přece židobolševici),kapitalisty,demokracii….

   Co chcete?

   • ;-)))

    Zit a nechat zit…
    Pokud nejaka uzavrena sekta pro osobni zisk rozvraci beztrestne cele staty, narody, rodinu, hodnoty na kterych cilova spolecnost stoji, zakonite prichazi protitlak.

    • vittta

     Já tomu nerozumím.
     Ten tlak pochází odkud-a odkud ten protitlak?
     Židé tedy ve své historii vytvářeli tlak na křesťany a zejména katolíky-a nyní přichází protitlak?
     Nebo ten protitlak přicházel celou dobu?
     Já jsem si tedy všiml jen toho protitlaku.

     No a …dejme tomu,že cílem „osvícenců“ je vyjevit lidem pravdu o Židech.
     Židé mohou za kde co a co se děje jim-je jen protitlak a to oprávněný.
     Dejme tomu,že jsem konečně uvěřil,že jsou Židé tím zlem.
     Co bych měl dál dělat-jako člověk,který již není tupou ovcí ale prozřelým občanem?

     Koho bych měl podporovat?

     Křesťanství a „tradiční hodnoty“?
     Nebo islám?

     Já jsem svobodný a mám dvě děti-každé s jinou.
     Nevadí mi to a neřeším to.
     O děti se starám.
     Chodím si kam chci a kdy chci,nemusím chodit ani do kostela,ani mě nikdo nešmíruje,jestli mám či nemám mimomanželské styky,jestli jsem buzna také nikoho nezajímá,jestli jsem jsem ateista,Žid nebo katolík také nikoho nebere..(mimo Astra)….
     To je podle mě pokrok od doby moci oněch „tradičních hodnot“,které byly stejně jen falešným pokrytectvím.
     Něco to ovšem stojí,buzeranti dělají pochody,do dětí se hustí nesmysly….ovšem to se nijak nezměnilo od časů tradičních hodnot…
     Jak bych se měl zachovat?
     Co bych měl vlastně chtít?

     A opakuji otázku-CO BY JSTE VLASTNĚ CHTĚLI „VY“?
     Ono se to hezky mluví o tradičních hodnotách-ale kdyby byl někdo nucen žít jen s jedinou ženou,mít sex jen s jedinou ženou,každou neděli dokostela… a když ne-tak tvrdé tresty,to by se pak na ty hodnoty asi díval úúúplně jinak.

      • vittta

       Ono jde o to Ratko,kdo by trestal.
       A je tomu vesměs tak,že trestají ti,co nejvíce dané „hodnoty“porušují.

       • ratka

        měla jsem na mysli tradiční hodnoty bez trestů za jejich porušování. to je pak svobodné rozhodnutí, myslím. Rozhodnout se pro ně. Když za jejich dodržování není žádná odměna a porušení žádný trest. Prostě je to pouze dobrovolné.

      • merlin

       proč tradiční hodnoty? každý má jiný hodnotový žebřík, co je pro jednoho hodnota, může být pro druhého taky ,,tradičně,, jen balastní odpad bez hodnoty vhodný jen k tomu, aby ho zahodil do popelnice (myšleně abstraktně). Kdo rozhodně co jsou tradiční hodnoty? Lid ? nebo shromáždění inteligentů s výsledným IQ tykve? Opravdu NE normální lidé – tzv liberálně demokratičtí evropští politici, co se propracovali k jakémusi navíc hodně diskutabilnímu,,podílu,,na moci díky poruchám svých osobností? Jak upozorňuje správně Jung, sto nadprůměrně inteligentních shomážděných na jednom prostoru učiní závěr hodný naprostého idiota. Tak to funguje. Dodnespatří mezi velmi oblíbený psychologický omyl předpoklad, že větší skupiny zajdou při rpozhodování do menších extrémů než jedinec, přestože jsem četla výzkumy týkající se riskování a polarizace skupin, kteří tvrdí naprostý opak. rovněž oblíbený brainstorming, ukázalo se, že kvalita nápadů získaných takto je nižší než kvalita nápadů, s nimiž přichází jednotlivci individuálně.
       Přestože je obecně přijímáno, že postoje lidí něco vypovídají o jejich chování, musím upozornit, že nevypovídají prakticky nic a na jejich následné chování se podle toho nedá vsadit nic. Nebo stokrát omílané moudro, že ke změně předsudků je třeba změnit chování lidí. Není pravda, často až vynucená změna chování změní předpojaté postoje. Mohu pokračiovat, ale nechci napsat knihu. Souhlasím s vittou v jednom, dokud mi nikdo nekecá, do toho co si myslím a říkám, jsem celkem v pohodě. A to by jakákoliv církev nebo totalitní strana dělala.

       • vittta

        Ta hláška „tradiční hodnoty“ se objevila ve virtuálnu asi před 3 lety.
        Je v podstatě ideální.
        Každý si jí vyloží po svém ale nikdo neví,co znamená.

        Nesmazatelně se zapíše do historie jiných,unikátních hlášek-líbilo se mi třeba „Svoboda jednoho končí tam,kde začíná svoboda druhého“.

        Od doby,kdy přestali stačit komunisté se toho vyrojilo dost.
        Máme tady zmíněné „předsudky“.xenofobii,homofobii,českou závist (apod.)Židy,Fed,Bilderberk,KGB,StB,generoproblematiku,dětská práva,lidská práva…..prostě každý si vybere dle svého přesvědčení a nátury.

        A může se dle libosti nadávat a obviňovat druhé,že jsou ovčané a tupci a Židé a komunisté a imperialisté a pánbíčkáři a tak každému do sytosti.

        No….a ve výsledku,jak praví známé přísloví „Psi štěkají,ale karavana jede dál“.

        Nepřátelé konzumu bojují s plným panděrem ve vytopené místnosti na počítači a bědují,co jsou za otroky,bezdomovci v klidu mrznou na ulicích,lidé v různých zemích nestačí pohřbívat své mrtvé,zabité při humanitních misích či kvůli ochraně civilistů a….všichni mají své místo na světě a všichni si sní své sny o lepším příštím a nic se neděje dobrého a svět se točí….našim snům a cizím penězům navzdory…….

       • Kamil Mudra

        Jung upozorňuje správně a navíc na něco s čím se setkáváme neustále, v libovolně velkých skupinách, ať už jde o rodinu, partu a nebo třeba pracovní kolektiv … o vládách nemluvě.
        Když se člověk rozhoduje sám za sebe a je pouze na něm aby to své rozhodnutí realizoval, automaticky si ponechává nějaké rezervy, případně i zadní vrátka pro „vycouvání“. Jakmile se ale rozhoduje ve skupině (třeba i dvoučlenné), dochází k rozptylu odpovědnosti a nastupuje zorný úhel typu: „Nějak SE to zvládne“, který může vést i k přeceňování týmu – tedy k podcenění potřeby těch rezerv a zadních vrátek. No a rozhoduje-li člověk o něčem co mají realizovat „ti druzí“, pak snadno sklouzne do pozice: „ONI si s tím prostě MUSÍ poradit a basta!“, zvláště má-li v řadách „těch druhých“ někoho na koho může přenést odpovědnost úplně. Vnímavého člověka o tomhle život poučí i kdyby nic od Junga (či jiných) nečetl, ba i kdyby ani číst neuměl.

        V armádě na to přišli už dávno a proto, i když úkolují dvoučlennou skupinu, tak jednoho z nich určí jako velitele, který nese PLNOU odpovědnost. V lidové moudrosti to poznání vysledujeme v hláškách jako: „Poruč a udělej si sám.“ nebo „Dva jsou rada – tři jsou zrada.“ a podobně. Je možné že „výzkumy“ které mají potvrzovat onen psychologický omyl jsou vedeny spíše na objednávku (v zájmu podpoření správnosti demokracie), nebo inspirovány nějakou jednokolejností myšlení, které by se ovšem dobrý psycholog měl vystříhat aby nezůstával pozadu i za těmi kteří psychologii nestudovali a vycházejí jen ze svých životních zkušeností.

        S tou pohodou týkající se toho co si myslím a hlavně říkám, když mi do toho nikdo nekecá, to nevidím tak jednoznačně. On mi do toho také nemusí nikdo kecat i proto že mne prostě ignoruje, že ho to co říkám vůbec nezajímá, protože si je jistý že že to jeho pozici vůbec nemůže nijak ovlivnit. Tedy – já házím hrách na zeď, jsem jakýmsi pátým kolem u vozu a je to jako bych nic neříkal. Někdy je takové poznání mnohem více deprimující, než kdyby mi někdo bránil v tom abych říkal co si myslím a tím dokazoval že to na něj nějaký vliv má. Taková „svoboda projevu“ určitě o pohodě není, protože si člověk připadá jako odhozená onuce, což je pro vlastní sebevědomí horší než pozice rebela.

        • vittta

         To je podle věku,Kamile.
         Já už dneska nepotřebuju,aby mě někdo poslouchal…
         Ovšem také si myslím,že je to věčný koloběh nespokojenosti.
         Tak si budu připadat jako 5 kolo u vozu a mít z toho deprese,v roli rebela budu zase s láskou vzpomínat na zlaté časy,kdy jsem býval 5 kolo u vozu a nikdo si mě nevšímal.

         S tou skupinou…..no,jedinec,který má ambice ale nemá schopnosti se sám nemá moc šancí prosadit.
         V kolektivu se to ale může ztratit…
         Když budu tuto větu směřovat na demokracii a použiju jí jako příklad toho,jak demokracii vymysleli neschopní a jak má neschopným sloužit-pak je třeba vzít v úvahu,že v totalitě (libovolné) si neschopného diktátora či monarchy nikdo nevšímne,ani když to bylo „do nebe volající“…..
         Pak záleží jen na tom,jestli je neschopný vůdce v jádru dobrák nebo sketa.
         Buď ho každý zneužívá-nebo vůdce vraždí pro jistotu každý náznak schopností…

        • merlin

         mám s psychologickými ,,pravdami ,, docela problém, a jen roste. Připomíbají mi služebníky novodobého náboženství. Někde měli haruspiky, my máme psychology. problém vidím v tom, že Jung, Fromm, Freud, Adler a jiné byli lékaři. ne psychiologové. Je to jakoby to, co napsali a dělali pak uchopily a trozňahňaly jakési podivné existence, které potřebují ospravedlnit vlastní existenci horou balastu. Taky se snaží kontrolovat sociální rituály a tím společnost. A pžestože se každý z nich neustále ohání tím, že mu nejde o moc nad jinými, de facto to je jinak. A lezou všude. Vytváří nejen blbé manuály politických stran, dosah je širší, když jsem zvláště paranoidní, přijdou mi jako pavouci tkající sítě a omotávající postupně celou společnost.

         • Janika

          Moje slova, merlin :-). Oni ti psychologové nemají k dispozici nic víc, než co může vidět každý z nás. Mimochodem, psycholog Hannibal Lecter psychologii jako vědu neuznával. A že to psycholog par excelence byl. Možná tyhle pochybnosti jsou prvním krokem, jak být v tomto oboru mistrem :-).

          • Kamil Mudra

           Nojo. Až na to že byl Hannibal Lecter psycholog par excelence protože to měl Anthony Hopkins napsáno ve scénáři :-)
           Dle mého mínění je psychologie spíše umění než věda a dobrým psychologem se člověk musí už narodit, tak jako třeba dobrým muzikantem nebo malířem. Dodatečně si pak na to „udělá papíry“ ze společenských důvodů ale ty papíry z něj dobrého psychologa nedělají, stejně jako řidičák nedělá dobrého řidiče.

           Na druhou stranu – není to tak že by psychologové neměli k dispozici nic víc, než co může vidět každý z nás, kdo není profesí psychologem. A to z toho důvodu že ten čas který my ostatní trávíme jinou činností, která nás živí, oni ho tráví ve své profesi a tak mají minimálně osm hodin denně, proti nám, „náskok“. O běžně nepublikovaných studijních materiálech nemluvě. Takže, pokud nejde o vyloženého antitalenta, mělo by se to u něj kladně projevit alespoň v těch rutinních záležitostech, protože nemá cenu si namlouvat že nejsme všichni částečně podle stejné šablony (nebo spíše podle několika „zmapovaných“ šablon).

           Problém je v tom že být psychoanalytikem znamená mít dost dobře placený job, při němž (na rozdíl třeba od zubaře) má platící klient minimální přehled o tom jaká práce byla na něm/pro něj odvedena. Okecat se dá cokoli jakkoli a ten kdo hledá pomoc rád uvěří že mu pomoženo bylo. Navíc se stalo módou mít školní psychology, podnikové psychology, projektové psychology….. (dalo by se ještě dost dlouho pokračovat) a snadno vydělané peníze lidi přitahují. A tak se na takových místech vyskytuje hafo lidí, kteří jedou podle příruček, které pro ně napsali lidé podobného ražení a podle toho to také většinou vypadá.

           Je to podobné jako s projektovými manažery. Dnes večer mi u piva, kamarád projektový manažer řekl: „Ono devadesát procent projektů je úplně na hovno. Mne to nebaví, vím že dělám zbytečnou práci ale je to dobře placený a nějak se živit musím.“

          • merlin

           Janiko, sice souhlasím, ale i románový Hannibal Lecter byl psychiatr, tudíž lékař, ne psycholog :-)
           Psycholog by nezašil nebo neodpitval ani myš natož člověka:-) Já to nevidím v nich jako osobách, ale v těch vymývacích výcvicích, který mají povinné – ty, co je vedou, zde většinou po revoluci vycvičili američtí lektoři. Oni se během těch výcviků postupně mění, ne k lepšímu, mají na konci taková rozzářená očka, jsou usměvaví a nepřirozeně klidní – tohle se týká té mladší generace klinickýxh psychologů, nevím jak to mají podnikoví apod. , Aby si asociace psychologů vydělala, začali to chtít k atestacím i pro psychiatry, jenže ti ve většině rychle odejdou a v zásadě jim dnes stačí být přihlášený, nikoliv to dokončit, na to se netlačí. Vzhledem k tomu, že jsem se zabývala sektami, to mohu směle srovnat se scifisty, je to normálně soubor vymývacích praktik vedených pod krysím heslem heslem ,, Jak nejlépe prospět pacientovi,,,V zásadě na to jen bezmocně čumím, protože při větším veřejném odporu Vás za herezi rychle sejmou. Oni sami Vám hrdě sdělují, že jim tam rozkládají a zase skládají osobnost. Výcvik jede v různých psychologických směrech, jediní , kdo z toho vychází jakž takž jsou jungiáni, což si vysvětluji tím, že je to už od zakladatele vlastně spíše směr filosofie, takže se na tomto učení hůře předvádí psychologická manipulace.a většina těch lidí je dost inteligentních a háklivých na individualitu. Ale co padá třeba z gestalt výcviku je prostě skvost. předělají jim osobnost. A oni si za to ještě draze zaplatí.Jak ti v těch sektách. Výcvik trvá dva tři roky a je fakt drahej. A jak jim sáhnete na dogmata, tak uzříte, že katolíci jsou ještě celkem zlatí. Lepší jezuiti než tahle klaka. Taky si vemte systém jejich supervizí supervizorů, je to důmyslné a úchylné.

          • merlin

           hmm, přepsat se mi podařilo fakt klasicky freudovsky, Krysí heslo, krycí tam patří

          • vittta

           Je to „ideální“ kšeft,jak píše Kamil.
           Dobře se to doplňuje s těmi sektami-jak píše Merlin.
           Protože finta sekt,katolíky nevyjímaje,spočívá v té jednoduché věci,že „zisk“ je slibován až po smrti,případně „jednou“.

           Co se těch psychologů a různých vymýváren týká,nic o tom prakticky nevím-ale mám dojem,že lidé svým způsobem ovládáni být chtějí.
           Je to jakási potřeba.
           Katolíci zaspali dobu.
           Dnes už nové generace (alespoň ve vyspelém světě) nijak neuspokojuje věřit v trojjediného Boha,bát se pekla a čekat na zmrtvýchvstání.

           Doba je moderní,technický pokrok je obrovský,rovněž poznání vesmírných zákonů je naprosto nesrovnatelné-a to za pouhých 100 let.

           Lidé tedy potřebují něco hmatatelnějšího.
           Na těch vymývárnách dokáží lidé dosáhnout zřejmě podobných zážitků,jako věřící katolík při vroucné motlidbě.
           Asi si to nikdo „nevěřící“ nedovede vůbec představit,zážitek to ale musí být velice silný.
           Zároveň ale získávají pocit-a ne neoprávněný-že mohou ovládat druhé,že jsou prostředníky mezi (jakoukoliv) vyšší mocí a těmi ovcemi.
           Jsou v submisivním vztahu vůči vyšší moci-a zároveň v dominantním vůči „ovcím“.
           To může mít i sexuální podtext..
           Někdy si říkám,že nikdy není pozdě,přečíst si třeba Freuda nebo Junga.
           Nejsem si ale jist,jak by to na mě působilo…jestli by mě to třeba neodvádělo od reality..nebo jak to nazvat.

           Ve výsledku by tito školení „psychologové“ byli schopni úplně stejných činů,jako španělští misionáři v 16 století.
           A budou přesvědčeni,že konají dobro……

          • Janika

           Tak tohle jste napsala pěkně, merlin :-). Psycholog, nebo psychiatr, ani jsem to vlastně nerozlišovala. Nejvíc se mi líbí ten popis „mají na konci taková rozzářená očka, jsou usměvaví a nepřirozeně klidní“ :-). Podobnost s věřícími je zřejmě čistě náhodná. Ale zase myslím, že když se najde mezi oběma skupinami osobnost, tak to stojí za to.

     • ;-)))

      To je videt, ze nerozumite… Porad se tocite u Zidu a zidu, ale Zide jsou vicemene stejni lide jako vsichni ostatni. Jen si to nekteri z nich nemysli, stejne jako v dobe nacismu … byt vyvolenou panskou rasou je tak prijemne.

      Takze tu mame kosher nostru, sektu zbohatlych a ideovych oligarchu, majici jasny cil ziskavat maximalni nadvladu a zisk, financni, ekonomicky, socialni nad vsemi. Za timto ucelem ovladaji financni system, a z jeho dal stromove dulezite vyhonky, predevsim media a pres nej politiku. Nezastavi se pred nicim a rozvraci a podrobuji si jako borgove vse co jim stoji jeste v ceste k maximalizaci moci. K teto pomerne male sekte skutecne rozhodujicich se nalešpuji tuny ritozelcu …viz kyjev a kocab s knizatkem…
      Zide jsou v tom navezeni stejne jako nemci sveho casu nebo americane dnes. Vsem se vykladalo nebo vyklada ze jsou neco vic, posledne skolil pitomce obama. Je pomerne smesne ze ta velka silna nejlepsi emerika usa ma pouze prezidenta , ktereho ji schvali aipac a sionisti. Ano je to jejich nejvetsi kolonie a jejich mistrovsti spociva v rozdel a panuj, za jejich vec vetsinou bojuji a umiraji pitomci, ktere opovrzlive oznacuji nalepkou nezid, semo tamo jich i par za svou vec v klidu obetuji a povrazdi…

      http://zpravy.idnes.cz/gojove-jsou-na-svete-proto-aby-slouzili-zidum-tvrdi-izraelsky-rabin-1ie-/zahranicni.aspx?c=A101020_145802_zahranicni_aha

      „Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst,“ vysvětlil rabín.

      Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/gojove-jsou-na-svete-proto-aby-slouzili-zidum-tvrdi-izraelsky-rabin-1ie-/zahranicni.aspx?c=A101020_145802_zahranicni_aha

      • vittta

       A-ha.
       Tak přeci to tak je…
       A ten rabín to říkal proč-je zřejmě poněkud slaboduchý,jinak by to nemohl říci…
       Ale jako důkaz židovské vlády nad světem je to hodně pádné.

       Nebo ta Liberty…
       Pěkná židovská sviňárna.
       Jen….
       Proč oni tu loď vlastně nakonec nepotopili?
       To je úplná záhada…tak oni si zahrají s ohněm a nechají dílo nedokončeno.
       Pěkná blamáž.
       A ještě se pak Izrael USA omluví…to bylo vůbec dost hloupé…
       Nebo ty neoznačené letouny.
       To aby nikdo nevěděl,kdo útočí.
       Ovšem lodě už označené izraelskými vlajkami byly…to bych rád věděl proč.
       Ono totiž nejde jen o to,jestli to někdo „viděl“,ta loď určitě vysílala signály,které zjevně jiné americké lodě obdržely-jinak by přece nemohly poslat na pomoc letouny.
       Takže se to neutajilo a je otázka,jestli se to utajit mohlo.
       Škoda,že nevím,jestli byla Liberty vyzbrojena.
       I když to byla loď špionážní,divil bych se,kdyby neměla alespoň minimální výzbroj..
       Ale jako jasný důkaz židovské touhy po ovládnutí světa je to dostačující.
       Normálně se takové věci totiž nedějí.
       Provokace za účelem vyvolání války jsou toliko doménou USA příp.Izraele.

       No…důkazy jsou to pádné.
       Ještě si sjedu tan poslední.

       A nyní se dostávám opět tam,kde už jsem byl ale nedočkal jsem se odpovědi.
       Jak se mám jako prozřivší občan zachovat-a jaká je strategie bojovníků za svobodu do budoucna?

       Já vím,raději se neptat.
       A také se raději neptám na tvůj vztah k nacistickému Německu.

       Protože to už je dle mého neslušné.

       Ale na ty círlevní restituce bys odpovědět mohl….

       Ještě mám guláš v těch řiťolezcích.
       Tak podle tebe je to kníže a spol,Astr se vyjádřil o knížeti spíše …neutrálně?
       V každém případě si gen.Beer dovolil na knížete jen proto,že to byl Žid.
       Moc jsem se v tom nevyznal.
       Ale zase na „seznamu“ byl Žid Zeman.

       Já jednou viděl dokument,kdy se spolu velice tvrdě rvali příznivci fotbalových klubů z Krakowa.
       Reportér natočil velice obtížně rozhovory s oběma tábory.
       Oba měli společné to,že nenáviděli Židy.
       A rvali se především proto,že označovali ty druhé za Židy….
       To mě „poser“.
       Pak se má prostý ovčan jako já v něčem vyznat…

       • dixi

        Sem tam nějaký islámský duchovní vypustí podobné provokativní žvásty do světa a média se mají v čem babrat. Jsou to všichni stejná sebranka.

        • vittta

         Pořád někdo něco žvaní…
         Kdyby to měl člověk brát vážně,musel by se do 1/2 roku zbláznit…..

      • vittta

       Néé….to je hovno.
       Já mám tendenci si dělat prdel..
       A to si zřejmě nezasloužíš,protože to myslíš dobře a chceš mě prostě jen přivést na víru pravou.
       Já ale tohle kafe nepiju.
       Uvažuji prostě jinak….

        • vittta

         A to už je ta otázka.
         Bylo tam 250 000 lidí?
         Podle izraelských zpráv…to není důkaz ničeho.
         A byl Ovada dobrým přítelem Netanyahua a Perese?
         To už je jen konstatováno.
         Že se jedná o válečné zločince je rovněž konstatováno,ale potom by mohl být takto označen kde-kdo.
         Že tam byl M.Zeman….v Izraeli,že by byl zrovna na pohřbu není dokázáno a spíše nebyl.
         Dále se tam konstatuje,že tam byl Zeman zapřisáhnout svou oddanost.

         Samozřejmě bez důkazů.

         Samotná formulace této zprávy je spíše podezřelá,budí dojem,že je určena už „věřícím“,nemá přesvědčovat.
         Z důkazního hlediska je pak odkaz naprosto bezcenný až směšný.
         Je to obyčejný pavlačový drb.

         Zkus se na to podívat pohledem „nevěřícího“,sám uvidíš,jak slabé to ve skutečnosti je.

         Jinak si to třeba srovnej s pohřbem V.Havla.
         Byla to blamáž-ale v zahraničí se to zřejmě prezentovalo tak,že milovaný vůdce,provázen vděčným národem,podstoupil svou poslední cestu.
         Tady by tomu nikdo nevěřil,každý viděl,jak to bylo trapné.
         Ale….za 20-30 let už to mohou prezentovat jako dojemný příběh loučení vděčného národa s velkým humanistou klidně tady.

         Takhle se prostě manipuluje lidmi.
         Předhodí se jim „necenzurované“ médium.(v našem případě je to jednoznačně internet)
         Tam se do množství spontálních rozporuplných informací vnesou základní myšlenkové proudy,které mají za cíl odvést pozornost a zlomit případnou jednotu.
         Následně se udržují „ulovení“ v neustálé pozornosti,nemusí to mít logiku,věřící bude věřit i bez logiky,prostě není možné,aby někdo plošně útočil třeba na Židy,kteří mají na druhou stranu ovládat mediální svět.
         Ale lidé tomu věří.
         Já se ptal,jak bych se měl zachovat jako prozřelý,co dál?
         Dle mého to nevíš,sám asi nechceš další holocaust-což je jediná možnost,která se nabízí a už ten dotaz zavádí dotazovaného do úzkých.
         Já si myslím,že žádné „co dál“ není.
         Prostě se bude jen ukazovat-TEN ZA TO MŮŽE a to je ten samotný cíl.
         Nic víc nikdo nechce,jen prostě utvrzovat ovce,že ovcemi nejsou.
         To bez urážky.
         Musel jsem to ale napsat,abych ukončil tu myšlenku.

      • Astr

       Spravne vysvetleni a odkazy smajliku a protoze se komentar objevi ne presne pod Vasim komentarem proto zopakuji:
       ;-)))
       Takze tu mame kosher nostru, sektu zbohatlych a ideovych oligarchu, majici jasny cil ziskavat maximalni nadvladu a zisk, financni, ekonomicky, socialni nad vsemi. Za timto ucelem ovladaji financni system, a z jeho dal stromove dulezite vyhonky, predevsim media a pres nej politiku. Nezastavi se pred nicim a rozvraci a podrobuji si jako borgove vse co jim stoji jeste v ceste k maximalizaci moci. K teto pomerne male sekte skutecne rozhodujicich se nalešpuji tuny ritozelcu …viz kyjev a kocab s knizatkem…
       Zide jsou v tom navezeni stejne jako nemci sveho casu nebo americane dnes. Vsem se vykladalo nebo vyklada ze jsou neco vic, posledne skolil pitomce obama. Je pomerne smesne ze ta velka silna nejlepsi emerika usa ma pouze prezidenta , ktereho ji schvali aipac a sionisti. Ano je to jejich nejvetsi kolonie a jejich mistrovsti spociva v rozdel a panuj, za jejich vec vetsinou bojuji a umiraji pitomci, ktere opovrzlive oznacuji nalepkou nezid, semo tamo jich i par za svou vec v klidu obetuji a povrazdi…
       ======================================
       Smajliku za takovy komentar se Vam muze dostat jen jedinneho, nalepky antisemita
       ================================================
       Dukazy a odkazy, na potvrzeni spravnosti komentare?
       Jsou a je jich dost, jen pro nekoho stale nejsou dost presvedcive!
       Klanel se JWB nyni Obama na AIPAC a stale to neni dostatecny dukaz ?
       Wolfowitz a cela ta smecka poradcu z Wallstreetu kteri zahnali vladu USA do Iraku, stale zadny dukaz?
       Co je to FED kdo je majitelem stale zadny dukaz o tom kdo a jak vladne dollaru.?
       Obecne plati ze je dnes na svete neco pres 2000 milliardaru kteri rozhoduji o TRHu a chodu sveta , Deje se tak pres smennou hodnotu a tou je stale dollar jehoz „vyrobcem“ je kdo ? Pokusy o jinou jsou likvidovany. Jak Irak tak Libye byly navraceny pod vliv dollaru.
       Amen

     • Kamil Mudra

      S „tradičními hodnotami“ jsou problémy mimo jiné i v tom že se špatně hledá shoda v tom co a od kdy má být považováno za „tradiční“. Viz. např. Indie, která díky svému stáří, určitě nemá o tradici nouzi:
      http://a2larm.cz/2013/12/indie-hleda-svou-sexualni-identitu/

      S tím co, vittto, uvádíte jako pokrok, na svém vlastním příkladu, byste v Indii neměl problém ani před tisícem let, kdežto zde v Evropě už před sto lety byste se dočkal minimálně veřejného odsouzení a stal se společenským vyvrhelem. Ale v pohanských dobách byste tu byl v pohodě.
      Tedy co považovat za „pokrok“. Krok kupředu a nebo zpět k tomu (v nějaké konkrétní době) „tradičnímu“?
      Asi jak kde, jak kdy a jak v čem.

      • vittta

       Tak jasně..ale já v podstatě používám Židy-katolická církev.
       Podle mě totiž v drtivé většině antižidovské rétoriky zaznívá z druhé strany křesťanský (katolický) konzervatismus.(i když argumenty většiny antisemitů jsou jak vystřižené z Der Stürmer)
       Ten je ale už velice nenápadný.
       To je mi tedy milejších 10 Židů,než jeden katolický flanďák,těm dát moc,tak se tady poserem všichni!
       To bychom teprve viděli,co to je otroctví…

       Já budu vždycky vystupovat proti církvím,propagaci homosexuálů či zvrhlých sexuálních praktik,multikulturismu nebo debilní genderoproblematice nebo dokonce juvenilní justici.(nebo jak).
       A zastávat se hodnot rodiny a jejích modelů,kdy není žádná ostuda,když se žena stará o domácnost apod.

       Ale jinak…
       Já moc dobře vím,co by se stalo s těmi posranými tradičními hodnotami,kdyby se dostaly na politický stůl.
       Jak jsem uvedl-posrali bychom se všichni…..

       • ;-)))

        nejde o politicke hodnoty, ale o ty skutecne, ktere tmeli narod a drzi ho pohromade, vytvari pocit sounalezitosti… tyto jsou soustavne systemove loutkovodici via manasky jako obama a umelecka fronta rozoravany…

        Vcil idioty komedianti odmitaji jet na olympiadu v Soci …nemecky francouzsky a pravdepodobne i emericky prezident…zeš pry pro porusovani lidskych prav… zrejme sebereflexe za guantanamo, jugoslavii, irak, lybii atd, atd.
        Nic nez nesvepravni manasci

        • vittta

         Ber to tak,že jsou to zajedno pokrytci-a za druhé idioti.
         Tak to vždycky bylo a vždycky bude.
         Čas od času se objeví Ceasar,Marcus Aurelius,Barbarosa,Karel IV,Napoleon…apod-a dějiny se hnou.
         Ale jinak je to jen banda parazitů.

      • vittta

       A to ještě Kamile raději dodám,že nejsem nějaký promiskuitní typ a neměl bych nejmenší problém se oženit,kdyby to bylo společensky hodně žádoucí.
       Nevyšlo to-nevyšlo,to se stává…nejsem nakonec ani s jednou ženskou,co s ní mám děti.
       Ale na druhou stranu nemám jediný papír,který by potvrzoval,že jsem dával a dávám alimenty.
       Jakkoliv bydlí syn u mě a dcera je u mě dobře půl času.
       To je myslím velká věc-důvěra je opravdu vysoká hodnota.
       Ale opravdu raději rozhoduji sám o tom,jak se chovat v takových případech a svoje děti budu učit totéž-a už učím.
       Lásce ke svobodě,úctě ke slabým a soucitu s trpícími.
       Bohužel je musím učit i to,že ve světě to chodí jinak,než bychom chtěli a že lidé,kteří to vnímají vláčí po celý život těžký balvan,kterého se nejde zbavit!

 2. Astr

  dixi, clanek je o sionismu, na pokracovani
  a protoze kazdemu co jeho jest!
  Bude li se probirat vliv holubaru a jejich I nejejich holubu na vliv a znecisteni domu, mela by byt brana v uvahu FSECHNA pro a proti, bez emoci a bez osobnich vypadu.

  Staci I jednoduse, netreba sofistikovane, pokud lze najit nejnizsiho spolecneho jmenovatele
  Clanek je o sionismu a tedy I o jejich vlivu nevlivu a podilu
  Ano dixi:
  Najdeme viníka – Komunisti už nezabírají – no, ale koho tady máme? No přece starého, známého žida. A lidé, s mozky vypatlanými reklamami, akčními filmy, utahaní a vystresovaní neustálou nejistotou,opět skočí po předkládaném nepříteli.
  Toto je presna charakteristika ovcana, cim hloupejsiho a jednoduzsiho tim presneji plati:

  NA SOFISTIKOVANOU UROVEN VITTTA MAM ODPOVED ,(ale na vittta neplati)
  … ze plácáte nesmysly o Židech na každém rohu?
  NE NA KAZDEM ROHU, JEN ZDE POD SIONISMEM
  Tím,že děláte Žida z každého,kdo má “křivý nos”?
  NIKDE O NOSU ZADNA ZMINKA NEBYLA
  Že děláte hasbaru s každého názoru,ze kterého nekape židovská krev?
  HASBARA JE SKUTECNA AKTIVITA, MAJI NA TO I URAD:-)
  KOMENTARE vittta MELY NEKTERE ZNAKY HASBARY
  (HASBARA JE PROPAGACE A OBHAJOBA SIONISMU A CLANEK JE O SIONISMU).

  Tupé a nicneříkající odkazy ale na mě neplatí.
  Fed je samý Žid,Obama je obklopen Židy…to jsou jen žvásty,plácance do vody pro tupce,co řičí nadšením,jak jsou moudří a jak všechno vědí,pro lidi,kteří ve své tuposti vyžadují JASNÁ a SNADNÁ řešení složitých a neřešitelných věcí.
  Já bych chtěl něco sofistikovanějšího.
  Pokuste se,Astře.

  Na to se tezko da reagovat a pokus je jiz predem odkazan k nezdaru,
  kdyz odkazy od Astra jsou „Tupé a nicneříkající odkazy ale na vittta neplatí!
  vitta pise:
  Fed je samý Žid,Obama je obklopen Židy…to jsou jen žvásty,plácance do vody pro tupce,co řičí nadšením..
  Fakta jsou vsak tato:
  Zde dalsi tupy a nic nerikajici odkaz (pravil vittta)
  podle tohoto zdroje je na svete 2170 milliardaru kteri svymi penezi vladnou svetu
  http://www.campdenfb.com/article/world-s-billionaire-count-just-over-2000
  To ze FED ovladajici dollar je v cele to je fakt ktery lze zesmesnovat (viz vittta) ci ignorovat (viz vetsina ovcanu) ale nelze ho poprit a na samotnm fakto to nic nemeni!

  2 rikajici odkazy pro jine nez vittta:
  Kdo jsou MAJITELE FEDu
  http://rainbowwarrior2005.wordpress.com/2008/09/29/federal-reserve-owners-and-history/
  zde dostatecne detailni tedy sofistikovana informace o FEDu ktery vladne dollaru a dollar svetu!
  http://www.apfn.org/APFN/reserve2.htm

  DIXI PORADTE JAK ARGUMENTOVAT A REAGOVAT NA TAKTO „SOFISTIKOVANY“ KOMENTAR ?
  Víte Astře,až si dočtete v internetu,skočte si na záchod,spláchněte pitnou vodou,obohacenou o nějakou vůni,omyjte si zadek teplou vodu,pak sedněte do auta,co může řídit i opice,protože stačí otočit klíčkem a šlapat na plyn,nakupte si za barevné papírky 10x víc jídla než potřebujete,zubní pasty,tělové i vlasové šampony,toaletní papír (jemný a voňavý),doma pak dejte jídlo do ledničky,nastavte si teplo na 25 stupňů,natáhněte se na gauč a nadávejte na FED,Židy a konzum.
  Autor tohoto dila me vyzyva k sofistikovane debate :-)
  Po teto lekci jiz neni treba.
  Janiko souhlas s potrebou uklidneni :-)

  • Janika

   Zdravím, Astře, jsem ráda, že to s potřebou uklidnění vidíme stejně :-).
   Jinak myslím, že debata má člověka především zajímat a každý si svobodně volíme, s kým a o čem diskutovat. Virtuální prostor má navíc tu výhodu, že leccos se dá prostě přehlédnout, jakoby to nebylo. Když diskuze není v přátelském a vstřícném tónu, tak asi stejně k ničemu nevede. Takže prosím zúčastněné – neprožívejme to tak :-).

   • vittta

    Nechtěl jsem to odeslat ale stalo se.
    Tak to dokončím.
    Jakoliv je vaše oblíbené slovo hasbara-moje příspěvky nijak nenaplňují jeho podstatu.
    Za to ty vaše mají hodně znaků nacismu.
    Nevadí mi to,každý má na věc jiný názor a nemyslím si,že by nacismus byl v tomto vyjímečný.
    Vadí mi to pokrytectví.
    Když je někdo nacista-má napsat-JSEM NACISTA.
    A ne se tvářit jako spasitel světa a vedoucí spravedlivých……

    • dixi

     Myslím, že zde dochází k velkému nedorozumění, a k odklonění debaty. Vitta nehájí sionismus, jen svým způsobem vyjadřuje znepokojení nad stavem světa. No a házet důsledky sionismu na všechny židy nelze. Tak to alespoň chápu já. Debata se často odvíjí klikatými cestičkami.No a Astr sionismus tak tvrdě odsuzuje, že kdokoli se odkloní od odsudku, podle něj myslí špatně. Pak, nemýlím-li se Astr píše z ciziny. možná už nerozezná tak dobře tvrdou českou satiru a tím se to celé zkreslilo.Když čtu jejich přízpěv´ky nezaujatě, neberu v potaz osobní útoky a osočování plynoucí z nedorozumění, v mnohém se shodují. Všichni jsme dost vystresovaní. Nikdy jsem neměla ráda a nepoužívala hrubá slova, poslední dobou se přistihuji, že při sledování některých pořadů a komentářů taky nadávám. No a jsou lidé jadrnějšího naturelu. Někdo špičkuje takzvaně ušlechtileji, jiný se drží při zemi.

     • vittta

      No,je to v podstatě tak.

      Jinak je to zajímavé s těmi výrazy.
      Já mám mluvu opravdu jadrnou,tak jadrnou,že dámy by se červenaly..
      Ale poslední dobou u některých pořadů nejsem schopen tato slova použít,jen koukám „s otevřenou hubou“ a maximálně bych mnohé politiky poslal do blázince do sepatace,kam jednoznačně patří.
      To se říká,že se někdo „zavzdušní“,to je tak nad rámec okamžitého vstřebání,že prostě nejsem schopen slova…

    • Kamil Mudra

     Když ono je, vittto, s tím určením toho kdo nebo co jsem, docela těžký problém. Pár příkladů:

     Jsem romantik, když dokážu prosedět kus odpoledne na hezké přírodní vyhlídce a představovat si přitom všelijaké toulky v různé společnosti nebo si i při tom tvořit nějaké verše… ale na druhou stranu mi nic neříká romantická literární ani filmová tvorba, nějaké romantické řeči a ani se v běžném životě nijak romanticky nechovám?

     Jsem věřící když žádná církev či sekta nenaplňuje svým učením moji představu o Bohu, nemodlím se, nezúčastňuji žádných náboženských rituálů, nepředpokládám že by s námi nějaká vyšší bytost měla nějaký záměr… ale současně se domnívám že svět (tím myslím vše co jest) jako takový má svou, námi neuchopitelnou inteligenci?

     Jsem rasista jestliže vnímám cikány jako těžce problematickou menšinu… ale současně zastávám stanovisko že není cikán jako cikán, mě samotnému by nečinilo problém mít z jejich řad partnerku a ani by mi nebylo proti srsti jestliže by se tak rozhodlo některé z mých dítek, pokud bych v jeho volbě viděl dobrého člověka?

     Jsem nacista jestliže mi leží na srdci přednostně zájem mého národa i když ho nepovažuji za jakkoli kvalitativně nadřazený jiným národům?

     Jsem socialista jestliže souhlasím s přerozdělováním společenských výdobytků ale současně jsem přesvědčen že soukromé podnikání v rozumné, společnost nepoškozující, míře má právo na svou existenci?

     A takto by se dalo pokračovat dalšími příklady. Sice by se pro každý z těch příkladů našlo asi nějaké pojmenování v různých „kategoriích a podkategoriích“ ale já sám, pokud bych se pak měl do některé z těch „škatulek“ vložit, našel bych asi ledacos co by mi bránilo v tom abych se s tou škatulkou plně ztotožnil.

     Takže, kdyby se mě někdo v souvislosti s těmito i jinými oblastmi, zeptal „Kdo jsi?“, „Kam patříš?“ moje nejupřímnější odpověď by musela znít: „Nevím.“ A vůbec by to nebylo o pokrytectví.

     • vittta

      To jste Kamile, popsal velice výstižně i mojí rozkolísanost.ty body se s mým pohledem na svět pěkně kryjí.
      Zde jde ale o to,že vám nikdo necpe,že jste rasista,že jste pánbíčkář (atd.) a to ještě v útočné a pohrdlivé formě.
      Jakmile to někdo udělá,je to křivda,nefér hra,podraz a minimálně pokus o nějaké ublížení,či jak to nazvat.
      Vezměme ty cigoše,to je klasika,použitelná na všechno.
      Mám s nimi plno záporných zkušeností a jiní lidé jsou jimi doslova týráni.
      Na druhou stranu jich plno znám,vidím je,podáme si ruku..a ještě prohodím dle příležitostině jakou hlášku..so keres,more,..to je dost ..řekněme důvěrné..
      A pak mi nějaký Čulík na BL cpe,že jsem rasista-ne přímo mě-ale že jsme všichni rasisté.
      Použije manipulativně to slovo RASISMUS,aby nás (Čechy),pošpinil,ponížil,hodil někam na lidské dno-ale to slovo RASISTA znamené významově něco úplně jiného,je to učení a rozdílnosti ras,nemusí nutně znamenat pohradání jinými.
      Mě nevadí negr,Arab,Turek,rákosník….když jich ovšem nebude moc pohromadě.
      A opravdu drtivá většina Čechů to vidí stejně,u těch Arabů máme trošku problém,protože máme problém s islámem a jeho chápáním,plno lidí nemá ponětí,kam to zařadit,vidí za ním až nesmyslné věci…
      Vadí mě (nám) cíleně cikánská komunita-ale ta část,která je nejvíc vidět,ti tupí a těžce nepřizpůsobiví.
      Tak co to je za rasismus?
      Čulíkovi do dávám pěkně sežrat,čas od času mu napíšu propracované urážky,protože se neumí kontrolovat a vysloveně si o ně nahrává,páchá na mě a ostatních Češích velkou křivdu-a křivda je nechutná věc,ubohá a jsem na ní háklivý a silně jí vnímám.
      Co já mám dělat s Astrem,který dávno překročil tu čáru,která rozděluje diskuzi od výpadů,já mám důvěru majitelky,že budu psát v mezích,které ohraničují tento prostor…ale já nevím,jestli bych se udržel…
      Mám velké dilema….

      • Kamil Mudra

       Nojo. Čulík nemá na BL diskusi, tak asi půjde o jednostrannou komunikaci.
       Na to radu nemám.
       Co máte dělat s Astrem?
       Zkuste ho pozvat na kolbiště k Tribunovi a tam si to můžete „rozdat bez servítků“. Tribun zatím nikoho neumravňuje (i když nevím, nevím jak dlouho to ještě vydrží) a tak, když se neudržíte – nic se neděje.
       Jen, holt, budete muset skousnout že se vám „v ringu“ bude plést pod nohy Gora, Roman, MartinO, případně ještě někdo další. :-))

       • vittta

        Ještě to tak….
        Tam nejde o kolbiště,Astr nediskutuje,Astr konstatuje a jak není po jeho,už jsem agent sionismu.
        Použil na to takové slovo…umanutý.
        Jsem umanutý,protože nesezobnu i s navijákem odkazy,které uvádí.
        Ty odkazy-a nejen od Astra-jsou přece spíše poukazem na zamyšlení,na nějakou diskuzi,výměnu názorů.
        Jen minimum by se jich dalo nazvat důkazy,ve stylu „tam to píšou a je to tedy pravda“,to je k vidění spíše na názorově jednostranných webících,nebo též mezi mládeží.
        Například nějaký …(jak to nazvat slušně)…historik hodí na net informaci,že komunismus má na svědomí 150 000 000 obětí-a už se to dává za nějaký grál a jak někdo není srozuměn s touto pravdou,je to minimálně levičák (a pěkně blbej) ale spíše komunista,bolševik a vrah.
        Podobnost a Astrem čistě náhodná…

        S tím Čulíkem..to on se mnou už nemluví-ale také už odepsal,to zas bych mu křivdil.
        Dokonce mi tam už otiskl i články-ale to jsem tedy zrovna nechtěl,on má takový zvyk něco vynechat.

        Jenže tady musím uznat,že kdyby měl každému odepisovat,nedělal by nic jiného.
        Já mu také nenadávám-nebo tak něco.
        On si někdy dost odporuje,nemá pod kontrolou vlastní manipulace,on něco na někom jiném strašně pošpiní-a pak to samé sám udělá.
        Tak to je v tomto duchu.
        Jinak jsem rád,že ty BL jsou,je s tím i hodně práce….ale je na nich patrný určitý…..havlismus.

     • Janika

      Hezký komentář, Kamile, díky. Nemám ráda nálepkování. Nedá se tomu bránit, bývají to prázdné pojmy, které by bylo třeba nejdřív ujasnit. A to je nesmírně těžké, ne–li nemožné. Když někdo používá nálepku například komunista či fašista s dehonestujícím úmyslem, je tam jasný jen ten dehonestující úmysl a už ne to, co vlastně konkrétně vadí.

  • Hamilbar

   To je strášně jednoduché milé embéčko. Nacisti nejsou jenom v Austrálii, ale i v Izraeli (i v Česku, Anglii, Francii, USA, Rusku, Palestině…).

   Elementary dear Watson.

  • Astr

   Odpoved pro Vas embecko jakoz I reakce na Janiku take pro dixi .
   Odzadu zacnu odzadu tedy s dixi
   20.12.2013 – 10.17(Všichni jsme dost vystresovaní. Nikdy jsem neměla ráda a nepoužívala hrubá slova, poslední dobou se přistihuji, že při sledování některých pořadů a komentářů taky nadávám. No a jsou lidé jadrnějšího naturelu. Někdo špičkuje takzvaně ušlechtileji, jiný se drží při zemi.)
   Sofistikovane odpovedi vittta maji jinou podobu , jsou kombinaci rad co nakoupit a jak se omyvat teplou vodou .
   To mela patrne na mysli DIXI kdyz napsala
   (Někdo špičkuje takzvaně ušlechtileji, jiný se drží při zemi.)
   Navic jeste vyzyva k priznani se k NACISMU.
   Rozdil mezi Astrem a vittta-em je v tom ze Astr by si nedovolil vittta vyzvat aby se prihlasil k sionismu.
   Jak spravne dixi rika “prizemnost” by to Astrovi nedovolila 
   ==========================================================================
   Vittta a jeho sofistikovane komentare nestaci jeste to vylepsi o
   Jo….Astr a jeho nacistické výlevy…
   Nejenom hasbara je cizí slovo,i nacismus
   Nechtěl jsem to odeslat ale stalo se.
   Tak to dokončím.
   Jakoliv je vaše oblíbené slovo hasbara-moje příspěvky nijak nenaplňují jeho podstatu.Za to ty vaše mají hodně znaků nacismu.
   Nevadí mi to,každý má na věc jiný názor a nemyslím si,že by nacismus byl v tomto vyjímečný.
   Vadí mi to pokrytectví.Když je někdo nacista-má napsat-JSEM NACISTA.
   A ne se tvářit jako spasitel světa a vedoucí spravedlivých……
   ==========================================
   Reakce Astra = NAPLNUJI!
   HASBARA JE NEJEN PROPAGACE ALE I OBHAJOBA VSEHO SIONISTICKEHO A TAKOVY JE OBSAH KOMENTARU vittta PROTO OZNACENO JAKO HASBARA . (nic osobniho jen dojem s komentaru vittta) Ale od dojmu k faktum
   Vittta v jednom z poslednich komentaru pise a radi!
   Víte Astře,až si dočtete v internetu,skočte si na záchod,spláchněte pitnou vodou,obohacenou o nějakou vůni,omyjte si zadek teplou vodu,pak sedněte do auta,co může řídit i opice,protože stačí otočit klíčkem a šlapat na plyn,nakupte si za barevné papírky 10x víc jídla než potřebujete,zubní pasty,tělové i vlasové šampony,toaletní papír (jemný a voňavý),doma pak dejte jídlo do ledničky,nastavte si teplo na 25 stupňů,natáhněte se na gauč a nadávejte na FED,Židy a konzum.

   Nyni odpoved pro embecko :
   A Astr je nacista?

   Zacnu prihodou z r.96 kdy si pan Ondrej Neff po zprivatizovani Mlade fronty Heute vytvoril sveho Psa a dal mu neviditelnou podobu. S ni i viditelnou podobu nekterych svych myslenek a idealu Pravdy a lasky. V te dobe se od neho odklonil pan Culik.
   Byla to doba kdy bylo opet jiz po kolikate aktualni povidani o odsunu Nemcu z pohranici po 2 svetove. jako vysledek rozhodnuti 4 viteznych mocnosti. Od nich byly odvozeny tzv. Benesovy dekrety, o kterych nejen dnes prohlasil Schwarzenberg knize ze patri pred mezinarodni soud, ale vlastne totez me tvrdil pan Ondrej Neff , jiz v onom roce 1996, lidumil Neff ktery vystehovani Nemcu prohlasil za zlocin! Nesouhlasil jsem a to ze 2 duvodu, jednak ze nelze pomerovat dnesnim metrem situaci jaka byla pred 50 lety a za druhe ze patrim k tem kterym bylo ublizeno napred v r38 a ze vystehovani po prohrane valce bylo rozhodnuto ne Benesovymi „zlocinnymi“ dekrety ale 4 mocnostmi v Postupimi !
   Pro vysvetleni je nutno zajit jeste dale do minulosti az do roku 1938 kdyz Astra a jeho rodinu NACISTE vystehovali z CESKEHO pohranici! Bylo vystehovano cca 100tisic rodin a tento fakt, toto vystehovani predchazelo vystehovani Nemcu po 2 svetove.
   Nevim zda Neffa ci knize Schwarzenberga nekdo vyzval aby se prihlasil k nacismu tak jak to ucinil vittta Astrovi.
   Jen jsem pokud jde o vyhrady vuci sloganu ze „knize ma k Lidu blize“ uvedl priklad gen. Beera ktery se vuci knizeti nebal vystoupit a umyslne jsem uvedl zdroj kde byla uvedena Beerova prislusnost jeho puvodu (Zidovskeho) aby bylo zrejmo ze casto vubec nezalezi kdo je jakeho puvodu ale za jakou myslenku ci ideu bojuje. Stryc ktery byl Beeruv spolubojovnik ve Svobodove armade komunismem 2x odsouzen a na konci zivota zijici v USA mi to opakovane potvrzoval svymi rozhorcenymi komentari jak v nesouhlasu k rozdeleni republiky kdy rikal ze za to s bratry Slovaky nebojovali aby doslo k rozdeleni stejne jako ne aby doslo k navratu Nemcu. Lide kteri 2 svetovou prozivali a dokonce ti kteri v ni bojovali meli a pokuj jeste ziji jako gen.Beer maji na vec jiny pohled nez knize, i presto ze predvolebni heslo rikalo ze ma k Lidu blize.

   Tim jsem u korenu veci. Nazorova odlisnost a az do jake polohy muze dojit.
   Od poloviny 90 let, kdy se na Ceskem internetu vyskytuji jsem zazil mnoho . Take stihl mnoho.
   Od kapitalistu oznacen za komunistu, od komunistu za kapitalistu, jakoz i za neuveritelne mozne i nemozne, dokonce jeden vytecnik me nazval komunisto-fasistou , az nastal rok 2013 a zjevilo se jakesi vittta a po dlouhe rade „sofistikovanych“ prohlaseni kdyz veskere odkazy od Astra byly prohlaseny za nejslusneji receno jako placnuti do vody prichazi az po vyzvu a narceni proti ktere neni obrany podobne jako neni obrany pred narcenim z antisemitizmu, jako nebylo obrany kdysi z narceni pred carodejnictvim:
   Nezadrzitelne vittta vola: Když je někdo nacista-má napsat-JSEM NACISTA.

   Odmitam a zduraznuji !
   Po celou dobu slo jen o jedinne.
   Hledat Pravdu!
   Ano kazdy je necim postizen, smej se ctenari prohlaseni ze Astr hledanim PRAVDY!
   PRAVDU PADNI KOMU PADNI.
   ==================
   Amen

   • Hamilbar

    Lidé hledající Pravdu s velkým „P“ mě nahánějí strach. Začínám se tu bát. Nešlo by hledat ji někde jinde?

   • vittta

    Bez Žida za každým rohem to nemá tu šťávu,Astře.
    Ale na konci už jste to trošku napravil-tím hledáním „pravdy“.
    Ona se ta naše konverzace tak vedla.
    Vy jste hledal pravdu,k tomu jste diskutoval,hýřil argumenty,pokorně (ve smyslu k oponentovi) hledal společné myšlenkové body a na těch jste stavěl hledání porozumění a pravdy v té nejčistší podobě.

    A já umanutě (a drze) zpochybňoval ZJEVNÉ PRAVDY,a zabýval jsem se osobními výpady.
    Vůbec jsem nepochopil,že vy už pravdu nehledáte-že jí MÁTE!(což jste s vrozenou skromnotí nazval právě tím hledáním)

    Jinak nemáte tak úplně pravdu,že by jste mě nikdy nepředhazoval přiznání k sionismus,nepřímo jste se ptal,kolik za to dostávám a jestli náhodou nejsem Žid…
    Zase tak čistý nejste,jak se snažíte neustále hlásat.

    A také píšete o sionismu,jako by to bylo cosi strašného,hanebného,nelidského.
    Já na tom nic takového nevidím.
    Tak chtějí svůj stát,co je na tom?
    A že jsou u toho problémy,právě v tomto tématu popisované?
    No jo…politika,ta není nikdy čistá.
    Vy by jste se měl(i) spíše radovat.
    Ve svých zemích Židy stejně nechcete a tak buďte rádi,že jsou jinde….
    Ačkoliv…..co si pak bez nich počnete…musíte pak za Žida (z nedostatku „materiálu“) považovat i míšence II.stupně….

    A jak se vám zalíbilo to „sofistikovaně“.
    No jo…ale mezi námi,každému,co jeho jest.

 3. Astr

  Hamilbare pri vsi ucte k Vasim prekladum a to bez ironie:-)
  To jste prilis zjednodusil:
  Hamilbar
  To je strášně jednoduché milé embéčko. Nacisti nejsou jenom v Austrálii, ale i v Izraeli (i v Česku, Anglii, Francii, USA, Rusku, Palestině…).

  Theoreticky by mohli byt I na Jiznim polu,:-)
  Pokud jste uvedl ze v Australii musim Vam rici ze masmedia o nich vubec neinformuji. Pokud jde o skodlivost valci se tu, strili se tu ruzne gangy dokonce I kopie emerickych
  Jsou to desitky mrtvych co jiz media uvedla a policie priznala:

  Jeste vetsi nebezpecnost pro zivot obcana vykazuje jizda po ulici ci silnici kdejakeho radu a neradu.
  V USA zemrelo (2012) na silnici 34 tisic lidi (300 millionova populace, presne viz tabulka)
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_motor_vehicle_deaths_in_U.S._by_year
  Podle statistiky
  USA jsou na 107 miste CR na 152 Australia 162 miste
  http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/road-traffic-accidents/by-country/
  Takto pomerovano se muzete dopracovat az k vysledku ze valka v Iraku ktera eviduje „jen“
  Number of U.S. Military Personnel Sacrificed (Officially acknowledged) In America’s War On Iraq: 4,883 mrtvych
  a z toho vychazi ze jizda po silnicich v USA je mnohem smrtelnejsi !

  Halilbare zpet k nacistum v Australii. Straseni nacismem se v Australii nekona! Vubec ne na urovni jako u vas v Evrope.
  MNohem nebezpecnejsi nez „nacismus“ a straseni nacismem jsou jine vlivy ktere si vybirani dan na lidskych zivotech!
  V Australii jsou to ruzne vlivy drogy, tez alkoholismus v ruznych podobach vcetne pri jizde motorovymi vozidly ale nacismus ci activity nacistu v Klokanii pripady smrti ani ublizeni na zdravi nevykazuji.
  Ani nehrozi.
  =======================================================
  Hamilbar
  Lidé hledající Pravdu s velkým “P” mě nahánějí strach. Začínám se tu bát. Nešlo by hledat ji někde jinde?
  =========================================
  Samozrejme slo,
  Pravda at jiz s malym ci nekdy i s velkym P existuje a tu s velkym P jste prave predvedl Hamilbare:-)
  Pravda s velkym P je, ze zatim me nikdo tak slusne a elegantne „neodeslal“ mimo tento blog jako se to povedlo Vam. (bez sofistikovanych sprostaren, bez omyvani vlaznou vodou )
  Pokud Vase prani potvrdi majitelka blogu, odejdu..

  • Kamil Mudra

   Nu, za sebe, Astře, říkám že by mne Váš odchod mrzel.
   Ale možná Hamilbar nechtěl nikam „odesílat“ vás jako osobu ale jen váš způsob toho hledání pravdy? Jako v takovém tom smyslu: „Kdybyste byl tak laskav pane a ten doutníček nechal venku.“
   Ale to asi těžko posoudím. Coby kuřákovi mi váš doutník nevadí.

   • Hamilbar

    Víte pane Mudro, mě na tom příběhu, pod kterým se tu bavíme, zaujala, kromě jiného, i paralela mezi procesem vzniku moderního českého a židovského národa a jejich státnosti.
    Židé se na území na kterém hodlali vybudovat svůj národní stát střetli s Araby (přesněji s Palestinci), kteří hodlali učinit totéž, tamtéž. Ten problém po spoustě mrtvých na obou stranách a statisících vyhnaných Palestinců dodnes nevyřešili.

    Češi se při budování moderního českého státu střetli s Němci, kteří v části České kotliny hodlali udělat totéž. A po spoustě mrtvých na obou stranách a dvou milionech vyhnaných (vysídlených, chcete li) Němců… Je ten problém vyřešen? Obávám se že neni. Budu parafrázovat Ben Gurionova slova (Sionismus 5): „vidíme situaci jediným pro nás možným způsobem. Němci vidí něco zcela protikladného tomu, co vidíme my. A vůbec není důležité, jestli to vidí správně. Důležité je, že to tak vidí.“

    Měli jsme štěstí. Velmocem se hodilo, že jsme se zbavili svých „Palestinců“. Jenomže pro ně jsme „Palestinci“ my a vadíme jim na „jejich“, námi „neoprávněně zabraném“ území. Co se bude dít jestliže Američané ukončí okupaci Německa a skončí multi-kulti? Kdo bude mít zájem na české státnosti? Francie? Británie? Polsko? Rusko? A nevyprávějte mi nic o demokracii.

    No a protože všude žijí kromě normálních lidí také idioti, bude se hodit třeba český, nebo německý, Dr. Baruch Goldstein. Třeba, nebo třeba něco jiného. A fůra českých a německých astrů a smajlíků nalezne svou „Pravdu“. Jak je tak sleduji, tak na tom budeme se Židy zhruba stejně. Nebo si myslíte, že ti němečtí astři a smajlíkové se od těch českých nějak výrazně liší?

    • Hamilbar

     P.S.
     Kromě toho si myslím, že situace, tam i zde, nemá nenásilné řešení. Tedy přesněji nemá nenásilné řešení ve stávajícím systému, kapitalismu, chcete li. Nejsem fanda feministek, ale tento citát V.Solanas mě zaujal: „Ženy osvobodí od nadvlády mužů jedině zničení systému práce-peníze, nikoli dosažení ekonomické rovnoprávnosti v rámci tohoto systému“. Mám takové podezření, že o národech by se dalo říci něco podobného.

     Jo a ještě Disclaimer:

     – nejsem Žid ani podle Norimberských zákonů ani podle zákonů státu Izrael (a pravděpodobně ani podle jiných možných rasistických zákonů),

     – nechovám žádné mimořádná sympatie ani ke státu Izrael, ani k žádným jiným státním útvarům na Blízkém východě.

     • Kamil Mudra

      Tedy Hamilbare … Tady je vidět jak člověk někdy potřebuje nakopnout aby uviděl to co má před nosem. Tahle očividná paralela mi doposud nedocvakla a vy máte pravdu ve všech bodech. Z tohoto pohledu jsme na tom vlastně hůře než Židé protože nemáme po světě rozmístěnou tak vlivnou diasporu jako oni a o něčím zájmu na české státnosti si nedělám žádné iluze, stejně jako vy. Možná bych očekával nějakou vstřícnost u Rusů, z hlediska jejich strategických zájmů, pokud bychom s nimi byli větší kamarádi.

      Ale, abych byl upřímný – občas na mne útočí pochybnosti zda si Češi vůbec vlastní stát zaslouží. Pokud by se mělo soudit podle toho jaký poolitický výkvět si povětšinou volíme do čela, tak co Čech – to prodejná svině, ochotná rozprodat republiku komukoli kdo dá dostatečně velké všimné aby se za něj dalo pohodlně žít někde mimo tuhle zemi. Velkým rybám z byznysu je nějaká státnost u zadele už dávno – možná spíše na obtíž. A zbytek národa je schopen na to koukat jak to boží hovádko co ani nezabečí.

      Nojo, ale co s tím? Sám píšete „…že situace, tam i zde, nemá nenásilné řešení.“. Ale po násilí žádný normální člověk netouží. Za dané situace je pro nás asi nejlepší takový stav, kdy se nic neřeší, pokud o možno o žádném řešení ani nemluví a doufat že to tak vydrží co nejdéle. Čas v tomto smyslu „pracuje pro nás“, protože civilizace se stále více sune k problémům jejichž dopady postupně odsunou význam jakékoli státnosti kohokoli. No a pak se uvidí.

     • embecko

      „nemá nenásilné řešení ve stávajícím systému, kapitalismu“

      No nevim, Hamilbare, ale tohle na krk kapitalismu nehodite- viz treba Romove, nasi Palestinci. Narod neni nic prirozeneho, to vam nejdrive musi nekdo rici, ze mate smyslet narodne, normalne by vas takovy nesmysl napadnout nemohl :o)
      Palestinska narodni identita se rozviji az s prichodem Zidu, podobne jako Cechy stmeluje romsky element.
      Tohle neni problem kapiku, ale ciziho, ktere se vyskytuje ve vasi tesne blizkosti, ciziho-czinincu a tedy nepratel…tedy jde o teritoriani, geografickou zlezitost a ne kulturni ci civilizacni (ta to sice muze vyuzit, to je pravda, ale to je vsechno).

      • Kamil Mudra

       Saxi, Čechy „stmeluje“ kde co: romský element, bezdomovci, kapouši, politici, hrabě s čírem, „socky“ … ale jen kolem „hospodského stolu“, když je chuť si zanadávat. Ale máte pravdu že to není čistě záležitost kapíku. Ten jen, svým tlakem na každého, generuje „nepřátele“ i tam, kde by jich za příznivějších okolností bylo podstatně míň.

     • Astr

      Hamilbare co osvobodi muze od nadvlady zen?
      Podobu vztahu popsal treba Werich kdyz presne urcil funkcnost vztahu na urovni ze zatim co muz rozhoduje o podstatnem o postoji a vztahu rodiny treba k prave probihajici valce, zena rozhoduje o zbytku.:-)

      ===============
      A fůra českých a německých astrů a smajlíků nalezne svou “Pravdu”. ?

      Hamilbar svoji“pravdu“ popsal jako srovnani konfliktu Israelsko-Palestinskho ke VZTAHU nikoli konfliktu organisace Sudetendeutsche Landsmanschaftu k CR k odsunu.
      Dovolim si pripomenout ze vlada SRN se od SL pozadavku distancuje stale plati Česko-Německá deklarace z r. 1997 kterou podepsal Klaus za CR a Kohl za Nemecko.
      Nemecka vlada vzdy odkazuje na tuto deklaraci a ani pres tlak SL nehodla nic menit !
      Uvaha ze po odchodu USA z Nemecka by Nemecko zacalo s pozadavky je velmi nepravdepodobna a vubec ne srovnatelna s horicim procesem Israelsko -Palestinskym.
      Ani v nejbujnejsi predstave nemuze dojit k podobne situaci a vyvoji ja v Palestine.
      Je smesna predstava ze by Nemecko jako Israel likvidovalo cele vesnice, ze by zbouralo pres 10 tisic domu v CR tak jak ucinil Israel na uzemi Palestiny, ze by Cesi vyrabeli podomacku rakety a Nemci odpovidali zasahy modeni vyzbrojene armady a staveli nove osady .

      Co se bude dít jestliže Američané ukončí okupaci Německa a skončí multi-kulti? Kdo bude mít zájem na české státnosti?
      Ani na zadne jine nema TRH zajem ! Pokud Americane odejdou , Nemci nebudou jako prvni vec resit navrat do pohranici a zakladani noveho Protektoratu Boehmen und Mahren. Maji uz dnes vase Ceske uzemi jako svoji novou povalecnou Vychodni Marku, uz davno rozhoduji uz davno si udelali z CKD Siemens, stacilo jim pouceni co namahy a penez je stalo spojeni s DDR. Maji sve milliony Turku a jinych gastarbeiteru, svuj postoj si upevnuji v ramci Velke Evropy . Nejen theorie ale I praxe v podobe rozdeleni na „zdrave jadro“ a periferii je cesta kterou se Evropa ubira, je cesta nemecke dominance v ramci velke Evropy!
      Nelaska Palestincu a Israelcu je sice mozno v nekterych bodech jak Hamilbar popsal srovnavat s nelaskou obyvatel v pohranici a vztahum Cechu a Nemcu, ale vyvoj se ubira jinou cestou. Palestina je kotel pred vybuchem, v Ceskem pohranici se uzemi nezabira nestavi se nove a nove osady, zadna kolonisace, zadne vytlacovani ci omezovani neni a ani nehrozi. Az Evropa urci CR dalsi pristehovalecke kvoty a za par desetileti bude v Ceske kotline sotva polovina puvodniho obyvatelstva pak I Blanicti rytiri prchnou nebot zachrana toho co se jeste dnes nazyva Ceskym narodem bude zcela mimo.

      Proto nesouhlasim s moznosti konfliktu Nemecko-Ceskeho a rikam ze uvaha Hamilbara je mimo,
      samozrejme ze IMHO,
      ( nikoli Pravda v Velkym P ze ktere jde na Hamilbara hruza )

      • Kamil Mudra

       Myslím, Astře že stran té deklarace vykazujete naivitu neúměrnou svému věku. Německá vláda ví proč na ni odkazuje protože tenhle text není o ničem jiném než o příměří dohodnutém na blíže neurčenou dobu. Zkuste si tu deklaraci pozorně přečíst očima toho kdo by měl o návrat Sudet zájem. Já z ní vypichuji:

       „…každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. ……. Obě strany dohodnou zřízení česko-německého diskusního fóra, které bude podporováno zejména z prostředků česko-německého fondu budoucnosti a na němž se bude pod záštitou obou vlád a za účasti všech kruhů, majících zájem na úzkém a dobrém česko-německém partnerství, pěstovat česko-německý dialog.“
       Tedy: „Prozatím se nebudeme prát, budeme si o tom jen povídat a budoucnost ukáže.“

       Prozatím jsou součástí našeho právního řádu Benešovy dekrety. Věříte v jejich trvanlivost i po zkušenostech s radarem a způsobu jakým bylo uzákoněno vyrovnání s církvemi, které jak víme, jejich účinnost oslabuje? Myslíte že se najde málo českých právníků ochotných, za tučný obolus, zapracovat na jejich dalším oslabení, zpochybnění a posléze třeba i zrušení? A co z našeho právního řádu zůstane pak pro ono respektování německou stranou?

       Američané z Německa odcházet nemusí. Naopak si jistě rádi přihřejí svou polívčičku kdyby se snad okolo sudetské otázky zase rozhořely nějaké vášně. Určitě by si pokradmu přiložili nějaké to polínko s vidinou toho že nás budou muset přijet uklidnit, aby zabránili negativním dopadům pouličních nepokojů. Na to jsou přece odborníci.

       Německo-Český konflikt by nejspíš neprobíhal tak jako mezi Židy a Palestinci. Tady by zabojovali pánové v kravatách s tituly JUDr. V našich podmínkách je slovo zbraní, ať vyřčené či napsané. Proto je jakékoli „hledání Pravdy“ na tohle téma nebezpečnější než nějaké podomácku vyrobené rakety. Pokud by se v téhle souvislosti na našem území někdy nějaké odpalovaly, pak ty z ohňostrojů, které by na oslavu pořádali členové SL a jejich sympatizanti.

       • Astr

        Pane Mudra vidim ze to tragedie neporozumeni zapadam s s kazdym s kym do debaty se dam.:-)
        Sice take jako ja jazykem ceskym ale reci jiz cela jinou uz ani ne ametovou, ale stale je to s neci vinou:-(
        Odkazem na Deklaraci jen zduraznuji soucasny stav ktery stale plati.
        Pokud Vy vidite zminku o ni jako NIC co lze smest ze stolu jednani ze dne na den pak mi dovolte abych to ja videl opacne jako naivni pohled.
        Srovnani s Palestinou neni, protoze neni ani nejmensi pravdepodobnost co jsem jiz napsal, ze by Nemci v programu navratu, uchvaceni ci okupace ci jak to chcete nazvat. by se meli zachovat jako Israel pri expanzi na Palestinske uzemi. Udelali jste si z pohranici periferii kam vasi drafci TRHu odkladaji Cikany z Prahy a ze vsech mist kde jim v jejich developerskych aktivitach prekazi.
        Nejen drive svetoznamy Chanov u Mostu, dnes by Nemci museli vycistit cely Sluknovsky vybezek Varnsdorf, Liberecko, Mostecko Teplicko v souhrnu temer cele pohranici !
        Dodnes nepozvedli uroven drivejsiho uzemi DDR na uroven zapadni casti.a jak by se angazovali v CR ?
        Co by asi udelali s onim 1/2 millionem Cikanu v CR predevsim v pohranici zijicich? S kazdym rokem navic kdy se populace rozmelnuje bude tato otazka mene aktualni.
        Priznejte si ze uz vas davno maji tam kde chteli a ani nemuseli vyhrat valku. Hlavne ze si uspesne vedou ve valce TRHu. Dovolavam se proto ted ja Vasi naivity v teto zalezitosti :-)
        Vy jste si nemel ani nemate na co stezovat. :-)
        Proc kreslite moznost vztahu s Nemeckem jeste vice cerne
        protoze vidite jak uz slouzite Nemcum verne?

        Musim zopakovat ze srovnani nebylo spravne .
        Jedine ze by to bylo mysleno tak, ze Hamas ktery vladne Palestincum, neni protipartner pro Israelskou stranu. a ze podobne mluvi vlada CR, kdyz rika ze protiparnerem je zase jen vlada BRD a nikoli spolek SL !
        Kdyby komentar Hamilbara byl jen jako pokus „na urovni“ ukazat Astrovi jak ma spatne kdyz pise Pravdu s Velkym P , pak OK, ale cemu nerozumim je prave ona snaha postrasit kterou zde Hamilbar zasifroval na uroven srovnani dle meho s nesrovnatelnym, ve snaze „povysit“ a zkomplikovat vztahy Cesko-Nemecke na uroven Israesko -Palestinskych!
        Jisteze mea culpa, ze se stale vice lidmi si rozumim stale mene. Stacil na to casovy odstup pouhych 3 desetileti.
        Jazyk sice stejny, ale rec jina rozdilna.
        Moje omluva vazeni „domoCesi“ ci co jste, kdo jste, se kterymi si nerozumim a stale hure dorozumim :-)

        • vittta

         Astře,měl by jste si to,co napsal Hamilbar (zřejmě) chápat více v souvislosti s tématem.
         Tedy se sionismem.
         Prostě máme a můžeme mít velice podobný problém jako Izrael.
         A jejich problém nejsou Palestinci,se kterými se hádají a bourají jim domovy (a někdy i sobě).
         Těch není tolik,to je jenom špička ledovce jejich problému.
         Jejich problém je právo na státnost jako takové,jejich problém je přežití celého jejich národa.
         To může být velice rychle i náš problém,a podle mě to už náš problém je.

         Vy to popisujete,jako by se něco dělo nyní a to bylo gró problému.
         A u nás se nyní nic neděje-nemáme tedy problém.

         To je velice naivní až dětské.
         O tom se zmiňuje Kamil-takže nemá cenu,abych tady psal více.
         Co je dnes-nemusí být zítra….

         Kromě toho jste zklouzl z FEDu a židovského ovládání světa pomocí násilí a zotročování (těch PRAVD,o kterých se zmiňuje Hamilbar) k lokálnímu,nepříliš významnému konfliktu.

         Ale když už jste to udělal,mohl by jste napsat,jak by jste si KONKRÉTNĚ,představoval ideální řešení konfliktu mezi Židy a Palestinci,jak by se to líbilo vám?

         • ;-)))

          zabavne…
          Akorat sklouzavate vy.
          Neni zde a nebyla rec o Zidovskem ovladani sveta, ale o sionistickem… coz neni jedno a totez…
          Dale Cesko Nemecko, nepopletli jste si nahodou ty strany, my jste pro nemce planovali konecne reseni ?

          Kazdy kdo se chvilku pohyboval na burze vi sve…
          Mate tu team luxusnich etablovanych podvodniku, vzdy tu byl a chce porad vice.
          Za penize vytvarene z niceho si nejen kupuje svet, ale dokonce rozvraci straty a porada valky a revoluce. a VZDY PORADAL.
          To ze to dnes jeste jasne nevidite, znamena jen ze se nedivate.
          sionismus = fasismus

          • vittta

           No jo,vy nejste antisemité ale antisionisté.
           To je taková vyšší forma.
           Intelektuální,Židáky,co pijí lidskou krev necháme pro povl.

           A celkově ve vyznění 5 dílů tématu mi ten antisionismus přijde ještě pitomější jak před tím.

           Už by mě mohl konečně někdo,kdo není na rozdíl ode mě slepý na něco odpovědět.
           Nyní konkrétně na to,jak by to na burze a v světovládných ambicích vypadalo,kdyby všichni Židé zmizeli.

           Rovněž bych rád věděl,koho máte (antisionisté) raději-jestli Palestince,Araby celkově nebo Židy a koho by jste chtěli mít za sousedy,při té příležitosti by mě zajímalo proč.

           Jsem v těchto otázkách velice konkrétní-ale dočkal jsem se toliko odkazů.
           Názor na ně jsem napsal,a raději bych si poslechl vlastní výklad….

        • embecko

         „tragedie neporozumeni zapadam s s kazdym s kym do debaty se dam“

         Me si skrtnete, Astere, rekl bych ze vam rozumim docela dobre, jen nekdy nezvladam vas sloh :o)
         Ne formalne, abych to vysvetlil, pro me je problem ze jedete neustale po svem a ja se musim pokazde velmi premahat, abych vam hovorove podlehnul…problem z me strany tedy neni komunikacni, nybrz mravni :o)

      • merlin

       Astře, nechci se zde plést do zde probíhající Vaší téměř svaté války, ale faktem je, že na mě jde z velkých Pravd taky kopřivka. Dokonce mi stačí zaňufat jen jakýsí odér, kterÝ vydávají a začínám být nastražená a dokonce až paranoidní. Rovněž na sobě v takových případech sleduji postupnou elevaci jinak normálně téměř nulová možnosti brachiální agresivity /samozřejmě ve většině případů je to jen potencionalita, alůe stejně/ :-).

       • Astr

        že na mě jde z velkých Pravd taky kopřivka.
        Uz I Vy krasny bernardyne se soudkem zivotabudice pod krkem ?

        Koprivka brrr, to se Vam povedlo…. :-)
        Samozrejme ze pres koprivku se jen tezko lze k nejake Pravde dopracovat :-)

        Vidim ze jsem narazil :-)
        Nevim jake velke pravdy mate Vy na mysli kdyz jsou uvadeny s Velkym P coby Pravdy.
        Ja tak nazyvam pravdy ktere maji nezpochybnitelny fundament na kterem stoji ze ktereho vychazi. Od tech nejsamozrejmejsich na kterych se lide dohodli aby se vubec mohli dorozumet a zorientovat az po ty posledni ke kterym se homo sapiens dopracoval at jiz cestou vedeckou ci moudrosti stareckou .
        Rozhodne ne s Velkym P jen proto ze „terazky som to povedal a tak to musi byt Pravda! “
        Ani proto ze to napsal na Internet nick urciteho jmena jehoz nazor sdilim.
        Byl jsem varovan a neuposlechl jsem , nyni sklizim plody hnevu:-)
        Ale nebyl jsem to ja kdo odstartoval Samet velkym proslovem o Pravde a lasce jak zvitezi nad lzi a nenavisti!
        Misto toho doslo na FSECHNO mozne I nemozne jine, jen ne na Pravdu a lasku.
        Vas vyrok:
        „nechci se zde plést do zde probíhající Vaší téměř svaté války“,
        jednoznacne rika, ze jsem neco z pohledu vas odkojenych 24 lety Sametu napsal pro vas v CR spatne ci pro mnohe z vas neprijatelne.!!! Neni treba mluvit o Pravde zkusenost rika ze i neprijemna minipravda je casto na internetu zdrojem velmi neslusneho stretu!
        Ale zadna novinka, od poloviny 90 let co si od PC pracovniho dopravam I ceskeho Internetu jsem byl komunisty nazvan hnusnym kapitalistou, dravymi podnikateli naopak komunistou, jinymi dokonce i fasistou. Dokonce az k priznani se k nacismu jsem byl zde vyzvan :-)
        Rika se ze ti nejchudsi v CR si PC ci Internet nemohou dovolit a tak vlastne ze se na Internetu setkava predevsm elita CR? Opravdu elita ?
        Elita, ktera se v mnoha pripadech misto zamysleni ci nevi li radeji pomlceni , projevuje ruznym nalepkovanim a muze li pak s radosti I nadavkami ?

        Na Vasi koprivku mate jiste pravo, me doprejte pravo verit a ze je mozno ze serie malych pravd udelat skladanku na jejimz konci obcas vyjde I Pravda s obecnou platnosti jak pro obcana A tak take B az Z :-)
        Neni takovych Pravd mnoho a cim vice jich bude tim lepe bude
        tim lepe si lide porozumi, tim snadneji se dorozumi
        Souhlasim ze zminovat cokoli jako PRAVDU pod clankem o Sionismu je vice nez troufalost. Jiste Vas nemusim obtezovat priklady ze zivota ze je to troufalost vubec na toto thema zavadet jakoukoli debatu obvzlast v poslednich letech kdy mate v CR, I u sousedu uzakonen zakaz zpochybnovani !
        Kam se az dnesni spolecnost dopracovala a jak rozdilne to zni si porovnejte obcane v CR sami,
        na priklad kdyz reknete ze vas v businessu podvodne okradl Cinan, American, ci Zid. Otazka zni v patrani po pravde abychom se dostali az k Pravde, co zpusobilo nejen ze se vam dostane v jednom pripade automaticky nalepky antisemitismu, ale co to je ono tajemne a vsudypritomnednes fuidum ktere zpusobilo ze zmineni jakehokoli jineho oznaceni nez Zid zustane bez povsimnuti, kdezto prave jen to jedno je tabu!
        Proc? Co se zmenilo? Kam to smeruje?
        Vubec nechapu srovnani vzajemne Lasky i Nenavisti a to v pokusu dat do jedne roviny vztahy Nemeco-Ceske a Israelsko-Palestinske. Neziji v CR, naposledy pred 3 lety a zadny vylozene nepratelsky vztak az takovy ze by vedl az bombardovani Nemecka po domacku vyrabenymi rachejtlemi ani snahu obalovat se semtexem a jit na Nemce jsem nejen nezaregistroval ale ani neslysel.
        Co neni snadno muze byt ?
        Na zaver omluva, kdybych jen tusil ze Pravda s velkym P az ke koprivce vede ci jak se v CR rika ze vlak pres to jede, Pravdu bych nezminil, to radeji hladit kocoura, ten pritom prede:-)

        • merlin

         Nevím, kolik Vám je let, možná je to opravdu generační záležitost, uvažuji o tom. Je to možné. Vysvětlovalo by to alergii části populace na velká slova a patetická gesta plus naprostou nedůvěru k frázím .
         Tuhle sérií článků, které Hamilbar přeložil, považuji za velmi zajímavou, protože jsou tam některé informace, o kterých jsem doteď nikde nečetla, z tohoto pohledu to považuji za poměrně cenný materiál. Jejich autor má svůj úhel pohledu, kterými informace spojuje, ale nepíše nic, co by mohlo vést k takto projevovaným vášním. :-)
         Navrhuji se na to vykašlat. Raději Vám popřeju hezké Vánoce – a klidné :-)

         • Astr

          Alergie na velká slova a patetická gesta plus naprostou nedůvěru k frázím…
          to je dominantni znak mlade drave a Sametem odchovane generace? Proto Pravda je jen fraze bez ktere zivot proziva se snaze ?

          Ano asi i generacni zalezitost.:-)
          Bavite se s mladikem vekove kategorie Vaklava Havla.:-)
          Proto ono nedorozumeni ktere prerostlo az do rozmeru jeho letiste :-)
          To ze Astr zije a neni uz na Pravde Bozi stejne jako hlasatel Pravdy a lasky, to asi jen proto ze na rozdil od svetoznameho Havla se zivotem az tak radostne neprokouril a neprojasal. Take vubec neni Astr jako knize (1937) co ma k LIDU blize:-(
          S Vasim pohledem na serii clanku v prekladu Hamilbara naprosty souhlas:-)
          I Vam hezke Vanoce a vse nejlepsi do Noveho roku.:-)

       • embecko

        „faktem je, že na mě jde z velkých Pravd taky kopřivka“

        To pak neni mravni problem, nybrz problem vynosu a nakladu: k cemu jsou hovory o malych pravdach? Na takovych narazite denne 12 do tuctu…jeste s nimi travit cas na pocitaci…no nevim.

         • dixi

          Souhlasím, a dodala bych, že pravda je někdy tak obyčejná a zjevná, že se mnozí tváří, jako by nebyla (není to z mé hlavy ale ten příměr se mi líbí), nebo že vlastně nestojí za to se jí zabývat.

          • Astr

           Konecne souhlas dixi :-)
           a prave I takove si dovoluji psat s Velkym P :-)
           Budiz mi to prominuto, :-)

  • vittta

   Já rozumím.
   Takže nacismus je u vás pouze iluze,která slouží ke strašení lidí.
   Daleko nebezpečnější je jízda autem.
   Ale za to sionismus je nebezpečný..asi ještě nebezpečnější jak ta jízda.

   To o lecčem svědčí,Astře.

   Samozřejmě,jak nacismus ta sionismus jsou jen slova,navíc pomalu nikdo,kdo se jimi ohání neví,co si pod tím představit.
   Ale ty důsledky..ty mohou být všelijaké.
   Horší jak australské silnice..

   Nejde o to,nechat se tím vystrašit,jde o to,něco o tom (a o příslušných kontextech) vědět a na základě vědění posoudit,do jaké míry se to může v určité době v (akutní) nebezpečí proměnit.
   Myslím,že třeba toto téma má toto za cíl-osvítit situaci co se sionimu týká.
   Závěry si alekaždý musí udělat sám.
   Někdo přemýšlí o důvodech a důsledcích,jiný počítá mrtvé na australských silnicích….

   Jinak nacismus může být i krásný,je tam plno zajímavých myšlenek,člověk by lecos mohl použít.
   To samé sionismus-ale to je složitější věc,s ohledem na historii Židů.

   Je ale lepší nic z toho nepodporovat,česky řečeno to „nežrat“,ano PRO,ani PROTI,to je výsada rozumných lidí-alespoň podle mě-NEŽRAT žádnou ideologii ani antiideologii,uchovat si nadheld.
   V tom jste mě zklamal,stejně jako schopností diskuze s oponentem,v mém případě ani nejsem nějakým vaším vysloveným oponentem,toho jste si ze mě ve svých komentářích tvořil sám…ale doslova beze mě.

   A co-nezkusil by jste odpovědět na několik konkrétních dotazů,které jsem vám v průběhu naší konfrontace dal,a vy jste místo odpovědí měl potřebu napsat,jaký jsem blbec.

   • merlin

    vittto, to že jste blbec, tam vůbec nikde nečtu. :-) Kromě toho si to fakt nemyslím,/ pokud Vás to ale vůbec zajímá/ a myslím, že tady nikdo takový, kdo by si to myslel, Astra nevyjímaje, není..
    P.S. Přeju Vám všechno nej a hodně dárků pod stromečkem :-)

    • vittta

     Použil jsem slovo blbec,ne asi právě vhodně.
     Mělo tam být slepec,umanutec…nechce se mi prostě přijímat tu PRAVDU,nebo jí také nevidím…
     To už bych se ale celkem zbytečně rozkecal a jak každý vidí,cíle dosáhnout nezle a naše proslovy-byť by byly sebebojovnější či sebepravdivější nezachrání život jedinému trpícímu a nedají najíst jedinému hladovému.

     Takže nejlepší je skutečně popřát upřímně hezké vánoce a nějakou tu pohodu v tomhle divném světě,to alespoň někoho potěší.

     Tedy hodně štěstí a pokud možno za rok,abychom tady zase všichni ve zdraví dávali své postřehy do placu!

     • dixi

      Myslela jsem,že už se ozývat před svátky nebudu,ale nedá mi to. Poslouchám Menzla a nevycházím z údivu. On v tom znevažování pokračuje, celému národu káže, jak jsme buranští.

 4. hank

  Ta vlákna jsou nepřehledná, tak to dám sem.
  vittta se ptá, jak by to na burzách a v bankách vypadalo bez židů (nebo Židů? ale ono je to asi jedno)

  Úplně stejně. Burzy a banky jedou podle zákonů kapitálu. Stejně jako celý tenhle systém. Židi ani židi si ho nevymysleli. Jeho základy začaly vznikat už dávno ve starověku, něco jako směnky znali už staří Číňani a Indové i Arabové. Základy moderního kapitalismu položili zřejmě italští obchodníci ve svých městských státech ve 13. století (Janov, Benátky, Florencie…), když vymýšleli nástroje zajištění svých zámořských obchodů. (Určitě si při obchodním jednání v nějaké benátské taverně neřekli „tak, a teď nás feudalismus parádně sere, tak si vymyslíme a založíme něco lepšího, třeba kapitalismus…)

  První akciová společnost vznikla v Nizozemí v 17. století (Východoindická společnost).

  Kapitál a jeho užívání má dost striktní a tvrdá pravidla. Kdo chce být nahoře, musí je dodržovat, jinak nepřežije. Ať je žid nebo gój.

  Jak se k tomu namotali židi – nebo Židi? já pořád nevím… Jednoduše: Bývaly časy, kdy a) křesťanství zakazovalo půjčovat na úrok, b) křesťanští vládci zakazovali židům různé profese, c) křesťanští vládci pořád potřebovali prachy na války a kde si je měli vypůjčovat, když půjčování na úrok bylo křesťanům zakázáno?, d) židé byli často na útěku a finančnickou (nebo třeba zlatnickou, klenotnickou…) živnost člověk snáz sbalí do uzlíku než třeba kovářskou nebo stolařskou, o zemědělské půdě nemluvě. Proto se časem v bankovnictví a financích začalo objevovat výrazně více židovských rodin. V podstatě to byla spíš historická shoda okolností.

  No a dál už to píše Veršinin – sionismus a tak. Určitě se časem dostane i ke špatnému svědomí lidstva za holocaust a jeho důsledek – že se židům (i Židům…) promine cokoli. A k AIPACu. A k dalším náležitostem. Ale začátek byl tak, jak to píšu.

  • vittta

   Kdo by měl něco Židům promíjet?
   Jak to já vidím,tak jim nikdo nepromíjí nic.
   Ale za to všichni tvrdí,že se jim promíjí všechno.
   Daleko víc se toho na ně hodí,než se jim promine,takže jejich viny neustále narůstají.
   Jak napsal smajlík-na hranicích Palestiny byli 2 mrtví….(Palestinci)
   Všude jinde byl klid……

   • Janika

    „Všude jinde byl klid……“ – přesně, to se ti povedlo… Tohle účelové vybírání informací je na … – napsala bych na co, ale zrovna nedávno jsem tato slova tady prohlásila za nežádoucí 😏.

 5. Astr

  Hanku dovolim si upresnit, kdyz pisete:
  židi – nebo Židi? já pořád nevím

  Cesky psany vyklad rika:
  Pokud se píše s velkým prvním písmenem, označuje slovo Žid příslušníka židovského národa, tedy Žida v etnickém slova smyslu, zatímco žid (s malým písmenem) je příslušníkem židovského náboženství. Oba významy se do velké míry překrývají, protože židovské náboženství bylo původně náboženstvím národním a bylo jedním z určujících rysů příslušnosti k židovskému národu.

  I Vam preji hezke Vanoce a vse nejlepsi do Noveho roku :-)

  • hank

   Astr: Ale tohle všechno vím. Jen nevím, jestli ti v bankách a na burzách jsou židi nebo Židi – ale ono je to asi jedno…

   • Janika

    Myslím, že jde obojí, podle kontextu a záměru autora. Takový podobný příklad: kniha Poslední Mohykán (označení konkrétního národa), český film Poslední mohykán (ve smyslu všeobecného označení pro cosi, co vymřelo). Takže v bankách a na burzách jsou skuteční Židé podle „národnosti“, nebo taky můžete bankéřům nadávat „vy židi“ ve smyslu „lakomci“, „vydřiduši“. Řekla bych, že velké písmeno je podstatně častější.

    Samozřejmě v souvislosti náboženství – židé – jako křesťané. V souvislosti s holocaustem zase naopak Židé.

 6. merlin

  Vážené dámy a pánové, všem, kterým jsem ještě nepopřála. přeju Vánoce prožité v klidu, prostě pěkné dny vánoční. Těšilo mě si s Vámi tento rok psát a doufám, že v to, budeme mít možnost všichni ve zdraví pokračovat do příštích Vánoc :-)

 7. brtnikvbrlohu

  Hezké Vánoce a vše nejlepší do Nového Roku přeje všem kdo sem (nejen sem ale i k Tribunovi, Bavorovi a tak podobně) chodí
  brtník ze svého dneska sluníčkem vyhřátého brlohu
  – kéž by si to sluníčko nechalo svůj svit i do dalšího roku.

 8. ;-)))

  Dvě oběti střetů na hranici Izraele s pásmem Gazy

  Tříletá palestinská dívka zahynula v úterý při izraelské palbě na uprchlický tábor Maghazí v centru pásma Gazy. Šlo o odvetu na útok snipera, který zastřelil Izraelce na hranici, uvedla BBC.
  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/322912-dve-obeti-stretu-na-hranici-izraele-s-pasmem-gazy.html

  Zrovna mi prisel email s obrazkem znameho jak popiji na plazi s textem, jestli je tohle krize tak at trva vecne…
  Je stedry den a prave jsem koukal z okna na bezdaka co se dosoural k popelnici pro nadilku

  • vittta

   No vidíš,jak jsem psal o těch unikátních,nicneříkajících heslech…
   Nic není,jak to vypadá-to je také unikát.

   Teď ještě jak a u koho to vypadá,a jak a u koho to je jinak.
   A proč….

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s