Sionismus 10

Když nejde hora… Na mezi (2)

Napsal Lev Veršinin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

sio 10

No a jsme téměř u konce. Dlouho jsem se na to chystal a zdá se mi, že se to nakonec docela povedlo. Doufám, že jsem alespoň někoho potěšil. I když já jsem na tom také vydělal. V průběhu výkladu se do besedy zapojovaly postavy tak úchvatné a projevovaly se tak všestranně, až se duše radovala a srdce pělo. Kromě nich byli, samozřejmě i lidé rozumní, se kterými byla beseda ještě větším potěšením. Vznikaly i otázky, z nichž nejzajímavějšími a nejvíce hodnými pozornosti se mi zdají býti tři: „Odkud se vzali Židé a kdo vlastně jsou?“, „Proč je tak často vyháněli?“ a „Co dělali sionisté v Evropě obsazené Hitlerem?“. Nic z toho není žádným tajemstvím, ale jestliže si lid žádá, abych o tom vyprávěl právě já, nedá se nic dělat, staniž se. Ovšem ne teď, ale o něco později. „Židovská otázka“ přece jenom není hlavním tématem mého blogu…

Invaze znamenala skutečnou, „regulérní“ válku, i když, pochopitelně, nezastavila válku mezi komunitami – a i když situace byla komplikovaná, dá se říci, že Arabům se dařilo méně. Ne snad proto, že by to byli zbabělci. Jenomže, za prvé, prali se pouze o vítězství, kdežto pro Židy to byla otázka života nebo smrti – a chápali to všichni, od nejmenších po nejstarší. Tím spíše, že ti, co odcházeli přímo z transportů na frontu, přijížděli z Evropy, a tyto přeživší bylo těžko něčím vystrašit. Navíc arabští dobrovolníci, na rozdíl od židovských, pro které byla vojenská příprava normou, ne zcela chápali, co je to disciplína, neznali základní pravidla, a jejich vůdcové, kulantně řečeno, nechápali jeden druhého. A bývalo i hůře. Podpora ze zahraničí, jak se ukázalo, to nedokázala změnit, kvalita arabských armád prostě neměla dostatečnou úroveň. Libanonské jednotky se ničím nelišily od téže domobrany, syrské vypadaly lépe, ale korupce tam vládla taková, že prvních několik měsíců museli vojáčci bojovat bez patron, a jako důsledek války byl důstojnický sbor nucen provést státní převrat a vypořádat se se zásobovači. Egypt ve své podstatě nechápal, kvůli čemu vlastně bojuje – „svatá válka“ se vedla v podstatě kvůli národní inteligenci a mulům, takže žádný zvláštní heroismus potomci faraonů nepředváděli, i když rychleji než laně běhali také jen zřídka. Jedinou reálnou silou se ukázala býti, jak se i očekávalo, zajordánská „Arabská legie“, jenomže bratři ve zbrani starému Abdalláhovi příliš nedůvěřovali. A život ukázal, že měli pravdu. Když sice s problémy, ale nakonec přece jenom vytlačil židovské jednotky ze Svatého města (centra Jeruzaléma) a z většiny území kde se dnes nachází Palestinská autonomie, moudrý potomek Proroka se na ostatní vykašlal a zastavil vojska. Později velitel legionu John Glubb ve svých memoárech přiznal, že skutečným královým cílem byla výlučně „okupace co největší části Palestiny, vydělené Arabům plánem OSN z roku 1947“. Tedy, že člověk si bral svoje, svoje vlastní (Zajordánsko přece silou oddělili od Velké Palestiny před pouhými třiceti lety), a co se týče Židů, tak v podstatě nic proti existenci Izraele, jestliže se dokáže ubránit, Jeho Hašimitské Veličenstvo neměl.

Ve prospěch Židů hrál ovšem i „mezinárodní koncert“. Londýn, pochopitelně, fandil Arabům, ovšem potichu, aby nerozzlobil Ameriku, Amerika to hrála na obě strany, a Evropa, na nějakou dobu zahanbená známými fotografiemi z Dachau, pomáhala Izraeli, čím mohla. A co bylo mimořádně důležité, stejný, dokonce ještě důraznější postoj zaujal Stalin, a úcta k němu vzrostla téměř na úroveň úcty k Marxovi  (později se budou všeliké síly muset moc snažit, aby poštvaly Moskvu na Tel Aviv, a Tel Aviv na Moskvu). No a samozřejmě, ze všech sil se snažili sami Židé. Prvním zákonodárným aktem zbrusu nového státu se stal výnos z 26.května o vytvoření Izraelských obraných sil (CAHAL). Odteď se právě ony staly jedinou zákonnou ozbrojenou složkou v zemi. Formace jednotlivých stran byly povinny se do ní začlenit (zůstat samými sebou jim dovolili pouze v tehdy „autonomním“ Jeruzalému). Nikdo neprotestoval. Jak Begin, tak Šamir zcela souhlasili s tím, že ve státě může existovat pouze jedna armáda. Pravda, berouce do úvahy léty kultivovanou nenávist sociál-sionistů k „fašistům“ Žabotinského a reciproční emoce pravicových po operaci „Lovecká sezóna“, ze začátku povolili „revizionistům“ formovat v CAHALu samostatné jednotky. Jak se říká, abychom se vyhnuli nepříjemnostem. A tak bojovali, pomalu se učíce vzájemně se chápat. Ale moc to nešlo. Byly zapotřebí zbraně. Mnoho zbraní, všelijakých a různých, a čím více, tím lépe. Když tu, jako na potvoru, po několika týdnech od startu, došlo k příměří, v jehož průběhu byly dodávky zbraní zakázány OSN, a CAHAL měl náhle problém. Zákaz se samozřejmě týkal všech, jenomže Arabové dostávali železo přes hranice od bratrů, a jak to budeš kontrolovat, kdežto Izrael mohl spoléhat pouze na dodávky mořem, které ovládali, vždy připravení posloužit, Angličané a jejich Kanaďané.

A v této situaci vyrazila z Francie k břehům Svaté země transportní a vyloďovací loď „Altalena“, vyřazená z Royal Navy, při té příležitosti zakoupená „Irgunem“ a až po okraj naložená zbraněmi. Všechno to bylo koupeno ještě v květnu, takže žádné porušení se nekonalo, a Begin tehdy také oznámil vládě, že „hračky byly zakoupeny pro všechny“.  A „hraček“ bylo velmi solidních: 5 000 pušek, 4 miliony nábojů, 300 samopalů, 150 minometů, 5 obrněných transportérů, pár tisíc leteckých pum, a ještě, více než 900 dobrovolníků „Irgunu“ na palubě. Pravda, z celé řady důvodů loď vyplula opožděně, v důsledku čehož to přece jenom vypadalo jako kontraband, ale ti podstatní byli v obraze a Ben Gurion dokonce vydal podrobné instrukce o přijetí a vyložení. Jet přímo do Tel Avivu nešlo (je přece jen příměří!), proto úřady přikázaly vykládat ji na opuštěném místě, ovšem na způsob dělení nákladu vznikly různé názory. Vláda neměla nic proti předání 20% nákladu jeruzalémským jednotkám „Irgunu“, ale co se týkalo zbytku dodávky, „CAHAL“ kategoricky odmítal, aby se mu kdokoliv pletl do řemesla. Jako že armádaje věcí státu a ne společenských organizací. Což by u nikoho teoreticky nevyvolávalo žádné pochybnosti, kdyby Begin z dopisů svých bojovníků nevěděl, že jednotky tvořené „irgunci“ jsou zásobovány „tím co zbyde“, což se týká dokonce i proviantu. Vláda, byť i stokrát státní, cítila se i nadále v první řadě stranou a tudíž zásobovala vším, co Hospodin poslal, především své vlastní „úderné roty“. Z pohledu kteréhokoliv normálního člověka to bylo naprosto na houby. Jak si poznamenal ve svém deníku Begin, otázka zbraní se pro něho stala otázkou cti: nehodlal připustit, aby jeho „stateční hoši“ šli do boje s holýma rukama nebo vyzbrojeni všelijakými starožitnostmi, prorážejíce cestu těm „správně orientovaným“ soudruhům. Jednání o tom trvala nepřetržitě několik dní a nakonec byla nalezena varianta více či méně vyhovující všem. Pravda, ve světle toho, co následovalo, vznikla oficiální verze, podle které vláda vykládku zbraní zakázala.

Což tupě tvrdili celá desetiletí, než se po mnoha letech počaly objevovat informace o tom, že přece jenom došlo k dohodě, přičemž Begin přistoupil na všechny podmínky vlády. „Dosáhli jsme vzájemného porozumění a dohody,“ – vzpomínal velitel operace, a později známý historik Šmu’el Kac – „ale nejsem si jist, že byla nakonec podepsána“. I když podle praxe jišuvu, cosi podepisovat stejně nebylo třeba, všichni všechny znali, a ta věc stejně nebyla nic oficiálního. Vyložení lodi při tom bylo, na návrh vládního představitele, svěřeno samotným „irguncům“, což podle názoru Uri Milštejna byla past, připravená některými socialistickými ministry. Hned po jednání bylo Ben Gurionovi předloženo hlášení a tom, že se Begin chystá organizovat „armádu v armádě“ a provést „fašistický převrat“. Nebylo možno si představit nic absurdnějšího. „Prostě Begina podvedli a potom ještě tvrdili, že žádná dohoda neexistovala.“ – píše výše zmíněný Šmu’el Kac – „Vymysleli si a šířili fantastickou verzi o tom, že ECEL (pozn.překl.- jenom jiný název pro „Irgun“) hodlal přivézt do Izraele bojovníky k převzetí vlády“.  Zdá se, podle všeho co následovalo, že tak to skutečně bylo, jenomže Ben Gurion, podezřívavý a netolerantní k lidem s jinými názory, tomu ochotně uvěřil, neboť se mu vůbec nezamlouvalo posílení „Irgunu“ o tisícovku nových bojovníků, a když už tu byla záminka k rozdupání nebezpečných oponentů, prioritní nebyla pravda. Tím spíše, že důkaz o ujednání neexistoval (mnozí badatelé považují chování Begina v tomto případě za „zločiný idealismus“, což je, zdá se, pravda – teoreticky si asi měl minimálně pohovořit s Ben Gurionem). Ve finále vláda oficiálně oznámila, že „Irgun“ nezákonně dováží do země zbraně a porušuje moratorium. To byl hnusný podraz, ale vláda se vytáčela sama: podle názoru Bernarda Avišaje byl strach před pučem „hysterickým“, vezmeme-li do úvahy nesrovnatelnou velikost oddílů „extremistů“ a vlády.

Domluvená vykládka teď vypadala jako „dezertérství“. Lidé makali, nic zlého netuše, a iniciátoři intriky již naplno popichovali Ben Guriona, požadujíce okamžitě zatknout Begina a rozpustit „Irgun“. Věděl-li sám premiér, že z něj dělají blbce, není dodnes známo, ale že s ním cloumala hysterie je evidentní, a všechny jeho řeči ten den se nesly v duchu „Buď my, nebo oni„. Na konfiskaci zbraní byl neodkladně povolán z fronty batalion majora Dajana, doplněný mládežníky z těch nejlevějších kibuců, a jakmile dorazil, velitel zóny, ve které byla loď vykládána, vyhlásil „revizionistům“ ultimátum: odevzdat zbraně „v průběhu 10 minut“. Lhůta zjevně nereálná – podle přiznání samotného autora výzvy byla zvolena úmyslně, aby „velitel „Irgunu“ neměl příliš času na rozmyšlenou a abychom získali moment překvapení“ – a ve výsledku došlo na zahájení palby. Šest „irgunců“ bylo okamžitě zabito, ostatní zalehli, opětovali střelbu a zabili dva Dajanovy bojovníky (on sám dokazoval, že jeho bojovníci střelbu nezahajovali, ale svědků opaku bylo příliš mnoho). Později vešlo ve známost, že v téže době došlo na různých místech země ke střetům mezi „irgunci“ mířícími na pomoc Beginovi a oddíly majícími za úkol je tam nepustit. Střelbu po „dezertérech“ zahajovali bez výstrahy, několik „irgunců“ bylo zabito. Tou dobou se u místa vykládky objevil kanadský torpédoborec (že prý náhodou) a vypálil po „narušiteli moratoria“. Na lodi byli mrtví, a Begin – který byl již na palubě – rozkázal plout do Tel Avivu, doufaje, že na očích spousty lidí si vláda nedovolí pokračovat tímto způsobem. Současně vydal vlastní manifest, v němž vyslovil naprostou loajalitu vládě a naprosté nechápání toho co se děje, a ve kterém prosil o dialog. Nikdo ho, ovšem, nehodlal poslouchat.

Loď doplula hlubokou nocí do Tel Avivu a byla navedena na mělčinu – podle názoru Uri Milštejna „schválně, aby ukázali, že nemají žádné černé úmysly“. Ve své podstatě nyní, když se všichni, kteří o to stáli, stali svědky, se náklad podle podmínek příměří nedal vykládat, ovšem Begina to příliš nezajímalo. On přivezl zbraně, on se zavázal předat je vládě, vláda porušila všechny normy, takže nyní zbývalo buď s „Altalenou“ odplout (což už bylo technicky nemožné), nebo se vysadit na břeh. A právě v tomto okamžiku, jak se oficiálně má za to, šel Ben Gurion spát, poté co ho jeho nejbližší ubezpečili, že všechno je v pořádku a „Altalena“ se už vzdala. A když se vzbudil, zjistil, že všechno je jinak: „irgunovci“ se v noci začali vysazovat na břeh, zaujímajíce pozice u štábu úderných rot „Hagany“. Začala další hysterie na pomezí infarktu. Premiéra již nebylo třeba popichovat, přesvědčil sám sebe, že Begin si přišel pro jeho socialistickou duši a byl odhodlaný ke všemu. O nějakém vyjednávání se nedalo mluvit, protestujícím ucpávali ústa. Byl vydán příkaz odebrat všechny zbraně bez jakýchkoliv podmínek a při sebemenším odporu zahajovat palbu, přičemž premiér zavrhl všechny varianty, „nenásilného“ nebo „nekrvavého“ obsazení lodi. Podle jeho názoru „pouze úplné zničení nákladu“ mohlo „zabránit občanské válce“. Podle všeho – alespoň si to myslí Uri Milštejn, jehož logika se mi zdá přesvědčivou, šel Ben Gurion vědomě na zostření situace ve snaze „politicky rozdupat Begina“ a kvůli tomuto svatému cíli obětoval dokonce i zbraně, které tak zoufale potřebovala armáda. A tou dobou se na nábřeží shromáždil obrovský dav a zdaleka ne všichni se vyjadřovali hezky o vládě a velmi mnozí sympatizovali s velitelem „Irgunu“, oškubávanému jako slepice. Kdyby byl v tomto okamžiku zazněl z „Altaleny“ rozkaz, „revizionisté“, kterých v hlavním městě vůbec nebylo málo, mohli celkem lehce provést převrat a svrhnout vládu: jak vzpomínal Amichai Paglin, šéf operativního štábu „Irgunu“, několikrát mu nabízeli „když bude potřeba zlikvidovat (wipe out) Ben Guriona i jeho kabinet“. Jenomže disciplina v organizaci byla železná, a i když v určitém okamžiku měli „revizionisté“ více sil než vláda, jednat bez příkazu si nikdo netroufl a z „Altaleny“ rozkazy nepřicházely: později Begin prohlásí, že by mu stačilo „pohnout prstem“ a zničil by Ben Guriona, který „byl tak statečný, protože věděl, že s ním nepohnu“. Pravděpodobně je to pravda – alespoň podle názoru Geralda Saphira, „kdyby proti němu nestál Begin, ale Šamir nebo dokonce Jelin-Mor, asi by těžko vydal rozkaz k ůtoku“.

Celkově se situace vyvinula naprosto surrealisticky. Vláda vyžadovala „maximální přísnost“. Přičemž krajně kategoricky. Někteří badatelé, týž Šmu’el Kac například, jsou přesvědčeni, že „celá to příhoda s potopením „Altaleny“ byla pokusem zavraždit Begina, nepřipouštějícího si až do samého konce, že jde o úskok, který neprozřetelně vstoupil na palubu“. Ovšem ochotných být maximálně přísnými byl kritický nedostatek dokonce i mezi ideologicky kovanými hochy z „Hagany“. Generálové váhali, „špatně slyšeli“ v telefonu, byli suspendováni, posílali jiné, rozhodnější. Plán rozbombardovat loď ke všem čertům ze vzduchu bylo nutné stornovat, neboť piloti ho kategoricky odmítli a na další v pořadí prosbu (ne rozkaz) odpovědělo jedno z nejudatnějších izraelských leteckých es Wiliam Lichtman (dobrovolník z USA): „Přijel jsem sem, abych bojoval s Araby. Tomu rozumím a to mě zajímá“. Svým podřízeným, kteří by se opovážili na něco takového přistoupit, slíbil osobně „vpálit kulku do chřtánu. To bude to nejlepší, co jsem kdy v životě udělal“. Zhruba stejně se zachovali i dělostřelci – s obrovským úsilím se podařilo umluvit pouhé dva, dobrovolníka z Kapského Města a bývalého sovětského důstojníka. To stačilo na jedno dělo. Vezmeme-li do úvahy, že na „Altaleně“ bylo děl, přičemž daleko modernějších, podstatně více, včetně dostatečného množství nábojů, umlčet tuto sranda baterii by pro Begina nebyl žádný problém, jenomže to byl Begin, a tak odplata na dělostřelbu nepřišla. Na lodi vypukl požár a kapitán, navzdory příkazu velitele „Irgunu“ rozhodnutého zemřít, ale nevzdat se, přikázal opustit loď – a z břehu začali na plovoucí trosečníky střílet. Samozřejmě to potom jak Ben Gurion, tak vojáci popírali. Ale nepřesvědčivě. Fakt ostřelování potvrdili okamžitě i potom velmi mnozí. Včetně Monroe Feina, kapitána „Altaleny“, takto amerického občana, v politice nikterak nezainteresovaného. A bojovníci oddílu, který po lodi střílel. A očití svědkové, dva dobrovolníci z Anglie. A dokonce i jeden z velitelů ostřelování, budoucí premiér Jicchak Rabin, vysvětlující po letech, že „stará nenávist k těm lidem, kterou v sobě chovali naši lidé, se projevila v síle střelby“. Mimochodem, existuje názor, že to byl právě on, kdo vydal rozkaz střílet po plovoucích.

V přístavišti vládla anarchie. A vůbec, všechno viselo na vlásku. Nehledě na to, že do města se stahovaly armádní jednotky (přesněji, jednotky zformované z bývalých stranických oddílů sociál-sionistů), které dostaly rozkaz „obnovit pořádek a odzbrojit vzbouřence“. Jenže výsledek souboje, který obdržel kód „operace Tehor“ se dal těžko předvídat: „fašistů“ (Ben Gurion už je nazýval jenom takto) bylo méně, ale kvalita jejich bojovníků byla mimořádně vysoká a velení „Irgunu“ vyhlásilo, že je připraveno bojovat. Začaly přestřelky, zdaleka ne vždy končící úspěchem vládních sil, mrtvoly se již počítaly na desítky. A znova, již podruhé (poprvé, jak si jistě vzpomínáte, to bylo v průběhu operace „Lovecká sezóna“) zabránil občanské válce Begin. Jeho projev v rozhlase vstoupil do historie jako „řeč slz“ – býval vždy vyrovnaný a klidný, ale tentokrát ho to vzalo. „Vláda se chová jako ten nejhorší ničema a pokrytec“, prohlásil. Ben Gurion spáchal „nejenom zločin, ale též hloupost“, když se snaží fyzicky se zbavit svého politického konkurenta a přisuzovat svému soupeři své vlastní běsy. „Ten blbec, ten slepý idiot“ nechápe, že bojovníci „Irgunu“ mají také svou mez trpělivosti, a že mrtvý Begin jim nebude schopen zabránit v tom, aby „si to s intrikány nevyřídili“. Jenže dokud je on, Begin, živ, „Irgun“ „za žádných okolností“ nezahájí palbu. „Nebude občanská válka, když nepřítel stojí před branami. Ať žije Izrael!“ Pouhých několik minut poté, co řeč skončila, vydal štáb „Irgunu“ všem jednotkám rozkaz složit zbraně. Uposlechli všichni. Bylo zadrženo zhruba 300 lidí, pět z nich bylo oficiálně zatčeno pro „vzpouru“, ti byli ale brzy, v souvislosti s naprostým nedostatkem důkazů, osvobozeni. Socialisté prožívali orgasmus. Sám Ben Gurion se snažil uchovat si odstup, pouze spokojeně konstatoval, že „zabránil strašnému neštěstí, zachránil demokracii a uchránil sionistický sen před klesnutím do fašizmu“, ale původci intriky své emoce neskrývali. „Měl jsem sváteční pocit,“ – referoval stranickému aktivu budoucí premiér Levi Eškol – „rozšlápli jsme hlavu té zmiji. Když nad lodí začal stoupat dým, z nějakého důvodu jsem před sebou uviděl trosky Bastily“. Je třeba poznamenat, že důvod k jásotu sociál sionisté měli: když ne po dobrém, tak po zlém, svého nejnebezpečnějšího oponenta dostali na kolena. Odzbrojený „Irgun“ byl rozpuštěn, jeho samostatné oddíly v rámci CAHALu zrušeny a bojovníci rozptýleni po „ideologicky správných“ jednotkách. Při té příležitosti totéž provedli i s „Lechi“. Bojové oddíly obou „revizionistických“ organizací zůstaly jako samostatné jednotky pouze v „autonomním“ Jeruzalémě.

A mezitím překvapivou aktivitu a čilost projevoval po teritoriu poletující hrabě Folke Bernadotte, aktivně zachraňující Židy v době nacismu, a nyní jmenovaný OSN zvláštním zplnomocněncem k dosažení míru. Hrabě přijal pověření ihned po vypuknutí války, vyhrnul si rukávy, pustil se do práce, dosáhl souhlasu stran s uzavřením příměří na jeden měsíc od 11.června (právě toho, kvůli kterému nebyla formálně možná vykládka „Altaleny“)  a snažil se vyjednat mír. To se, pravda, nepodařilo, neboť jeho návrhy předpokládaly zákaz vstupu do země lidí ve věku povolanců, přitom jakékoliv omezení imigrace bylo pro izraelskou vládu „nepřekročitelnou hranicí“, ovšem na základě jeho návrhů byl vypracován kompromisní plán. Základní myšlenka spočívala fakticky v rozdělení území „arabské Palestiny“ mezi Izrael a Zajordánsko, a hlavním jejím pozitivem bylo to, že řešila problém uprchlíků, který moudrý Švéd považoval za „potencionální problém budoucích desetiletí“. Podle názoru Bernardotta by utečence mohl přijmout král Abdalláh, kdežto Izrael by se vzdal části svého „zákonného“ území, a hlavně, zřekl by se nároků na Jeruzalém, který by, podle představ prostředníka, připadl Arabům (tedy, ve své podstatě, témuž Abdallahovi). Spokojen s návrhy byl však pouze starý král a do určité míry ještě i Angličané. Arabské straně naprosto nevyhovovaly (v žádném případě se nehodlala smířit s tím, že by Židé vůbec něco dostali), kdežto Židé zase nehodlali diskutovat o Jeruzalému. A když projekt ostře zkritizoval v OSN zástupce Ukrajiny, který jménem SSSR prohlásil, že „takovéto ústupky ze strany Izraele v podstatě znamenají jeho zničení“, otázka byla uzavřena, Bernardotte se pustil do jejího vylepšování a zapracování připomínek a s novou verzí vystoupil 16.září. Záležitost území byla zlehka upravena, ale židovské osady Negevu by přeci jenom bylo nutné zrušit, kdežto Jeruzalém coby „společné“ město by byl předán do správy OSN. Tento projekt se setkal s plným souhlasem Spojených států (podle názoru většiny historiků, to byly právě jejich zájmy, jež byly zohledněny při dopracování), vyvolal zájem u arabských monarchů, jenomže okamžitě také naprosté odmítnutí z izraelské strany, která si uvědomovala, že jestliže bude tentokrát návrh hraběte přijat, pak by to znamenalo (jak se lze dočíst v memoárech Ben Guriona a Moše Dajana) „vzdát se všech již dosažených vojenských výbojů“.

Skutečně, taková možnost existovala. Ovšem zůstala pouhou možností. Na druhý den, 17.září, zprosředkovatele exterminovali. Přímo v automobilu, v průběhu silniční kontroly dokumentů. Jako v akčním filmu: izraelský vojenský džíp zablokoval cestu koloně, tři vojáci se pustili do kontroly dokumentů, a čtvrtý, objevivší se, jak později vypovídali svědkové, „jakoby odnikud“, vsunul do okna automobilu lehký kulomet a nadělal z hraběte a jeho sekretáře řešeto tak, že nezbyla žádná naděje na lékařskou pomoc. Načež „hlídka“ zmizela z místa zločinu tak rychle, že ani popsat „čtyři statečné“ nikdo z očitých svědků později nedokázal. I když, jak se zdá, to ani nebylo zapotřebí. Vyšetřování ještě ani nezačalo (neboť se z jakéhosi důvodu zdrželo o celých 24 hodin), a již za hodinu v Tel Avivu prohlásili, že „tento podlý zločin“ má na svědomí jakási „Vlastenecká fronta“, organizace o které nikdo ani před tím, ani potom nikdy nic neslyšel. Unisono započala na území Izraele (včetně Jeruzaléma, kde ovšem nepracovala armáda, ale „Hagana“) likvidace konspiračních adres „Lechi“ a zatýkání všech, kteří měli k organizaci sebemenší vztah. Současně rozkaz rozpustit se a pod pohrůžkou prohlášení za „bandu teroristů“ v průběhu 24 hodin odevzdat zbraně dostal i jeruzalemský oddíl „Irgunu“. Alternativa neexistovala. Již 20.září přestalo „revizionistické podzemí“ existovat. Samozřejmě, šířily se různé fámy. Nikdo je nevyvracel, ale formálně nikoho neobvinili. Všechny zadržené, včetně „super-kinžálníka“ Natana Jelin-Mora, propustili v míru „vzhledem k nedostatku důkazů“, a případ se zařadil do kategorie klasických „pomníčků“, ve které spokojeně přebývá dodnes. I když v dnešním Izraeli se tak nějak předem tiše předpokládá, že nebezpečně dotěrného Švéda přeci jenom odpráskli chlapci z „Lechi“, ovšem diskutovat kostrbatosti, kterých je v tomto tématu plno, se stejně tak jako tehdy považuje za nezpůsobné. Nicméně, ať už to byl kdokoliv, kdo stál za střelcem, dosáhl svého. Skandál to byl hrozný. OSN od Izraele ultimativně vyžadovala souhlas s plánem zesnulého hraběte, Izrael naznačil, že je připraven, ale jedině v případě, že budou souhlasit i Arabové, arabští vůdcové se zabýčili – a nakonec to vyšumělo. Válka pokračovala.

No a tady vyprávění o ideji končí. Idea, takříkajíc, skončila a začal stát – obyčejný stát se svými vzestupy a pády, mýty, legendami a kostlivci ve skříni – o kterém by se toho dalo také hodně vyprávět. To je ale úplně jiný příběh…

 1. Janika

  Je vždycky těžké určit, kterým okamžikem končí v revolucích a jiných bojích ona „idea“ a začíná cosi jiného. V tomto vyprávění tedy „idea“ skončila založením státu Izrael a ještě spíše rozpuštěním podzemních organizací Irgun a Lechi. Tedy tím, že přestali bojovat „lidé“ ze své iniciativy a chopil se toho někdo jiný.

  Ono je to vlastně leckomu jedno, „smajlíci“ se podobnými detaily stejně vyrušovat nedají :-).

  Ty první dvě otázky, o kterých se zmiňuje Lev Veršinin v úvodu, jsme si tady taky kladli. “Odkud se vzali Židé a kdo vlastně jsou?”, “Proč je tak často vyháněli?” To jsou věčné otázky, které se dotýkají nejen Židů, ale nás všech.

  • ;-)))

   Kdyby jste vic premyslela, davno by vam doslo, ze je vyhaneli proto ze skodili mistnim lidem. Lichva byla je a bude jejich domenou a slovo banka vzniklo z nazvu stolu na kterem pujcovali za lichvu penize.
   Mozna by vam doslo, pri pohledu na kiev kdo to ridi… usa? kdo ridi usa? atd… atd.
   Staci bez emoci a nenavisti proste jen premyset a divat se.
   Vetsina lidi chce jen v klidu zit. Ovsem existuje i team, majici pocit ze je neco vic a ten chce celou zemekouli a 10proc navic.
   Panska rasa.
   A proc se to deje? Protoze to pitomci dovoli a nechaji si to libit.

  • ;-)))

   ps .. problem docela dobre vysvetluje Zid v clanku o vlku z wallstretu ktery jste si neprecetla … dobre vam tak.
   Protoze ta dalsi valka … treti … bude zase kvuli tech samych

   • vittta

    Jasně,kvůli komu jinému také,že jo.
    Teď ještě kdo bude proti komu bojovat-když Židé jsou prostě všude?
    A hlavní cíl té III.války bude zbavit se Židů-ale tedy jen těch sionistů,obyčejný Žid bude chráněn…nebo…nebo ne?
    Proč oni ti Židé vlastně ty prachy pujčovali,to ten stůl,podle kterého se jmenují banky asi nosili po domech v okolí a lidé si MUSELI pujčovat peníze.
    Já vím-lichva je svinstvo,ale není svině ten,kdo lichvu provozuje ale ten,kdo jí povolí.
    Což se tedy dá vysvětlit zase velice snadno-povolili ji samotní Židé,ovládající příslušné panovníky,posléze parlamenty a posléze diktátory.(pokud sami nebyli diktátory)

    Židé nesměli podle myslím basilejskoho koncilu někde v 11 století provozovat řemesla ani zemědělství-tak to potom bylo dost těžké se uživit.
    Podle křesťanství pak nesměl křesťan pujčovat na úrok,takže se to vnutilo Židům,kteří poměrně logicky dělali prostředníky mezi neschopnými panovníky a chudinou,aby neokrádal lid sám panovník,okrádali ho židovští lichváři a panovník to potom (za potlesku lidu) ukradl jim.

    Dokonalý systém,s mazaně přenesenou odpovědností,když Židé byli do tohoto efektně vmanipulováni.
    Pokud máš dojem,že to dělali nadšeně a sami,těžko tomu oponovat-ale mě by tedy moc nebavilo,aby na mě byl každou chvíli pogrom a dělal jsem fackovacího panáka úplně všem.

    Tak pak tady máme seriál o sionismu,jenže sionismus se také nelíbí,nějaký samostatný stát Židů,to je zase plno pláče kvůli Palestincům,tak sakra co by jste vlastně chtěli-všechny je zabít-nebo co s nima?

   • Janika

    Myslím, že ti skuteční systémoví hybatelé velmi vítají tyto hloupoučké konspirační teorie, kterým věří smajlíci :-). Vůbec jim to nevadí, s potuleným úsměvem to podporují a poplácávají hrdé smajlíky po zádech. A smajlíci jsou pyšní na svou „chytrost“, s jakou to „prohlédli“ a „pochopili“ a cítí se nadřazeni nad těmi, kdo se nepoznali tu jedinou svatou pravdu :-).

    Ale nechci se smajlíkům posmívat. Přiznávám, že jsem měla také takové období, kdy jsem podobnými zvěstmi o Židech byla ohromena a věřila jim. Ale trvalo to jen krátce.

    Ovšem něco tak slaboduchého, jako že “ je vyhaneli proto ze skodili mistnim lidem“ bych si nikdy nepomyslela ani omylem. To je věc prosté logiky – co si myslet o člověku, který tvrdí, že lidi vyhánějí ze svého společenství ty, co jim škodí? Asi nic, jen se dvě minuty nahlas smát :-).

    • ;-)))

     Klidne se posmivejte, rad budu hloupoucky a rad bych se mylil…
     Doporucuji zacit behat a pripravit se na valku … Libye uz je na SK hranicich.

 2. ;-)))

  Zase ty zjitrele emoce a michani hrusky jabska
  Pokud stryc Baloun skodi, je to sice smutne, ale neni to zadny duvod k tomu litovat jeho tezky udel a zabyvat se tim jak mu to ulehcit.
  Stryc Baloun si proste nesmi u vas doma diktovat podminky.

  Vsimnete si ze za totace jsme stryce Balouna vlastne neznali. Byli jsme naivni a kdyz prisli poslove v kratkych kalhotach ani jsme nezvedli oboci. Ted mame letiste bombardovani … a ? … mlcime, zato o 100 pero kvici siotv a Horici ker je dle kulturni fronty nejlepsi film, co na tom ze palach byl levicak … to pro propagandu a vymyvani mozku neni dulezite.

  Dnes sledujeme jak se porcuje ukrajina… vse souvisi se vsim. Nekomu to nevoni, nekomu je to jedno a pro nekoho je to vyhodne.
  Ale co v nasi okupovane zemi pitomcu je to stejne vsem jedno, dojde jim to … mozna… az si uvedomi ze k nam pres slovensko je to coby dup a nase zoldacka armada je mozna dobra ve vrazdeni v afganistanu, ale branit zem nedokaze ani nahodou.

  • vittta

   Ono to do sebe pěkně zapadá.
   Havel byl Žid.
   To svědčí o tom,že Němci zase tak Židy nepronásledovali.
   Dokonce se s Havlovými nechávali fotit důstojníci SS.
   To svědčí o další židovské lži.
   Ti nám totiž neustále tvrdí,že jakýkoliv styk s SS byl naprosto nemyslitelný nejen pro Židy-přitom to byli kamarádi.
   A také Češi jedli s chutí Eintopf s německými vojáky a heilovali na václaváku,poněvač měli A)Němce rádi a za B) s nimi všichni dobrovolně kolaborovali.

   Jo,tohle všechno znám.
   Kde není Žida,tam se vyrobí.
   Mě,Smajlíku,tyhle náckovský kecy nepřipadají o nic méně mimo,než slavné humální bombardování V.Havla.
   Ale jedno to má společné-kdo se stará o Židy za každým rohem-ten nezlobí.

   • Janika

    „kdo se stará o Židy za každým rohem-ten nezlobí“ – to je geniální, vittto, přesně to vystihuje, co jsem se snažila kostrbatě popsat výše :-).

    Jinak mě těší sledovanost tohoto seriálu a to, že na několika místech zaregistrovali jeho ukončení a dali odkaz na celek všech dílů, což je opravdu kus skvělé práce autora Lva Veršinina a neméně překladatele Hamilbara. Odkazující například zde:
    http://afinabul.blog.cz/1401/lev-versinin-sionismus
    http://www.zvedavec.org/zajmadr.htm?page=1&sort_z

    • vittta

     Osobně jsem moc rád,že to tady je.
     Za jedno jsem plno věcí nevěděl a za druhé to vneslo světlo do poněkud zneužívaného výrazu „sionisté“.
     Ukazuje to Židy jako obyčejné lidi s lidskými vlastnostmi-jak dobrými,tak zlými.

   • Kamil Mudra

    „Kdo se stará o Židy za každým rohem-ten nezlobí.“ řekla paní Hitlerová a láskyplně pohladila Ádíka po hlavičce. :-)

 3. vittta

  Antisemitistické názory mají hodně kladných hlasů.
  Copak tady-ale na Novinkách byl nějaký článek o Židech…jo,jak jim poslali ty prasečí hlavy-a antisemitistické názory byly ohodnoceny množstvím kladných hlasů.

  To vypadá na dobrý základ-lidé už !!!TO!!! vědí,brzy si to nenechají líbit a poženou ty Židáky….
  Už je i vyrobili-Havel,Rath,Zeman..pak máme Fischera,ten je skutečný.

  Teď ještě jak bude prakticky ten „boj“ vypadat,bude se rozbíjet sklo a malovat na baráky davidovy hvězdy nebo se rovnou zapálí někomu barák….

  A také Židy nějak označit,normální Žid bude nosit davidovu hvězdu-ale ta ho bude chránit,poněvač proti Židům přece nikdo nic nemá.
  Ale sionista tam bude mít napsáno „sionista“ a hvězda nebude žlutá ale barevná.
  Na ty bacha.
  Ještě přijdou ke slovu ty plakáty z „Der Stürmer“,s tím nosáčem s drápy od krve….

  To se máme na co těšit!

  • Kamil Mudra

   Autorů, zabývajících se shromažďováním faktů o tom, že mocní v pozadí touží ovládnout svět a zavést takzvaný Nový světový řád, je na celém světě hodně. To, že západní svět patří již jen několika rodinám, a ty nyní už chtějí i celý jeho zbytek si určitě nemyslí jen smajlík.

   Jen pro příklad:
   Mayer Amschel Rothschild (1743- 1812) se narodil ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu jako syn Mosese Amschela Bauera a stal se symbolem revolučního Židovstva ve Východní Evropě. V roce 1838 řekl: „Dovolte mi vydávat a kontrolovat peníze národa a nebudu se muset starat o to, kdo tvoří jeho zákony.“

   Rothschildové brzy protkali Evropu sítí železnic, investovali do uhlí a železáren, financovali koupi Suezského kanálu Anglií, zaplatili za průzkum ropných ložisek v Rusku a v Saharské poušti, půjčovali peníze ruskému carovi, podporovali diamantové operace Cecila Rhodese, pomáhali Francii vytvořit koloniální říši v Africe, financovali habsburské monarchy a zachránili Vatikán před bankrotem. V USA, prostřednictvím amerických a evropských agentů, pomáhali financovat Rockefellerovu společnost Standard Oil, Carnegie Steel a Harriman’s Railroad.
   Werner Sombart ve své knize The Jews and Modern Capitalism napsal, že roku 1820 začal věk Rothschildů a došel k závěru, že v Evropě byla jen jedna moc, a to moc Rothschildů. Už v roce 1913 se bohatství rodiny odhadovalo na víc než dvě miliardy dolarů.

   Americká a britská zpravodajská služba zdokumentovaly důkazy, že Dům Rothschildů a další mezinárodní bankéři financovali obě strany ve všech válkách od Americké revoluce. Finančník Haym Solomon, který podporoval patrioty během Americké revoluce, jenž později půjčoval peníze Jamesi Madisonovi, Thomasi Jeffersonovi a Jamesi Monroeovi, byl Rothschildův agent. I dnes ovlivňují světovou ekonomiku a je známo, že stojí za sjednocováním všech národů západní Evropy do jednoho politického celku.

   Osobně si nemyslím že jsou to právě jen Židé, kdo se snaží ovládat a řídit svět. Vlivnými nejsou jen Židé:
   http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2368-velke-rodiny-ktere-vladnou-svetu.aspx
   Ale je fakt že už jen tahle jedna židovská rodina (o níž jsou výše uvedené řádky jen velmi stručným nástinem její historie – stojí za to si přečíst více) je dostatečným materiálem pro toho, kdo by chtěl „vidět židy za každým rohem“.

   • Janika

    Do háje, Kamile, že i vy budete vyprávět o mocných, co chtějí ovládnout svět, po všem, co jsme spolu prožili (virtuálně :-), to mě naplňuje beznadějí… Je to přece systémem a jiný doposud nemáme. No, aspoň že to neházíte jen na Židy, zapla’tbůh aspoň za to.

    Viděla jsem před pár dny otřesný film o židovské rodině, nepamatuju si jméno. Nejhorší na tom byli ti spořádaní ne-židovští sousedé, kteří při zatýkání celých židovských rodin projevovali spokojenost a „jen tak na ně“. Takoví „smajlíci“. Na závěr filmu se někdo ptal sám sebe, co by proti tomu dělal, kdyby to v dnešní době zažil. A bohužel, nic moc by se dělat nedalo, zrovna tak, jako můžeme jen přihlížet vraždění drony. Asi můžeme udělat jen jediné – vyloučit „smajlíky“ ze slušné společnosti.

    • Kamil Mudra

     Janiko, systém přece tvoří lidé. Nebo se snad domníváte že je nám nějak „importován“? Tvoří ho (nikoli výhradně ale nejvíce ovlivňují) ti, kteří mají pro svou tvorbu ty nejvýhodnější podmínky = potřebnou moc.

     • Janika

      Systém tvoří lidé – to je tak prázdná fráze, Kamile. On spíš ten systém, který vznikl určitým vývojem (a samozřejmě stále se mění a vyvíjí) přetváří a formuje lidi k obrazu svému, od těch dole až k těm na špičce, všechny.

      • Kamil Mudra

       To vůbec není prázdná fráze, Janiko, ale důležitý fakt, který by neměl být opomíjen. Společenský systém je lidský nástroj vytvořený proto aby sloužil člověku a to co nejlépe, stejně jako kterýkoli nástroj jiný. Ale ti kteří ze systému těží více než jiní mají tendence hovořit o něm tak jako by člověk měl sloužit systému, který je dle nich jaksi „daný“, aby zakryli onu samozřejmost že, stejně jako kterýkoli jiný nástroj, měl by být upravován na základě nových poznatků nebo změn vznikajících jeho používáním.

       Je to jako když sochaři, řezbáři nebo kovotepci postupně přecházejí ke stále jemnějším a specifičtěji tvarovaným nástrojům, když tvoří své dílo. Na rozdíl od lidí, kteří poslušně a bezmyšlenkovitě slouží systému v „zaběhnutých kolejích“, aniž by přemýšleli nad tím jako ho změnit k lepšímu, oni dobře vědí že nemohou až do konce pracovat se stejnými vlastnostmi jaké měly nástroje se kterými začali, byť dělají stále totéž – opracovávají materiál.

       Systém sám od sebe nevzniká ani se sám nevyvíjí. Jsou to lidé kteří mu dávají jeho podobu, vytváří více či méně zakotvené algoritmy a je zase pouze na lidech aby ho opravovali nebo vylepšovali. Systém to za ně neudělá, stejně jako se nůž sám nenabrousí. Nabrousit ho musíte Vy, protože jste to VY kdo ho používáte a potřebujete jeho ostří. Samotnému noži nijak „nezáleží“ na tom zda má tupý či ostrý břit. Stejně jako systému nijak „nezáleží“ na tom zda člověku slouží dobře či špatně.

       Ano – lidé jsou zpětně svým dílem ovlivňováni a to hned z několika důvodů:
       Za prvé, když něco trvá dlouho, mají pocit že tak tomu musí už být napořád.
       Za druhé (a to je nejčastější), když na svém díle objeví nějaký „kaz“ inklinují více k tomu aby ho do díla „zapracovali“ namísto jeho odstranění. Je to podobné jako kdyby výše zmíněný řezbář udělal ze suku bradavici protože zabrousit ho by dalo mnohem více práce. Lehčí je sám sebe přesvědčit že „s bradavicí bude ta tvář přirozenější“.
       Za třetí, na rozdíl od výše zmíněných umělců, nemají dost jasnou společnou představu o tom k jaké podobě systému by měli směřovat.
       Za čtvrté, skrze vědomí faktu že ať vymyslí cokoli tak vždy půjde o nějakou formu spolupráce, mnohým uniká skutečnost že ta spolupráce může mít vícero podob a určitě se mezi nimi vyskytuje i taková která by vyhovovala tomu největšímu počtu zúčastněných.

       Tohle opravdu formuje lidi od základny až ke špičce, jenže ti na špičce „mají k sobě blíž“ a mají společný zájem aby na té špičce zůstali. Proto se také snáze domluví na nějakém společném postupu „údržby“ systému. Samozřejmě na takovém, který bude nejvýhodnější především pro ně samé a využijí k tomu všechny své možnosti.
       Mohou počítat i s podporou těch „dole“, kteří nemají žádný „společný zájem zůstat dole“, stále věří tomu že „jednou“ se dostanou „nahoru“ a kvůli této (byť i jen hypotetické) výhodnější pozici podporují systém vyhovující těm nahoře, kterými se už vidí být. Ti na špičce to samozřejmě vítají a „výroba“ takových užitečných idiotů je jednou z jejich „pracovních náplní“. No a jedním z nástrojů v této výrobě, je i přesvědčování lidí o tom že systém je jakási samostatná, na člověku nezávislá entita, která jaksi vzniká sama od sebe a také se sama vyvíjí.

   • vittta

    Pak ovšem je lepší pěstovat místo antisemitismu,příp.antisionismu spíše antirothschildismus.
    Na mě to pak dělá ten dojem,že svět byl před r.1743 nějaký lepší,spravedlivější,lidé měli více svobody a když se válčilo,tak férově a spojenectví byla zjevná.

    Já vám nevím,Kamile,tohle bych fakt čekal spíše od nějakého nadšence do 25 let věku.
    Vždyť máme za sebou relativně známých 5000 let historie lidstva.
    A je to pořád stejné.
    S Židy,i bez nich.

    • Kamil Mudra

     Hmm… Já bych se nejraději vyhnul jakémukoli „anti“, rozhodně jakémukoli plošnému – paušálnímu. Ale z celé té relativně známé historie lidstva víme, že vždy lidi spojovaly i rozdělovaly nějaké společné nebo odporující si zájmy. A bohužel, těm mocným šlo to spojování (při kterém dovedli být k sobě navzájem občas i „féroví“) proti ovládaným vždy lépe než těm co ovládáni jsou.

     Vůbec si nemyslím, že svět byl před r.1743 (proč zrovna před ním?) nějaký lepší,spravedlivější,lidé měli více svobody a když se válčilo,tak férově a spojenectví byla zjevná. Možná byl jednodušší a uchopitelnější tím „selským rozumem“ ale tajné dohody se uzavíraly odjakživa, osnovaly různé intriky také a větší míra svobody byla dána spíše menší hustotou jeho osídlení, pestrostí kultur, nedostatkem sledovací techniky atd., takže bylo více míst kam se dalo „zašít“.

     Ale tam kde žilo hodně lidí pohromadě to vždy bylo pořád stejné, s Židy i bez nich. – vlastníci versus ne-vlastníci, i s těmi nadšenci co se domnívali že by to mohlo být jinak (a nebo se o to i snažili), nezávisle na jejich věku.

     V menších seskupeních na sebe lidé lépe viděli a byli na sobě navzájem více závislí, což generovalo alespoň nějakou pospolitost, po níž se nám v současné době, nabušené individualismem, stýská. Ať už vědomě či podvědomě.

     • Astr

      Jak jsem s Vami nesouhlasil pane Mudra pri prvnich netovych setkanich kdy Vy jste byl prekvapen moji nesvobodou z komunismu nebot Vy jste si „svobodne“ cestoval jiz za casu CSSR a ja a moje okoli melo problem s vyjezdni dolozkou k obcanskemu prukazu na cestu do DDR,
      tak ted s Vasimi poslednimi komentari souhlasit musim :-)
      Kdyby platilo mezi vsemi lidmi PRAVDU PADNI KOMU PADNI o ktere se snazim a samozrejme ze plati ze IMHO,
      misto aby se nekteri nejkorektnejsi pri slove PRAVDA spravne Cesky Sametove opupinkovali mohlo by byt i v Ceske kotline o pupinek stupinek lepe :-)
      Jen nevim zda Vy jste svymi poslednimi komentari ve svem hledani Pravdy nezasel prilis daleko a neprekrocil hranice korektnosti tohoto blogu, kdyz jste pripomenul a zopakoval co jsem ja zde napsal pred casem o vlivu nejbohatsich a zminil I FED jako spicku mocenske pyramidy , kde zakladatelem byl I rod Rothschildu nejbohatsi to klan financniho sveta:-)
      Jak pani tohoto blogu spravne napsala:
      Asi můžeme udělat jen jediné – vyloučit “smajlíky” ze slušné společnosti.(a z toho blogu)
      kdyz uz nemuzeme jinak a nemame silu ani ukoncit nalety dronu ani skoncit s vyvozem revoluci a nasi demokracie do mist kde o to nestoji.
      Hlavne si alespon na Internetu pohlidat antisemitismus jako jedno z hlavnich nebezpecni dnesni doby tak jako drive zas a znova !
      Kdyz vsichni prilozi ruku k dilu, dobra vec se jiste podari :-)

      PS
      Tento komentar oslovuje pouze pana Mudru a zminuje I nazor pani blogu, rozhodne neni vyzvou k odkoneni debaty !

      • vittta

       Nikoli,Astře není třeba na internetu hlídat antisemitismus.
       Troufám si tvrdit,že jste majitelku špatně pochopil.
       Rovněž bych neřekl,že největším nebezpečím je v dnešní době antisemitismus.
       Největším nebezpečím jsou ti,kteří beze studu ZNAJÍ PRAVDU,ti vědoucí,kteří jsou kdesi dál než ostatní a fanaticky to nejen tvrdí,ale jsou za to ochotni opustit přátele,zdravý rozum i svou intelektuální čest.
       Intelektuál se nemůže NIKDY ke znalosti pravdy propracovat,to je doména primitivů,intelektuál jí bude vždycky jenom hledat.

       Nikdo nezpochybňoval,že rodina Rothschildů (případně jiné rodiny,které ale nikoho nezajímají) patří mezi nejbohatší rodiny světa a má vliv na politické dění ve světě.(a to i přes to,že to fakticky nikdo nemůže vědět,jen je to všude prezentováno „jako že je Bůh nademnou“)
       Jenže Vaším (a jiných) nepřítelem nejsou Rothschildi ale Židé,a těm také budete (obrazně) podřezávat krk,kdyby na to přišlo.
       Rothschieldů se to nedotkne a v nejhorší variantě takové politické partie si to i zaplatí.

       Bylo by to legrační-ale nebylo by to vyloučené.
       Nenávidění Rothschildové si zaplatí Astry,aby dělali činnost,která je baví a kterou považují nejen za správnou-ale také za svatou!

       • Kamil Mudra

        Tak nevím, Vittto. Prošel jsem si Astrovy komentáře zpětně až ke článku „Sionismus 1“ a jeho nejsilnější „antižidovský projev“ který jsem našel byla celkem vlažná kritika zákona o popírání holokaustu a to ještě jen v souvislosti s obviněním Stwory a pak také kritickou připomínku směrem k mosadu, ohledně falešných pasů z klokanie.
        Samozřejmě nevylučuji že mi mohlo něco uniknout, je to poměrně dost textu. Proto mi to nedá a musím se zeptat: Kde u Astra vidíte tu touhu po podřezávání židovských krků (byť třeba i jen obraznou)?

        • Astr

         Pane Mudra tento styl „ad hominem“ je duvod proc jsem prestal reagovat timto smerem, nebot byly jiz pred casem komentare podobneho stylu, na pr. vyzva, abych se priznal k „nacismu“ a podobne osobni vypady, coz taktez lze vyhledat.:-(
         Abych zduraznil ze odmitam na tuto uroven reagovat, pridal jsem ke komentari
         PS
         Tento komentar oslovuje pouze pana Mudru a zminuje I nazor pani blogu, rozhodne neni vyzvou k odkoneni debaty !
         Jak vidno, marne:-(

         Casto je provokujici “ Pravda “ patrna na urovni Internetovych diskusi. na urovni diskutujicich. kdy komentare nekdy vice vypovidaji o pisateli nez o nazoru na obsah clanku.
         Mali lide kteri mluvi nejvice o druhych
         Jini alespon prumerni vice o skutcich
         Nemnozi zato velci, diskutuji o myslenkach
         Temer na kazdem blogu cas od casu najdete komentare na ktere se jiz neda reagovat.

         • vittta

          Ano,Astře.
          Pěkně jste popsal ty malé,průměrné a velké.
          Předpokládám,že ten malý asi nebudete VY.
          A také předpokládám,že ty komentáře,na které se nedá reagovat jsou ty moje.
          Všude se prostě najde nějaký ten hnůj.

          Ale VY jste to neřekl a aby nemohl NIKDO ale opravdu NIKDO nic namítat,ještě jste to konkrétně popsal-což je tedy právě ukázkou vaší velikosti.

         • Astr

          Pane Mudra jeste me podekovani a to ne za Vas pokus se me zastat, ale ze se Vam podarilo vittta primet k „rozboru“ Astra. ( komentar z 28.1.2014 – 14.06).
          Je to rozbor na urovni az takove ze jakykoli komentar by to jen pokazil:-)
          Jak reagovat na to komu by Astr „podřezávat krk,kdyby na to přišlo“ ?
          V podobnem duchu a zcela bez potreby okomentovat ci nejak spravne vysvetlit jak to a co vlastne Astr mysli , kdyz pry Astr pise jedno ale mysli druhe, ktere vyjadril tez po svem vitttovsky
          „…problém mám s Astrem,který byl se smajlem na jedné lodi-ale byl takový opatrnější,ani prase-ani pes,já nic,jen hasbara.“(28.1.2014 – 23.56)
          Take proto jsem byl vyzvan abych udelal ve veci jasno a prihlasil se k nacismu!
          Pro predstavu vasi I ctenare obecne jak reagovat na takovou vyzvu?
          Jak reagovat na oznameni ze „kdyby na to přišlo“ budete podrezavat krky ?
          Musim opakovat ze nelze.
          Ani neni potreba.
          Rozbor z 28.1.2014 – 14.06 je natolik popisny ze nyni je naprosto jasno:-)
          ==================================================
          Jeste upresneni k Vasemu komentari (28.1.2014 – 15.39)
          1) Astr zná (internetově) majitelku blogu už dlouho, alespoň co já vím, už několik let.

          Relativne kratce , lze si na blogu vyhledat prvni vstup.

          2) Skutečně “mluvíme” každý trošku o něčem jiném, protože mně šlo čistě o jen prokazatelný projev toho antižidovství.

          Mohu Vas pane Mudra ubezpecit ze zadne „antižidovství“ se nekona .
          Ztotoznil jsem se s Vasim nazorem na nejbohatsi klany, Rothschildu, Wartburgu a dalsi radu jmen zakladatelu FEDu, jakoz i dalsi superbohatcu bez rozdilu odkud pochazi, kteri ve sve honbe za zlatym teletem maji na svedomi mnoha zbytecna utrpeni lidstva.
          Jeste doplnim ze typickym znakem dnesni doby je ze kazdy kdo ma vyhrady k Israeli je okazite nalepkovan coby „antisemita“, antisionista“ a je to jak jinak nez projev „antižidovství“.
          Dojdou li argumenty tyto 3 nalepky jsou nevyvratitelne :-(
          Amen

          • vittta

           Nemusíte mít strach,Astře.
           Fakt nejsem placený agent sionismu ani neplacený fanatický antifašistický udavač.
           Klidně jeďte dál to svoje,tenhle „ústup z ideologických pozic“ je okázale zbabělý.

          • Kamil Mudra

           Astře, Janiku znáte minimálně od té doby kdy jste začal chodit na starý Tribunův blog. Řekl bych že to je spíše relativně dlouho než relativně krátce :-)

        • vittta

         To je zajímavá úvaha.
         Tak se mnohde prezentuje,že proti zlu je třeba bojovat.
         Dále to mnozí šperkují tím,že Češi jsou zbabělí a nechají si všechno líbit.

         Aby byl jakýkoliv boj možný,případně abychom si nenechali všechno líbit,musí se samozřejmě najít vinník.
         A kdo za to může?
         Kdo vládne světu,kdo tahá za krvané nitky?
         Židé.
         A Astr toto razí,posmívá se,když se to zpochybní,a má PRAVDU,tu velikou a svatou,a věčnou.
         Nejen on-ale Astr v tom byl nejagresivnější a nejpoťouchlejší.

         Co myslíte Kamile,až to lidé „odhalí“,že za to všechno mohou Židé-co se tak asi stane?
         Budou to vědět a víc nic?
         Podívejte se někdy na diskuzi o Židech třeba na Novinkách-já to tady naznačil.
         Díky Astrům a nejen Astrům už to lidé „vědí“.
         A co bude dál-budou si o tom posílat odkazy na internetu?
         Nebo co je vlastně účelem celé té kampaně,kdy Žid s jarmulkou je ukazován všude…která musí být normálnímu člověku podezřelá už z logiky věci-totiž je krajně nepravděpodobné,že by určitá skupina lidí mohla za všechno zlo světa.
         To by tady to zlo před nimi nemohlo být-ale také by to mohlo vzbudit dojem,že tady nebude ani po nich.
         To má jiný cíl,než o tom vyvolat diskuzi v kavárnách a na internetu.
         A také to má jiný cíl,než jen to,aby to lidé „věděli“.
         Celkem mě zajímají dějiny nacismu,to,co se děje dnes,není až tak vzdálené tomu,co se dělo tehdy.
         První přijdou Židé-ale po nich,Kamile,to můžeme být klidně MY!

         • Kamil Mudra

          No… To je ale jen úvaha.
          Asi si nerozumíme.
          Já jsem se ptal na nějaký konkrétní komentář kde se Astr konkrétně projevuje coby onen „židobijec“, zde na Janičině blogu (ne na Novinkách či jinde), když tedy (vašimi slovy): „si troufáte tvrdit že jeho majitelku špatně pochopil“ a následně mu onu „nálepku“ onoho židobijce lepíte na čelo. A očekával jsem že na něj třeba odkážete, případně ho zacitujete, pokud unikl mé pozornosti.
          Takže jste také žádný takový komentář nenašel?

          • vittta

           Dobře…
           Tak kus nahoře:

           „en nevim zda Vy jste svymi poslednimi komentari ve svem hledani Pravdy nezasel prilis daleko a neprekrocil hranice korektnosti tohoto blogu, kdyz jste pripomenul a zopakoval co jsem ja zde napsal pred casem o vlivu nejbohatsich a zminil I FED jako spicku mocenske pyramidy , kde zakladatelem byl I rod Rothschildu nejbohatsi to klan financniho sveta:-)“
           ——————
           V souvislosti s následným textem lze říci,že tady Astr zesměšňuje nejen tento blog a autorku,ale především její nechuť sdílet antisemické myšlenky,nazývá to „korektností“,což dle mého v překladu znamená,že to dělá ze své poplatnosti režimu,potažmo Židů.
           Slovo korektnost je pak vnímáno v politické souvislosti jako posměšné,servilní,vlezdopredelní.
           —————————————–
           „Jak pani tohoto blogu spravne napsala:
           Asi můžeme udělat jen jediné – vyloučit “smajlíky” ze slušné společnosti.(a z toho blogu)….“
           ——-
           Zde Astr napadl majitelku blogu,vložil jí do „úst“ obsah závorky.
           Souvislost to má s tím,že majitelka blogu se odmítá účastnit antisemické štvanice,samozřejmě že se majitelka odmítá účastnit i jiných štvanic-zde je ale kladen důraz na ten antisemitismus.
           ————————
           .“…kdyz uz nemuzeme jinak a nemame silu ani ukoncit nalety dronu ani skoncit s vyvozem revoluci a nasi demokracie do mist kde o to nestoji.
           Hlavne si alespon na Internetu pohlidat antisemitismus jako jedno z hlavnich nebezpecni dnesni doby tak jako drive zas a znova !
           Kdyz vsichni prilozi ruku k dilu, dobra vec se jiste podari :-)“
           ————–
           Tady Astr manipuluje-opět proti autorce,paroduje její výrok o dronech,bez ohledu na to,že se s tím opravdu nedá dělat nic.
           Dává to souvislosti s Židy a antisemitismem,manipuluje (úmyslně lživě) s informací,že snad majitelka blogu nějak aktivně likviduje antisemické texty,což ale není nikde patrné.
           Také tím naznačuje,že je tento blog pod jakousi židovskou kontrolou a píše se v něm jen o povolených tématech-a to čistě jen z hlouposti autorky.
           To vše je korunováno výrokem a ruce k dílu,která vyjadřuje pohrdání URČITĚ autorkou a možná minimálně mnou,neboť ono dílo je v kontextu zjevně potírání antisemitismu,které se tady ale viditelně nekoná.
           ————–
           „PS
           Tento komentar oslovuje pouze pana Mudru a zminuje I nazor pani blogu, rozhodne neni vyzvou k odkoneni debaty !“
           ———————-
           Zbabělý posměšný doplněk.
           Já nic-já muzikant.
           ———————————————————————————————————–
           Možná se vám Kamile zdá,že se moje argumentace týká spíše majitelky blogu nežli Židů-ale ono to s tím bezprostředně souvisí.
           Dá se asi i předpokládat,že Astr majitelku zná relativně dlouho (což nevím) ,nyní ale kvůli pohledu na antisemitismus je ochoten k podobným výpadům.
           To zase svědčí o tom,že je pro Astra antisemitismus zásadní směr,přes který „vlak nejede“ .
           Jen bych dodal,že tady nikdo nikdy nezpochybňoval,že právě rodina Rotshchildů má velký vliv na světové dění,rovněž jsem si nevyšiml,že by někdo nevěřil v roli FEDU.
           Z tohoto pohledu je reakce Astra o to zákeřnější.

           Majitelka snad promine to hodnocení,nedělá se to-ale zde jsem udělal vyjimku.
           Také se mi nechtělo hledat jiný Astrův text.

           I tak si ale myslím,že „mluvíme“každý trošku o něčem jiném.

          • Kamil Mudra

           Určitě s vámi, Vittto, souhlasím ve dvou bodech:
           1) Astr zná (internetově) majitelku blogu už dlouho, alespoň co já vím, už několik let.
           2) Skutečně “mluvíme” každý trošku o něčem jiném, protože mně šlo čistě o jen prokazatelný projev toho antižidovství.

           Já osobně v jediném příkladu týkajícím se, mimo jiné i rodu Rothschildů, žádné protižidovství nevidím. Přijde mi spíše jako názor klonící se ke snaze mocných získat kontrolu nad společností.

           Další příklady už se skutečně vztahují k možným rozporům mezi Astrem a majitelkou blogu ale tuto záležitost si už netroufám komentovat.

           Za prvé proto že nelze vyloučit že se takto mohou třeba jevit pouze vám ve světle vašich výkladů.

           Za druhé proto (a to už o mě víte) že jsem odpůrcem jakýchkoli výkladů toho co někdo napíše nebo řekne, protože jsem toho mínění že na jakýkoli výklad textu má nárok pouze jeho autor, kterého je možné o to požádat.

           Za třetí proto že se domnívám, že tuto případnou rozpornost si mohou mezi sebou vyjasnit pouze Astr s Janikou, protože případní „rozhodčí“ nemají k dispozici žádná jasná, přímá vyjádření, nýbrž pouze možné výklady toho co jak kdo myslel.

           Tedy, dle mého mínění, by bylo vhodné kdybyste Astrovi tu „nálepku“ zase sundal, protože si myslím že takovou si zaslouží jedině člověk který se v takové záležitosti (protižidovství) vyjadřuje přímo a nepokrytě – tedy sám se k tomu hlásí. Projevit pochybnost, nabízet hypotézy, odporovat nějakému konkrétnímu názoru… může přece každý z nás a vůbec to nemusí znamenat že je proto nějakým skalním zastáncem názoru naprosto opačného.

           Pokud bychom si takovou možnost navzájem upírali – jak by bylo vůbec možné o něčem debatovat? Jakmile začneme toho druhého posuzovat na podkladu toho jak si jeho vyjádření vykládáme, namisto toho abychom se soustředili na to skutečně píše, může se stát (a teď mi prosím promiňte že si dovolím vás parafrázovat) že: První přijde Astr-ale po něm, Vittto, to můžeme být klidně MY.

          • vittta

           Ano,Kamile,určitě můžete přijít VY.
           Od toho je tady pak majitelka blogu,když já si „nedám říci“.
           Já bych to nepsal-ale vy jste se ptal.
           Nechtěl jsem hledat jiné texty,kde mě Astr obviňoval s hasbary(asi 20x dokola) a ptal se kolik tak asi dostávám za tu propagaci a jestli nejsem Žid. (stylem „a jste?“)
           Astrovi tu nálepku nesundám.
           Prostě proto,že ho považuji za nácka-a ještě hodně křivého a namyšleného.
           Vám se jeho kličkování a křiváčkování líbí a požadujete,abych vzal do úvahy,že dokud to někdo neřekne JASNĚ,jako by to neřekl vůbec.
           Ale já mám za to,že klidně stačí jen naznačovat.
           Nesnáším pokrytce a zbabělce, nějaké „já nic,já muzikant“ mě neuklidňuje.
           Abych ještě vysvětlil,jak vidím politické přesvědčení.
           Mě je úplně jedno,jestli se někdo hlásí k nacismu nebo čemukoliv jinému.
           Jen nesnáším fanatiky,kteří jsou ochotni jít do extrému.
           Vy mě také neodpovídáte,když se ptám-nikdo mi neodpoví.
           Mě prostě zajímá,JAK konkrétně chcete řešit to,co se tady hlásá.
           Tedy že za vším stojí Žid.
           Je to problém?
           Jak to chcete řešit-alespoň teoreticky.
           Židy nikdo nechce ale když mají svůj Izrael,také se to nelíbí.
           Šedé eminece a další teorie…
           Odkazy na internetu,Rusnok s jarmulkou,Havel s krátkýma kalhotama,krvavá Marlen,Hitler jako spojenec sionistů atd..atd…atd…
           Mnozí otevírají jiným oči-podívejte,to ONI,Židé jsou za vším!

           Co bude dál,Kamile?
           Nebo jste jen kavárenský tlachal?
           Nebo jsou všichni,co mají „oči otevřené“ jen kavárenští tlachalové?

           Mě může KAŽDÝ poslat do prdele a říci mě,že jsem hovado debilní-je mi to milejší,než pololatinskočeské rádoby distingované žvásty pokrytce a okázalé ignorování,že každá diskuze má svůj odpad.
           Astr mnou pohrdá-protože jsem dělník.
           A já jím pohradám,protože je falešný křivák.

           Ale nemám problém s ním a kýmkoliv jiným dále disktuvat a trošku si u toho hrát na slušného,protože určitá slušnost je třeba kvůli těm ostatním.

           A také….kdo ví,za 20 let se třeba také budu urážet jak malé děcko,co mu rodiče nedali čokoládu,kterou chtělo.

          • Kamil Mudra

           „Ano,Kamile,určitě můžete přijít VY.
           Od toho je tady pak majitelka blogu,když já si “nedám říci”.“

           Poctivě se přiznám že tohle souvětí jsem vůbec nepochopil.

           Astr má svůj specifický způsob projevu ale určitě to není „kličkování a křiváčkování“. Já čtu jeho komentáře už léta, párkrát jsme se i „chytli“, ale pokrytectví jsem si u něj nikdy nevšiml. O nějaké zbabělosti nemůže být v internetové diskusi ani řeč. Tady člověk neriskuje jako u hospodského stolu kde může schytat, od naštvaného oponenta posíleného alkoholem, „pěstní argument“.

           Pokud je vám jedno k čemu se kdo hlásí, jen nesnášíte fanatiky, kteří jsou ochotni jít do extrému pak by vám neměla činit problém jakákoli debata o čemkoli. Hranice od které je člověk už tak velkým fanatikem že je to extrémní se určuje dost blbě. Aspoň mě ano, ale já se o to ani nesnažím. Ty internetové debaty mají tu výhodu že je můžete ukončit kdykoli, takže – když mi začne oponent lézt na nervy – odpískám to.

           Ale Vittto, jak můžete chtít odpověď na otázku: „JAK konkrétně chcete řešit to,co se tady hlásá. Tedy že za vším stojí Žid.“ ode mne, tedy od člověka který si nemyslí že za vším stojí Žid? To je jako chtít recept na chutnou vepřovou pečínku od vegetariána.

           Mě je šumafuk že měl Rusnok na pohřbu jarmulku, nehodlám spekulovat o tom co mají Havlovy krátké kalhoty společného se Židy a pokud bych někde narazil na teorii o Hitlerově spojenectví se sionisty, přečetl bych si to jen tak pro zajímavost a pak si o tom klidně s někým potlachal v kavárně. Proč ne? Je to stejně dobré téma k pokecu jako třeba Mayský kalendář, Světelná lóže, nacistické učení o dutosvětosti, Hörbingerova teorie ohně a ledu a nebo třeba i Himlerův „projekt Angora“ spočívající v chovu obřích králíků pro vojenské kožíšky…

           Ano – jsem rád kavárenským tlachalem když se tlachá na zajímavé téma. Je to pro mne přitažlivější než např. hokejový zápas. A mám „otevřené oči“ – pro sběr jakýchkoli informací. Protože k jejich třídění dochází až za nimi, není důvod je před ničím zavírat. To ale neznamená že mám na všechno odpovědi. Já nevím co bude dál. Ani teoreticky. Nemohu tedy dávat odpovědi. Až potkám někoho kdo je zná – rád se ho zeptám.

          • vittta

           Máte dojem,že zde propaguji Izrael nebo že jsem placený židovský agent?
           Když jste si tedy u Astra nevšiml křiváctví….

           No…já nemám žádný zájem něco tady hledat…ale šlo by to.
           Na co ale.
           Stejně nikdo nic neřekl,celá ta diskuze o Židech byla velice objektivní,nikdo neprojevil nějaké…emoce,vyjma mě,kterému dělá diskuze o extrému problém.
           Já ale právě o tom mluvím,já tady vidím nějaké neexistující extrémisty-s čímž mám problém, jediný extrémista byl smajlík.
           Ten si ovšem alespoň na nic nehrál.
           Také jsem s ním neměl problém,problém mám s Astrem,který byl se smajlem na jedné lodi-ale byl takový opatrnější,ani prase-ani pes,já nic,jen hasbara.

           A ta odpověď co bude s Židy dál…jasně,proč VY by jste měl odpovídat.
           K čemu pak jsou vlastně ty diskuze o Rothschildech a (židovském)FEDu,o všech těch Goldmannech a Sachsech…sakra proč se tedy (tady i jinde) nezmíní někdy také nějaká jiná rodina?
           Buď neexistuje,nebo žádnou takovou (nežidovskou) nikdo nezná,nebo prostě jenom nikoho nežidovské mocné familie nezajímají.
           Opravdu mi chcete říci,že prostě jen slyším „trávu růst“ a že všechny tyhle teorie nejsou mířeny na Židy?
           Plácáme tady u toho už celé měsíce.
           Tak jsem asi blbej.
           Čtu si na Novinkách,a celkově…a antisemitismem se to tam jen hemží.
           Je to moderní fenomén,a mě ten fenomén zajímá,svět má problém a ten se musí na někoho svést-nevěřím prostě tomu,že by Židé ten svět ovládali a navíc to ještě dělali takhle blbě-když už jsou takoví mocní a chytří.

           Mě nejde o ten samotný antisemitismus,mě by zaujal úplně stejně i…anti(cokoliv-jenže to cokoliv se vždycky stočí na Židy,komunismus,USA,NWO…)-i když mě to vždycky vnucují-mě jde o ten základ,na jakém se právě tohle děje a jde mi o ten cíl,který to má mít.
           Tak se ptám,jasně i méně jasně….
           Co z toho konkrétně Židé mají nyní.
           Co z toho konkrétně budou Židé mít v budoucnu-když se jim podaří rozvrátit euroatlantickou civilizaci.
           Jaký je cíl moderního antisemitismu,(v případě,že Židé světu nevládnou)kde se vzal tak najednou a kdo ho šíří.
           Je podobnost s nacistickou politikou 20 let jen náhoda?
           Je možné,že nacisté do poslední chvíle mysleli,že vyhrají válku a tedy jim nezbyl žádný majetek,resp. kromě Werwolfů nezaložili žádnou organizaci,která by v budoucnu (z tehdejšího pohledu) mohla za uloupené peníze (ty mohou být obrovské) šířit opět své myšlenky?
           Co konkrétně by nám ony myšlenky mohly přinést?
           Atd…to nemá cenu,stejně to nikoho nikdy nezajímalo a měli mě spíše za cvoka.

           A co tedy nechápete na tom začátku-můžete přijít VY,což jsem si tedy přeložil,že když mi dovolíte „kopat“ do Astra (bezdůvodně).tak za chvíli budu kopat i do jiných.(neb je kopání mým koníčkem)
           A já prostě napsal,že nejste přede mnou tak bezmocní-ale že o tom,co tady budu psát rozhoduje majitelka,která rovněž rozhodne,jak daleko mohu zajít.
           Možná jsem to jen špatně pochopil,třeba jste vlastně nic neřekl,jen jste prostě konstatoval,že první je Astr a pak můžete přijít VY,nic jiného tím nebylo myšleno,když je první Astr,někdo musí být po něm a navíc jste napsal MŮŽE a ne MUSÍ,tak co zas mám…

          • Kamil Mudra

           Ne, Vittto, rozhodně si nemyslím že propagujete Izrael a nebo že jste placený židovský agent.
           A věřím tomu že si to nemyslí ani Astr a pokud vás někde nařknul z hasbary pak šlo spíše o emoční vyjádření než o vážně myšlené konstatování.

           Ale mám pocit že jste se svou starostí o to co bude se Židy poněkud zaspal dobu.
           Společnost se nedělí na „Židy a ty ostatní“ ale na ty co mají v rukou moc a ty co jí nemají. Mocní se nestarají o to kdo z nich je Žid. Bez nějaké, dnes už zbytečné, konspirace prostě realizují své plány, nebo hrají ty své globální šachy. Proč by sakra nějak konspirovali když si vystačí s pouhým „No coments“, zatmaveným okýnkem u auta a bodygardem co odstrčí jednoho dotěrného reportéra, zatím co jiní jeho kolegové už mají na stole zadání, které zítra vyjde v novinách? Ale ony už i ty noviny jsou jen tak „pro formu“. Lidi už si zvykli na to že žijí ve lži. Lžou výrobci, prodejci v reklamách, pojišťováci, politici… Skutečná mocenská elita ale nelže. Na lhaní mají své lidi a jich samotných se nikdo na nic neptá. Ostatně – uvědomte si co vše lze dnes zařadit pod pojmy „obchodní zájem“ nebo „státní zájem“. A s takovými zájmy se přece nikdo netají že?

           Píšete: …sakra proč se tedy (tady i jinde) nezmíní někdy také nějaká jiná rodina?
           Ve svém komentáři 27.1.2014 – 13.48 kde píši o Rothschildech coby vhodném „materiálu pro židobijce“ uvádím také odkaz na článek: „Velké rodiny co ovládají svět.“ Kolik z nich si myslíte že je židovských? Já to tedy nevím ale domnívám se že většinu netvoří. Proto také píši že: „Osobně si nemyslím že jsou to právě jen Židé, kdo se snaží ovládat a řídit svět.“

           Takže, když už si kladete otázku: „Co bude se Židy?“, tak ji raději rozšiřte o nás všechny, kteří jsme v rukou zkorumpovaných vlád, které už dávno neslouží nám, obyčejným lidem, ale tomu kdo je platí (případně v některých zemích vydírá). Éra politiků nebo jiných vůdců, kteří svou moc čerpali z lidu už je za námi. Na Kennedym to myslím bylo demonstrováno dostatečně jasně už před delší dobou. No a demonstrací poměrně nedávnou je např. to co se událo 11.září. Respektive to co se děje poté. V situaci, kdy si může oficiální verze dovolit ignorovat i fyzikální zákony a tvářit se jako pravdivá, si lze, ze strany mocných, dovolit již cokoli.

           Antisemitismus, antikomunismus a mnoho dalších „anti…“ jsou jen kosti předhozené davům aby se měly o co prát a hašteřit. A také samozřejmě želízka v ohni, stále připravená k vytažení, pokud se to bude zrovna hodit. „Rozděl a panuj“ stále platí a bude platit tak dlouho jak bude třeba.

           No a na závěr: „A co tedy nechápete na tom začátku-můžete přijít VY,což jsem si tedy přeložil,že když mi dovolíte “kopat” do Astra (bezdůvodně).tak za chvíli budu kopat i do jiných.(neb je kopání mým koníčkem)“

           Já jsem napsal „MY“ a v tom „my“ jste zahrnut i Vy. Myslel jsem tím že když připustíme aby jeden začal nálepkovat druhého, pak se může snadno stát že se tu brzy budeme nálepkovat navzájem a pro samé nálepky už na sebe „přestaneme vidět“ = přestaneme si naslouchat a budeme reagovat jen na nálepky. Což vzájemnému porozumění ani diskusi rozhodně neprospívá.

          • vittta

           No…mám takový dojem,že jste se začali bát,že vás všechny udám,placen za to příslušnými inštancemi.
           Pokud to ve vás snad vyvolalo úsměv,(čemuž bych se divil),pak vězte,že na jiných blozích jejich majitelé svůj strach z Židů dávají nepokrytě najevo,a pro všechny případy používají místo slova Žid slovo Žluva,dále pak jiné,mazané zkratky o tématech,o kterých se NESMÍ hovořit-ale kterých mají plné blogy a kterých jsou plné knihovny.

           Tady je 10 dílů o sionismu a já napsal asi 100 příspěvků,ve kterých jsem VYVRACEL přímo či nepřímo vinu (i teoretickou),že za vším stojí věčný Žid.
           Já s tím nepřišel-já to vyvracel.
           A vy mi tady napíšešte obsáhlý text,že Židé za nic nemůžou a zvýrazníte váš odkaz,který poukazoval na jiné než židosvké familie,což byl ale pohříchu jediný z těch desítek jiných odkazů,kde se Židé pravidelně ve všemožných souvislostech objevovali.(nebyly jen od smajlíka)

           To je jak v psychologickém filmu,kde se hrdinovi tvrdí,že v určitém místě nikdy nebyl,že žádnou manželku nemá a že se jmenuje jinak.

           Celých těch 10 dílů se tady neřeklo nic,ani náznak-a tak mě na ukončení celé téhle diskuze musíte prostě oznámit,že bych se měl vzbudit a přestat dělit svět na Židy a nežidy.
           Doufám,že jste alespoň připustil,že těch 10 dílů se Židů tématicky týkalo,takže nejsem úplně mimo téma,když jsem JÁ JEDINÝ o nich psal.

           K dokonalosti tomu bez legrace už chybí jen to,že by někdo napsal „to všechno smajlík-jinak nikdo“.

          • Kamil Mudra

           Chtěl jsem jen připomenout že prostí Židé se vezou na stejné lodi s námi prostými ne-židy, tedy mají stejný problém jako my ostatní a vaše starost speciálně o ně, vyjádřena otázkou „Co bude s Židy?“, je z tohoto hlediska zbytečná. Chudí (či málo bohatí) Židé si všechno „vyžerou“ s námi ne-židy a židovští příslušníci mocenské elity se o sebe jistě dokáží postarat. Veškeré antižidovství se v pohodě ztratí v množství jiných „anti“ kterými je společnost „prošpikována“.
           Tím jsem neměl v úmyslu jakkoli snižovat vaši evidentní snahu o vyvrácení názoru že za všechno mohou Židé.

           Samozřejmě připouštím, že se všech 10 dílů o sionismu Židů tématicky týkalo i to že jste svými příspěvky nebyl mimo téma. Nicméně, pokud mne zrak neklame, určitě jste nebyl JEDINÝ kdo o nich psal. :-)

          • vittta

           Mě zajímá ten fenomén.
           Nerozumíme si.
           Mě nejde o Židy-že bych se zastával nějak konkrétně Židů proto,že jsou to Židé.
           Ale ten zájem…co lidí tomu ochotně věří.
           A není žádné jiné anti.
           Všechno se dříve nebo později stočí na Židy.
           Fašismus i antifašismus,komunismus i antikomunismus,feminismus….všechno prostě.
           Copak vás to nezaujalo?

          • Janika

           To je ono, vittto, také mě to zajímá. Dneska už nejde o Židy. Budou jiní „Židé“… A kde je počátek toho, že deportujeme živé bytosti své rasy do koncentráků, odtrháváme malé děti z náručí matek, pálíme je v pecích, my – lidé? Je to u toho, co hlásají „smajlíci“? To opravdu nevím, „smajlíci“ už jsou možná někde v historii a nebezpečí, to budoucí, začíná jinde.

          • Kamil Mudra

           K tomu fenoménu.
           Zaujalo mne to už před dlouhou dobou a mám na to tento názor:
           Židé jsou jediný národ co o sobě napsal knihu ve které vystupuje coby národ vyvolený přede všemi ostatními. A hlavně – knihu kterou četla drtivá většina gramotné světové populace. V jejím „rozšířeném vydání“ (Nový zákon), jsou prezentováni coby ti kteří mají na svědomí smrt toho který nás všechny přišel spasit.
           Sami Židé, ať už byli rozptýleni kdekoli po světě, téměř nikdy nesplynuli se svými sousedy. Mohli žít v nějakém osídlení několik generací za sebou a pravnuci se chovali a oblékali stejně jako jejich pradědové.
           Odlišnost vždy poutala pozornost a povětšinou generovala nevoli. A je-li takovým někdo kdo se prohlašuje za vyvoleného tak ho před nevraživostí ostatních může ochránit jen pořádný klacek. Jenže ten Židovské diaspory zpravidla neměly a tak se stávaly odedávna ideálním objektem bylo-li třeba někam odvést pozornost nespokojeného davu.
           No a když něco trvá dlouho, zapíše se to do lidí hodně hluboko, mnohdy aniž by si to uvědomovali. Někde v koutku to sice „spinká“ – ale stačí do toho jen trochu „drbnout“ – a hned je to vzhůru.

         • Kamil Mudra

          A bylo to i bez Židů. V návaznosti na otrokářství se takové věci děly běžně jen místo těch pecí se porůznu vyskytovala konzumace. Hlava ukuchtěné otrokyně bývala vystavována při hostině na stole coby důkaz že bylo vybráno mladé a hezké maso. Jinde zas byl otrok přivázán u stromu, coby živá spižírna, tak dlouho než se z něho odřezalo tolik že to už nepřežil a musel se zpracovat celý aby se to co zbývalo nezkazilo.
          Na tom co se stalo Židům se vymyká dějinám v podstatě jen to jak to bylo „průmyslově“ pojato. Ale jinak se v dějinách poměrně často vyskytují hromadné popravy poražených kde počty šly do tisíců.
          Lidé jsou podivná čeládka. :-(

          • Janika

           Když budu žít v pralese mezi sousedními lidožrouty, tak mě nijak nepřekvapí a nepohorší konzumace zajatého nepřítele. V civilizované zemi dvacátého století, kde žily rodiny spořádaně a mírumilovně ve vybavených domech a láskyplně vychovávaly své děti, je odvlečení a vyvraždění takových poklidných rodin, prováděné masově, něčím do té doby neslýchaným a nepochopitelně hrůzným. Jak to můžete srovnávat, Kamile?

          • Kamil Mudra

           No vždyť přece píši že se ten způsob jak k tomu došlo vymyká dějinám. Ale kruté chování člověka provází od pradávna. Já vůbec nepochybuji o tom že by k tomu za určitých podmínek mohlo dojít i dnes. Kdyby třeba najednou začaly speciální týmy sbírat Romy a odvážet je ze země, najde se spousta lidí kteří jím budou tleskat. A nebudou se ani zajímat o to co se s nimi děje tam kam je odváží. Němci také nevěděli o koncentračních táborech – čím skutečně jsou. To se dozvěděli až po válce a mnozí tomu vůbec nechtěli uvěřit.

           Nejsem si jistý kde tenhle komentář vyleze – začínám se v těch vláknech trochu ztrácet a tak pro jistotu dodávám: reakce na Janiku 30.1.2014 – 1.30

          • ratka

           Ten poslední komentář Kamila Mudry je velmi závažný, protože tak nějak by to klidně mohlo skončit. Lidé to „nemyslí zle“. Jen jim někdo vadí, buď že nepracuje, nebo šmelí, nebo má moc peněz, nebo je arogantní a povyšuje se a oni si to nepřejí. A postupně se to stává postojem většiny. A když pak někdo demokraticky zvolený začne tyto lidi „zbavovat jejich zátěže“ tak mu tleskají. a těší se jak to dobře vyřešil. Co se děje pak s těmi lidmi za hranící jeho zorného pole je podružné. On nic neví. a ani ho to nezajímá. Takhle to bylo v minulosti (i vyspělé národy měli své otroky bez práv)

           Jiná situace je třeba i s vykořisťováním lidí třetího světa, dětská práce, ničení vzácných stromů a pralesů, likvidace zdrojů etc. nejde jen o lidi i ničneí prostředí v kterém žijou lidí (jiní než my)

           Co se týče zabíjení lidí lidmi, tak tohle se nese celými dějinami – viz rituální zápasy indiánů, hromadné obětiny, obětování lidí v minojské kultuře či kelty, ale prý i slované obětovali. často se obětovávali prvorozené děti různým bohům… v tomto byl starý zákon pokrokový když to jednoznačne zakázal a postavil mimo zákon. židé se vinou dějinami jako pořád existující národ zatímco jiné národy zanikly a rozptýlili se. Vinou se dějinami jako řeka odněkud někam.

          • vittta

           Já vím,že se to dělo běžně.
           Jak ale píše Janika-dělo se tak v kontextu té civilizace.
           Nikomu nebylo divné,že se sežrala otrokyně,či že se katrágo srovnalo se zemí.

           Také u těch cikánů bych dokázal pochopit určitou značnou nevoli části obyvatelstva,každý ty potíže zná a není jistě žádný med bydlet vedle bandy echt cigošů.
           Samozřejmě vyvstává problém,že se ta nevole veze i po těch,se kterými žádné potíže nejsou.
           Ale chápat se to tak nějak dá.

           Jenže u těch Židů je to zase jinak.
           Ti,kteří bezmezně věří tomu,že Židé jsou zlo světa vesměs nikdy žádného Žida neviděli.
           Tak vytáhnou třeba Ratha,který ani Žid není,má poměrně slabé židovské kořeny.
           O tom jsem vedl spor s Astrem,jak každý ví.

           Já před mnoha lety balil holku.
           Pak-v určitý moment byla silně nejistá a teprve po vypití notného množství alkoholu se mě zeptala,jestli by mě nevadilo,že je Židovka.
           Divil jsem se…
           To se stalo někde v r.1989-ale vypustil jsem to z hlavy.
           Jenže pak jsem balil o pár let déle jinou holku,byla krásná a jmenovala se Štěpánka.
           Ta mě při vilném tanci opět zaskočila slovy,že je Židovka,jestli bych se smířil s podobnou věcí.
           Vypadala najednou vážně,velice vážně.
           To už mi to nedalo a zeptal jsem se,co by mě konkrétně mělo vadit na tom nepodstatném detailu.
           To bylo tak v r.1992-to ještě o žádném antisemitismu pomalu nikdo neslyšel.
           Ona ale řekla,že neznám svět a že taková věc mnoha lidem vadí-a že by mohla vadit i mě,jednoho dne.
           Bylo to velice zvláštní,říkala toho víc…ale to se sem tak nějak..“nevejde“.

          • Kamil Mudra

           U těch dívek, Vittto, to chápu. Je možné že měly obavy z toho že by vám mohlo být na obtíž dodržovat některá z mnoha židovských pravidel. To záleží na tom z jak přísně židovské rodiny byly. Kdo ví – třeba, kdybyste si chtěl později („jednoho dne“) některou z nich vzít za ženu, musel byste konvertovat.

          • vittta

           Také mě to napadlo.
           To by ale znamenalo,že se v ČSSR židovství v rodinách běžně praktikovalo-i když o tom nikdo neměl ani páru.
           Dost se mi to honilo hlavou.
           Ta jedna si pak našla takového extravagantního týpka..těžko říci,jestliměl co společného s židovstvím-a tu druhou jsem už nidky neviděl-ale znám člověka,který jí zná,takže se na to hodlám už delší dobu zeptat…
           Jenže toho také vidím jednou za uherský rok…..

          • Kamil Mudra

           Asi ano. I když… jak v které rodině. Já měl kamarádku židovku, která všechno židovské ostentativně odmítala. Ptal jsem se proč a dostal odpověď: „Židovská pravidla nemůžeš dodržovat polovičatě. To je jako bys je nedodržoval vůbec. Buď všechno nebo nic. Tak jsem si vybrala to „nic“, protože „všechno“ by bylo k nevydržení.“
           Holt měla štěstí na tolerantní rodinu.
           Ale já se jí ani nedivím.
           Tóra obsahuje 613 příkazů, z nichž je 365 zákazů a 248 naopak požaduje konkrétní čin. I když je hodně příkazů svázáno s životem v Izraeli a Chrámem, pořád jich pro evropského Žida zbývá asi 270 a z toho, pokud si dobře pamatuji, 222 zákazů. No ještě toho trochu! Jako by jiných zákazů nebylo víc než dost :-)

 4. Janika

  Vittto, bereš to zbyrtečně osobně, promiň.

  Astrův komentář 27.1.2014 – 23.55 oceňuji jako vstřícný a dá se s ním souhlasit.

  Tvůj následný komentář je také dobrý, tvoje postřehy jsou jako vždycky trefné a názorově jsi mi blízko. S výjimkou tvého hodnocení Astrových výroků, to se nezlob, ale zbytečně to hrotíš.

  Kamilovi děkuju a komentář 28.1.2014 – 10.59 podepisuju.

  Co se týče Smajlíka, tak má Astr pravdu, opravdu jsem ho zabanovala. Možná unáhleně a až změníme téma, tak sem bude mít zase volný přístup. Vadilo mi na něm hlavně to, že vůbec nereagoval na to, co se mu sdělovalo a mlel si pořád svoje. Na různé náznaky, že nejsou všichni ‚Zidé Rotchildové a že ty milióny rodin prostě chtěly a chtějí žít svůj obyčejný lidský život reagoval stále dokola odkazy na hrozbu ovládnutí světa židovským spiknutím, na vraždění Izraelem a hromadné hroby Palestinců a podobně. – prostě taková debata nemá smysl.

  Takže shrnuto na závěr – vittto, tvoje příspěvky k tématu tady opravdu oceňuji a děkuji ti za ně. Píšeš trefně a přitom z vlastní hlavy, nikoho nepapouškuješ, líbí se mi, co říkáš. Jen bych tě poprosila o totéž, co jsem psala Astrovi u Tarase – pokud ti někdo nesedne, jednoduše se mu vyhni.

  V debatách bez zavádění do osobní roviny pochopitelně pokračujte podle libosti.

  • dixi

   Souhlasím s Kamilem, vždyť kdyby se někdo s mocných zabýval ( samozřejmě nezabývá ) tím, jak se tady někteří hašteří, byl by spokojen. Sdělujeme si své myšlenky, někdy neobratně a přemýšlíme o tom, co napsali jiní. Více hlav- víc rozumu. Monarchie v evropě například, nemají židovské kořeny, zato jistě mnoho žlízků v ohni. Saudská Arábie- totéž. Různí oligarchové atd. Těch 85 rodin , které drží témě5 veškerý majetek světa má co ztratit. Proto, čím více hádek, rozbrojú, tím lépe. Mohou dále užívat svých privilegií. Bohatnout na výrobě a prodeji zbraní, léků, podřadných potravin atd. Hodí se jim, když se lidé, kteří pro ně ani lidmi nejsou hádají, perou a nejsou schopni domluvit. Pilně přikládají polínka pod každý sebemenší ohníček a leckteří ještě naivně do těch ohníčků foukají. Ti, co v pozadí vládnou, mají propagandu opravdu dobře zmáknutou,je to vidět všude, téměř po celém světě. Dobře to řekl Assange, byl tady na něj odkaz,že leckteří novináři jsou skuteční zločinci. mluvil mi z duše.Opravdu nezbývá, než používat vlastní rozum,pokud možno po profiltrování co největšího množství informací.

 5. Astr

  Kamil Mudra
  Astře, Janiku znáte minimálně od té doby kdy jste začal chodit na starý Tribunův blog. Řekl bych že to je spíše relativně dlouho než relativně krátce :-)

  Pane Mudra krasna ukazka jak „relativne“ je relativne pro kazdeho trochu jinak:-)
  Proti 18lete internetove znamosti s Neffem take Culikem vice jak 10 lete s Vodnikem ci 8 lete s Tarasem a dalsimi moje znamost s Janikou se mi jevi jako relativne kratka :-)
  Bohuzel spory jsou na internetu I kolem slov ktere jsou jak relativne tak objektivne mnohem srozumitelnejsi nez relativne :-(

  • Janika

   Máte pravdu, Astře, ale roky já nepočítám :-). Pamatuju si lidi podle jiných věcí. S Vámi jsem se, co si pamatuju, setkala jako Jessie na Tarasově terase, když jsem napsala cosi drzého a Vy jste odpověděl posmutnělou úvahou o ne-ženskosti dnešních žen :-). Velmi to na mě zapůsobilo, to se přiznám, a možná jsem se od té doby změnila, nejen jménem.
   Jinak jsem na internetu kratší dobu, než vaše parta – tresen, Taras a další. To, co jste vy už dávno probrali, já teprve teď řeším, což mi zejména tresen tu a tam připomene :-).

   • vittta

    Co myslíš-když budu někoho znát 20let,dalšího 15let a dalšího 10 let-může to být relativně krátce?
    A naopak,když někoho budu znát 3dny,jiného 4 dny a dalšího 5 dní-je to relativně dlouho?
    V kontextu,ve kterém je to použito.
    Prostě 10 let je dlouho a 5 dní je krátce,tady nic relativního není.

   • Astr

    Jessie kazdy z nas se meni:-)
    Nekteri az tak ze patrne, ze to az do oci bije
    jini jen malo neb po staru se jim lepe zije
    Co jednomu libe je z toho druhy zvraci
    cas neda se zastavit jen vzpominky se vraci
    Ale rad bych Vas i dalsi kteri si se zajmem precetli serial o Sionismu informoval o zalezitosti stare jako vyhnani z Jerusalema.
    I zde plati co clovek to jiny pohled.
    Giuseppe Verdi byl insirovan k napsani opery.
    Pisen z Nabucca byla hlavni melodii radia po okupaci v srpnu.1968!
    Jine lidi, v tomto pripade archaeology,udalost vyhnani inspirovala k hledani.

    Protoze jsem nasel I video s prekladem do cestiny, nabizim k shlednuti.
    Uvadim video s umyslem jen informovat a davam to I pres divny pocit z toho ze vedec archeolog na zaver
    vede reci politicke tedy nevedecke .
    Fakta o nalezeni jak mista ukrizovani Krista tak I mista pohrbeni a vse co nasleduje povazuji za informaci ktera by mohla ctenare bez rozdilu viry zajimat a obohatit.


    =======================================

 6. lomikel

  k tematu diskuse, zde se vedou reci, ve Francii probiha prakticka ukazka toho jak v postmultikulty spolecnosti dochazi k zajimavym posunum ve vnimani toho kde je problem.

  http://www.zvedavec.org/komentare/2014/01/5826-statni-represe-ve-francii-vedou-jen-kposileni-odporu.htm

  vsimnete si jemne rozliseni, ktere jsem tu zminoval take, nez jsem byl smazan :). zadna sociokultutni skupina neni monolit:

  Myslím, že odpověď je zjevná: neděsí se tak toho, že Dieudonne a Soral otevřou novou Osvětim někde u Paříže, nebo že francouzští židé budou vyhnáni z Francie. Vědí, že tato paranoia (kterou Gilad Atzmon nazývá „předtraumatická pouliční porucha“) je naprostá hovadina: francouzští židé jsou ve Franci v bezpečí, šťastní a vítaní a nikdo se jim vážně nepokouší ublížit. Ne, tato malá klika sionistických židů (představujících nepatrný zlomek mnohem většího a rozmanitějšího francouzského židovstva) se ve skutečnosti bojí, že pravda o nich a jejich moci nad francouzským hlubokým státem vyjde najevo. A to není jen o židech. Kolem židovského jádra francouzských bankéřů a finančníků se vytvořila nežidovská plutokracie, které je také se sionisty v jedné posteli a jejíž budoucnost závisí na udržení sionistické kontroly nad Francií: politici, samozřejmě, ale také herci, novináři, akademici atd. – celé zástupy shabes gojim ochotných dělat jako sayanim špinavou práci pro Izrael. Je to celá elita a vybudovaný systém, co je Soralem a Dieudonnem ohroženo, a tím, co představuje hnutí Rovnost a usmíření“: sjednocení všech Francouzů (domorodých nebo přistěhovalých), kteří jsou společně odhodláni postavit se sionistickému útlaku ve Francii a kteří, stejně jako ve 2. světové válce, budou vzdorovat okupaci až do osvobození.

  • Kamil Mudra

   Ano. Pro Česká média i politiky stále platí že demonstrují jen Ukrajinci. Francie vře ale ve správách se pro ni nenajdou ani dvě minuty vysílacího času. Jak příznačné :-(
   A to jsme si za totáče stěžovali jak jsme informačně odříznuti od světa. Nojo, byly rušičky kdežto teď se „jenom“ mlčí.

   • Astr

    Spravne pane Mudra:-)
    Selektivni informovanost vladne a mava praporem korektnosti,
    ktere nikdy neni dosti :-)
    Jsme tu pod poslednim prekladem o Sionismu, ale svetem dnes hybou jine problemy nez anti-semitismus!

    Lide kteri ctou Israelske noviny si precetli, ze:
    Gay Jews have ‚higher souls‘ than gentiles, says deputy minister
    (volne prelozeno pokud jde o duse jsou na tom buzeranti zidovskeho puvodu lepe nez osoby ne-zidovskeho,)
    http://www.haaretz.com/news/national/1.566021
    Sice pres to v CR nejede vlak ( jen pro nekoho jede ) ale otazka homosexualu je aktualni v ramci korektnosti celosvetove.!
    Jen v pripade nekterych statu je to pripominano vice nez u jinych.
    Postoj „pseudodemokrata“ Putina vuci homosexualum v Rusku a pred OH obvzlast budiz vystraznym prikladem „nekorektniho“ postoje k buzerantum ! :-)
    Tak takhle si soudruhu Putine lid milujici demokracii a korektnost a zimni OH nepredstavuje !
    Shalom :-)

    • vittta

     Zpráva roku.
     Zde může každý vidět,jak Židé chtějí ovládat svět.
     A pozdrav na konci….posměšný,v překladu „teď čumte,vy blbečkové,jaká je pravda“.
     Jako kdybych pozdravil Heil Hitler,v reakci na váš text.

     Já ale vidím jen pitomou zprávu s náboženským obsahem.
     Co to je za noviny-to se mi nepovedlo zjistit.
     Možná izraeský Blesk,možná….

     Nevím,do jaké míry by byly politicky korektní české noviny ochotny tisknout podobné sračky ohledně pohledu na duše od (některých) katolických duchovních.
     Pochybuji ale,že by byly židovské duše byly nějak extra v kurzu!

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s