O manželce Jahveho

Napsala merlin

https://i2.wp.com/www.matrifocus.com/LAM04/images/Kuntillet.jpg

Vzhledem k tomu, že mě zde někteří zdejší diskutující obvinili při obhajobě svého maskulinního monoteistického boha ze zavádění feministické teologie, zavěnuju se neoprávněně zapomenutému a schválně opomíjenému ženskému protějšku Jahveho. Do počátku 6. st. př. n.l. byl kult Jahveho jen jedním z mnoha, což bylo ostatně v prostředí polyteistické náboženské kultury logické. Nejenže byla tato otázka jeho ženského protějšku již dříve předmětem studií některých racionálnějších biblistů, ale byla doložena i archeologickými nálezy 20.století, z nichž patrně mezi nejvýznamnější patří ty z Elefantiny /Jébu/ a z lokalit Kuntillet Adžrúd a Chirbet el-Qóm. V hornoegyptské Elefantině, bývalé vojenské kolonii mezi Egyptem a Nubií (obyvatelstvo Elefantiny tvořili mimo jiné judejští kolonisté –žoldnéři, přibyvší tam ještě předexilové době 7.st.př.n.l.) byly nalezeny aramejsky psané papyry a ostraky. Z písemnictví tamní judejské komunity jsou doložena jména několika božstev, mimo jiné dvojice Anat – Jáhú, kde Anat je Jáhúova Anat, ženské božstvo v této dvojici. Anat je známá z ugaritského písemnictví, kde původně vystupovala jako ženský protějšek boha bouře Ba´la. Kult této bohyně byl rozšířen během 2. tisíciletí př. n. l. kolem horního Eufratu a v období Nové říše i v Egyptě.

Nápisy z nalezišť Kuntillet Adžrúd a Chirbet el-Qóm sice potvrzují Jahveho kult v jižní Palestině, ale zároveň spolu s ním jednoznačně jmenují i jeho partnerku, bohyni Ašeru. „Požehnáni buďte skrze Jahveho samařského (jinde témanského) a jeho Ašeru.“ To svědčí pro fakt, že byli uctíváni jako patroni Témanu a Samaří, podobně jako byl Ba´al safonský, libanonský, karmelský, v Mezopotámii Ištar arkadská, ninivská atd. Takto byil ostatně uctíváni i řečtí bohové, př.Zeus dodónský, krétský atd. Což převzali i katolíci do kultů Panny Marie nebo Černé Madonny.

Podstatné ovšem je, že Ašera figuruje v těchto nápisech po boku boha Izraele. Ašera je známá z mytologických i rituálních textů, ze severosyrského Rás es-Šamra (dříve Ugarit), kde vystupuje jako Atirat(u) a je ženský protějšek ugaritského nejvyššího boha Ela /´Ila. Doložena je i v Mezopotámie, kde vystupuje jako bohyně Ašratu, manželka patrona Amorejců, boha Amurru.

V ugaritských náboženských textech Ašera s Elem zplodili další generaci bohů a jsou odpovědni za nejvyšší úroveň tvoření, teogonii. Ašera zaujímala významné postavení i jinak, rozhodovala o jmenování následníka trůnu.

S Ašerou se v biblických textech setkáváme především prostřednictvím jejího kultovního symbolu, ašery. Z biblických pramenů plyne, že symbol byl uctíván již od období soudců patrně až do období těsně před pádem jižního království. Dále se ašera objevuje jak v právních zákazech, tak v prorockých knihách. Ašera byla uctívána v obou královstvích, v kultech Samaří i Jeruzaléma. Mezi další místa, kde je uctívání ašery potvrzeno, patří Ofra.

Z nejrůznějších nálezů vyplývá, že v severopalestinské oblasti byl zřejmě více Jahve spojován s bohyní Anat, v jižním Judsku s Ašerou. A Píseň písní nám umožňuje předpokládat, že byl tento svazek revokován i hierogamickými rituály (evokujícími sexuální vztahy božstev pro zabezpečení plodnosti).

Ostatně i jedno z božích jmen Ehja (ehija Ašer)a Ehija, je možno považovat za potvrzení skutečnosti, že šlo o oficiální původní strukturu izraelského náboženství, úplně stejnou, jaká byla vlastní i dalším okolním náboženským kulturám.
https://i1.wp.com/www.stehlici.us/andrew/albums/userpics/10001/normal_009~0.jpg
 

  • Kamil Mudra

   Merlin, myslím že vás nikdo neobviňoval ze zavádění feministické teologie jako takové, ale setkala jste se zde pouze s konstatováním že se, v případě křesťanského Boha, neustále snažíte o „členství v pánském klubu“, aniž by vám kdokoli vyvracel existenci klubů smíšených nebo i čistě ženských.

   Přijde mi to jako byste, coby obchodník s benzínem, neustále nabízela své zboží majiteli elektromobilu, s poukazem na to kolik jiných aut se bez vašeho produktu neobejde a dokladovala to předčítáním z historie automobilového vývoje.

   Jenže vámi zvolený potenciální klient (i kdyby byl po technické stránce úplné nemehlo a pod kapotu svého vozu nikdy ani škvírkou nenakoukl) prostě ví že celou dobu co s tím fárem jezdí tak nikdy žádný benzín tankovat nepotřeboval a co pohání jiné vozy je mu ukradené. A vám zas nějak nedochází, že ten kšeft neuděláte, dokud ho nepřesvědčíte aby tu svou elektrickou káru vyměnil za nějakou se spalovacím motorem.

   No a mimochodem: pokud měl Jahve Ašeru, (kterou většinou asi nechával doma u plotny, když vyrážel do terénu aby zvedl mandle Izraelitům), tak to svědčí o tom že jde o chlapa. :-)

   • merlin

    no to by to tajné jméno, co nikdo nesmí vyslovit, když prozradil mojžíšovi, cože má sdělit lidu izraelskému o tom. kdo je, fakt nesmělo býtehija ašer ehija. A ono je hlavní, že v tomto světle má pak nejen starozákonní, ale celá křesťanská theogonie stvoření, diametrálně odlišný rozměr.
    P.S. jen tak zběžne listuju zmínky kniha soudců 3:7, 6:25-30 / 2 Král 23:4, 6, 7, 15 /Ex 34:13; Dt 7:5, 12:3, 16:21/ Iz 17:8, 27:9; Jer 17:2; Mich 5:13 / 2 Král 13:6, 2 Král 23 / Sd 6:25 / 2 Král 23:15.
    Dále faktem je, že ve světle nálezů tabulek s eposy a oficiálními dokumenty státní správy z Ugaritu, dnešního Ras Šamrá, /stáří 1500 až 2000 let př, nl./ se zjistila i podobnost jazyka s hebrejštinou a co se náboženství týče nejvyšší bůh ugaritského panteonu byl El a jeho protějšek bohyně Ašéra. V bibli je El jedno ze jmen Jahveho. Jednou jsem se snažila počítat, kolikrát je el zmíněný a při 200 čárkách mě to přestalo bavit. Počátky Elova kultu sahají prokazatelně do 3. tisíciletí př.n.l. a ze všeho plyne, že v určitém období došlo ke ztotožnění jahveho s elem. A tedy El byl původní búh hebrejských kněží.
    Z hlediska souvislosti mezi Elem a Jahvem je zajímavý žalm 82. Zde je Jahve přítomen na božském shromáždění, v jehož čele však nestojí on, nýbrž El. Žalm 82 odráží starší teologii, kdy byl Jahve chápán jako bůh druhé řady, jeden ze synů Ela.

    • Kamil Mudra

     No, mne také prokousávání se těmi záležitostmi už před delší dobou přivedlo blíže ke stanovisku o té druhořadosti Jahveho. Když tak člověk tím SZ prochází tak se v nějakém momentu nemůže zbavit dojmu, jako by ten původní Bůh – tvůrce všeho, byl najednou „vystřídán“, někým kdo „dostal pod velení“ speciálně Izraelity. Zabýval jsem se tím v době kdy mi začalo vrtat hlavou, proč by měl mít Bůh nějaký vyvolený národ, kterému by tak okatě nadržoval. Během toho prohrabování archeologickými i duchovními texty jsem dokonce narazil na nějaký rozbor (už si nepamatuji autora) který se poměrně zdařile snažil dokázat že Jahve = Lucifer.

 1. sax

  Manzelka Bohova v bibli jest, vcetne rozvodu- viz Ozeas 2,4:
  „Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a já nejsem jejím manželem!“

  V Lutherove bibli (ne uz v kralickem prekladu) je dokonce rec o tom, ze manzelka mela svuj obraz v chramu (2.Kralovska 21,7):
  „Er stellte auch das Bild der Aschera, das er gemacht hatte.“ – Postavil (Buh) obraz Asery, ktery vytvoril-
  (V chramu Davidove)

  • snajcek

   Bůh žádný obraz Ašery nepostavil! Postavil ji tam Menaše, jehož činy jsou odsouzeny jako modlářské. Čtěte pořádně a nepřekrucujte:

   1 Menašemu bylo dvanáct let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se jmenovala Chefsíbah.
   2 Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal.
   3 Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkijáš zničil, nastavěl oltáře Baalovi a udělal posvátný kůl, jak to činil Achab, král izraelský. Klaněl se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu.
   4 Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl: „V Jeruzalémě dám spočinout svému jménu.“
   5 Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavěl oltáře veškerému nebeskému zástupu.
   6 Svého syna provedl ohněm, věštil z oblaků a obíral se hadačstvím, ustanovil vyvolávače duchů a jasnovidce; dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel.
   7 Tesanou modlu Ašéry, kterou udělal, umístil do domu, o němž řekl Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi: „V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu.
   8 Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele byla vyhnána z půdy, kterou jsem dal jejich otcům, jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal, podle celého zákona, který jim přikázal můj služebník Mojžíš.“
   9 Neposlechli. Menaše je svedl, že se dopouštěli horších věcí než pronárody, které Hospodin před Izraelem vyhladil.
   10 Ale Hospodin mluvil skrze své služebníky proroky:
   11 „Protože se judský král Menaše dopouští těchto ohavností, horších, než jakých se dopouštěli před ním Emorejci, že svedl k hříchu svými hnusnými modlami též Judu,
   12 toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, já uvedu zlo na Jeruzalém a na Judu. Každému, kdo o tom uslyší, bude znít v obou uších.
   13 Nad Jeruzalémem natáhnu měřicí šňůru jako nad Samařím a spustím olovnici jako na dům Achabův. Vydrhnu Jeruzalém, jako se vydrhne mísa, vydrhne se a překlopí.
   14 Pozůstatek svého dědictví zavrhnu, vydám je do rukou jeho nepřátel, v lup a plen všem jeho nepřátelům,
   15 protože se dopouštějí toho, co je zlé v mých očích, a urážejí mě ode dne, kdy vyšli jejich otcové z Egypta, až dodnes.“
   16 Také nevinné krve prolil Menaše velice mnoho, až jí naplnil Jeruzalém od jednoho konce k druhému. Navíc tu byl jeho hřích, kterým svedl k hříchu Judu, takže se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích.
   17 O ostatních příbězích Menašeho, o všem, co konal, i o jeho hříchu, jímž zhřešil, se píše, jak známo, v Knize letopisů králů judských.
   18 I ulehl Menaše ke svým otcům a byl pohřben v zahradě svého domu, v zahradě Uzově. Po něm se stal králem jeho syn Amón.

   • sax

    Ja to mam z Weltu, kde se dovolavaji autorit z JewishEncyclopedia a mluvi zcela jasne:
    “ Auf Inschriften heißt es etwa: „Ich segne euch durch YHWH von Samaria und durch seine Aschera.“ oder „Gesegnet sei Uriyahu durch YHWH und von seinen Bedrängern hat er ihn gerettet durch seine Aschera.“
    Na napisech stoji: „Zehnam vam skrze Jehovu ze Samary skrze jeho Asheru“…nebo „Bud pozehnan Uriah skrze Jehovu a pred nebezpecim zachraneny shrze jeho Asheru.“
    a
    „Po staleti nebyla Ashera vzyvana jen coby pruvodce bozi, ale mela svuj chram, ve kterem byla zobrazovana na urovni Jahveho, se svym vlastnim kultem.“

    To jsou ty preklady, pane Mudro…proc Kralicti nemluvi explicitne o Ashere, kdyz Luther muze?
    Dejte si na bibleserver com do vyhledavani „aschera“ a uvidite, kolik odkazu dostanete…

    • sax

     Ostatne..tohle je ten bod, ve kterem zacal katolicismus selhavat a svych roli se zmocnili reformatori. Katolicky mysticismus, promlouvajici skrze jinotaje, muze byt velmi neblahym nastrojem: kdyz se v bibli pise, ze odpusteno bude vsem hrisnikum, proc by se melo jednat jen o ty, kteri projevili svoji litost skrze zaplaceni odpustku?
     Kdyz se v bibli pise o Ashere, jez byla zobrazovana ve vlastnim chramu, proc z udelaji z Ashery katolici alegorii lidu izraelskeho? Vzdyt to jsou kecy… :o)

     • Kamil Mudra

      Osobně si myslím že tím „bodem“ je samotné propojení NZ a SZ. Chápu sice že bylo potřeba odněkud čerpat důkazy pro Ježíšovo mesiášství a brát v úvahu i jeho „odvolávky“ na Starý Zákon ale nepochybně tím bylo založeno na problémy.
      No a kupčení s odpustky – to už je úplně mimo mísu. Ostatně, i mimo Kristovo učení.

      • merlin

       Vy tady kamile celou dobu vystupujete jako ,,ten který ví,, jehož slovo soudí pře a je zákonem, ale už to trochu vyolává pochybnosti, Tady se nehádá Vašich několik dětí.
       Ale jednu věc chápete dobře – viz níže – chci bourat domečky, protože jinak by zbourali můj, jak už tak činili hojně v minulosti. Pronikali do cizích domů a bydleli v nich. A když se majitelé bránili, zbili je a jejich domy na ně strhli. Neměli žádné právo, jejich lži mají hliněnéí nohy a já udělám úplně všechno, když budu muset, aby to právo neměli už nikdy.

       • Kamil Mudra

        Já vás ve vaší svaté válce, či kostelobornosti, nehodlám nijak omezovat, merlin. Když se bourá, tak se bourá. Potom je ale zbytečné abyste se zabývala takovými podružnostmi jako je třeba boží pohlaví, s kým byl ženatý, v čem se liší jeden Bůh od druhého atd. Přece když chci něco bourat tak není důležité kdo a jak to postavil. Prostě to srovnám se zemí a hotovo :-)

        Ale rozhodně se musím ohradit proti nařčení že zde vystupuji jako „ten který ví, jehož slovo soudí pře a je zákonem“.
        Sám se za žádnou autoritu nepovažuji a ani nehodlám nijak aspirovat na to abych tak byl vnímán. Pouze polemizuji z pozice svých postojů a sporadických vědomostí v těch případech kdy se můj pohled liší, nebo případně „přijdu se svou troškou do mlýna“ mám-li pocit že je to k věci. A to vždy, ať se to týká čehokoli a nevidím důvod proč bych měl u tohoto tématu dělat nějakou výjimku.

        Pochybujte jak je libo. Čím častěji mne nachytáte na švestkách, tím častěji mne dokopnete k tomu abych si osvěžil nějaké zasuté vědomosti, rozšířil je o nové a nebo případně zrevidoval. To nikdy není na škodu.

        • merlin

         propaganda katolíků je dobře vedená, měli na to taky dva tisíce let. Mají ale dvě tváře. A ty byli dobře vidět, velmi zřetelně při lámání doby. Jinak se chovali před 89 a jinak po něm. Ti příjemní liberální lidé se stali prakticky přes noc rigidními autoritami. tohle je jen malý příklad, není významný, ale odráží to. Mým známým např. před sametem jeden olomoucký farář ochotně pokřtil dítě, po sametu již druhé ne, s odůvodněním že oni,sami pokřtění nejsou a neměli církevní sňatek a jještě jim vynadal./to se jich nedotklo, že ho nepokřtí, oni o to zvláště nestáli, chtěli jen vyhovět své hodné babičce, kterou měli rádi, ale říkali, že ten obrat chování od liberála – lidumila k povýšenecké aroganci je dostal/. Chudá církev před sametem rozdávala tajně bible přednvysokoškolskými kolejemi, bohatá je prodává atd. Arcibiskup Tomášek se zřekl majetku a náhrad a jak to je, dneska vidíme. mám věčný problém s tím, že předstrkují ty opravdu hodné ,,boží,, lidi před sebe a nechávají je šířit indoktrinace. Hodný člověk bude vždycky hodný ale dost často slouží ideologiím za užitečného idiota, vůbec nevěda co činí. a s jakými neodčinitelnými následky. a to se nechi zmiňovat o těch, co vědí co činí.

         • Kamil Mudra

          Tohle vám, merlin, podepíšu bez jakékoli připomínky. Sám mám čtyři děti „totáčové“ pokřtěné a dvě porevoluční „nekřtěňátka“ protože už vadilo že žena „nebyla na seznamu“. A evidentně je dost lidí kteří mají podobnou zkušenost. Kněžstvo bylo za minulého režimu mnohem vstřícnější. Pak mu narostl hřebínek a nějak nezdravě zpychlo.

          • merlin

           Mohu než konstatovat, že minulý režim – před sametem – byl pro církev velmi propěšný, . Naprosto nechápu, proč tuto dobu tak katolíci ostrakizují, byli v ní lepšími lidmi. Sice k tomu byli donuceni, ale být jimi, tak si toho vážím.
           No a ten přístup k losici není překvapivý, hodní katolíci přece zachránili tolik duší před zatracením tím, že je poslali k jejich bohu a pragmaticky sebrali jejich majetek. To je u nich už v genetické paměti. Ničit vlastní druh i ostatní, vyvolil je přece bůh, aby všemu vládli. V jejich uvažování se pak nějaká ta losice ztratí. Nemá jiný význam než žrádlo.
           Nemůžeme se proto divit, že nekončí v náruči galaktického superbožstva,, ale jen bytostí druhé kategorie – dát v té tak kulturně bohaté oblasti někomu do správy primitivní pasáky koz a ovcí, hovoří samo za sebe,

          • Hamilbar

           No, abychom byli spravedliví merlin, ony ty protestantské spolky nejsou o nic lepší. První člověk v mém životě kterému jsem odmítl podat ruku byl od Českých bratrů. Mimochodem, zajímavá zkušenost, prostě to nešlo.

          • merlin

           Já si nemyslím, že jsou protestanti v něčem lepší, ti se s tím přece taky nepárali, to se to upalovalo, ohně hořely, děti tleskaly pacičkama, ach jo. Ale ono se mi na katolické církvi těch dva tisíce let křesťanství lépe demonstruje, protože jde přímá kontinuita a je o tom v těchto podnebných pásmech přece jen větší povědomost..
           S tím podáním ruky, již delší dobu uvažuji o tom, že východní zdvořilost spojená s odstupňováním hloubky úklony, by mi byla milejší. Tak lze strašlivě urazit a zároveň zachovat vnější dekorum všech vyžadovaných společenských formalit.

          • Kamil Mudra

           Nevycházím, merlin. Určitě by nenechali – to už předvedli dostatečně. Jen nemám potřebu s nimi bojovat protože si myslím že jejich éra už zmizela v propadlišti dějin. S praktikujícími Katolíky byla docela těžká řeč už za totáče. Bývalý režim je možná tmelil více než ten současný ale jen mezi sebou. Kdo nebyl s nimi – ten jako by nebyl vůbec.

           Ale Teen Challenge zakládala Apoštolská církev. Nepatří ke Katolíkům ale k Evangelikánům. Ti jsou ještě bigotnější než Katolíci. Za minulého režimu tu sice Apoštolská církev oficiálně nepůsobila ale byly tu Letniční sbory. Byli horší než Jehovisti. Vím o čem mluvím protože mne připravili o kamaráda. Byl to takový milý usměvavý človíček, výborný parťák do pohody i nepohody. Pak se dal k nim a já nestačil zírat na tu proměnu. Najednou pro něj neexistovalo nic jiného než služba Bohu, spočívající ovšem především v práci na své vlastní spáse. Kdokoli by ho jen na chvíli chtěl odvést od jeho snažení byl pro něj nepřítel. Hovořit se mohlo jen o tématech která měl povolená …. bývalý úsměv se mu objevil na tváři jen když se praštil palce a děkoval za to Bohu („Koho Bůh miluje toho neštěstím navštěvuje“ bylo jeho krédo). Jako by se ostatních lidí štítil, vyhýbal se jakékoli komunikaci mimo sbor v obavě aby náhodou nebyl „infikován“ nějakou „špatnou myšlenkou“. No – otřes!

           Dnes si Apoštolská církev nárokuje miliardu korun z toho státního dárečku. A to tady před sametem ani nebyla registrovaná a má v současné době (odhaduji) tak asi 6 000 členů. Asi potřebuje prašule na nákup těch psychofarmak, protože jestli zpracuje své ovečky do takové podoby jako toho mého kámoše tak mají ty prášky opravdu zapotřebí :-(

          • merlin

           doufám že Vám odpovídám na správném vláknu, tyhle evangelizační hnutí přicházející z USA jsou holé neštěstí. Zničených lidí povíceroi, naprosto odporné jsou podmínky, které mi líčili lidé, co prošli přes charitu do jejich péče v Poštovicích, což je středisko letnických v rámci Teen Challenge. Vyrábí jim zadarmo 6 dnů v týdnu deset hodin denně palety, nesmí spolu mluvit, musí se učit zbývající řas lekce – evangelizační texty, ze kterých je zkouší , pokud je neumí, dostávají tresty.na to vše dohlíží osoby, kterým říkají a kteří si říkají poradci a ještě musí polykat na noc psychofarmaka, co je zcela bezdůvodně gumují a jinak se používají jen na léčbu těžkých psychóz. Všichni. Bez doktora.- podává obslužný personál a poradci. Nesmí za nimi návštěvy, pokud je vyjímečně povolena pak jen krátce za přítomnosti ,,poradce,, když se nelíbí, okamžitě je přerušen rozhovor a otrok odveden. Ty návštěvy – styk s opačným pohlavím není povolen.
           Středisko dostává příspěvek od státu na hlavu a zbytek si musí platit otroci Např. z nemocenské anebo důchodu nebo sociálních dávek. Vypočítávají to tak, aby nikomu nic nezbylo. nemáte -li ani jedno zabezpečení, máte štěstí v tom, že si Vás nevyberou do střediska, Rovněž nejste -li způsobilý vyrábět deset hodin denně europalety. V neděli jezdí na velké shromáždění do Prahy, po cestě je hlídají nesmí se s nikým dávat do řeči atd. Tam se léčí duchem a odehrávají se tam příšernosti.
           Fascinující je, že oni tu nedaní ani tu výroby a ty kšefty s těma paletama – dostali prý vyjímku od státu. Další záhadou je, jak se dostávají k těm lékům, patrně si je vozí ze zahraničí.
           Jak může něco takového, co vzniklo na podzim 1989 spadnout do restitučního zákona, je mi záhadou na kterou mi neodpověděl kloudně žádný z poslanců, kterých sem se dotazovala.
           Pokud se někdo po čase probere natolik, že sdělí, že odchází a chová se nekompromisně, je aspoň na rozloučenou obřadně exkomunikován. Pak se tihle lidi většinou dlouhodobě léčí nebo páchají sebevraždy, protože jim totálně rozloží osobnost.

          • hank

           merlin 15. 05. 17:47: Už jste podala trestní oznámení?

    • Kamil Mudra

     Vždyť já Asheru nekomentuji, saxi. Vím že se o ní píše. Vyjádřil jsem se jen k Ozeášovi.

     • sax

      Ty dva citaty z ruznych knih patri k sobe, pane Mudro. V prvnim se mluvi o manzelce, v druhem o Ashere, dohromady to dali kapacity z JewishEncyklopedie :o)
      Protoze uz dlouho predtim se uvazovalo, kdo to ta manzelka je; v Lutherovi se mluvi explicitne o poruseni manzelskeho slibu, nikoliv o podobenstvi s lidem, jako to udelali katolici:
      „Sie soll von ihrem Gesicht das Dirnenzeichen entfernen…die Male des Ehebruchs.“ ( Mela by si z obliceje setrit znameni divky…(a) znak rozvodu (rozpadu manzelstvi))

      Biblicka studia se musi nutne lisit od prekladu a pocitam, ze Luther, coby protestant, je puvodnimu textu asi nejblize.

      • merlin

       ehyahasherehyah, mi to sem nejde hebrejsky překopírovat takže bez punktace , která se neužívala ‚hyh ‚shr ‚hyh , to že se to překládá ,,jsem který jsem,, je jenjakýsi přijatelný úzus co se hodí . Protože překládat to..jsem ašera jsem,, nebo ,,jsem ašera . budu,, se nikomu nechtělo. zřejmě ani Lutheorviu ne. Jistě víte, že vyslovovat jméno znamená evokovat, vyvolávat bytost, a tuhle kněží moc tahat na světlo nechtěli, se jim nedivím, co kdyby se objevila, že. takže zákaz vyslovovat nahlas je zde velmi logický.

       • sax

        To jste tedy vytahla vostry zbozi, merlin :o)
        Analyticka nemcina tam ma dokonce ve foneticke transkripci i nabodenicka:
        „Der Name Gottes ist JHWH- „ich werde sein, der ich sein werde“ ehyeh ăšer ehyeh (Luther)“
        A je zajimave, ze Luther mluvi v budoucim case: budu ten, ktery budu…to vam skyta jistou nadeji :o)

 2. lomikel

  pani merlin #, vam ty zenske nejak lezi v hlave :)

  zkusim z jinehou uhlu pohledu. Bozke arachetypy priblizuji transpersonalni matrici te personalni, receno pristupne pro (post)moderni mysleni pres Junga. Charakterisiky Bohu a Bohyn jsou propojenim obecnejsich archetypalnich Sil a sociokulturniho dasain :)) etnika ktere dane bohy uctiva(lo), ja to vidim ve vzich tak za viruu energiii se vydeluji Bohove a Bohyne ruznych panteonuu. Pohlavnost jako charakteristika je jeden ze zpusobu jak zlidstit transpersonalni matrici a umozni jeji prozivani v ramci matric personalni. Velky Duch (zlidstujici nazev pro matrici prochazajici celym universme) je bezpohlavni je ale lidmi na Zemi(ve strednim, hmotnem svete) vniman jako muzke podstaty, imho vzhledem k tomu ze Prvni (Velka) Matka, Zem je spise podstaty zenske ( poceti/inkarnace, rust, zrozeni, zanik, recyklace casti komponent, poceti). Nejedna se o absolutni pohlavnost, spise tendence, tak jako jinX je jin jen vuci necemu co je mene jin( vice jang) a pokud referencni stav je vice jinX stava se z jinx jang. Etnicke pantheony tuto tendenci vyostrili napr. Rekove, Germani, Slovane ale udrzeli.

  V krestanstvi se pak prosadil formalni navrat k Velkemu Duchu ( Jedinemu Bohu kterym neni enticky/kmenovy Jahve stareho zakona) ovsem ztratilo se ono vedomi bezpohlavnosti /nerozclenenosti a Velky duch se tak stal karikaturou, Velka matka je odvrzena, docasne vraci se skrze svate zeny a panu Marii. Vznikla nerovnovaha ne jen z duvodu pozadavku totality ( ve smyslu uplnosti a konecnosti pochopeni Velkeho tajemstvi) tak i nerovnovaha mezi Zemi a Duchem ( zcela umela) a v konci nerovnovaha i mezi muzem a zenou ( jako jedinci i v jedinci samotnem). Nerovnovaha je pricinou chorob.

 3. J. Hruška

  Moje milá, nechtěla byste se už na to vykašlat a normálně uvěřit? Vždyť vypadáte jako dítě, které leží na zemi, zatíná pěstičky a kope nožičkama. To je přece dospělého člověka nedůstojné. Ve skutečnosti je skoro všecko, co se tady napsalo, včetně křesťanského duchovna jaksi „mimo mísu“. Jde jen a jen o to, že Vás Ježíš miluje. Od přijetí této skutečnosti začíná nový život.

   • merlin

    to je lomikeli přesně ta křesťanská patriarchální maskulinní blazeovanost, kvůli které to tu vlastně všechno vlastně smolím. Ten je jak když ho vystřihne.z přeslazeného mravoučného ulhaného katolického kalendáře.

    • Kamil Mudra

     „Ten“ je kdo, merlin? Pokud pan Hruška, pak se nedivte jeho reakci, když se, coby návštěva, pokoušíte měnit pravidla jeho domácnosti.

     • lomikel

      no je pan Hruska virtualni identita zijici zde na blogu ?:) pokud tim domem myslite to co si pan Hruska mysli tak je to ciste jeho vec jestli bude cist co mo nekonvenuje. Krestanstvi neni nicim domem, za dobu sveho pusobeni se globalizovalo a jeho impakt na kazdeho dava kazdemu pravo o nem verejne psat co ho napadne.

      Pokud na to pan Hruska reaguje misionarskym vylevem tak to ukazuje jen na nej, jako na bl** ee rekneme cloveka se slepou skrvnou. reakce na urovni svedku jehovovych :))

      • Janika

       Prosím, brzděte, lomikeli. Něco jiného je spor o věc a něco jiného je osobní napadání a nerespektování víry druhého člověka.

      • Kamil Mudra

       No, já si myslím že křesťanství je domem křesťanů. A pokud se necítím jeho obyvatelem, měl bych nechat na nich jak vidí svého „domácího“. Něco jiného je když se budu zabývat „starostou“. Ten se mě týká ať už žiji v některém z domů a nebo třeba na ulici. To že jsou obyvatelé různých domů přesvědčeni o tom že starostou je právě ten jejich domácí, je jejich věc a mojí začíná být teprve ve chvíli když mne začnou nutit abych v tom jejich domu bydlel. Uznávám že obyvatelé křesťanského domu byli, svého času, v takovém snažení mimořádně úspěšní. Ale dnes je situace jiná, já si mohu bydlet jak chci a jejich domácnost zůstává jejich záležitostí.
       Takže merlin samozřejmě může psát co chce, ale neměla by být překvapena odezvou z domu který navštíví s tím že by ráda zavedla změny. Změny může klidně navrhovat, ale v rámci domu svého a nebo případně celé ulice či města.

       • lomikel

        ja to beru tak za na Boha a Jezise nema monopol nikdo, ani cirkev katolicka nebo pravoslavna ktere ho tak nejak dotvorila nad tim co bylo vybrano jako certifikovana evangelia.

        Kristus mluvi ke kazdemu kdo mu nasloucha svym srdcem;)! Snazeni pana Hrusky ktere vyustilo v osobni utoka a naslednou vyzvu aby se pani merlin okamzite zmenila ( a ja dodavam aby se zmenila proto ze to co pise pane Hrusku irutuje) je z pohledu Velkeho Ducha a transpersonalni matrice nedulezite.

        Vase ozdrojovane poukazovani na to ze Buh dle bible nemel manzelku, a ze se tedy pani merlin v ucene disputaci plete, jsem nijak nekomentoval :).

        • Kamil Mudra

         Lomikeli, to, že někdo na něco nemá monopol ještě neznamená že nemohu chápat jeho reakci, kterou dává najevo že se jiný dotkl nějak nevhodně něčeho na čem jemu záleží. Pokud vstupuji s názory do něčí víry coby jinověrec nebo nevěřící pak jsem u něj na návštěvě. Alespoň já to tak cítím. Mohu být vítaným hostem když přicházím z touhy po poznání. Ale pokud přicházím s kritikou musím počítat i s negativní odezvou.

         Co myslíte tím „ozdrojovaným poukazováním“? Komentář s elektronickým odkazem? Ale já tu žádný takový nemám. A hlavně si fakt nepamatuji že bych se nějak stavěl proti tomu že by mohl mít Bůh dle Bible (SZ) manželku. Nepletete si mne s někým? Naopak jsem hned v prvním příspěvku pod článkem napsal že by to ukazovalo na to že jde o chlapa. Tedy mělo by to být podpůrným argumentem pro toho kdo věří v mužskou boží podstatu, nikoli pro toho kdo obhajuje ženskou – jako v této debatě merlin. Proto jsem tam přidal ten smajlík.

         Hlavně bychom si měli ujasnit zda ztotožňujeme Jahveho s křesťanským Bohem-Otcem či nikoli. Já osobně ne. Tedy mi nijak nesejde na tom zda měl nějaký ženský protějšek.

         • lomikel

          bavime se o vice topic

          1. utoku pana Hrusky viz., nize. Pokud tedy myslite ze se pan Hruska osobne dotkl nekoho tak s vami zcela souhlasim. Tim bych ukoncil diskusi k panu Hruskovi, nijak ho nespojuji s vami.

          14.5.2014 – 13.48
          J. Hruška
          Moje milá, nechtěla byste se už na to vykašlat a normálně uvěřit? Vždyť vypadáte jako dítě, které leží na zemi, zatíná pěstičky a kope nožičkama. To je přece dospělého člověka nedůstojné. Ve skutečnosti je skoro všecko, co se tady napsalo, včetně křesťanského duchovna jaksi “mimo mísu”. Jde jen a jen o to, že Vás Ježíš miluje. Od přijetí této skutečnosti začíná nový život.

          2. navsteva u nekoho v dome, je kazdeho vec jak se vyrovna s tim ze jini lide maji ruzne nazory ve verejnem prostoru. Autocenzurovat se proto ze nekdo necemu veri abychom se ho snad nedotkli nazancuje ze osoba nema pevnou viru a potrebuje se sebepotvrzovat skrze druhe. Zvlaste pokud reagujeme na post ktery si muzete znovu precist v fig.1

          3. Bible a Krestanstvi jsou soucasti lidske tradice, jako treba Komunismus, Budhismu, nebo teorie Velkeho tresku. Kazdy necemu veri, tim se nedostava do zadneho chraneneho rezimu:).

          4. Ozdrojovane poukazovani – muj nazor je ze hadat se o citaty z bible jak to je mysleno, nebo v jakem kontextu je povoleno o tom myslet protoze v jine knize je napsano jeste tamto, je sice dobre cviceni scholastiky ale nikam nevede. Zakladem je vira v nejaky svetonazor, presvedcovat nekoho o tom ze jeho svetonazor je pomileny a vyhazet pritom ze sveho paradigma ( v tomto pripade krestanskeho ) ktere neni sdileno druhym nema zadnou relevenci. Ruzna paradigmata se potkavaji v kazdodenim hmotnem svete, tam lze zjisti zda funguji, zda maji nejaky realny dopad na neco nbeo je to jen unik.

          Dale mi pripada velmi humorne kdyz je snaha pouzivat nejake citaty z bible a kdyz pouzije citaty z bible diskuter s jinym nazor tak se nad tim osivat :). Z Bible se da nacist a vyargumentovat kde co, jako z ostatnich posvatnych textu. Pani Merlin cte velmi zajimave z Bible, ve zdejsim zabavnem hadani je davam bod. Tim to konci, zadna relevence k realite v tom neni, pro me :)

          5. i ja uz jsem tu psal ze kmenovy Jahve jeden z pantheonu Semitu ktery byl vybran Zidy neni Buh noveho zakona. Stary zakon je s novym nekompatibilni. Ale nejsme to ja ani pani Merlin kdo staleti tluce lidem do hlavy ze Bible obsahuje stary a novy zakon. V kontextu/paradigma krestanstvi se z toho takto nevykroutite ( predpokladma ze se v nem chcete pohybovat podle toho co pisete).

          6. Ja jsme tu jiz psal ze uznavam existenci Boha noveho zakona, Jezise, Jahveho stejne jako Odina, Velese, Hekate, Seta, Ahura Mazdy, Krsny, Kali atd. proste vsech Bohu a Bohyn. Co presne si pod existecni predstavit je vec na pomezi psychologie (transpersonalni) a samanismu zalozena na me osobni spiritualni praxi. To je moje vira kterou rozhodne nikomu nevnucuji, nijak se me nedotyka pokud ji nekdo bude zpochybnovat, vse se vyvyji a meni a i me chapani a neocekam ze bych na svem soucasnem stadiu poznani setrval do smrti :).

          • Kamil Mudra

           1) Myslím si že se pan Hruška dotkl až po té co se cítil dotčen (nikoli osobně). I když si myslím že mohl zápal a houževnatost paní merlin komentovat jinak, neznamená to že nemám pochopení pro to že se ozval a ve svém příspěvku jsem jen vyjádřil to že jeho reakce by pro merlin neměla být natolik překvapivá aby ho hned umístila do „přeslazeného mravoučného ulhaného katolického kalendáře“

           2) Autocenzurovat se nikdo nemusí. Ovšem pokud tak sám nečiní neměl by to očekávat od ostatních se kterými ten prostor sdílí. Zvláště pak jde li o prostor tvořený pravidly, na kterých se dříve příchozí shodují, zatím co on je nemíní respektovat.

           3) Každý něčemu věří. A protože není v chráněném režimu není nic divného na tom když každý tu svou víru brání proti tomu kdo mu ji chce měnit. Součástí lidské tradice je vše co se ve společnosti dlouhodobě odehrává. To ale neznamená že to musí být vnímáno/uchopeno všemi stejně.

           4) V tom se shodneme pokud jste ochoten umístit do závorky rovněž „ne-křesťanského“.
           Ostatně – vždyť o tom tady celou dobu píšu.

           Mě zas přijde humorné když, to co v jednom komentáři označíte za „učenou disputaci“, v následujícím příspěvku charakterizujete jako „zdejší zábavné hádání“ které s chutí obodujete. :-)
           Ale v tom že „Z Bible se da nacist a vyargumentovat kde co, jako z ostatnich posvatnych textu.“ jsem s vámi zajedno.

           5) V kontextu/paradigma křesťanství se hodlám pohybovat pouze když je řeč o křesťanství a naštěstí se nikomu vykrucovat nemusím protože:

           6) „Můj“ Bůh je bezejmenný a bezpohlavní a nikomu nehodlám „předepisovat“ jak má pojmenovat či „opohlavnit“ toho „svého“. Jsem toho mínění že je třeba respektovat to jak které náboženství svého Boha vnímá a pokud mi žádný z „nabídky“ nevyhovuje, pak mi nic nebrání v tom abych si „stvořil“ vlastního a nebo nevěřil v žádného.

          • merlin

           vy vycházíte z toho, že Vás s Vaším bohem nechají katolíci žít, ale oni nenechají, jakmile budou mít jen trochu možnost, tak by se vrátili do předchozích pozic v plné nádheře a byli by ještě horší. Už teď jsem byla škovaná, když mi dva lidé co prošli u nás teen challenge vyprávěli, jak je medikovali povinně na noc pracovníci ´těchto ,,charit,, silnými psychofarmaky, kterých dle jejich shodného líčení měli plnou skříň aniž se byť jen vyskytoval jakýkoliv lékař. . Co by převedli katolíci puštění úplně ze řetězu si fakt nechci ani domyslet.

          • lomikel

           asi mineno me, nechaji do te doby pokud bude stat sekularizovany. To je dalsi co je pro nas politeisty-animisty charakteristicke, prejeme lidem nabozneskou svodbodu a jeste lepe vlastni spiritualni interakci , a proto podporujem sekularizovany stat. Jen tak je mozne zarucit ze spiritualni interakce nebude persekuovana.

          • lomikel

           1. za me dtto, jak vidim pany Hrusky dostavam zapal a ozyvam se :)
           2. souhlas, pric s falesnou prudrnosti a polickou korektnosti, pekne na plno od srdce k uchu. nemyslim ze bych snad jine stanovisko tady kdy zastaval.
           3. souhlas, uz jsme tu psal ;), ze vnimani jevu souvysi se strukturou osobnosti ktera je podminena geneticky a tim co zazila. specialne to plati u primo neoveritelnych temat jako je otazka po pohlavi bohu nebo zda nekdo ma/nema okamzite a strelhbite padnout na zadni cast tela a trikrat rici neni jineho boha nez alaha, ohh pardon co to rikam staci jednou prerikat credo :))
           4. jiste, paradigma jako paradigma.

           nebyt pana Hrusky tak ani nemame o cem diskutovat, hezky den preji :)

     • dixi

      No, já jsem nejdřív přečetla uvařit, to by tak odpovídalo.Věřit a jít vařit. Debata je zajímavá, přestože výklady jsou odlišné. Mám bibli Kralickou.

      • merlin

       je toho víc, třeba čeština Dt 32:8-9 Když Nejvyšší přiděloval národům jejich dědictví, když rozsazoval Adamovo potomstvo,
       stanovil hranice lidu podle počtu synů božích.Hospodinovým podílem byl Jákob, jeho dědickým podílem byl Izrael.
       8 behanhel elyon goyim … 9 ki heleq yhwh….. se omlouvám, ale fakt mi to nejde kopírovat
       a česky pak Když Elyon přiděloval národům jejich dědictví,
       když rozsazoval Adamovo potomstvo,
       stanovil hranice lidu podle počtu synů božích.
       Yahweho podílem byl Jákob, jeho dědickým podílem byl Izrael.
       trochu nám to mění smysl a lépe zapadá. Verše ukazují pořadí, v jakém bohové dostávali od vládnoucího Elyona -Ela své národy. Yahweh obdržel národ Izraelitů.
       El (Elyon), nejvyšší bůh zde rozděloval lidstvo do národů podle počtu nižších bohů. Každému národu určil správce – boha resp. božího syna. Jákobovu lidu (Izraelitům) určil Elyon boha Yahweho. Dělení národů podle bohů potvrzuje i tabulka národů v Genesis 10-11. a končně i epigrafické a archeologické nálezy. Každý národ měl svého boha..Nejvyššímn bohem však zůstával El. Ostatně ho nakdeme i v původ jména národa Izra-el.

    • lomikel

     nerovnovahou krestanu a krestanstvi se ma cenu zabyvat jen pokud chcete resit spriritualni deficit skrze krestaske paradigma, myslim ze nejste ten pripad ?:)

     on pan hruska nekeca, egregor Jezis je velky viir na transpersonalni matrici a pokud ho prijmete tak vam zarucene zivot zmeni, tezko rici jeslti k dobremu nebo ke zlemu to zalezi na vice okolnostech – jak budete filtrovat strukturu egregoru skrze svou personalni matrici ( tj. jakou cast mythu Jezis(nebo ktereho Jezise) vemete za svou a jaka je struktura vasi osobnosti), v jake jste emocionalni rovnovaze, a zda se s panem hruskou, nebo jinymi siriteli, osobne potkate ( to jedine bych zadadne nedoporucil :)

     abych predesel dohadum, Jezis exisuje! stejne jako Odin, Veles, nebo Ahura Mazda. Tak to u nas politeistu-animistu chodi, dlouhe diksuse by se mohly vest co presne si predstavit pod tim existuje, ale to na funkci ( v ramci interakce personalna a transpersonalna) nema zasadni vliv.

      • lomikel

       to vam balhopreji :)

       snazil jsem se to psat vyvazene, faktum je ze egregor Kristus(stejne jako ostatni) pusoby at uz jen na personalni(tam asi nikdo pochybovat nebude) tak i (muj nazor ve smyslu zreni) na transpersonalni rovine. Jadro neshod( a prostor k manipulaci) je ze mixovani osobni spirituality a spolecenske vlivove organizace cirkve ktera zalozila svuj pokus o spiritualni a i hmotny monopol na vykladu nekonzistentniho souboru textuu.

      • Kamil Mudra

       Nu, mě se také více líbí taková jeho vyobrazení kdy je zpodobněn třeba při kázání nebo jako poutník klepající na dveře atp. Jenže ono jde o připomínku jeho oběti. Tak to holt vypadá takhle.

 4. Hamilbar

  No, já jsem naprostý biblický neznalec, ale přesto bych měl jeden argument na podporu merlin. A totiž, že když Mojžíš absolvoval to jednání s nejvyšším na hoře Sinaj, a že snad to jednání bylo docela drsné, (hromy, blesky, bouře a podobný nátlak), ukázal se býti docela schopným vyjednavačem. Ve finále to vyjednal na pouhých deset přikázání, což jak jistě uznáte není přemrštěný počet. Ovšem smilstvo tam zůstalo, což mě vede k domněnce, že naproti němu seděla spíše ženská.

 5. Milan

  Když Abram odešel z Uru, odešel z prostředí polyteistické a jako polyteista. Ani nevěděl, „který“ Bůh z jemu známého pantheonu ho oslovil. Prostě ho plně akceptoval a dal se zcela do jeho služeb, neboť byl jediný, který ho oslovil. Vůbec ještě nechápal, že Bůh je jen jeden, Stvořitel všeho.
  Ještě jeho vnuk žil zjevně v polyteistickém prostředí a když si odváděl z Mezopotámie své manželky a děti a stáda, Ráchel ukradla svému otci „domácí bůžky“ a byla z toho docela polízanice. A ty modly nevrátili, ale odvezli si je sebou a umístili ve svém domě v Kanánu. Výchova Abrahámových potomků k monoteismu trvala velice dlouho. Bůh si vybral Abráháma, aby z jeho potomků udělal monoteistický národ a připravil tak prostor pro vykupitelské působení Ježíše. To je přece z Bible zcela zjevné.
  V polyteistické představě jsou vždy v rámci množství božstev jak mužští bohové, tak ženské bohyně. Polyteismus je pokřivený obraz, kdy se do nemateriálna projektuje materiálno, žitá realita, takže je to zcela logické, že tomu tak bude. A na cestě od polyteismu k monoteismu samozřejmě trvá dlouho a jde to různými zákruty, než se lidé zbaví představy existence bohyň jako manželek bohů. Na tom přeci není nic divného – zvláště když sále vidí, že nejen oni, ale i jejich dobytek se rodí výhradně ze spojení muže a ženy, samce a samice. Představa jediného a nepohlavního Boha je v přírozeném zemědělském prostředí velmi obtížná a lidé k ní zřejmě nejsou schopni dospět sami bez zjevení této pravdy.
  Hádání se o jména Boha je dosti nesmyslné. Vždyť ani Abrahám neznal jeho jméno. Teprve Mojžíšovi byl jméno-nejméno sděleno: „JSEM“ (tedy vlastně mu na žádost o jméno dosti odsekl: „jsem, který jsem“ – mně to zní skoro jako „co je ti do toho“, nebo „nebuď zvědavej, budeš brzo starej“).
  Jména Bohu dáváme my a dáváme mu jich mnoho. Všechno jsou to jen opisy, mající aspoň trochu naznačit jeho nepochopitelnost.
  Jména věcí jsou lidským vynálezem – vždyť jako první začal věci pojmenovávat Adam. Bůh přece neřekl Adomovi „tohle je žirafa a tam to ještěrka“, ale vybídl ho, ať si všechno pojmenuje sám.
  Stvořitel, Jahve, Hospodin, Všemohoucí, Pán, Jehova, Bůh, El… pořád jde o téhož jediného, věčného, původce všeho.
  Všechno lidské mudrování je plané, vlastním rozumem ho nemůžeme nikdy zcela uchopit. Jen on sám určuje, co nám o sobě zjeví…

  • Kamil Mudra

   Tedy, to „odseknutí“ mne nikdy nenapadlo. Vždy jsem to bral jako snahu o naprosto nezkreslující popis. Ale když to teď čtu, jsem docela nakloněn to přijmout. Proč bychom vlastně měli na Boha hledět jako na nějakého neustále se formálně vyjadřujícího „suchara“? On si na nějakého „pana důležitého“ hrát nemusí.

   Židé se při svém kočovném životním stylu nikdy vlivu polyteismu nemohli zcela vyhnout. A muselo se to, dle mého mínění, promítnout i do vyjadřování. Proto se vždy stavím hodně skepticky k různým dedukcím vystavěným mnohdy třeba jen na jedné větě, výroku toho či onoho, vyskytujícím se v textu SZ. Zvláště když si uvědomím jak velký časový úsek zahrnuje, jak velkými změnami ti kteří ho psali procházeli a kolika korekcemi ty texty asi v průběhu času prošly.

  • lomikel

   vychova k uprednostneni jednoho z Bohu trvala dlohou. Monoteismu vznikly povisenim jednoho z Bohuu pokrivuje obraz Velkeho Ducha/Velkeho Tajemstvi ktere prave tim ze neni detailne predzvykane je tim cim je. Zapsanim pribehu jendoho z Bohuu ktery se rozhodl krvave(krvi lidi) prosadit vuci ostatnim o tom je stary zakon.

   Co ucil Jezis tezko rici, urcite ( z tech par fragmentu jeho vyroku) ne to co vytvoril Pavel a co vybudovala cirkev skrze sva kolektivi rozhodnutiii. O pocatcich tohoto budovani je novy zakon.

 6. lomikel

  jadro problemu lezi v te vyvolenosti, tedy ustaveni se necim lepsim nez ostatni na zaklade tak pofiderniho kriteria jako je vyber jednoho z Bohu za jedineho. To je problem Zidovskeho monoteismu, se kterou se nejak musi vyrovnat.

  U krestanu pak problem zmohutnel v presvedceni ze jejich vyklad spirituality je jediny mozny a platny pro vsechny bytosti, ze to je konecne stadium duchovniho snazeni lidstva. Zbytek je jen dusledek.

  Jsou tu usmevne paralely, Liberalismu jako konecny spolecensky system s koncem dejin dle Fukuyami a konec cyklicnosti deju, zlinerizovani casu smerem k apokalipse jakozto prvniho bodu k nastoleni konecneho blazeneho stavu u Augustina:).

 7. vittta

  Je to celé zajímavá diskuze,která místy přerostla v nefalšovanou intelektuálskou hádku.
  Kdybych to přeložil do jazyka „ulice“,přirození dámská i pánská by tady jen pršela,a na anální otvor by se v mnoha variacích také dostalo.

  Pravda je taková,že je diskuze nezvykle ostrá-což mě osobně nijak nepřekvapuje,jedná se o víru a to je horší jak politika.(nebo ta horší verze politiky)

  Pan Hruška,myslím,má jako věřící určitou povinnost tu víru šířit-což také dělá a osobně bych mu to až tak nezazlíval.
  Sám stojím ale spíše na straně,kterou zde zastupuje Merlin,nemohu církve ani cítit a věříci jsou mi minimálně podezřelí.

  Vůbec nepochybuji o tom,že mít církve větší moc,byly stromy u silnic plné mrtvol a dostalo by se i na hořící hranice.
  Souhlasím i s Hamilbarem,že by tak úplně nezáleželo na tom,která církev tu moc má.

  Z tohoto pohledu byl komunistický převrat v r.1948 úplná selanka.

  Celkově musím říci,že komunisté se vypořádali s církvemi naprosto unikátně,dali jim trošku „do držky“ (ale zdaleka ne tolik,jak třeba Josef II) a nechali je na okraji zájmu.
  Tak si mohl každý věřit jak chtěl,a nějaké zvláštní buzerace se obávat nemusel,když zrovna neobcházel cizí dveře s biblí.
  To,že Češi přijali určité proticírkevní represe spíše s uspokojením svědčí o tom,že církve dělaly už před r.1948 svou „práci“ špatně a fakt,že návštěvy kostelů vyvolávaly spíše posměch (i když jinak co neměli rádi komunisté bylo spíše IN,ať to bylo co to bylo) taktéž nesvědčí o nějaké důvěře,které by se církev snad těšila.

 8. Kamil Mudra

  „…návštěvy kostelů vyvolávaly spíše posměch…“
  Že vy jste, vittto, za totáče nepobýval na Moravě? Ale i na českém venkově bylo chození do kostela docela v kurzu. Ve městech už to bylo podstatně slabší.
  Asi nebyl čas :-)
  Já ty pražské navštěvoval nejraději když se tam nic nedělo. Pár jich bylo otevřených celý den, byl tam klídek, v létě příjemný chládek. Chodil jsem si tam číst.

  • vittta

   Moravu jsem tedy zrovna nemyslel-to uznávám.
   Rovněž jsem nemyslel návštěvy kostelů za účelem jejich prohlídky či čtení knih.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s