Mravenec a víra :-)

Napsal Ladislav Sýkora

Prolog:
religiozita a spiritualita není totéž. Člověk se sklonem ke spiritualitě se zabývá otázkou významu a smyslu života, vztahem k ostatním lidem. Člověk religiózní věří určité doktríně a pěstuje jí propagovaný způsob uctívání.

VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME

Chystám se Vás stručně provést několika pasážemi nejvlivnější knihy v dějinách Evropy. Až dodnes nás všechny ovlivňuje.
Bible.
Biblické nestydaté lži ovlivnily politiku i umění. Dobře propracované manipulace nemají na svědomí pouze nábožensky smýšlející jedince a jejich organizace. Ovlivnily a ovlivňují nás všechny až doposud, ať už chceme či nechceme.

Vžijme se do postavení věřícího člověka. Zúžíme si výběr: budeme mluvit o křesťanovi, židovi, prostě o člověku, ovlivněném Biblí. Bible je základem nejrůznějších církví a denominací. Nejrůznějších sekt a odštěpených společenství. Podívejme se na její učení. Základ všeho, ačkoliv to není hned zřejmé (ohromující znalosti fungování lidské psychiky se prolínají celou touto vynikající knihou) je ovládnout ty, kdo se drápkem zachytí.

Ano, bez lidí, kteří mu věří, by si „Bůh“ Jahweh, Jehova, JHVH, alias Hospodin ani neškrtl. Nebyli to Židé, kdo vybrali Boha, ale Bůh si vybral je. Jak jinak, že? A to tak, že si vybral údajného Abrahama, jejich předka.

Tak tedy: Abraham je zrovna tak předek Židů, jako praotec Čech předkem Čechů, praotec Lech předkem Poláků a praotec Amík předkem Američanů. Jak se tvoří první rodokmeny? Jednoduše. Typický příklad poskytuje Amon a Moab. Ve své době bylo třeba zesměšnit a následně vyhladit Amonity a Moabity. Nejprve se spustila, řečeno dnešní terminologií, informační válka. A pak už nebylo nesnadné proti těmto „perverzně vzniklým národům“ svolat koalici s cílem vyhladit je. Pokud to ovšem není smyšlené z gruntu celé.

(Genesis 19:30:
Lot vystoupil ze Sóaru a usadil se v horách a s ním jeho dvě dcery. Bál se totiž bydlet v Sóaru. Usadil se tedy v jeskyni, on i jeho dvě dcery.
31 Tu prvorozená řekla té mladší: Náš otec je starý a v zemi není muž, aby k nám podle způsobu celé země vešel.
32 Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet, ať zachováme při životě potomstvo ze svého otce.
33 Daly tedy otci té noci pít víno. Pak vešla prvorozená a ležela se svým otcem. Nepoznal, když ulehla, ani když vstala.
34 Příští den prvorozená řekla té mladší: Hle, včera jsem ležela s otcem. Dáme mu pít víno také tuto noc a vejdi a lež s ním, abychom ze svého otce zachovaly při životě potomstvo.
35 Také oné noci daly otci pít víno a ta mladší přišla a ležela s ním. Nepoznal, když ulehla, ani když vstala.
36 Tak obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem.
37 Prvorozená porodila syna a pojmenovala ho Moáb. On je otcem Moábců až dodnes.
38 A ta mladší, ta také porodila syna a pojmenovala ho Ben-amí. On je otcem synů Amónových až dodnes.)

Jak vidíte, Lot byl zdatný pijan, neměl ani kocovinu a hned druhý den vesele nasával dál až do té úrovně, že nevěděl, co dělá – jen souložit přitom dokázal.

LÍNÝ MRAVENEC SI BIBLI NEČETL!

Dnešní doba je hrozná. Už ani ti mravenci nejsou, co bývali!
Jejich organizace je jiná, než jsme se domnívali při pozorování pouhým okem.
Nedávno v časopisu 100+1 popsali pokus, při kterém vědci mravence označili a sledovali je ve stanovených časových úsecích. V průběhu dvou týdnů zaznamenávali jejich činnost 6x denně po několik minut. Výsledky byly překvapující: 71,9% mravenců bylo aspoň polovinu času neaktivních. 25,1% nepracovalo vůbec. Jen velmi malá část mravenců – 2,6% – vykazovala aktivní chování během všech zkoumaných časových úseků. Výsledky ukázaly, že někteří mravenci jsou líní prakticky neustále.

Podívejme se na příslušnou pasáž, Přísloví 6:6, v několika biblických překladech:

– Jeruzalémská bible: Jdi se podívat na mravence, lenochu,  pozoruj jeho zvyky a zmoudři; – Překlad 21. století: Jdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned! – Český studijní překlad:  Jdi k mravenci, lenochu, a podívej se na jeho cesty, abys zmoudřel.

Bible nejen, že není pravdivá, co se týká nacionalismu a nadržování Hebrejcům, v jejich jednostranném a smyšleném líčení „dějin“ a v „předpovědích“.

Ale ani starověké postřehy, převzaté Židy do „jejich“ Písma, občas neodpovídají zjištěním, která máme k dispozici dnes. Kdyby byla skutečně od Boha, takové omyly, falše a zvrácenosti by se tam nevyskytovaly. Myslíte si, že přeháním s tou zvráceností? Tak co např. podpora otrokářského systému?

– Český studijní překlad s vysvětlivkami:
Exodus 21:20 Když někdo udeří svého otroka či otrokyni holí, takže zemře pod jeho rukou, jistě bude pomstěn. 21 Pokud však otrok den či dva zůstane, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem.(penězi)  [zřejmě jde o to, že nebyl prokázán pánův záměr otroka zabít (snad jenom potrestat), takže je potrestán ztrátou majetku]
Chce mi snad někdo ze zarputilých obránců „Svaté knihy“ tvrdit, že Bůh, milující všechny lidi stejně, schvaluje vlastnění jednoho člověka druhým? A to až tak, že když ho koupil za prachy, tak si ho klidně může třeba i zabít? Vždyť je jeho majetkem, tak pročpak ne?
 
A co tolik propagovaná otcovská „Boží“ láska? No, děkuju pěkně za takovou lásku, pokud se má projevit např. tak, jako ve 2. knize Mojžíšově, 21:7, 8:

„Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, neodejde tak, jako odcházejí otroci.
Jestliže se znelíbí svému pánu, který ji určil pro sebe, dovolí ji vykoupit. Cizímu lidu nemá právo ji prodat, protože vůči ní jednal věrolomně.“

On ten biblický Bůh je docela slušná zrůdička. Anebo byl stvořen k „obrazu svému“? Jinak řečeno – odráží myšlení starohebrejských rabínů. Např. zde:

Překlad Nového světa, překlad útlocitných svědků Jehovových, decentně uvádí 4. Mojžíšovu 25:4:
Proto řekl Jehova Mojžíšovi: Vezmi všechny představené lidu a vystav je Jehovovi směrem k slunci, aby se od Izraele obrátil zpět Jehovův hořící hněv.

Jeruzalémská bible se s tím tak nemaže, předpokládám, že přesněji vystihuje mínění rabínů:
Numeri 25:4 Jahve řekl Mojžíšovi: „Vezmi všechny náčelníky lidu. Před tváří slunce je pro Jahva naraž na kůl: pak se Jahvův planoucí hněv od Izraele odvrátí.“

A český Ekumenický překlad tomu pojetí dává za pravdu, jaképak fraky s nimi:
Numeri 25:4 I řekl Hospodin Mojžíšovi: „Vezmi všechny představitele lidu a dej jim na slunci zpřerážet údy kvůli Hospodinu, ať se Hospodinův planoucí hněv odvrátí od Izraele.“
 
To naši „kraličtí předkové“ to přece jen zjemnili:
Numeri 25:4 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi všecka knížata lidu, a zvěšej ty nešlechetníky Hospodinu před sluncem, aby se odvrátila prchlivost Hospodinova od Izraele.
 

Ale ty, milá dcero, milý synu, nedej se ničím z toho zmást. Poslechni slova Ježíšova, zapsaná u Matouše 22:37-39:Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
To je největší a první přikázání.
Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sebe samého.‘

Ještě se někdo snad divíte, že se horliví věřící mezi sebou vesele zabíjeli a zabíjejí? Já už ne.

Reklamy

83 comments

 1. Janika

  „…nejvlivnější knihy v dějinách Evropy. Až dodnes nás všechny ovlivňuje.“
  Trochu bych to upřesnila – ovlivňuje nás to, co chceme, nebo co se hodí k ovlivňování a ovládání druhých. V Bibli si vybere každý, pro i proti :-).. Jsou tam nesporně pasáže, nad kterými zůstává rozum stát. Věřící je vysvětlí po svém, takhle vysvětlit, že se význam posune nebo zcela obrátí, se dá skoro všechno. A ještě hrají roli různé možnosti překladů, v tom už se nevyzná skoro nikdo, jak by taky mohl, když vědci samotní se o to přou.
  Proto nechápu bohorovnost těch, co tvrdí, že Islám je zločinné náboženství. V tom jsou si všechna náboženství na roveň.

 2. Ondřej

  Myslím, že máte pravdu, než jsem dočetl až do konce, napadlo mne říci, že podobně bychom u toho, jak formuloval náš Bůh své zvěstování a zformoval věrouku, že taktéž postupovali i Bohové židů a muslimů. Dokonce si zahráli svoji roli i ve svatých knihách náboženské konkurence, takže minimálně naše tři monoteistická náboženství nejsou od sebe odtržena tím, že by někdo vyznávající kterékoli z nich mohl říci: „Vy jste si svého Boha vymysleli, nikdo takový nikdy neexistoval“.

  Naštěstí jsme dosáhli osvobození od diktátu jakéhokoli náboženství, každý si můžeme věřit čemu chceme. Uctívat co a koho chceme, ba co víc, nevěřit ničemu anebo věřit tomu, co označíme doktrinálně na „vědecký světový názor“. Je fajn, že nikdo nemusí druhého zvyky víru ani zvyky následovat, když nechce, ale je dobré, že u nás (zatím) dodržujeme právo ostatních, aby si své zvyky praktikovali jak chtějí a žili si podle toho své životy. Žádné náboženství nebylo (mimo nějaké sekty) postaveno mimo zákon, takže konstrukce o zločinnosti nějakého z nich, odvolávaje se na konkrétní pasáže ze svatých knih, pak by musely být při přejímání doslovných citací, postaveny mimo zákon všechny. Naštěstí ale máme poměrně univerzální kodex lidských práv, kdy umíme říci co je tím jednáním, co porušuje zákon lidství – který jsme definovali jako lidská práva a postavili ho na nejvyšší místo právní hierarchie – do Ústavy a Mezinárodního práva. Tam máme i právo věřit čemu chceme. Mimo explicitně vyjmenované věci, které by věrouka kázala (ne citacemi z tisíc let staré knihy, ale konkrétně vyslovenými příkazy duchovních autorit v konkrétním kontextu a jmenovala by přitom adresně) porušovaly trestní zákon. V tomto ohledu je vědecký komunismus naproti tomu ideologie explicitně zločinná, protože základní ideou tohoto „vědecky pojatého“ náboženství je nenávist a přímo uvedený návod, jak své nepřátele zotročit, či snad přímo sprovodit ze světa.

  • Janika

   „vědecký komunismus naproti tomu ideologie explicitně zločinná“
   Myslíte asi třídní boj. Podle mě boj za rovnost všech lidí je to nejlepší na lidském pokolení všech dob.

   • Ondřej

    Máte pravdu, rovnost před zákonem se stejnými pravý a povinnostmi, s pravem každý jednoho hlasu volit a být volen, rovnost pohlavi v osobním a profesním zivote, rovnost v právu peněžité pomoci státu lidem v nouzi a na bezplatné zdravotní osetreni bez omezení věku, etnicity či pohlavi, jsou základnim pilirem liberální demokracie.

    • hans

     Cha, cha . Tyto základní pilíře liberální demokraté neznali (a celá staletí rozhodně odmítali), dokud si je nepřečetli ve stalinské ústavě.

     • Ondřej

      Pravda Gulagy možná byly demokratické, ale nikoli liberální:-). A my přeci jen na tom spojení „liberálně demokratické“ máme raději to liberální než to demokratické.:-)

     • embecko

      No ale tak to je, vzdyt „liberalni demokrate“ na to meli cele generace a neudelali skoro nic, az se vznikem nemeckych Republik Rad jim zacalo tect do bot, tak se zacali pomalu pripojovat. Stalinska ustava 1936 jim zabila definitivni hrebicek do rakve a, skripajice zuby, se pustili do reforem.

      • tresen

       Opakovat netřeba, ten origininální vtip byl skvělý.
       To s tou stalinskou ústavou, která přiměla liberály jednat, fakt nemá chybu.

    • MaB

     At‘ už je Stalinova ùstava z r.1936 inspirována antickým Řeckem, Anglií, USA, Francií nebo Německem, charakterizuje ji rozpor mezi tezemi a realitou, což je typické pro totalitní režim.
     Ondřej ale píše o liberální demokracii.
     A že liberální demokracie do té doby neudělaly skoro nic ?
     Ustava z r. 1789 je základem té dnešní, stejně tak Napoleonův OZ z roku 1804 …o Anglii a USA nemluvě.

     • Ondřej

      P.S. dobre priklady MaB. Za první počin liberálního posunu jinak absolutistické formy moci (feudalismu) je brána Magna Charta Libertatum z r.1215. Kde byl tehdy Stalin a jake poměry byly v Rusku vsichni vime… Pokrok predtim do Ruska přinesli Varjagove (Vikingove) tedy anglosaské kmeny. Ovšem nikterak liberálně…

      • tresen

       Nezapomínejte, že Stalin byl Gruzínec. Do jeho pravlasti přišla civilizace podstatně dřív.
       I když tam, kam vkročila její byzantská odnož, po zárodcích liberalismu nebylo pochopitelně ani stopy, o nic víc než na dvorcích divokých Rurikovců.

  • Tribun

   Tak mě napadá, že zakázat nějaké náboženství „odvolávaje se na konkrétní pasáže ze svatých knih“ není vlastně dost dobře možné, protože to znamená přiznat těm pasážím, a tedy i tomu náboženství, pravdivost. To geniální na každém náboženství totiž je, že se nemůže mýlit, protože není v rozporu s ničím.

 3. Kamil Mudra

  Každé náboženství propagující zotročování a zabíjení nevěřících či jinověrců je zločinné. Které další, kromě Islámu, tohle dnes dělá, aby s ním mohlo být na roveň?

  • Janika
   1. Ve jménu křesťanství byly vyvražděny celé civilizace.

   2. Proč zdůrazňuješ zabíjení nevěřících a jinověrců? Zotročování a zabíjení vlastních věřících je snad méně zločinné?

  • Sam Elles

   Nemůžu se zbavit dojmu, že když by na tom někomu záleželo, našel by si i u křesťanů dostatečně fanatickou sektu, vyzbrojil by ji a zradikalizoval. Ostatně – jak vznikl stát Izrael? Na základě judaismu. Na základě vybájené historie. Nic proti tomu, historii si vybájilo více národů, ale málokterý si proto musel postavit plot okolo celého státu. :-)

   • Tribun

    Dovolím si jen upřesnit, že Izrael byl vybudován na ideologii sionismus. Judaismus, zejména ten ortodoxní, paradoxně Stát Izrael neuznává.

    • Sam Elles

     To máte pravdu. Nicméně falšování archeologických nálezů a výklad podporovaly výklad, že tato oblast je vlastně nárokována oprávněně, na základě biblické historie…což je pustý výmysl. Viz knihu Šlomo Sanda: Jak byl vynalezen židovský národ.

  • MaB

   Nesmíme zapomínat, že islám se zrodil v Arabii kolem roku 600, takže katolická církev začala působit o 600 let dříve… snaží se jí islám vyrovnat, „dohnat“ ji ?

   2000 let papežství, historie plná církevních zločinů proti lidskosti …
   http://www.ragauian.cz/2000-let-papezstvi-historie-plna-zlocinu-proti-li..
   Avro Manhattan: Vatikánský holocaust :
   jirisoler.wz.cz/worldvatikan.html

   Šóá – tragédie moderních dějin
   „Římskokatolická církev je plně zodpovědná za největší holocaust v dějinách – holocaust Židů, který nezačal příchodem Hitlera, ale už ve středověku – za přímého vedení církve a jejích hodnostářů…
   Na důkaz tvrzení o církevní zodpovědnosti za antisemitismus a holocaust na Židech v Evropě uvádím nezpochybnitelná historická fakta, zaznamenaná SAMOTNOU CÍRKVÍ – takže mne těžko někdo může obvinit ze „zaujatosti“.“

   • Janika

    Islám zkrátka prožívá to, co už křesťanství prožilo. Braňme se, ale těžko můžeme soudit.

    • Kamil Mudra

     Abychom se mohli bránit musíme se shodnout proti čemu. Tedy se bez souzení neobejdeme. Těžko lze zahájit obranu tvrzením: „Musíme se bránit proti těm hodným lidem kteří činí jen dobro.“ Bráníme se tomu kdo nám činí zlo a obrana by měla být přiměřená míře a způsobu ohrožení. I to je třeba posoudit na celé škále – od prevence, přes pouhé odražení útoku až po případnou likvidaci útočníka, pokud je to nutné a možné.

     K posouzení nám slouží porovnávání činů (jednotlivců či jakékoli jejich množiny) s pravidly která jsme nastavili proto abychom mohli určit které činy jsou zlé (morální kodex o kterém píše Ondřej), označit je za zlé a bránit před nimi sebe nebo třeba i někoho jiného.

     Pokud tedy kdokoli označí nějaké jednání či postoje za zločinné a podloží své tvrzení relevantními argumenty nejde o žádnou „bohorovnost“ (kterou, jak píšeš, nechápeš) ale o běžný lidský úsudek ke kterému dotyčný dospěl na podkladě svých poznatků a vlastních nebo zprostředkovaných zkušeností.

     Ano „Islám zkrátka prožívá to, co už křesťanství prožilo.“ a evidentně tu etapu vývoje kterou u křesťanství (zcela pochopitelně a zdaleka ne jediná) odsuzuješ („Ve jménu křesťanství byly vyvražděny celé civilizace.„) a proto i ty připouštíš nutnost obrany.
     Tvoje věta „Braňme se, ale těžko můžeme soudit.“ však postrádá smysl protože slova „Braňme se“ jsou už sama o sobě konstatováním o výskytu nebezpečí a výzvou k obraně před ním, tedy výsledkem soudu (usouzení, posouzení) dle kterého má být obrana zahájena.

    • tresen

     Tady souhlasím s Kamilem.
     Věta „Braňme se, ale těžko můžeme soudit“ podle mne nedává smysl. Kdo páchá zločiny, ať je souzen. Zločin je celkem jednoznačně definován v trestním právu. To je jasná instrukce, co má a dokonce musí být souzeno. Pokud na zločince momentálně nedosáhne ani naše ani mezinárodní právo, není důvod odmítat morální odsudek.
     Nelze samozřejmě přijmout jako premisu, že zločin je vyznávat islám.

     • Tribun

      Mě ta věta naopak dává smysl: bránit se můžeme i bez toho, aniž bychom druhého považovali za zločince. Jako když zabijete komára. Soudíte ho snad přitom?

      • tresen

       Nesoudím. Udělám plesk a je to.
       Je to jednoduché. Tamto u vody není člověk, ale komár. Plesk.

     • Janika

      „Nelze samozřejmě přijmout jako premisu, že zločin je vyznávat islám.“
      S tím bych taky souhlasila, jenže Kamil, obávám se, z této premisy vychází.

      Braňme se ale nesuďme mi připadá jasné. Chráníme si svůj prostor, tak jako nepustíme cizí lidi do obýváku. Ale nevím, proč bych je kvůli tomu musela dehonestovat a urážet.

 4. Kamil Mudra

  a) Minulost je za námi. Proto se ptám, které jiné náboženství se DNES chová tak zločinně jako Islám.
  b) Protože mluvím o zotročování a zabíjení ve jménu náboženství nikoli o zabíjení a zotročování obecně.

     • Kamil Mudra

      Nějaký příklad ze současnosti by nebyl když mluvíš v čase přítomném?

      • Ondřej

       Ještě nedávno se vraždili katolíci a protestanté v Irsku a to za použití stejně teroristických metod jako islamisté. Pozor, islamista ≠ islám, a ani ten co věří v Alláha a chová dodržuje muslimskou ortodoxii není jinak rozdílný od křesťana či žida. Nakonec i židé měli své teroristické organice. Určitě Vám něco říká ICL a Irgun, je tedy i judaismus zločinné náboženství?

       Ale to jsme tu už probírali 100x. Prostě prokázat že islám je terorismus a = násilí nezvládnete ani s přejatými hoax videy. Tím méně je snadní prokázat, že i neislámské navýsost křesťanské zločiny proti lidskosti (dokonce zde proti islámu) existují. Tyhle provedli bosenští Srbové muslimům v Bosně. Otřesný obrázek srbského koncentráku pro muslimy, který od dob Hitlera neměl v Evropě obdobu.

       http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgenocideinbosnia.files.wordpress.com%2F2011%2F01%2Fbosnian-genocide-fikret-alic-the-picture-that-shames-the-world1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgenocideinbosnia.wordpress.com%2Ftag%2Fconcentration-camps%2F&h=496&w=350&tbnid=DNKFAVtF4JAzBM%3A&vet=1&docid=eDMrG55vRNqInM&ei=szlJWMCHGomzaeHAtOgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=344&page=1&start=18&ndsp=25&ved=0ahUKEwiArcilteTQAhWJWRoKHWEgDR0QMwhGKCIwIg&bih=638&biw=1366

       • Kamil Mudra

        Šaría je v několika bodech v natolik zásadním rozporu s všeobecně uznanými lidskými právy že se její praktikování nebo prosazování automaticky stává zločinem. Je nedílnou součástí islámu, tedy toho kdo by ji odmítal (byť i jen částečně) nelze považovat za muslima.
        Tento fakt, Ondřeji, nijak nevymažete i kdybyste prohlásil za hoaxy veškerá brutální videa na internetu se vyskytující, včetně těch která natáčí a publikuje samotný IS v rámci své propagace nebo za účelem zastrašování.

        V současné době neexistuje žádné jiné náboženství, které by programově usilovalo o světovou nadvládu v takové míře a takovým způsobem jako Islám. Takže tvrzení o tom že s ním nějaké jiné náboženství „drží krok“ považuji za, mírně řečeno, nepodložené.

        To, že Islám nehodlá svoje kroky směřující k jeho dominanci měnit ani do budoucna, dali svým hlasováním dostatečně najevo účastníci 13. islámského summitu 56 zemí Organizace Islámské Spolupráce v tureckém Istambulu ve dnech 14.-15. dubna 2016, kde byl mezi jinými dokumenty schválen také „Akční plán zemí OIS do roku 2025“ jehož cíle mimo islámský svět Ummy jsou řízeny dokumentem „Strategie pro islámskou kulturní akci mimo islámský svět z roku 2000“. Strategie jasně přiznává snahu o dominantní roli Islámské kultury a její hodnoty za nezpochybnitelně nadřazené jakýmkoli jiným:
        http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64118200-strategicky-dokument-pro-sireni-islamu-strategie-pro-islamskou-kulturni-akci-mimo-islamsky-svet

        • Ondřej

         žena která se např. dobrovolně podřizuje muži (manželovi, otci, bratru) tak činí vědomě a nedonutíte ji činit opak. Takže, kdo se dobrovolně vzdá části svých práv (podobně jako třeba nevolič se dobrovolně vzdává svého práva – a též lidského, resp. občanského – volit ve volbách) ve finále nečiní zákonu proti vůli. Musel byste prokázat, že ženy, které jsou doma násilně podřizovány vůli muže, tak činí proti svému přesvědčení. A buďte si jist, že se Vám to bude dokazovat těžko, zvlášť když totéž leckdy nejste schopen dokázat v případě „bílé“ ženy u tzv. „domácího násilí“. Už jen proto, že existují samotné ženy, když má dojít na sankci proti jejímu manželovi, mu „odpustí“ a sama jej aktivně brání před policií. Takže hypoteticky, tak je i naše liberální právo zneužíváno, jen není opora v tom, co by šlo stíhat vzhledem k nějaké věrouce, ale jen odporného patriarchálního zvyku.

         Otázka je zase stejná, lze stíhat to co praví Bible, když by se tím měl kdokoli řídit (a že tam takové pasáže jsou jsme si už řekli)? Ne! Pouze až tehdy, když se na to bude někdo odvolávat. Jistěže. Zub za zub a oko za oko je ve své praktické podstatě msty zločin. Úplně stejně jako v případě islámu a třeba tzv, „vraždy ze cti“.

         • Kamil Mudra

          Nerovnoprávnost pohlaví je jen jeden příklad z vícero kterými je Islám v rozporu s lidskými právy. Ale když už jste si ho vybral, Ondřeji, zatím co ty ostatní velkoryse přehlížíte a píšete: „žena která se např. dobrovolně podřizuje muži (manželovi, otci, bratru) tak činí vědomě a nedonutíte ji činit opak.“
          No a co např. tyto ženy?:
          http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Deti-vyhozene-z-okna-znasilnene-zeny-loupeze-Uprchlici-pry-pachaji-v-Nemecku-tyto-desive-veci-464494
          Ty pro vás neexistují? A domníváte že v jejich domovině jsou na tom lépe? Že tamější ženě nějak lehce projde pokud se pokusí žít jako rovnoprávný člen společnosti?

          • Kamil Mudra

           Klidně mohu ještě přidat, aby to náhodou nevypadalo že se o tom píše jen v PL:
           http://tn.nova.cz/clanek/otresna-zprava-z-uprchlickych-taboru-znasilnovani-zen-a-deti.html
           A mohl bych pokračovat – ale jaký by to mělo smysl?
           Jen vám připomenu, ohledně toho co zmiňujete v závěru svého komentáře, že „Oko za oko – zub za zub“ pochází ze Starého zákona kdežto křesťanství už dvě tisíciletí vychází z Nového zákona a v něm Ježíš žádné takové msty nepropaguje. Ale Islám své „vraždy ze cti“ praktikuje dodnes.

          • Ondřej

           opakoval bych se, Kamile, viz naše tradiční „křesťanské“ násilí, bohužel už i vojenská tradice plenění, jehož součástí podrobení si nepřátelského obyvatelstva bylo znásilnění takřka tradicí, kterou převzali za své i armády údajně „pokrokových“ režimů…Takže až najdete něco, co by křesťané nepáchali, pak se ozvěte. Vraždy ze cti nepraktikuje islám, ale jen a toliko lidé. U nás vražda z vilnosti nebo zhrzené lásky či žárlivosti (jsou náměty mnoha slavných her jako součást naší křesťanské kultury). Učíme se o nich ve škole a spolu s tím máme chápat, že zotročení ženy jejím mužem (byť třeba panovníkem) bylo normální a za její snahu se z tohoto svazku osvobodit a najít si jiného, se „právoplatně“ trestalo smrtí…Jaký je pak rozdíl mezi „vraždou ze cti“? Naše kultura vyrostla na patriarchátu, dokonce ještě nedávno katolicky konzervativní rodinné a manželské normativy včetně oné výchovy dětí „láskyplnou“ rákoskou, dal vzniknout do té doby neznámému oboru studia lidské psychiky Freudovy psychoanalýzy, protože ony „tradiční“ křesťanské normativy chování ve společnosti mezi muži a ženami a pak výchovou dětí v rodině, na lidech nechávaly nesmazatelné stopy na jejich jednání a mentálních (in)dispozicích v dospělosti, takže muslimové mají aspoň tu výhodu, že tam ti, kteří utečou do liberálních poměrů na Západ, časem otupí i jejich muslimská ortodoxie.

           Kdysi jsem sem dával článek o muslimech v USA. Tam po pár letech žití ztrácejí 70% svých návyků s praktikováním své víry a přijetí onoho amerického životního stylu, že ortodoxní muslimové v tradičních arabských státech berou USA za kulturně-ekonomického arciďábla, protože jejich zkaženosti konzumem, individualismem, kariérismem a hedonismem podlehnou i jinak velmi zbožní a asketičtí lidé, jejíchž krédem do té doby než poznali život na Západě, speciálně ve velkoměstském prostředí USA, byla touha pěstovat duchovno a komunitní život dle muslimských tradic a oni náhle podlehnou materialismu a začnou usilovat o naplnění svých individuálních tužeb na společnosti a jejich konvencích zcela nezávislého způsobu života …

          • Kamil Mudra

           Ondřeji, vy jste jak kafemlejnek v kombinaci s „hrnečkem vař“. Jistě že vraždy ze cti a vůbec všechny zločiny praktikují lidé. Vždy tomu tak bylo a bude i nadále dokud k populaci téhle planety nepřibude nějaký další inteligentní žovočišný druh, který by své skutky rovněž rozlišoval na činy a zločiny.

           Pro současníky ale není podstatné na čem naše kultura vyrostla. Důležité je do jaké podoby se vyvinula protože to je ta ve které žijeme. Jestliže do ní chce někdo vnášet již opuštěné negativní „modely“ s odůvodněním že mu to jeho tradice či náboženství velí, je třeba ho odkázat do patřičných mezí, bez jakýchkoli ohledů na jeho nevoli a plkům o svobodě. Jestliže je součástí jeho „osvěty“ zločinné jednání je třeba ho označit za zločince a podle toho s ním jednat. A jestliže své zločiny zaštiťuje „manuálem“ jehož prozkoumáním zjistíme že svou polopatičností nepřipouští jiný výklad než takový který vede ke zločinnému chování – pak je zločinný i ten manuál. Totéž platí pro kteroukoli autoritu která ke zločinnému chování navádí nebo ho dokonce přímo nařizuje a je třeba k ní přistupovat stejným způsobem.

           Pokud tak neučiníme byla snaha Freuda a všech ostatních myslitelů kteří kdy pro naši společnost něco užitečného vykonali úplně zbytečná. Kecy zloděje Tondy, který své aktuální krádeže obhajuje tím že Ferdův dědeček kdysi také kradl a nikdo ho za to tehdy nepotrestal mne nezajímají. Tonda krade teď a své odsouzení a následné potrestání si prostě zaslouží.

        • MaB

         Kamile, měli bychom si stále uvědomovat, že to jsou lidé, kteří dělají náboženství a ne naopak. Takže náboženství nemůže dělat nic proti jejich hlouposti, krutosti a nelidskosti.

         Nevidím to zdaleka tak černě. Znám mnoho muslimů a je jich naprostá většina, kteří se do té vaší škatulky nevejdou. Islám tak, jak ho prezentujete Vy, nechápou.
         Toto napsal jeden z nich:

         Mon cher Islam,
         je suis un de tes fils né et grandi en France. La France, ma mère. Peux-tu comprendre ce qu’est la France pour moi? Je lui dis merci, je pleure de gratitude et d’amour envers elle parce que c’est elle qui m’a permis de réfléchir au malheur de mes deux pères: toi l’Islam, et l’Occident. Elle qui m’a permis de grandir librement entre ces deux cultures, ces deux civilisations. La langue française est ma langue sacrée, celle dans laquelle je pense, je rêve, je dis „je t’aime“. Celle dans laquelle je transcris sans peine ce qui me vient de la lumière du cœur.
         Karim

         Můj drahý Isláme,
         jsem jeden z Tvých synů, který se narodil a vyrůstal ve Francii. Francie, moje matka. Můžeš pochopit, čím je pro mne Francie ? Říkám jí děkuji, pláču z vděčnosti a lásky k ni, protože to byla ona, kdo mi dovolil přemýšlet o neštěstí mých dvou otců: Tebe, Isláme, a Západu. To ona mi umožnila svobodně vyrůstat mezi těmito dvěma kulturami, těmito dvěma civilizacemi. Francouzština je můj posvátný jazyk, ten ve kterém myslím, sním, říkám „miluji tě“. Ten, ve kterém snadno přepisuji to, co mi vychází ze světla srdce.

         • Kamil Mudra

          Nějak mi blbne připojení a vypadá to že má odpověď MaB, nedorazila kam měla (nezobrazuje se). Zkusím to tedy znovu a pokud bude můj komentář zdvojený, pak se předem omlouvám a prosím Janiku aby jeden z nich smázla:
          MaB, takový muslim je OIS trnem v oku a pokud by ve Francii získal Islám navrch, šeredně by na svůj postoj doplatil. Přečtěte si odkaz který jsem dal Ondřejovi zde: https://janica9.wordpress.com/2016/12/07/mravenec-a-vira/#comment-42168
          O tom že náboženství dělají lidé netřeba pochybovat. Ale funguje to i naopak – ne že ne.Pro náboženské autority je snadné „naprogramovat“ lidi aby se chovali tak jak si přejí a ve výsledku je člověk formován svým náboženstvím. Pochopitelně – ne že by tohle platilo jen pro náboženství.

          • MaB

           Také ty „náboženské autority“, které lidmi zapsané texty vybírají (z mnoho různých verzí), interpretují je a – i podle Vás „naprogramují lidi tak, jak si přejí“, jsou pouze lidmi. Sami manipulovaní manipulátoři předkládají věřícímu nezpochybnitelná dogmata, čímž z něho dělají pasívní objekt. A jak se ukázalo i objekt zneužitelný k těm nejzrůdnějším ùčelům.
           V naší společnosti, kde existuje svoboda věřit, nevěřít, pochybovat by proto náboženství, jako intimní vztah k Bohu, mělo být i nadále omezeno pouze na sféru soukromou.

          • Kamil Mudra

           „V naší společnosti, kde existuje svoboda věřit, nevěřit, pochybovat by proto náboženství, jako intimní vztah k Bohu, mělo být i nadále omezeno pouze na sféru soukromou.“
           To rozhodně, MaB. Ale na tom jsme se my dva už tolikrát shodli že si to asi ani nemáme zapotřebí navzájem připomínat.
           Jak se však má společnost postavit k lidem, kteří tento názor nezastávají a jsou odhodláni vnucovat své náboženství ostatním jakýmkoli způsobem? Dle mého mínění není možné jiné řešení než takové, které je nekompromisně zastaví v jejich konání jakmile jeví tendence přesáhnout hranici běžné reklamní nabídky nebo zájmových spolků. Tak aby bylo každému jasné, že pro sebe ani kohokoli jiného, nemůže požadovat žádné výjimky odůvodněné jakýmkoli náboženstvím. Svoboda víry i nevíry se prostě bez důsledné právní ochrany neobejde a soukromý charakter náboženství by měl být garantovaný státem nejen jeho občanům ale i každému kdo na jeho území vstoupí i za cenu tvrdého postihu každého, kdo by toto nerespektoval.

          • Ondřej

           A to by mi zajímalo, Kamile, myslíte, že každý má právo se oblékat tak jak se mu zachce? Džíny, třeba děravé záplatované, minisukně, nebo vypasované leginy ukazující každý záhyb těla, a naproti tomu touha se neodhalovat (jak nastartovala sexuální revoluce a jak kopíruje současná ženská móda), ale naopak zahalovat se?

           Zakazovat to tedy a proč? Proč my bychom měli někomu vnucovat (před pár desítkami let pro všechny křesťanské denominace bez ohledu na typ církve NEMYSLITELNÁ věc a těžký hřích především u žen!!) odhalovaní a trestat napak cudné zahalování těla – třeba zákazem burkin, plavek které prostě nechtějí ukazovat nezakryté tělo? Co je to tedy vnucování? Vnucování před pár desítkami let vyzývavě nestoudných bikin druhým? Je zajímavé, jak hloupí a nedomýšlející své konzervativní a ultimativní závěry na netoleranci k jinakosti jsou představitelé „tradicionalistů“, když jdou současnou tenzí netolerance proti historii vlastní kultury a tím, jak se chovali v 50. a 60.let bigotní režimy jen k něčemu tak přirozenému jako vztah muže a ženy se snaží teď kopírovat jen v opačném gardu? Pamatujete na italské filmy s Mastroiannim, kde byly i odpolední čaje v kavárnách oddělené pro muže a ženy a ty tančily spolu, aby snad nemohlo dojít k nějakému obtěžování nesezdaných žen, které neměly mít vůbec právo na setkání s cizími muži na veřejnosti, natožpak jakéhokoli flirtu?!

          • MaB

           To zaručuje přímo Ustava
           Článek 1:
           „Francie je republika nedělitelná, SEKULÁRNI, demokratická a sociální. Zajišťuje rovnost před zákonem pro všechny občany bez rozdílu původu, rasy nebo náboženství. Respektuje všechny víry. “

           « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.“

          • Kamil Mudra

           „A to by mi zajímalo, Kamile, myslíte, že každý má právo se oblékat tak jak se mu zachce? Džíny, třeba děravé záplatované, minisukně, nebo vypasované leginy ukazující každý záhyb těla, a naproti tomu touha se neodhalovat (jak nastartovala sexuální revoluce a jak kopíruje současná ženská móda), ale naopak zahalovat se?
           Zakazovat to tedy a proč?“

           Ach jo, Ondřeji, co mi to tu podsouváte? Ať se každý obléká jak je mu libo. Pokud však je součástí jeho profese i příslušný oděv, pak je povinen ho při jejím výkonu používat. Pokud je nějaký typ oděvu určen pro sdílené prostory platí pro něj totéž chce-li se v nich vyskytovat. Toť vše. Běžte brečet na jiný hrob. U mne jste si spletl adresu.

          • Kamil Mudra

           „Francie je republika nedělitelná, SEKULÁRNI, demokratická a sociální. Zajišťuje rovnost před zákonem pro všechny občany bez rozdílu původu, rasy nebo náboženství. Respektuje všechny víry.“
           No, to je hezké, MaB, co respektuje Francie. Teď už jen zbývá aby totéž respektovali všichni její obyvatelé, případně aby k tomu respektu nějak přiměla ty z nich kterým se nedostává. Tedy aby tu rovnost dokázala zajistit i v praxi.

          • Ondřej

           Já Vám nic nepodsouval. Jen jsem vyřkl otázky o popsal blíže historii i křesťanských konvencí co se týče (ne)tolerance ve sve ještě nedavne historii. Takže myslíte, že na veřejných plážích jsou určeny pro ženy dvojdílné plavky a ostatní by měly dodržovat tento „dress code“? Ptám se, nepodsouvam…

          • Kamil Mudra

           Já nevím, Ondřeji. Naposledy teď v létě jsem byl na přírodním veřejném koupališti a tam se každý povaloval, koupal i producíroval v čem se mu zachtělo, případně se mohl odebrat na pláž oddělenou živým plotem a totéž provozovat neoblečený. Tipoval bych že to asi bude jak kde, podle toho kdo pláž provozuje a jaká pravidla si nastaví.

          • MaB

           Francie je sekulární zemí, která zaručuje svobodu vyznání za předpokladu, že je v souladu s právem a veřejným pořádkem.
           Nošení burkin na plážích žádný zákon nezakazuje. Narozdíl od burqy nebo niqabu.
           Je pozoruhodné, že ačkoli tyto plavky existují od r. 2004, poprvé se objevily na jihovýchodních plážích právě v r. 2016, ihned po atentátu v Nice. To bylo zcela logicky považováno za záměrnou provokaci, oběti masakru ještě ani nebyly pohřbeny.
           Vůbec potřeba vzdorovat nejzákladnějším pravidlům, která zaručují ve veřejných prostranstvích bezpečnost, je tězko přijatelná. Tím spíše, že integrální zahalení žen Korán nevyžaduje. Svědčí to tedy v nejlepším případě o neporozumění islámu a v nejhorším případě o indoktrinaci. Což je o to žalostnější, že víme, kdo za tím stojí a jaké cíle sleduje.

        • Janika

         Šaria…Je nedílnou součástí islámu, tedy toho kdo by ji odmítal (byť i jen částečně) nelze považovat za muslima.“
         Mýlíš se zejména v tom „částečně“. Různé země aplikují šaríu různě, to jistě víš, už jen na příkladu Libye.

         • Kamil Mudra

          Bohužel, zde v Evropě je evidentní snaha o prosazení její horší varianty. Na příkladu Libye je vidět která šaría má navrch.

          • Janika

           Ale sám uznáváš, že šaría má různé varianty. Takže tvá věta „kdo by ji odmítal (byť i jen částečně) nelze považovat za muslima“ neplatí.

          • Kamil Mudra

           Ale platí, Janiko. To že si ten který muslim zvolí jinou variantu šaríi než jiný muslim, není částečné odmítání šaríi. On se i nadále řídí tím co je v té „jeho“ šaríe psáno. Částečným odmítáním je případ kdy z té šaríi, kterou se řídí, odmítá respektovat/dodržovat některé její pravidlo. To je pro pravověrného muslima nepřijatelné a jeho muslimské okolí rovněž, protože šaría je nedílnou součástí jeho víry a její dodržování povinné.

        • Tribun

         Evropa a Severní Amerika není celý svět. Koncepce lidských práv všeobecně uznávaná v západní civilizaci ještě nemusí být všeobecně uznávaná a platná v celém lidstvu.

          • Kamil Mudra

           Pokud jde o lidská práva, tak především by si to měli uvědomit ti kteří se snaží svoje domácí koncepce aplikovat v zemích kde mají jiné koncepce. A ti kteří je v tom podporují by si měli uvědomit kde žijí. Pokud jsou pro ně přitažlivé jiné koncepce než ty ve kterých vyrostli tak ať si za nimi odjedou tam kde platí.

          • tresen

           Pokud jsou pro ně přitažlivé jiné koncepce než ty ve kterých vyrostli tak ať si za nimi odjedou tam kde platí.
           ….
           Když to udělají, pravděpodobně nedostanou azyl ani povolení k pobytu.

       • hans

        Otřesný obrázek srbského koncentráku pro muslimy, který od dob Hitlera neměl v Evropě obdobu

        Lžete. Dotyčný koncentrák nikdy neexistoval, byl výmyslem západní propagandy a na fotkách nejsou žádní vězni, ale svobodní Srbové a Muslimové. Lživost protisrbské propagandy byla v tomto bodě nade vši pochybnost prokázána při procesu s Miloševičem v Haagu i při procesu s tím britským časopisem, který Blairův režim zlikvidoval za to, že propagandu odmítl…

        • Ondřej

         Já a lhát? Kdepak, to Mezinárodní tribunál v Haagu a OSN. Ty lžou…

         After the war, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) convicted several Bosnian Serb officials of war crimes and crimes against humanity for their roles in the camp, but ruled that the abuses perpetrated in Prijedor did not constitute genocide.

         A United Nations (UN) report from 1994 reported that Trnopolje was a concentration camp which functioned as a staging area for mass deportations mainly of women, children, and elderly men.[9] The reported found that:
         Killings were not rare in the camp, nor was the infliction of torture. Harassment in general is claimed to have been the rule and not the exception. Rapes were reportedly the most common of the serious crimes to which camp inmates were subjected. The nights were when most of the injustice was performed. The nightly terror of possibly being called out for rape or other abuses was reportedly a severe mental constraint even for short-term detainees in the camp. Many detainees reportedly never returned after venturing with or without explicit permission outside of the camp. Other former detainees report that there were times when they were ordered to bury non-Serbs, who had been killed, in fields and meadows near the camp.[9]

         Jsou lidé co dodnes nevěří, že Osvětim, Mauthausen nebo Dachau skutečně byly. Trnopolje, Omarska a Prijedor – je to to samé.

      • MaB

       ad Kamil Mudra „Nějaký příklad ze současnosti by nebyl když mluvíš v čase přítomném?“

       Zločiny lze páchat různě.
       V r. 1996 kardinál Nairobi Maurice Otunga Monsignor požaduje, aby byla obnovena „úctyhodná“ křesťanská tradice – autodafé. Kardinal je muž své doby, Afrika je pustošena epidemií AIDS, svatý muž tedy nedodává plamenům kacíře, ale krabičky kondomů a brožur, jak se proti nákaze chránit.
       A kardinál Maurice Otunga není jen tak někdo v katolické církvi – i on byl ve výběru v době zvolení papeže Jana Pavla II. Upalování za asistence stovek věřících nevyvolala žádné protesty ze strany Vatikánu…
       Abychom pochopili závážnost gesta keňského kardinala, je třeba si uvědomit, že v době autodafé v r.1996 se odhadovalo, že přes milion Keňanů (z 26 milionů ) je nakaženo virem HIV.

      • Janika

       „Nějaký příklad ze současnosti by nebyl když mluvíš v čase přítomném?“
       Zvěrstva zůstanou zvěrstvy navěky.

       Jinak samozřejmě islám stále těžko konkuruje americké demokracii, zapalující vietnamské děti napalmem.

       • Kamil Mudra

        „Zvěrstva zůstanou zvěrstvy navěky.“
        To je sice pravda, ale pokud jsou lidé kteří je páchali už po smrti a jejich potomci v nich nepokračují, je to něco úplně jiného než ta která stále probíhají.
        „Jinak samozřejmě islám stále těžko konkuruje americké demokracii…“
        Byť s tebou v tomto souhlasím, musím ti připomenout že tématem článku je náboženství. To že si někdo dělá „náboženství“ z demokracie ještě neznamená že náboženstvím je.

         • Kamil Mudra

          Ani já ne. Ale pokud se bavíme o náboženství nevidím důvod k tomu abych do hovoru zatahoval ne-náboženskou ideu.

 5. Sam Elles

  Náboženstvím jsou lidé do nějaké míry ovlivněni, přestože jsou např. ateisté nebo agnostici. Tak např. u nás začíná týden pondělím, protože jsme v oblasti, kterou ovládala církev katolická. anglikáni začínají týden nedělí. Oblast umění – malířství, sochařství – kdo by neobdivoval Michelangelova Davida? Slavíme Vánoce – je to přece tradice. :-) Údajně se narodil Kristus. Když člověk pátrá, zjistí, „Krista“ několik stovek let u budhistů. Biblický Kristus je blábol. Nikdy v té podobě neexistoval. Proto se např. Bible zniňuje o jeho dětství jen velmi kuse. Ono je totiž možné vymyslet „dokonalého člověka“, co kázal na zemi 3,5 roku. Ale vymyslet chování dokonalého dítěte, to by byl jó kumšt. :-)

  • Sam Elles

   Měl tam být: několik set let PŘED biblickým Kristem, už existoval u budhistů. Jako „ten vykřesaný“.
   A ještě . neovlivnily nás snad tzv. církevní restituce?

 6. tresen

  Bible lže!
  Mravenci nejsou pilní!
  Achich, pilíře mé duchovní existence se hroutí, co si jen počnu.
  :-(

  • Janika

   A že to Bůh o mravencích nevěděl, když je sám stvořil, viďte, to je teprve katastrofa.

   • tresen

    Stvořil je líné, věděl to a dopustil, aby se o nich v bibli lhalo. To je ještě větší katastrofa.
    Další možnost je, že v biblických dobách, dokonce možná až donedávna byli pilní, ale v poslední době, když si všimli, že jsou předmětem výzkumu, si řekli, že se na to vykašlou. A na bibli taky.

    • Janika

     Tak já být věřící, byly by mi takové zdánlivé detaily divné. Maličká nesrovnalost, která vede Poirota k objasnění případu, znáte to.

    • pacifista

     Pro tresen 7.12.- 22.47. Jo jó, sranda „muší bejt“ i kdyby na chleba nebylo.

 7. Saul

  Tedy Janiko,tak ubohej text uverejnit na obhajobu svych nazoru a spatne skryvaneho obdivu k Islamu,nebo spis Kadafimu…neni to ubohe?

  • Janika

   Uklidni se. Islám znám ještě méně, než křesťanství, zrovna jako většina z nás, takže nevím, proč bych ho obdivovala. Když už bych nějaké náboženství obdivovala, tak snad něco z Číny.
   Co se týká Kaddáfího, tak jeho vztah k náboženství byl velmi vlažný, používal ho jen racionálně jako nástroj k ovládání společnosti.

 8. Tribun

  Jednoznačně pochvala Ellisovi. Hutné, srozumitelné, s „tahem na branku“. Když se problém takhle oholí až na kost, leckterému člověku se samou pravdou přitíží.

  • Kamil Mudra

   Takové holení se neblíží ani použití Occamovy břitvy. Teorie o neexistenci Krista je pouze jedna z vícero a prozatím nepředložila ani jeden argument kterým by získala silnější pozici oproti jiným, zabývajícím se jeho původem. Chápu, Tribune, že hladí příjemně po srsti vaše kosteloborné srdíčko ale na důkaz neexistence Krista si budete muset ještě počkat – stejně jako jiní čekají na nezpochybnitelný důkaz jeho existence. :-)

    • Sam Elles

     Důkaz neexistence biblického Krista je jednoduchý. Pokud se opíráme o Bibli samotnou, pak je jasné, že Kristus nikdy v této podobě neexistoval. Kdysi mě jistí lidé přesvědčovali, že nejlepším důkazem existence krále Šalomouna je, že se o něm zmiňuje J.K. No a protože dnes je naprosto jasné prokázáno, že žádný Šalomoun nikdy neexistoval (jeho předobrazem byl skutečný člověk – Gudea, který vládl asi o 1000 let dříve, než domnělý Šalomoun, starohebrejští rabíni si ho „přivlastnili“), tak logicky neexistoval ani žádný Kristus. Jinými slovy: jedna vybájená postava se odvolává na druhou vybájenou postavu.

   • Seal

    A proč si existencí Boha vůbec lámat hlavu? Jak pravil Wittgenstein: „Kolo, které se točí, i když s ním nic neotáčí, není součástí stroje.“ Zkrátka k pochopení toho, co se od nepaměti děje na Zemi, stejně žádného boha nepotřebujete.

    • Ondřej

     K pochopení ano, ale přesto ještě nikdo nedokázal odpovědět na ony klasické otázky, odkud přicházíme, kam jdeme, jak to že já jsem já a ne Vy, jak jsme vznikli (ti co odmítají opičí teorii nějak nejsou schopni vysvětlit vznik všeho na Zemi časově kontinuálně bez ohledu dobu sepsání Starého zákona) jaký je vztah mého vědomí a mého těla a pak vůbec vše to, čím se zabýval Heidegger jako je existence a bytí, jsoucno resp. smyl našeho bytí.

    • Kamil Mudra

     „A proč si existencí Boha vůbec lámat hlavu? Jak pravil Wittgenstein: „Kolo, které se točí, i když s ním nic neotáčí, není součástí stroje.“ Zkrátka k pochopení toho, co se od nepaměti děje na Zemi, stejně žádného boha nepotřebujete.“
     S tím souhlasím. Také si říkám: Na Boha dojde až se s ním potkám – zatím se potkávám s touhle planetou. Ale na druhou stranu – když je na to čas je dobré si lámat hlavu čímkoli. Hlavě to prospívá. :-)

 9. Nerevar

  Připomeňme ty miliardy křesťanů, židů a muslimů (a bezvěrců taktéž), kteří za celý svůj život nikoho nezabili, dokonce ani v sebeobraně, vesele ani smutně. Prostě se neocitli v situaci, kdy by to nutkání pocítili.

  Na straně druhé lze mezi panovníky pozorovat velmi vysoký výskyt těch, kdo k veselému zabíjení vydávali (a vydávají) příkazy. A co se vojáků týče, zabíjení mají přímo v popisu „práce“; mnozí tak vesele činí i nad rámec svých rozkazů. Nejsou snad posledně jmenovaní kategorie osob v masovém rozsahu ohrožujících životy jiných?

 10. tresen

  Rozumný ateista ví, že nemá smysl vyvracet věřícímu jeho víru, zejména ne tímhle způsobem.
  Věřící se zasměje a pomyslí si: Kéž by Bůh ráčil vnuknout všem, kteří nám chtějí uškodit, aby se vrtali v Bibli.