Čipování zaměstnanců

Společnost Three Square Market začala čipovat své zaměstance. Operace trvá 2 sekundy. Dostanou čip mezi palec a ukazovák. Mohou tím otevírat dveře, zapínat počítač nebo třeba koupit čokoládovou tyčinku v automatu…

http://politikus.ru/events/97444-v-ssha-nachali-chipirovat-rabotnikov.html

 

  • Janika

   Vadí mi na tom, že se přesně neví nebo neřekne, k čemu všemu to bude možné někým zvenku využít. Bude takový očipovaný člověk někým/něčím zaměřitelný? A tak dále…

   • Troi

    Ví se to docela dobře. Zaměřitelné to není, protože to má dosah pár metrů pokud dotyčný poruší všechny normy a bude vás grilovat metrovou anténou a samo to nevysílá. A na takovouhle vzdálenost je problém v tom, že z vás vyčte zaměstnancké ID stejný problém jakože vám vidí do obličeje.
    Oproti sledování SIMkaret je otázka bezpečnosti a soukromí u RFID čipů pod kůží naprosto marginální.

  • tatko

   ..hmm.. kedysi som ako zást. vedúceho opustil zametnanie v jednom obch. reťazci na protest,proti inštalovaniu kamier.. bolo to všetko,čo sa proti tomu dalo robiť.. ..obchod mal samozrejme okamžite nového zástupcu vedúceho :-) ..

   • Janika

    Tohle je na tom nejhorší, zaměstnavatel má lidi v hrsti, práce se jen tak nesežene. Takže asi tak – povinné to není, ale nezaměstnají vás, a později třeba neošetří v nemocnici, nedají řidičák a bůhvíco dalšího.

 1. Pingback: Další vítězství Velkého bratra: Čipování zaměstnanců | Outsider Media
 2. Tribun

  Zatím je to ještě dobrovolné, takže proti gustu žádný dišputát.Ale iMHO je to celkem zbytečné, úplně stačí otisk palce, scan duhovky nebo analýza dechu…

 3. Milan

  Co se o tom píše v Bibli, konkrétně ve Zjevní sv. Jana na ostrově Patmu:
  11 Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
  12 Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
  13 A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
  14 Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
  15 Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
  16 A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
  17 aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

  • Janika

   Milane, a kdo je ta šelma podle bible? Já si třeba mohu myslet, že je to kapitalismus, chci říct, že se to může interpretovat různě.
   Je to působivé, moc pěkné.

   • pařez

    Výklady se různí, mě osobně nejvíc rezonuje to, co uváděl jistý Stefano Gobbi (italský kněz a vizionář) podle kterého šelma podobná pardálu, která vystoupila z moře, je zednářství jako takové – možná ve smyslu to, co stojí za zednářstvím včetně ovládaných struktur, šelma ze země podobná beránkovi je církevní zednářství, tedy preláti kteří v duchu Jidáše nevystoupí proti Kristu otevřeně, ale vědomě a potají ničí víru a vedou věřící (i nevěřící) k životu v hříchu.
    Mezi oběma šelmami ve Zjevení je třeba rozlišovat – viz. 13. kap. Zjevení
    http://www.biblenet.cz/app/b?book=Rev&no=13

    • Asfalt

     A proč není možný to nejjednodušší a podle mě i logické vysvětletní, že šelma z moře je Řím, co se vylodil a začal Židy okupovat, zatímco šelma ze země, která začala šelmě z moře sloužit, židovští kolaboranti, popř. umírnění křesťané, co začali opouštět původní radikální křesťanské hnutí?
     Původní křesťanství bylo především politickým národně osvobozeneckým hnutím, které muselo mluvit o bohu, protože v té době bylo vše dílem nějakého boha. Jsme u Židů, takže judaistického bůha. Sám Ježíš o sobě mluvil jako o služebníku božím, co přišel učinit království boží na zemi (tedy spravedlivou společnost). Syna božího místo služebníka, království boží až v nebi místo už na zemi, zmrtvýchvstání, početí a porod pannou atd. vymyslel až Pertr s Pavlem v Římě (tedy úplně někde, než kde Ježíš působil) po té, co stoupenci skutečného původního křesťanství byli vyhlazení po povstání v Jeruzalémě. Další nářez zkreslení a překroucení původního hnutí křesťané dostali od Konstantina, který původní protielitní hnutí přeměnil na římským elitám sloužící, když se ho i po několika staletích nepodařilo vymítit.
     Tak je podle mě nutno chápat i Zjevení Janovo. Šelmou je Řím, drakem, co mu předal svou sílu (moc) Herodes(?), ten, kdo nemá označení šelmy bez kterého nelze prodávat ani kupovat je tím, kdo nemá příslušné mince (popř. něco, čemu dnes říkáme živnostenské oprávnění ap.) označené jménem té šelmy, která po sečtení písmen jména jejího člověka nese číslo 666. Číslo 666 podle tehdešího židovského zvyku označuje Nera, který je znám krutým zacházením s křesťany. Zajímavé je i to, že podle nově nalezeného staršího opisu bible, než který je vydáván dnes, toto číslo není 666, ale 616. To odpovídá Caligulovi, který znesvětil židovský chrám.

     Pěkný dokument o knize zjevení je zde: https://www.youtube.com/watch?v=pkxhW7BT3DU

    • Asfalt

     Pardon, zapomněl jsem, že jste věřící. Nechme tedy syna božího synem božím. Snad je ale možné s shodnout, že křesťanství mělo ve své době politický akcent, o kterém jsem mluvil. Nebo je to pro věřící problém?

     • pařez

      Není důvod se omlouvat – nemyslím, že byste vyjádřením svého názoru chtěl věřící znevážit. Beru to jako možnost dozvědět se, jak na tyto věci nahlíží druzí.

      ad) „Původní křesťanství bylo především politickým národně osvobozeneckým hnutím…“
      Z čeho tak usuzujete? Podle mne se první křesťané – Židé jakékoli politizaci vyhýbali, čímž se lišili od Židů, kteří Krista jako Mesiáše neuznali – ti se snažili obnovit politickou suverenitu – zaslíbení starozákonních proroků o vládě Židů nad ostatními národy chápali v pozemském smyslu, křesťané naopak jak duchovní vládu Boha nad lidstvem. To byl také jeden z důvodů Kristova ukřižování – to, že odmítal ideu pozemské nadvlády – jeho učedníci nemohli smýšlet jinak – viz. Mt 22,15-21:

      „Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku.
      Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?“
      Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně!“
      Podali mu denár.
      On jim řekl: „Čí je tento obraz a nápis?“
      Odpověděli: „Císařův.“
      Tu jim řekl: „Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

      ad) „…stoupenci skutečného původního křesťanství byli vyhlazení po povstání v Jeruzalémě…“
      Jsem přesvědčen, že za tohoto povstání zemřelo minimum křesťanů – pokud vůbec nějaký. Matouš zaznamenává varování Krista učedníkům – Mt 24,15-16:
      „…Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –
      tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;…“
      nebo Lk 21,20-24:
      „…Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
      Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.
      Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí…“

      Nedokážu jednoznačně říci, co mohlo být tou „znesvěcující ohavností“ – zda vyplenění chrámového pokladu Gessiusem Florem r.66, nebo zavraždění Menachema a jeho zelótů v chrámě v sobotní den příznivci kněze Eleazara téhož roku. Také toho roku došlo ke krátkému obležení Jeruzaléma římským vojskem, kterému velel Cestius Gallus – do příchodu Tita k Jeruzalému měli křesťané dost času opustit tuto zemi.

      ad) „…Šelmou je Řím, drakem, co mu předal svou sílu (moc) Herodes(?)…..šelma ze země, která začala šelmě z moře sloužit, židovští kolaboranti, popř. umírnění křesťané…
      Herodes je mimo – římané dali moc jemu, ne on Římu. Řím coby šelma z moře vcelku sedí a je to tak také vykládáno. Je ale otázka, zda tyto obrazy vykládat pouze v perspektivě doby jejich vzniku (tedy v rámci vědomostí autora textu), nebo zda tento text (13. kap. Zjevení) má vztah také k budoucím událostem – odpověď dává otázka, zda a kdy se naplnilo to, že všichni – svobodní i otroci – museli přijmout znak na čelo nebo ruku, aby mohli kupovat a prodávat? Nevím o tom, že by někdy něco takového nastalo. Takže ten text je buď nesmysl, který se nikdy nenaplní, nebo k tomu dojde v budoucnosti – blízké či vzdálené. Zatím ale vidíme to, že existují prostředky, pomocí kterých by se to mohlo uskutečnit.

      • Janika

       Podle mne se první křesťané – Židé jakékoli politizaci vyhýbali, čímž se lišili od Židů, kteří Krista jako Mesiáše neuznali – ti se snažili obnovit politickou suverenitu – zaslíbení starozákonních proroků o vládě Židů nad ostatními národy chápali v pozemském smyslu, křesťané naopak jak duchovní vládu Boha nad lidstvem. To byl také jeden z důvodů Kristova ukřižování – to, že odmítal ideu pozemské nadvlády“

       Tomu věřím, že Ježíš tohle hlásal. Bohužel si myslím, že to po jeho smrti bud nebylo pochopeno, nebo záměrně nebylo pochopeno, a myšlenka duchovní vlády Boha nad lidstvem posloužila jako rafinovaný nástroj k jeho ovládnutí.

       • Asfalt

        Myslel jsem, že odpoví pařez. Protože se nestalo, sdělím, že dohady o tuto otázku trvaly celý středověk. Šlo o spory ve výkladu teorie dvou mečů, podle které Ježíš Kristus rozdělil moc nad světem na dvě složky předáním dvou mečů (Lukáš 22,38), jeden meč je určen k správě duchovní a druhý k správě světské, duchovní meč potom drží papež a světský císař ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_dvou_me%C4%8D%C5%AF ). Teorie dvou mečů je to, co předcházelo teorii společenské smlouvy (již bez božího meče), jež zase předcházela marxismu (světský meč přebírá lid, dočasně proletariát).
        Spor je znám také jako spor o investituru.

      • Asfalt

       ad) Z čeho usuzujete, že původní křesťanství bylo především politickým národně osvobozeneckým hnutím…
       No vždyť se přece sám prohlašoval za krále Židů, potomka Davidova. Přijel do Jeruzaléma (úmyslně) na oslu, jak říká nějaké proroctví, že přijede král Židů, jež židovský národ osvobodí (přesně to neznám). Copak to nejsou politické a národně osvobozenecké akcenty? Vedle toho je zde řada nepřímých indícií. Pocházel z Galilee, nejodbojnější části Římem vládaných území vůbec. Dost si nemyslím, že kazatel z takového společenského vlivu mohl být apolitický. I v Bibli jsou relikty jeho politických názorů (byť pochopitelně jen ty zbytky, co v pozdějším šíření, jehož jediný obsah dnes známe, již nevadily). Trest ukřižování nebyl trestem pro ledajakého odsouzeného. To byl trest pro otroky nebo pro ty, co podrývali politickou autoritu. Ježíš nebyl otrokem a na kříži měl nápis, že je králem Židů. To pro nic za nic (lhostejno, zda králem skutečně byl nebo to on či někdo jiný pouze trvrdil samozřejmě s mírou jité významnosti)?
       Proč Řím křesťany pornásledoval? Nesměli sloužit v armádě a jinde, byli fyzicky likvidováni. To vše jen z nějakého vrtochu? I kdyby to bylo jen z důvodu nějaké bezdůvodné iracionality (tedy nikoliv pro nepřátelství k Římu, jak by bylo logické), pak přece pár staletí takového pronásledování nemůže odpor proti Římu nezanechat, i kdyby sám Ježíš o něm třeba nemluvil.
       Nehledejme prosím důkazy pro to či ono tvrzení v Bibli. Konstantin, který nám Bibli v podobě, jakou dnes známe, předložil cca 250 let po Kristu, byl římským císařem a třináctým apoštolem. Pritom si znovu troufnu zopakovat skutečnost z dalšího bodu této diskuze, že dnešní učení vychází z řísmké odnože křesťanství (jež podle mě nemohlo být neupraveno a nezkresleno), zatímco ta nejbližší Jakubova větev (a jako nevěřící věřím, že Jakub byl skutečně bratrem Ježíše, co jeho hnutí převzal po ukřižování) byla Římany skutečně vymícena (a ne pro nic za nic).
       Přes výše uvedený odstavec. Z vaší citace Mt 22,15-21 slova: „…nebereš ohled na postavení člověka…,“ napovídají, že Ježíš byl levičák :) Ano, levicovost je světský politický světonázor, nikoliv věc sakrální víry. Skutečně pak svou citací prokazujete, že Ježíš byl apolitický? :) Je či není politickým názorem Ježíšovo vystupování proti judaistické elitě, převrácení stolů kdesi na tržišti a podobné? Ano, otrokářské zřízení na druhé straně křesťané měnit nechtěli a byli s ním smířeni (to bychom po nich ale chtěli asi moc).

       ad) Jeruzalémské povstání
       K němu došlo někdy 40 let po smrti Krista (pokud skutečně zemřel na kříži, což také není jisté – rovněž velmi zajímavé téma). Nemohl pak přece někoho varovat. Pokud by se mělo jednat o nějaké proroctví, pak jeho účinnost z podstaty věci musela být téměř nulová. Znesvěťující ohavnost hledat netřeba, stačí, že Římané provedli snad dnešní terminologií genocidu lidí určité skupiny a zbourali přitom chrám. To jsem považoval za známý historický fakt, k němuž snad Bibli netřeba. Judaisté kvůli tomu museli změnit své rituály, křesťané téměř zanikli, či buď jak buď křesťanský vliv té oblasti se rozhodně stal zcela marginální, a křesťanství se od té doby podobou i místem šíří z Říma, kam odešel Petr a Pavel. K Jakubovi se dnes církev vůbec ani nehlásí.

       ad) “ Je ale otázka, zda tyto obrazy vykládat pouze v perspektivě doby jejich vzniku (tedy v rámci vědomostí autora textu), nebo zda tento text (13. kap. Zjevení) má vztah také k budoucím událostem “
       To je ale otázka víry, nikoliv rozumového poznání. Ruzum může dát jen tu odpověď, že jistá pravděpodobnost, že se prorok svou nanejvýš obecnou a vágní formulací jednou do něčeho možná opravdu trefí, tu je. Pokud bychom však měli mluvit o nějaké jistotě, zákonitosti či danosti proroctví, pak jsme s ohledem na dnešní stupeň našeho vědeckého poznání v transcendentnu, což bylo vždy doménou toho či onoho boha.

       • pařez

        Zareaguji na poslední odstavec, protože má přímý vztah (dle mého mínění) k tématu – a tedy, zda může existovat reálné proroctví?
        Nejprve trochu metodicky k „…To je ale otázka víry, nikoliv rozumového poznání…“
        Rozumové, racionální, myšlení spočívá v logickém seřazení příčinných vztahů mezi jednotlivými jevy či skutečnostmi – to, že se v něčem vyvodí chybný úsudek (realita je jiná než teorie) bývá často způsobeno tím, že v posuzovaný jev ovlivňují další skutečnosti, které nejsou známy. Takže se může stát, že to, co považujeme z hlediska logiky za nemožné, se jako nemožné jeví jen našemu poznání – realita je jiná.
        Pokud jde o možnost existence proroctví – osobně bych ohledně tvrzení o věcech budoucích, když vyloučíme různé laciné bláboly, rozlišoval mezi proroctvím, které pochází od Boha (za předpokladu, že Bůh existuje), proroctvím či předpovědí vyslovené na základě nějaké vize či stavu mysli „změněného“ vědomí, a prognózy. Vezměme to pozpátku:

        Prognóza – na základě znalosti daného jevu, znalosti toho, co jaký faktor vyvolá, mohu posoudit pravděpodobný vývoj situace – toto provádět je naše běžná zkušenost.

        „Změněný“ stav mysli – podle Břetislava Kafky https://cs.wikipedia.org/wiki/Břetislav_Kafka
        existuje jakési „jevové pole“ do kterého se zapisují všechny události, ke kterým na daném místě došlo. Možný příklad se nachází v článku
        http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2017/06/psychotronni-zbrane-2.html
        kdy je v Afganistánu zajat Sovětský diplomat, kterému je vymazána paměť a byla zničena jeho osobnost – pomocí specialisty bylo proniknuto do minulosti diplomata, tzv. „slipper“ byl přítomen výslechu a na základě získaných informací byla obnovena jeho paměť a osobnost. Jak to souvisí s předpovědí budoucnosti? Je možné, že to jevové pole neobsahuje pouze uplynulé události, ale vše, co se k tomu vztahuje, tj. i zákonitosti jevů, ke kterým dochází. Na základě toho, pak může ten, kdo se díky změněnému vědomí dokáže na jevové pole napojit, udělat v podstatě jakousi nevědomou prognózu.
        Uvedu osobní zkušenost – před časem se mi k ránu zdál sen – byl jsem kdesi v lese, kde jsme bývali jako malí s rodiči a končilo to tím, že jsem měl někam dostat dvě auta – tak jsem jel v jednom a to druhé jsem za sebou táhl na laně. V okamžiku probuzení jsem si uvědomil – jak to můžu táhnou, když v tom druhém autě není řidič? No, a odpoledne měl přijet známý, auto mu cestou kleklo, a tak jsem ho táhl k servisu na laně – přetrhli jsme ho asi 3x…
        Nebo jsme byli na začátku 80. let u příbuzných – povídalo se a taky, co se stalo jedněm – večer zastavili stopaři, a on povídá, že umí předpovídat budoucnost – a že do roka umře Brežněv a pak začne třetí světová válka. Ti známí hahahihi – takových řečí už jsme slyšeli, a on když vystupoval – tak se smějte, ale ještě dnes povezete v autě mrtvolu. O kus dál zastavili u nehody, naložili raněného a vezli ho do nemocnice, ale cestou jim umřel. Umřel i Brežněv (nevím jestli do roka), ale třetí světová nezačla – nicméně existoval scénář, podle kterého začít mohla, a rychlé střídání Brežněvových nástupců (Andropov, Černěnko, Gorbačov) možná souviselo s rozhodováním sovětských špiček o tom, jak jít dál.
        Já to tedy chápu tak, že tito lidé nevidí budoucnost, ale jednu z možných variant budoucnosti.

        Pokud jde o proroctví sdělené Bohem, je třeba vzít v úvahu že Bůh není závislý na čase, to co my vnímáme jako minulost, přítomnost a budoucnost, je pro něj věčnost – stálá přítomnost. Pokud se rozhodne oznámit lidem něco, k čemu dojde v budoucnosti – není to pro něj žádný problém. Mám dojem, že tato proroctví jsou dvojího druhu – oznámení jeho záměrů, toho k čemu chce dovést lidstvo Bůh – např. druhý příchod Krista, vzkříšení mrtvých atd. – k tomu dojde, ale mohou být různé scénáře uskutečnění, a pak proroctví varovná, která mají lidi odvrátit od těch nejhorších variant dějin – ta se uskutečnit nemusí, nebo v zmírněné podobě – sem patří např. výstraha proroka Jonáše městu Ninive, Fatimské tajemství nebo i zde diskutované znamení šelmy. Je to podobné tomu předchozímu – je zde prorokována určitá varianta budoucnosti, aby lidé měli možnost se jí vyhnout.

        • LS

         Takzvaná proroctví v Bibli jsou zapsaná zpětně. Až se něco stalo, tak se pozměnila písma tak, aby to odpovídalo. Typický příklad je kniha Daniel a „předpověď“ po sobě jdoucích vládců. Dozadu od té doby, kdy to ten rabín psal, to samozřejmě sedí, dopředu se mlží tak, aby si to každý mohl přizpůsobit a vyložit, jak je třeba. Samotná hebrejština – psaní pouze souhláskama – dovoluje kouzlit se slovy. Tak např. SNP může být Slovenské národní povstání nebo taky snop, čili otep slámy. :-)

        • Asfalt

         1) Prognóza
         Ano

         2)„Změněný“ stav mysli
         I já patřím k té části populace, která má zkušenost s tím, co i mně se svého času zdálo být viděním. Stalo se mi to v pubertě několikrát, ale jeden takový prožitek byl tak intenzivní, že si po desetiletí pamatuji jako máloce jiného. Šlo o to, že děj, se kterým jsem se v realitě setkal, jsem již předtím viděl ve snu. Ruku bych dal zato, že tomu tak je, pařezi, a přemýšlel o záhadách mezi nebem a zemí mimosmyslovém vnímání, věštectví a nevím čím vším.
         Jde ale o déjà vu, které dané tím, že na okamžik vypadne synchronizace levé a pravé části mozku. Více třeba zde https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_vu .
         Někdy se mi také stalo, že jsem měl nějaký sen, který určitě nebyl obvyklý, a pak se něco mimořádného stalo. To ale přičítám intuici nebo náhodě.
         Možná vaše zkušenosti bude možné také zařadit k těmto případům podle mě jednoduššího vysvětlení, než je „jevové pole“.
         Pokud bychom spočítali množství dat, které by „jevové pole“ muselo obsahovat pro zaznamenání událostí třeba jen na ploše 100 km2 za dobu 1000 let se skenovací frekvencí 1 min., pak nám jen pro tyto mimořádně skromné požadavky vyjde hodně vysoké číslo množství dat. Pokud bychom toto množství dat vynásobili molární hmotností jen aktivních molekul neuronové synapse, vsadím se, že by vyšlo, že lidský mozek musí vážit několik tun, aby tak skromné „jevové pole“ vůbec pojmul. Přitom 100 km2 je jen 10×10 km a 1000 let naprosté nic. Myslím, pařezi, že na „jevovové pole“ mozek nemá kapacitu z principu věci.
         Jistě, lze vymyslet jiné principy záznamu než nám známé elektrochemické děje na neuronech, kterým činnost mozku vysvětlujeme, lze vymyslet jen přístup mozku do tohoto pole uloženého jinde a já nevím co všechno, ale to už potom můžeme vymýšlet cokoliv.
         Na druhé straně otevřeně přiznávám, že netuším, jak funguje hypnoza a sám třeba nevím, zda opravdu existuje něco jako telekineze (vy nevíte, zda byla opravdu prokázána, nebo šlo jen o sofistikované triky?). Vím jen, že fungování mozku patří k velkým záhadám, které lidstvo řeší. Nevíme o tom téměř nic.

         3)proroctví sdělené Bohem
         Jsem materialista, co si myslí, že každá idea (informace) musí mít svůj hmotný nosič. Vy jste objektivní idealista, co se domnívá, že objektivní realita je dána ideou, kterou pak již jako věřící určité víry nazýváte svým bohem. Jako materialista přiznávám, že se dostávám do potíží při odpovědi na otázku, odkud se vzaly fyzikální zákony (tedy ideje – systémové informace), které hmotu uspořádaly. Jde o otázku, zda bylo dříve vejce, nebo slepice. Po vás idealistu je to snadné, určitě první bylo vejce, neboť to nese informaci – genetický kod (ideu), jak vytvořit slepici. V analogii, vejce je bohem (žloutek a bílek vynechme, jde jen o tu informaci, genom – ideu), co determinuje slepici (objektivní realitu). Do tohoto místa bych třeba i souhlasil (byť by vysvstala řada dalších otázek), pokud bych od materialistů utkekl k idealistům.
         Ale vy jdete ještě dál. Vy tvrdíte, že bůh má vůli. Neboli idea determinující objektivní realitu sama o sobě vytváří další svou vlastní ideu, tedy ideu ideje, jakousi nadideu. Byla by to totiž právě tato nadidea (ne idea sama), která by byla vůlí boha rozhodovat o tom, jak, kdy a komu něco zjeví nebo nezjeví (tedy další informace nad ideou determinující svět). Něco takového už je ale problém. Myslím, že přisuzovat vlastní vůli systémové ideji (vejci), je již jen psychologická projekce člověka, ke které není důvod. Bůh (idea) musí být z principu věci naddimenzionální (včetně toho času, který zmiňujete), ale nemá vlastnosti člověka, který mluví z nebes při křtu Ježíše Janem Křtitelem, nedává sny Josefovi, aby podle nich napsal Knihu zjevení, ani neuvádí do jiného stavu pannu Marii. Nemá k tomu ani svou vlastní vůli ani prostředky její realizace, které by opět musely být mimosystémové.
         Snad porozumíte tomu, co snažím říct.
         Já chápu systémovou ideu tohoto světa v prostoru. Ten je všudepřítomný (nic mimo něj není), vševědoucí (právě on nese informaci o fyzikálních zákonech, jež pak určují vše další) a všemocný. Snad jsem na některou vlastnost boha nezapomněl. Je i nepoznatelný, protože my naprosto netušíme, co to ten prostor vlastně je, a teoretici strun se teď přou, kolik má vlastně rozměrů. Tato systémová idea (vejce objektivní reality, jež nese jeho systémovou informaci) ale nemá mozek pro vlastní vůli, nemá pusu k promlouvání z nebes a nemá … :) Nemůže pak ani sdělovat proroctví.

         • pařez

          ad) „Jde ale o déjà vu, které dané tím, že na okamžik vypadne synchronizace levé a pravé části mozku. “
          To nebylo o pocitu už zažitého – ráno jsem se o tom snu bavil s manželkou, odpoledne jsem to měl – za jiných okolností – v reálu. Normálně si sny vůbec nepamatuji.

          ad) „…Pokud bychom toto množství dat vynásobili molární hmotností jen aktivních molekul neuronové synapse,…“
          Koncept „paměti“ Břetislava Kavky je odlišný – existuje individuální paměť každého člověka – naše zážitky se mají ukládat do tzv. esplan, což mají být jakési obláčkovité útvary spíš energetické povahy – na jeden neuron má připadat několik set esplan. Do nich se ukládají naše zážitky a z nich si je také vybavujeme. Poškozením mozku nebo nervových synapsí můžeme o část své paměti přijít. Jevové pole má být nezávislé na individuální paměti – není běžně člověku přístupné – lidské vědomí (duši) má oddělovat od okolního prostředí tzv. „bioplasma“ (ta spolu s psychoplasmou – prostředím ve kterém se vědomí nachází – tvoří jakési rozhraní (předěl, interface) mezi duchovním (vědomí) a materiálním (atomy, energetická pole) ).
          Ale pokud je u člověka oslabena nebo narušena bariéra psychoplasmy, může jeho vědomí unikat mimo jeho organismus a dochází k mimosmyslovým zážitkům a může také získávat informace z jevového pole. Jaká má být povaha tohoto pole netuším.

          ad) telekineze – nevím, zda byla prokázána – podívejte se ale na videa A. Lavrova z Ruského specnazu – třeba:

          co tam předvádí – bezkontaktní způsob boje – je mimo moje chápání.
          S telekinezí může také souviset „řádění poltergeistu“ – obvykle k němu má docházízet v přítomnosti nějaké osoby, která pohybování předměty – možná i nevědomě – způsobuje.

          ad) poslední odstavec – to musím ještě vstřebávat. Jenom snad, že nejsem idealista – pokud bych byl, bylo by vysvětlení předvídání budoucnosti snadné – pokud vše existuje nejprve ve světě ideí, pak stačí do tohoto světa nahlédnout a vím co bude.

          • pařez

           Chybička se vloudila – ve větě:
           Ale pokud je u člověka oslabena nebo narušena bariéra psychoplasmy,
           má být …bariéra bioplasmy…

          • Asfalt

           ad) déjà vu
           Pokud jste o snu opravdu mluvil s manželkou před událostí, pak jde skutečně o něco jiného. Pokud byste ale měl jen své přesvědčení, že se vám sen opravdu zdál, ba dokonce asi i jen předsvědčení, že jste o něm s manželkou dokonce mluvil, pak by o déjà vu asi šlo.

           ad) jevové pole
           Pokud by jasnovidec viděl v barevné hloubce 3×256 barev, potřeboval by 3×8=24 bitů na bod.
           Pokud by jevové pole bylo vzorkováno po sekundě, pak by bylo potřeba 60x60x24x356=3.07584e7 bitmap na rok vidění. Pokud by jasnovidec viděl v poli 1000 let, pak tedy cca 3e10 bitmap.
           Podle wikiny má lidský mozek 1e11 neuronů. Zatím překpokládejme, že jeden neuron je jeden bit (na vaše stovky esplanů zkorigujeme později). Když pak 1e11 neuronů podělíme 24 bity pro barevnou hloubku a 3e10 bitmapami, vyjde, že na jednu bitmapu máme k dispozici jeden jediný pixel a to ještě s odřenýma ušima. Přitom chudáku člověku nezbyl ani jeden neuron na další funkce mozku.
           Uvádíte, že neuron nepracuje s jedním bitem, ale s stovkami esplanů. Já vám přidám, pařezi, ať se to lépe počítá, nebudou to stovky esplanů, ale rovnou 10 tisíc, tj. 1e4, esplanů na neuron. V takovém případě by jevová bitmapa mohla obsahovat 1e4 pixelů, což je pole 100×100 bodů. Monitor na počítači má typicky necelých 100 pixelů na palec, což je naše číslo. Vidění jasnovidce v monitovorém rozlišení pak může zahrnout jevové pole o nádherné velikosti cca palec x palec, což je moc pěkných cca 2,5 cm krát 2,5 cm. Pokud byste, pařezi, chtěl, aby jasnovidec viděl alespoň na 2 a půl kilometru, musel by jeho mozek vážit (100×1000)^2=1e10 krát více (plošné cm na plošné km), to je cca 3e7 tun. Opakuji, pařezi, 30 milionů tun by musel vážit lidský mozek, aby ne se stovkami, ale rovnou s tisíci esplanů na neuron dokázal zaznamenat jevové pole o velikosti 2,5 krát 2,5 kilometru (což není ani velikost dědiny, natož světa).
           Navrhuji, abychom se na možnost existence nějakého jevového pole v lidské hlavě dívali dosti kriticky, ani s údajnými esplany to nevychází. Snad jsem se někde nepřepočítal.

           ad) telekineze
           Ano, telekineze je nad běžné chápání. Myslím ale, že by kolem toho byl větší rozruch a víc informací, pokud by to byla skutečně pravda. Nebo ne?

           ad) idealista
           Pokud věříte v boha, pak je váš idealismus tímto dán, myslím. Víry (v běžném slova smyslu) jsou všechny idealistické, pokud se nepletu. Idealismus může být subjektivní a objektivní. Subjektivní idealista žije ve světě ideí (do nichž by tak mohl asi možná i nahlížet v jiné dimenzi, než je ta aktuální), vy jako objektivní idealista ale žijete v objektivní realitě, což automaticky neznamená náhled na ideu jinde nebo jindy – vy nahlížíte na objektivní realitu jako materialista, ale na rozdíl od materialisty věříte na to či ono nadpřirozeno.

          • pařez

           ad) jevové pole
           UFF – počítat tedy umíte lépe než já, já se na ty čísla moc nechytám, ale věřím Vám v tom, že kapacita lidského mozku je nedostatečná k zaznamenání všech událostí v čase a prostoru – v tomto nejsme ve sporu. Jde o to, že jevové pole má být nezávislé na lidském mozku – má být svázáno s prostorem. A je otázka s jakým prostorem – např. v nějaké místnosti dojde k vraždě (emočně velmi vypjaté situaci) – bude záznam této události spojen s tou místností, s vražednou zbraní, možným předmětem kvůli kterému se vraždilo (nějaký klenot)? Myslím, že platí všechno – v rovině emocí dokáže tyto věci vnímat mnohem více lidí, neví ale, proč zde pociťují stísněnost nebo jiné negativní emoce – ať už se nachází v té místnosti nebo úplně jinde, ale v přítomnosti předmětů, které se té události účastnily. Se zřetelem k tomu by bylo možno pochopit fenomén prokletí nebo čarodějnictví – ale i žehnání – tedy záznam přání, vůle či emocí do určitého předmětu, kterým má být ovlivněn druhý člověk. Vezměte si třeba ruský dokument o vodě:

           Pro mně bylo překvapující, co vše dokáže voda zaznamenat – zkratkovitě – voda může mít určitou strukturu, která se navenek projevuje např. tvarem krystalů při zmrznutí. Tato struktura je ovlivnitelná vším možným – i lidskými emocemi – voda má velkou „vnímavost“ pro magnetické pole mozku, které je asi 20 000x slabší než mag. pole Země. A zpětně pak působí na lidi a jiné organismy, se kterými přijde do styku. Informace zde uvedené umožňují pochopit, proč existují léčivé prameny vody – není to jen o jejich chemickém složení, ale také (a možná především) o struktuře této vody. A také umožňuje pochopit tradici používání svěcené (žehnané) vody křesťany jako něco, co má své racionální opodstatnění. Toto ale není o fenoménu jevového pole – uvádím to jen jako příklad, co vše může člověka ovlivňovat, z čeho všeho dokážeme odečítat informace, aniž víme, že to existuje.
           Pokud jde o existenci jevového pole (nebo jak to nazveme), pak tento pojem umožňuje pochopit některé z fenoménů, které označujeme jako paranormální (jak říkávají u Pjakinů – to, že něco nechápeme není proto, že bychom byli blbí, ale že podstata problému nezapadá do okruhu našich pojmů – on to teda říká hezčejc) – řadu případů, kde podle svědků dochází k něčemu abnormálnímu, strašidelnému, lze pochopit jako „přehrání“ události, která se odehrála v minulosti – lidský mozek zde není zdrojem daného zážitku, ale je možno jej přirovnat k radiopříjimači, který pokud je správně naladěn, přehrává příslušnou rádiovou frekvenci – příklady:
           Zážitek z táboření v lese:
           https://gloria.tv/video/ApBsiN6yXWZh2fbRhBnf6aoPm
           Zážitky z Branišovského lesa:

           http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ufo-a-zahady/156767/zahadne-fotky-jsou-v-branisovskem-lese-duchove.html

           Netvrdím, že vše lze vysvětlit pouze „jevovým polem“, na druhou stranu zavedení pojmu „jevového pole“ jako schopnosti prostoru zaznamenávat události v něm nastalé umožňuje řadu atypických svědectví pochopit. Beru to tak – to, že nevím, jak něco funguje (jak je to uspořádáno) ještě neznamená, že to neexistuje, že je to nesmysl. Může to pouze znamenat, že nemám vědomosti potřebné k pochopení daného jevu. Ale ten jev může existovat nezávisle na mém vědomí.

           ad) telekineze
           V níže odkazovaném videu:
           https://gloria.tv/video/S9twR88LL3wQ1rPokVx9Uw7Er
           dotyčný hovoří o tom, že má vzpomínku, jak sedí na zemi, 3m před ním je kbelík s vodou a jeho úkolem je kbelík myslí zvednout a zase postavit na zem. Je frustrován z toho, že se mu to nedaří – když už to zvedne, tak se kbelík otočí a voda se vyleje…
           Proč se o tom více nehovoří – vidím dva důvody – první, že pokud to někdo dokáže, tak to využívá „užitečnějším“ způsobem než k vyvolání senzace – takový člověk je poklad pro tajné služby: co je těžší – ohnout na dálku kovovou lžičku, nebo zaškrtit nějakému nepříjemnému diplomatu srdeční tepnu? Druhý důvod může být, že „angažovanost“ v paranormálních jevech mívá destruktivní účinek na dotyčného a jeho okolí – měl jsem známého, co taky hledal s virgulí – suprový chlap – ale taky měl dost „životní smůly“ – bouračky v autě, nemoci v rodině – víc, než je běžný průměr. Kdo o tom něco ví a má všech pět pohromadě, drží se od těchto věcí dál.

           ad) idealista
           Víte, já jsem na filozofii nikdy moc nebyl – uznávám, že některé úvahy jsou zakončeny brilantním logickým závěrem, před kterým hluboce smekám, ale celkově mě ta snaha o pochopení všeho pomocí logických závěrů přijde příliš těžkopádná, člověk tam může nasekat spoustu chyb a nakonec se stejně nevyhne tomu, aby se podíval na svět oproštěn od všech předsudků své filozofie a zkontroloval, jestli je to tak, jak vyfilozofoval. Takže se snažím věci vnímat takové jaké jsou, a rozum mít jako brzdu abych nevletěl do nějaké blbosti. Jinak ta poslední věta: „vy nahlížíte na objektivní realitu jako materialista, ale na rozdíl od materialisty věříte na to či ono nadpřirozeno.“ se mi moc líbí, zní to skoro jako pochvala :-)

          • Janika

           Pařez, asfalt, tatko – tyhle komentáře si čtu pořád znovu. Nemohla jsem reagovat z technických důvodů, tak až teď – jsou to úžasné věci, co jste tady napsali.
           To o vodě – neuvěřitelné…

         • tatko

          ..pre Asfalta 12.8.2017 1.04,ale tam sa to nejak nedalo umiestniť..
          Mám pre Vás na tému „jevové pole“,alebo niečo podobné jeden príbeh.. ,keby ste ho chceli analyzovať :-)
          Mám spomienku,dnes už neviem,či mi vtedy vyvstala ako spomienka,alebo spomienka na sen,ktorý som mal.. Ako malý chlapec,4-5 ročný,som rodičom vyprával ,že sa pamätám,ako sa z okna obývačky dívam dolu na ulicu,kde práve môj otec odváža autom moju mamu do pôrodnice,aby tam porodila môjho brata.Keďže tento môj brat je odo mňa o šesť rokov starší,rodičia sa ma žartom pýtali na podrobnosti toho deja.. do neodškriepiteľných detailov som im potom opísal vzhľad a zariadenie obývačky,z okna „ktorej“ som sa na ten výjav díval.Všetko presne sedelo,hoci ten vzhľad a zariadenie sa úplne zmenilo cca 2 roky pred mojim narodením.(..teda som ho nemohol „vidieť“ ani „prenatálne“.) Dodnes je tento príbeh pre mňa záhadou..

  • grasyk

   Až na to, že v Bibli se samozřejmě nepíše o čipování. Je vcelku jasné, že lidstvo už dříve zažilo snahy nějakým způsobem „označovat“ ty, co jsou bílí a ty, co jsou černí. A židovské bajky to promítly do blábolu, zvaného Apokalypsa – Odhalení, nebo-li Zjevení. A tak všichni postižení „svatou Biblí“ dnes špekulují nad číslem 666, nad kobylkama, nad skelným mořem, nad živými bytostmi, co jsou plné očí zepředu i zezadu a jedna je podobná lvu, druhá býku, třetí orlu a čtvrtá člověku a nad spoustou dalších podobných ptákovin, kterým přisuzují tu to, tu ono nebo ještě něco jiného :-)

   • pařez

    Zda se v Bibli o čipování píše nebo je je věc diskuze – každopádně shoda průvodních znaků je udivující – kdo znamení nebude mít, nebude moci nakupovat, umístění na těle – ruka nebo čelo (hřbet ruky a vrchol čela jsou místa kde nejvíce kolísá teplota, což se využívá pro dobíjení lithiové baterie v čipu), pokud dojde k porušení čipu a úniku lithia, vytvoří se vřed – (Zj. 16,2).
    Samotné slovo „cejch“ – řecký originál
    „… „ charagma“ se používá pro značku, která se dělá šídlem (stejně jako čip je aplikován hypodermickou injekční stříkačkou, která je také určitým druhem šídla). Je tu něco ještě více udivujícího: totéž slovo, „charagma“, se také může vztahovat k … hadímu uštknutí. A pro všechny věřící had představuje satana…“
    citace z:
    http://tadesco.cz/varujte-vsechny-lidi-kolem-sebe-jeste-cas/

    Je dobré uvést také, že existuje duchovní výklad tohoto místa zjevení – čelo (hlava) je symbolem myšlení a ruka symbolem jednání – přijetí cejchu čelmy na ruku a na čelo tedy znamená myslet a jednat v duchu této šelmy – popsáno v 13. kap.

    • LS

     Celá pasáž je zde:
     Zjevení Janovo 16:1 Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně,a který těm sedmi andělům říkal: „Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.“ 2 První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy.3 Druhý anděl vylil svou misku do moře, a změnilo se v krev jako krev mrtvého a všechna živá duše, která byla v moři, zemřela. 4 Třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod, a objevila se v nich krev.5 Uslyšel jsem, jak anděl vod říká: „Spravedlivý jsi, který jsi a kterýs byl, ty Svatý, že jsi vynesl tento ssoud; 6 neboť prolili kreva svatých a proroků, a dal jsi jim pít krev. Zaslouží si to!“A čtvrtý anděl vylil svou misku na slunce, a bylo mu dáno, aby ožehlo lidi ohněm. Lidé byli ožehnuti velikým žárem a proklínali jméno Boha, který měl moc nad těmito ranami, ale neobrátili se, aby mu vzdali slávu. Pátý anděl vylil svou misku na trůn šelmy, a její království se zatmělo; lidé se bolestí kousali do jazyka 11 a proklínali nebeského Boha pro své bolesti a pro své vředy, ale neodvrátili se od svých skutků. 12 Šestý anděl vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
     Tudíž nejde jen o únik lithia… Velmi to připomíná pohádku o vyjití Izraelitů z Egypta.

   • Milan

    Před 2126 lety, kdy byla tato kniha napsána, se samozřejmě nemohlo psát o čipování, když tehdy žádný čip ještě neexistoval a tak ani neexistovalo toto slovo.

 4. Pingback: Další vítězství Velkého bratra: Čipování zaměstnanců » Oral.sk - Porno Politika
 5. pařez

  Otevíráte rozsáhlé téma „kontroly“ obyvatelstva“, které zahrnuje:
  – jednoznačnou identifikaci každého jedince
  – kontrolu jeho přítomnosti nebo pohybu
  – kontrolu jeho (vnějšího) jednání – např. při využití v bezhotovostním platebním styku co a v jakém množství kupuji, kde cestuji a pod. Řadu těchto informací je už možné získávat pomocí jiných prostředků než čipem, ten však umožňuje – podle různých „neověřených“ informačních zdrojů – provádět skutečnou kontrolu jednání určitého člověka – tedy ovlivňovat jeho emoce a zdravotní stav, v krajním případě i totálně ovládat jeho mysl – představte si, že žijete vcelku běžným životem, najednou kvůli zranění při autonehodě podstoupíte magnetickou rezonanci, při které vám cosi praskne ve vaší hlavě, a vám se najednou začnou vybavovat vzpomínky na události, o kterých jste doposud neměli ani potuchy – tento příběh je vyprávěn bývalým příslušníkem zvláštní jednotky CIA:
  https://gloria.tv/video/S9twR88LL3wQ1rPokVx9Uw7Er
  Jen stručně pro ty, kdo nemají čas na sledování filmu – v jeho případě byl čip v hlavě využit k blokování paměti, k „přepínání“ mysli mezi jeho vlastní osobností a alternativními osobnostmi, které byly u něj vytvořeny jinými psychomanipulačními metodami, a zřejmě také zadávání určitých úkolů. Po výše uvedené události (autonehoda a mg. rezonance) se dotyčný snaží zjistit, jaký byl jeho skutečný život – z rozhovorů se známými atd. – to co měl dosud v paměti, byly často jen „umělé vzpomínky“ vložené do jeho paměti aby zakryly to, co dělal ve skutečnosti. On představuje extrémní případ použití RFID čipů u člověka (dostal ho asi začátkem 70. let, autonehodu měl v r. 1986 – kam se asi vývoj posunul?) pro běžného člověka budou možnosti čipu menší – „jen“ – ovlivňování nálad, produkce hormonů, neplodnost, rakovina atd. Více k počtení:
  https://gloria.tv/article/FKLjTDqREEms1Aj8ULpnVFrWX

  Click to access rizika_cipovani.pdf

 6. Janika

  Trochu bych to ještě posunula do „nebezpečných vod“ – proti čipování jsou takřka všichni, z principu. Přitom EET je takový předstupeň kontroly všech.

  Ještě mě přitom napadlo, že jsem si nechala odstranit na paži malou neškodnou tukovou bulku, asi centimetr v průměru. Nebyla skoro vidět, ale samotný fakt, že jsem o ní věděla a občas ji náhodně nahmátla, mi vadil. Prostě jsem něco takového na sobě nechtěla. A měla bych si dobrovolně takovou věc nechat voperovat, no to bych musela být blázen…

 7. pařez

  Také vnímám EET jako takovou psychologickou průpravu (pomalé vaření žáby) k zavedení totální kontroly. Nicméně rychlé zavedení něčeho takového je možné prostřednictvím nějaké pohromy, vytvoření stavu nouze, kdy se lidé dostanou do stavu bezradnosti – a pak se nabídne řešení, které jako podmínku bude mít zavedení právě tohoto. Dokáže se tomu člověk ubránit, když to bude jediná možnost, jak zajistit pro rodinu základní životní podmínky?

  • Janika

   Teď tomu ještě nevěříme, ale je možné, že potom už bude pozdě a ubránit se nedokážeme. To si tak člověk říká, že něco neudělá, a pak nemá jiné východisko. Vzpomínám, jak mě bolelo rozdělení Československa, a říkala jsem si, že tu občanku si na protest prostě vyměnit nepůjdu, nechám si občanství československé. Jenže pak se začalo říkat, že bez toho mě neošetří v nemocnici, nevydají peníze v bance, nezaměstnají atd. Tak co mi/nám zbývalo…

 8. LS

  Z mého pohledu je nejlegračnější, že všichni ti, co se přou o /většinou bezvýznamné/ detaily, kterými se odlišují jednotlivé „křesťanské“ sekty, včetně sekty katolické je, že se vlastně přou o to, co nesla Červená Karkuka v košíčku. Jeslti buchty a červené víno nebo koláče a bílé víno. A neberou jaksi v potaz, že celá Červená Karkulka /alias Ježíš/ je jen šikovný výmysl. A to pro snadnější ustanovení řádu: Tu rege, tu ore, et tu labore…

 9. pařez

  Souhlasím s Vámi, že na příběhu Červené Karkulky není podstatné co bylo v košíčku, ale to, že v lese byl mimo jiné i vlk. A kdyby nepřišel myslivec, dopadlo by to s babičkou i Karkulkou dost špatně. A vidíte-li analogii mezi pohádkou o Karkulce a křesťanstvím – proč ne – pak Kristus není Karkulka, ale myslivec. A „náš“ spor je v tom, zda existuje myslivec a vlk – a pokud vlk existuje, tak jaké úskoky je schopen použít – třeba přesvědčit karkulky, že žádní vlci neexistují, že ten chasník s puškou není žádný myslivec, ale nebezpečný pedofil, před kterým se moudré karkulky mají na pozoru. A víš co, Karkulko? – já ti dám takovou chytrou krabičku, aby ses už nikdy v lese neztratila – já budu vždycky vědět kde jsi. Anebo – aby ti to nespadlo a nerozbilo se – tak ti píchnu takové malé zrníčko mezi palec a ukazováček – neboj, trochu to bolí, ale jsi už přece velká a statečná holka…

  P.S. Já to Vaše heslo znám jako „ora et labora“ – tedy modli se a pracuj – tedy obojí, ne jen něco pro někoho.

  • LS

   Promiňte, pane, ale tady jde o to, zda si nalhávat, že existoval Kristus nebo Karkulka. Podle mého dosavadního poznání jde v obou případech o symboly. Ale zatímco u Karkulky jasně chápete, že se nejedná o žádnou skutečnou postavu, nýbrž o pohádkovou, u „spasitelského“ nacionalistického Krista vám to jaksi nedochází. Ano – nacionalistického, pouze se tam šikovně skrývá ideologie nadřazenosti Židů. A protože to vyhovovalo i mocným – hlavně z důvodu jejich setrvání u moci – bylo to na mnoha územích přijato jako oficiální náboženství. Tedy jak by nějak podobně pravil Marx – jako opium lidstva. Na jiných územích zase převládá jiná lehce zneužitelná ideologie – islám. Čím méně vzdělání a nadhledu, tím více fanatiků. Stačí šikovně popíchnout a pak už se nabaluje lavina…

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s