Modlitbička pro druhé kolo

Marketingový produkte náš Drahý,

posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé, buď vůle NAŠE – ehm – tvá, jak v Bruseli, tak i v Čechách.

Chléb náš neziskový dej nám dnes, a od dotací neodstřihni nás.

A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim (vyjma AB a MZ).

A neuveď nás v pokušení vyhlásit jakékoliv referendum,

a zbav nás ode všeho zlého (především názoru odlišného než náš)

Ve jménu Zisku, Demagogie i Manipulace svaté,

Amen!

Reklamy

47 comments

  • grasyk

   Děkuji. :-) Věřím, že Drahoš neprojde, ale kdyby se to stalo, na rozdíl od „demokratů“ svěrákovského typu, nikde červené karty vyrábět ani ukazovat nebudu. Jen by bylo smutné zase pozorovat beznázorovou loutku.

   • Janika

    Obávám se, že to smutné bude. Člověk musí být v životě připravený na všechno. A ano, my nebudeme řvát s červenými kartami a házet vejce, my, voliči Miloše Zemana, ta lůza, ne.

 1. Milan

  Nemohu to pochválit, neboť mne to jako parafráze modlitby, kterou nás naučil Ježíš, uráží. Ale nebudu kvůli tomu na nikoho házet žádné bomby a nikomu neuříznu hlavu.

  • grasyk

   To je fajn, že jste znal Ježíše. Já jsem o něm vždycky jen četl. Taky jsem četl o Tarzanovi, kapitánu Nemovi, Old Shatterhandovi a jiných. Taky kvůli nim nikomu hlavu řezat nepůjdu.

  • MaB

   Milane, zdravím Vás a zajímalo by mne, co si myslíte o změně textu modlitby, která vešla ve Francii v platnost 3.12.2017 ?
   namísto „et ne nous soumets pas à la tentation“,
   „neuveď nás v pokušení“
   je nyní
   „et ne nous laisse pas entrer en tentation“,
   „a nenech nás podlehnout (doslova vstoupit do) pokušení“,
   což by mohlo být chápáno tak, že věřící byli vedeni k hříchu Stvořitelem…

   • Kamil Mudra

    „Vstoupit do“ nebo „podlehnout“? To přece není totéž. Co tedy v té úpravě platí?

    • MaB

     To je pravda.. Česky se sice říká „podlehnout pokušení“, výraz
     „vstoupit do pokušení“ jsem ještě naslyšela, ale možná se tak nuancuje
     třeba u 6. přikázání hříšná touha (vstoupit) a hříšná realizace té touhy (podlehnout).?

     prosince 2017 – Od první adventní neděle věrní katolíci už nebudou říkat, když budou recitovat Otče náš, „Neuveď nás v pokušení“, ale „Nedopusť, abychom vstoupili do pokušení“

     3 déc. 2017 – Dès le premier dimanche de l’Avent, les fidèles catholiques ne diront plus, lorsqu’ils réciteront la prière du Notre Père, « Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation »

     http://www.pelerin.com/A-la…/Le-nouveau-Notre-Pere-sera-recite-des-le-3-decembre-2017
     (toto je 4. a poslední pokus o odpověď)

     • Janika

      Technická: Některé komentáře skákaly do spamu, netuším proč, takže se omlouvám za zpožděné zveřejnění. Není to žádný úmysl z mé strany :-).

   • grasyk

    Nebyl to jen návrh papeže-novátora Františka? Pro ty, kdo pořád neprohlédli a mají Bibli za Slovo boží přece jakákoli změna nepadá do úvahy. Ať je tam co chce, „inspiroval“ to přece Bůh. Tak jaképak změny. Ani u takových témat jako otroctví, smilstvo s ženou „na poli“ x v „obci“, ani u zatopení celé Země vodou s tím, že nejvyšší vrchol je Ararat atd. atd. Kdyby se začalo měnit, změny by nebraly konce…

    • MaB

     Věřící jsou velice citliví, některé i pouhá parafráze modlitby uráží, jiní kvůli humoru i vraždí.
     Je vůbec možné si představit, jak srdce křesťanů krvácejí, když vidí, v jakém rozporu je přístup k uprchlíkům s učením Ježíšovým ?
     A tady reagují čeští věřící jak ?

     Ježíš pravil: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘ Potom řekne těm po levici: ‚Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mé, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘
     Tu mu na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘
     On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘
     A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“
     Ez 12.15-17

     • grasyk

      Ezechiel 12:15-17 zní úplně jinak. Měla jste zřejmě na mysli Mat. 25:35.
      Kontext ukazuje, že se tu (ve vymyšleném příběhu vymyšlený Ježíš) zmiňuje o svém budoucím království a o posuzování, kdo do něj patří a kdo ne. Důležitý je v tomto případě verš 40 (Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.‘“ ) Mluví se tu o jeho „bratřích“ – čili těch, co v něj uvěřili. Nikoliv o muslimech, kteří následují svého Mohameda, nikoliv Ježíše… Těm odpovídá veršem 41:
      „Potom fřekne i těm po levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně,a který je ppřipraven pro Ďábla a jeho anděly!“
      :-)

      • MaB

       To je tak, když se dělá víc věcí najednou a člověk si po sobě nepřečte, než posílá, aneb práce kvapná… :))
       Jistě , jde to Evangelium podle Matouše 25,31-46
       Ezechiel 34,11-12.15-17 je toto:
       Tak praví Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase.
       Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.
       Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.“

      • MaB

       Myslím, že srozumitelné je vysvětleno zde. Jen nevím, kde tam jsou ti muslimové, které zmiňujete Vy? :)

       files.cbbrno.webnode.cz/…/2011_063%20Dělení%20posledního%…

       Podobenství o posledním soudu. Jeho cílem je inspirovat a povzbudit k životu tak, abychom byli dobře připraveni na poslední soud.
       PODLE ČEHO SE BUDE ROZDĚLOVAT?
       Jaká budou kritéria soudu? Podobenství o ovcích a kozlech cosi odhaluje. V ohnisku zde není na prvním místě zkoumání zlých skutků, jak bychom možná čekali. Jde zde o nevykonané dobré skutky. A u vykonaných či nevykonaných dobrých skutků nejsou zmíněny „velké skutky“, o kterých si myslíme, že mají váhu: působení mocných činů či zázraků, účast na misijní službě či ve vedení sboru (církve). Jde o ty nejmenší často skoro neviditelné skutky denní pozornosti a pomoci.
       Vůbec nás možná překvapí, že spása člověka je podle tohoto podobenství Pána Ježíše založena na skutcích, a ne především na milosti a víře. Při pokusu porozumět dnešnímu evangeliu bude dobře, když nebudeme hledat rozpory mezi skutky a milostí, ale naopak budeme hledat, jak spolu obojí souvisí.

       Dobré skutky, o kterých je v podobenství řeč (návštěvy nemocných či uvězněných, nasycení hladových, napojení žíznivých, oblečení, pohoštění hostů, přívětivost k cizincům), jsou ovocem, ne kořenem spásy.

       Ovoce se neobjevuje z ničeho nic. Roste na větvích, které jsou spojeny se stromem a skrze něj s kmenem a kořeny. Právě pro toto spojení může Pán Ježíš hodnotit na posledním soudu podle skutků. Víra a milost se zde jaksi předpokládá, a proto na skutcích.
       V podobenství o oddělení ovcí od kozlů na posledním soudu je zkoumán určitý druh ovoce. Je to Pánem Ježíšem nesmírně žádoucí a vyhledávané ovoce. Jedná se o ovoce života ve společenství sboru a církve. Určitý přesah můžeme vnímat i do ostatní společnosti.

       • grasyk

        Zmínkou o muslimech jsem jen reagoval na „uprchlíky“, o kterých předtím píšete. Málokdo má tady problém s přijetím v muslimských zemích pronásledovaných „křesťanů“. Jen jsem poukázal na to, že podle výroku domnělého Ježíše se jedná pouze o jeho učedníky, když se zmiňuje o „bratřích“. (Vzpomeňte si na jiný podivný výrok u Mat. 12:46 a dále:
        Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
        47 Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
        48 On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“
        49 Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři.
        50 Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“
        Pro ty, kdo hebrejského (krvavě-milosrdného) boha neuznávají, žádná spása není.

       • grasyk

        A co se týká vámi uvedené pasáže z Ezechiela – tady rabíni ústy Ezechela promlouvají pouze ke starověkým „izraelitům“. Že to později kdosi manipulativně napasoval na „křesťany“, na věci nic nemění. Na „křesťany“ to ani trochu nepasuje, protože ti mají pastýřů nadbytek. A jejich pastýři se v ČR tučně pasou na zločinných restitucích, až z toho říhají.

   • Milan

    Neumím ani francouzsky, ani aramejsky, proto se nemohu vyjadřovat ke kvalitám překladu textů z aramejštiny do francouzštiny.

    • tresen

     Zkuste to s latinou, z té se pokud vím modlitby překládaly častěji.

    • MaB

     To vím a také to od Vás nežádám.
     Podle fr. katolíků v pokušení neuvádí Bůh, ale ďábel. Proto považovali za nutné
     přesný ekvivalent „neuveď nás v pokušení“ změnit.
     A mne spíš zajímalo, co si o této české verzi „neuveď nás v pokušení“ myslíte Vy.

     • Milan

      Česká verse překladu Modlitby Páně je stále stejná. My katolíci jsme z ní odstranili „ž“, ale to je jediná změna za posledních několik set roků.
      Změnu navrhli překladatelé Bible 21, ale ta se zatím neujala: http://www.bible21.cz/online#matous/6/9
      Netuším, v čem Vy máte problém. Zkuste najít odpověď třeba i na ryze světských stránkách zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ot%C4%8Den%C3%A1%C5%A1
      Naše katolické vysvětlení je toto: http://www.modlitba.cz/o-modlitbe/modlitba-co-to-je/otce-nas/
      Máte-li i nadále pochybnosti, držte se nejstaršího písemně zaznamenaného svědectví: http://fatym.com/taf/knihy/patrol/p_didach.htm
      Evangelíci to vidí stejně+. https://www.evangnet.cz/texty:otcenas nebo http://www.cbzlin.cz/clanek/modlitba-pane.htm
      A stejně to vidí i orthodoxní: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=425
      Ale nestačí-li Vám to, pak podle Ježíšova doporučení buďte jako dítě, kterému se to podává takto: http://deti.vira.cz/bible-pro-deti/Novy-zakon/Modlitba-Pane/
      Fakt nechápu, co máte za problém.
      (Ještě podotýkám, že do češtiny byla modlitba Páně přeložena dříve než do francouzštiny.)

      • MaB

       Ujišťuji Vás, já osobně s tím nemám problém naprosto žádný.
       Jen jsem sledovala debaty, které změně těch tří slov předcházely a je to pro mne pozoruhodné i z hlediska jazykového.
       A zajímalo mne, spíše než odkazy, Vaše vlastní stanovisko.

       Např. ve vysvětlení pro děti je „neuvést v pokušení“ chápáno jako
       „vzdálit od nás pokušení“.
       Autor si možná nebyl vědom, že „neuvést“ není synonymum „vzdálit“, je ale zajímavé, jak správně vycítil, že by bylo logicky „vzdálit“ vhodnější než „neuvést“.
       Uvádí se v omyl (ve smyslu oklamat), proto „uvést v pokušení“ ve spojení s dobrotivým Stvořitelem a ne s ďáblem, je pro mnohé věříci dost těžko přijatelné.

       Ano, modlitba Páně byla přeložena do češtiny dříve než do francouzštiny.
       Bude to asi i tím, že Francouzi měli k latině blíže než Češi. Ostatně bohoslužby tradicionalistů jsou jen v latině dodnes.

 2. grasyk

  Cestou autem jsem včera poprvé viděl jeden z Topolánkových plakátů:
  Ani vítač – – – Ani kývač
  Celkem vtipný text, který měl oslovit. Dopadlo to jinak.
  Ale jak vážně Topolánek svá slova myslí, se ukáže vždy až později. Tak jako teď po prvním kole, po němž podpořil „Vítače a Kývače.
  Naštěstí tohle už lidi věděli předem. Ještě si jeho politikaření pamatují.

   • čtenář

    Havel se bojí, že jeho nástupcem bude starý vědec, nebo produkt mocné strany. „Budoucí prezident bude buďto produktem nějaké mocné strany, produktem do té míry silným, že mu ta strana sežene podporu i některých jiných, aby vůbec prošel v parlamentě. Anebo to bude neutrální starý profesor egyptologie, znající patnáct jazyků, a muž do té míry neškodný, že je všemi volitelný, ale muž bez politické osobnosti, muž třeba velké lidské osobnosti, ale bez politické autority, bez politické váhy,“ řekl Havel v pořadu Rozhovory v Lánech. Svého hosta, kněze Tomáše Halíka, by chtěl mít Havel svým nástupcem, vidí však jeho zvolení jako nereálné.

    https://blisty.cz/files/isarc/9806/19980601b.html

  • tresen

   Je docela možné, že Havel něco takového kdysi řekl. Byly časy, kdy podobnou chabou představivostí trpěli všichni anebo skoro všichni. Že dojde na volbu prezidenta, kdy pro velkou část veřejnosti bude přijatelný bezbarvý a nudný vědec, a to jen proto, že své voliče nenaštval tak, jako se to povedlo ostřílenému profesionálnímu politikovi.

   • grasyk

    Havel toho namluvil hodně. A zřejmě něco z toho myslel i vážně a možná i ve chvíli, kdy sliboval – již nikdy nevstoupíme do žádného vojenského paktu – tomu opravdu věřil. Škoda, že mu tato víra vydržela tak krátce. Madlenka mu pomohla ke konverzi, obrácení se na jinou víru – poněkud radikálnější, militantní. Nevzal si z principů sv. Havla vzor i IS, alias DAEŠ?

 3. astraustralia

  Lidovky lidove ?

  Polibky smrti. Zemanův největší trumf je ‚pražská kavárna‘
  Už v sobotu se profesor Drahoš stal pro exkluzivní strážce liberálních hodnot nedotknutelným a hlavně nekritizovatelným mesiášem, který nás zbaví od všeho zlého.
  Pro jistotu ve veřejném prostoru a zvláště na sociálních sítích ukřičí každého, kdo si jen troufne zeptat na něco nepříjemného v souvislosti s Drahošovou kampaní.
  A neomylně tak pomohou k vítězství Miloši Zemanovi, podobně jako pomohla arogance amerických elit do Bílého domu Donaldu Trumpovi. Všemožní pseudomanažeři,
  kteří celé dny sbírají lajky na Facebooku a Twitteru a kádrují lidi na ty správné a špatné zastánce těch „pravých hodnot“, symbolizují to, co běžní lidé nenávidí na pražské elitě.
  Jak hanlivě říká stávající hlava státu – „pražské kavárně“.
  Zdroj: https://www.lidovky.cz/klesla-polibky-smrti-zemanuv-nejvetsi-trumf-je-prazska-kavarna-pwm-/nazory.aspx?c=A180115_212323_ln_nazory_sij

 4. astraustralia

  Kdo nám vládne ?
  Neni to president a nikdy nebude !

  Vládne nám TRH !
  Vládnou nám banky
  Vládne nám MMF
  Systém skutečně dokázal úkryt před lidmi svoji pravou tvář !

  Jak to vypadá v praxi?
  Kam to vede Mezinárodní Měnový Fond,
  kam se to řítí, aneb proč se to řítí do řiti ?
  Z Nemecka na to presne vysvetluje jisty novinar !

 5. embecko

  Dotaz na bezpecnostni odborniky:
  Svedsko (tedy konkretne vladnouci socdem) zvazuje nasazeni armady proti kriminalnim bandam (zprava z mainstreamu):
  https://derstandard.at/2000072490953/Schweden-erwaegt-Einsatz-der-Armee-gegen-Verbrecherbanden
  Jake je to mozne?
  Armada nemuze vypomoci kriminalni sluzbou, protoze ji nema, to zaprve.
  Zadruhe: Kde a proc by armada vypomahala na ulici, kdyz ve Svedsku nejsou zadne no-go zony?
  Rikali znami, ze je tam vse v poradku, klid na ulicich, bezpecnost na vysoke urovni. Tak proc armada, co s ni budou bezpecnostni slozky delat? To chteji na ulicich a ve ctvrtich pod plnou kontrolou policie zrizovat palposty a stavet obrnena vozidla? Proc?

  • vittta

   Zemanův hoax, to je jasná věc!
   Straší občany migranty!

  • tresen

   Když to není možné, tak proč tě to tak znepokojuje?
   Není to třeba tak, že chtějí, aby armáda posílila hlídky, které v pobřežních vodách a přístavech eliminují drogové gangy?

   • vittta

    To bude vono, i když nechápu, proč to neudělá policie, co má co armáda eliminovat drogové gangy?
    Švédsko je- jak známo- jednou ze nejbezpečnější zemí, policistů tam mají dost, co jsou volní, a nemají do čeho píchnout!

  • Ondřej

   ale kdepak embéčko, co se nám to zase snažíte namluvit? Armáda se připravuje na válku, takže ještě aby měla čas na nějaký blbý civily:-)

   Švédsko se, poprvé od roku 1961, rozhodlo rozeslat vládní brožuru 4,7 milionů švédských domácností, která poprvé za déle než půl století švédské občany instruuje, co mají dělat v případě války.

   Brožura vysvětlí otázky, jako například jak se veřejnost může v případě války podílet na „totální obraně“ a jak si zajistit základní potřeby jako vodu, potraviny a otop.

   Švédsko reagovalo na ukončení studené války používáním takzvané „mírové dividendy“, kdy výrazně snížilo výdaje na obranu a na armádu. Avšak po ruské anexi Krymu r. 2014 a po celé řadě nedávných incidentů, kdy ruská vojenská letadla narušují švédský výsostný prostor a po výskytu ponorky ve švédských vodách změnily švédské úřady svou strategii.

   Na velké švédské konferenci o obraně tento týden došlo k hádce ohledně toho, jak vážná je hrozba z Ruska. Vládní komise pro obranu, která utváří vládní strategii, napsala v prosinci, že „ozbrojený útok proti Švédsku nelze vyloučit“.

   Od roku 2014 zvýšilo Švédsko výdaje na obranu, znovu zavedlo povinnou vojenskou službu a umístilo poprvé za posledních deset let trvale jednotky na ostrov Gotland v Baltském moři. Loni uspořádalo své největší vojenské cvičení za posledních 23 let.

   Před letošními parlamentními volbami se čtyři hlavní švédské středopravicové strany poprvé shodují na tom, že by Švédsko mělo vstoupit do NATO.

   https://www.ft.com/content/2036e176-fad6-11e7-9b32-d7d59aace167

   • oh

    Jj, Rusko furt posílá ke švédským břehům nějaké ponorky.
    http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/117984-svedsko-priznava-ruska-ponorka-u-nasich-brehu-nebyla-spletli-jsme-se/
    https://www.hlavnespravy.sk/svedsky-minister-obrany-udajna-ruska-ponorka-vo-svedskych-vodach-bola-v-skutocnosti-svedskou-ponorkou/798587
    Pokud vím, poslední pozitivně identifikovanou ruskou ponorkou ve švédských vodách byl vrak z 1. světové války, což nepochybně opravňuje každého správného NATOmana k závěru, že ruský útok na Švédsko přijde nejspíš už příští úterý. :D

    • Ondřej

     To vysvětlete Švédům, že se bojí na základě vymyšlených událostí. Pan Bildt vám řekne, že ať se zeptáte tajných služeb a ne Sputniku. A bude mít pravdu, tajné služby asi budou vedět lépe, že když někdo nacvičuje invazi na ostrov Gotland, stejně jako vybudování předmostí přes řeku Rýn v okolí města Koblenz, jak byly ony kdysi „mírové“ plány Varšavské smlouvy, takže ani dnešní Ruska jistě nesleduje u nmeutrální země svým cvičením na obsazení jednoho jeho ze strategických ostrovů, nutnou obranu Matičky Rusi…

     Sweden is stepping up its military capabilities and exercises with Nato amid concerns over Russia’s military resurgence, Defence Minister Peter Hultqvist said on Friday.

     His comments came a day after US think tank Cepa published a report claiming Russia had held exercises with 33,000 troops aimed at practising an invasion of the Swedish island of Gotland in the Baltic Sea, among other sites, from March 21st to March 25th.

     Swedish security experts have widely downplayed the risk of a possible invasion, instead interpreting the exercises as a sign of increased posturing from Moscow.

     A series of alleged airspace violations by Russian jets over the last year has also raised jitters in Sweden.

     Napsal švédský deník The Local. Poraďte Švédům, ať si zvolí jiného ministra, že vy v Česku musíte vědět lépe než oni jaké jsou pohyby ruských letadel a lodí v pobřežních vodách a ve vzdušném prostoru poblíž švédských hranic.

     • grasyk

      Přečtěte si knihu KLAM, od Edwarda Lucase. Tu doporučil přímo nejsvětější Havel. Celá kniha je o tom, jak Rusko ohrožuje Západ a samosebou v první řadě VB a USA. Autor tam v zápalu boje uvádí taková fakta, že (když to mírně přeženu) zpětně věřím do slova každému dílu seriálu 30. případů majora Zemana. Co se týká „mírových“ plánů, pomůže vám to vystřízlivět.
      A propó´s: myslíte, že ve Švédsku nemají presstitutky? Že to je jen český fenomén? Cha a zase cha.

     • oh

      Panu Bildtovi bych zase já doporučil, aby nebral zase tak moc vážně své „zaručené informace“ a občas si přečetl i Sputnik. A kdyby snad pan Bildt chtěl znát důvody, myslím si, že Colin Powell by mu jich asi pár dokázal říct spatra.

      Mimochodem, proč bych měl něco vysvětlovat Švédům, když s tím tady máváte vy?
      Švédské armádní i námořní velení nepochybně musí vědět i beze mě, kdy měli pozitivní identifikaci a kdy zachytili jen podezřelé neidentifikované cosi, co ani nemusí být ponorka, a když je, tak nemusí být zrovna ruská. A nepochybně vědí i to, proč vždycky hlasitě řvou „Ruské ponorky!“ a případné dementi špitají co možná nejtišeji.
      Osobně bych odhadoval, že generálové chtějí do NATO, aby si mohli hrát s velkými kluky. Což bezpečnosti Švédska nepochybně pomůže.. Přinejmenším je to v seznamu ruských cílů pro případný konflikt posune… no, řekl bych, že hodně vysoko. Asi hned někam za jadernou triádu NATO. A to se Švédsku rozhodně vyplatí. :-)

      P.S. Možná byste si mohl vyhledat i mírové plány NATO ze stejného období. Zkuste začít třeba od seznamu cílů pro americké jaderné údery, ten prý už odtajnili.

      P.P.S. Pozor na ruský animáč Máša a medvěd, je to součást ruské hybridní války! :D

  • astraustralia

   Mate pravdu v CR to dre ale u sousedu a ve zdravem jadru EU je vse v pohode.
   Tam je treba si brat priklad !
   Co vam tu Fagan propagator merkelismu v cestine nenapise na priklad o tom
   jak „mutti“ Nemecka slibovala ze zadny problem, ze to safne a take jak to dokazala !!!
   O tom jakou to ma podobu si prectete a na svetle zitrky podle vzoru Deutschlandu uber alles a zdraveho jadra Evropy se pripravte !
   http://casopisargument.cz/2018/01/08/nemecka-mesta-se-zmenila-v-protiteroristicke-pevnosti/

   Hlavne nevolte Zemana, mohl by aplikaci Merkelovstiny pokazit ci az prekazit.
   Volte prof.Drahose!
   Je pry podepsan pod 20 patenty.
   Patent 21 pro CR v 21 stoleti bude nejen o sjednocenem a nikoli rozdelenem narodu ale bude to o stale lepsim zivote v CR!
   Jen bohuzel zatim zadny president na teto zemekouli nedokazal aby bylo lepe pro vsechny. Zatim, mozna by mohl pan professor chemie ?
   Skromne prani budiz proto aby bylo lepe pro co nejvice lidi.
   Ze nejmensi nezamestnanost jeste neznamena ze je vse dobre, coz potvrdi vzrustajici pocet tech co upadaji do chudoby stale hlubsi ze ktere neni cesty ven a stale rostouci pocet bezdomovcu. !
   Jako pametnika starych spatnych casu kdy na mandarinky a banany se staly fronty a toaletni papir nahrazovalo Rude Pravo
   a take cestovni pas byl k nicemu bez „vyjezdni dolozky“ jsem ze srdce pral vsem co zacinkali klici aby jim to vyslo.
   Mnohym nevyslo a patrne mnoho z nich kterym nevyslo jsou ti co radeji opakovane zvoli Zemana nez 20patentniho profesora.
   Musim jen dodat, (IMHO) ze to nebyl president Zeman ktery rozdelil narod, ale ze proces byl zapocat jiz po Sametu kdy se lide zacali delit na chude a bohate. Na stale bohatsi a chudsi. Na milliardare pres noc a bezdomovce!
   R.2013 pri volbe presidenta pak ukazal rozdeleni jiz v plne nahote.
   Jak dalece se podari „elitam“ zmenou od knizete k profesorovi presvedcit lid o tom jak jim bude pod novym presidentem lepe ukazi odevzdane hlasy.
   Mnoho hlasu jsem slysel a cetl, mnoho z nich reklo ze vedi ze nebude lepe, ale voli pry proto, aby nebylo mnohem hure!!
   Drzim vam palce:-)

   • tresen

    „Mnoho hlasu jsem slysel a cetl, mnoho z nich reklo ze vedi ze nebude lepe, ale voli pry proto, aby nebylo mnohem hure!!“
    To říká 99% procent voličů. To zbylé procento to sice neříká, ale myslí si to.