Máme být Panevropany?

Ladislav Větvička v rozhovoru říká:
„Vedle internacionálního a nacionálního socialismu vznikla ideologie socialismu multikulturního
hraběte Kalergiho a potichu zapustila kořeny v celé společnosti. Když zapomeneme na Marxe,
tak v praxi se nám dostal do reálného života někdy po revoluci v Petrohradě v roce 1917. To
byla jedna totalita. Druhá forma totality byl socialismus ne internacionální, ale nacionální, který
byl v jistém pohledu reakcí na socialismus internacionální. A ten, když nebudeme počítat
Mussoliniho od roku 1922, ale vezmeme přímo Adolfa Hitlera, se objevil na scéně v plné síle od
jeho zvolení v roce 1933. Tyto dvě síly máme prozkoumány velice dobře, tušíme, kdo za tím
stál, proč to vzniklo, k čemu to vedlo a kam to dospělo. Známe začátek, průběh i konec. Zároveň
ale nevíme, kdo pokračoval.

Současně s těmito dvěma začala růst i třetí ideologie – a to je v podstatě také socialismus,
nazvěme ho multinacionálním, nebo multikulturním, jak chceme. Ten začal vznikat pod vlivem jak
socialismu internacionálního, tak pod vlivem Adolfa Hitlera a jeho tlaku na intelektuály v
Německu v 30. letech, a zvláště na intelektuály židovské, kteří v polovině třicátých let museli
opouštět Německo. Ti, kteří emigrovali, začali přemýšlet o tom, proč se to stalo – a co udělat,
aby už k tomu nedošlo. Po druhé světové válce si lidé řekli: „Tak to už nikdy, musíme tomu
zabránit“ – a vznikl socialismus multikulturní, který vychází z dvacátých let od pana Kalergiho,
který byl mimochodem velkým přítelem Eduarda Beneše, T. G. Masaryka. Pochází ze střední
Evropy, takže by nám měl být blízký.

Vedle internacionálního a nacionálního socialismu vznikla ideologie socialismu multikulturního
hraběte Kalergiho a potichu zapustila kořeny v celé společnosti. A je nám známý? Kdo četl jeho
knihy? Kdo četl jeho základy takzvané „frankfurtské školy“? Kdo zná všechny ideologické
předpoklady, kde už v třicátých letech a později jsou rozpracovány teorie o tom, že rodina, ani
národní stát, ani další věci, které nám připadaly jako naprosto normální a přirozené, by neměly
být součástí jejich plánovaného budoucího světa. I když jsme se mohli smát tomu, co se dělo
ve Francii v roce 1968 a potom v Německu v sedmdesátých letech, tak myslím, že nás smích
přešel. Právě tuto ideologii následovníci „frankfurtské školy“ s úspěchem zavedli do praxe ve
Spojených státech amerických koncem šedesátých let, zvláště v sedmdesátých letech. Vidíme,
že tato ideologie velice úspěšně zakořenila v západní Evropě a po roce devadesát začala
pomaličku útočit na země střední a východní Evropy.

A dnes vidíme, že za našimi zády, bez našeho vědomí, někdy od roku 1998–99, dalších deset,
patnáct let tato ideologie zapustila kořeny i u nás. Ve školství, v silových složkách, ve všech
úřadech a institucích, které považuje za důležité podobně, jako Lenin kdysi považoval za
důležité v době revoluce obsadit mosty, poštu, telegraf a já nevím co všechno. Stejně tak dnes
obsadili školství, ministerstva a silová postavení. „

Nuže co víme o Kalergim?
Na wiki se dočteme že:
Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi rozvinul vizionářskou „pan-evropskou“ ideu, kterou se
zabýval po celý svůj život. Svůj cíl, zřídit Paneuropu v mezinárodním měřítku, pojal v roce 1922,
když mu bylo 28. Jím navrhovaný politický a hospodářský svazek evropských států měl zmírnit
hrozbu nové světové války.
V roce 1923, respektive 1924 Coudenhove-Kalergi zakládá Panevropskou unii, nejstarší z hnutí
pro Sjednocení Evropy, k němuž patřili mimo jiné i Albert Einstein, Thomas Mann, Aristide
Briand, Otto von Habsburg či Konrad Adenauer. Tím se hrabě Coudenhove-Kalergi vlastně stal
předchůdcem dnešní evropské myšlenky a evropské identity. Jednotná Evropa v chápání
Kalergiho měla stát na principech svobody, míru, blahobytu a kultury, jež jsou dodnes
samozřejmou součástí základů evropské kultury. Spatřoval jednotnou Evropu v hospodářském,
ale také kulturním a politickém ohledu jako protiváhu k USA, Rusku a Asii.

Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem fašismu v
Evropě musel být plán na čas zastaven a Panevropská unie byla nucena se rozpustit. Ale po
druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky frenetické a neúnavné aktivitě a díky podpoře
Winstona Churchilla, zednářské lóže B’nai B’rith a významných deníků jako New York Times
prosadit projekt i u vlády USA.

Jaká je ale podstata Kalergiho plánu?
Ve své knize „Praktický idealismus“ Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích „Spojených
států evropských“ již nebudou původními národy Starého kontinentu, ale bude to druh vzniklý
míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo
mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci.
K tomu je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně vytěsnit národnost za použití
etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. Aby elity mohly ovládnout
Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů ve smíšený lid. Má být vytvořen, tak aby
mu mohla být elita nadřazena.
Univerzální princip rovnosti všech před zákonem by měl být zrušen a aby se zabránilo kritice
menšin, tyto by byly chráněny výjimečnými zákony. Revoluční v jeho Plánu je to, že nekáže
genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvoření jakýchsi „podlidí“, kteří
vzhledem ke svým negativním vlastnostem jako neschopnost a nestabilita budou tolerovat a
přijímat vládnoucí elitu.

I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje evidentně inspirují dnešní
Evropskou unii. Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s cizorodou imigrací,
aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, se během let jeví jako základ veškeré
evropské politiky prosazující integraci a dříve nevídanou vstřícnost k menšinám jak etnickým
(multikulturalismus) tak ideovým (např. LGBT, gender)

Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Na
počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky jsou
jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho plánu. Mezi nimi
jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a
Herman van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se
konal na oslavu 90 let panevropského hnutí.

OSN se angažuje svým neustálým vybízením k přijímání miliónů uprchlíků, aby se
kompenzovala nízká porodnost v Evropě. Zpráva divize „Obyvatelstvo“ OSN v New Yorku z
ledna 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a
upadající populace“. Podle této zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 159 miliónů
imigrantů.

Ve skutečnosti je jisté, že snížená porodnost by v Evropě mohla být snadno řešena pomocí
opatření k podpoře rodin. A je zřejmé, že genetická výbava Evropanů nebude
„namixováním“ nijak vylepšena. Takže jediným cílem těchto opatření je zcela denaturovat
národy, přeměnit je ve společnost lidí bez jakékoli etnické, historické a kulturní soudržnosti.

G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, nám dokonale představil
lekci od Kalergiho, když řekl: „Co lidé musejí všude rozvíjet, to je kontrola porodnosti a
smíšená manželství (mezirasová), za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě, závislé na
centrální autoritě.“

Když se rozhlédneme kolem sebe, zdá se, že Kalergiho plán je plně realizován. Stojíme před
opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět. Axiomem „nového občanství“ je multikulturalismus a
míšenectví. Pod tlakem desinformací a ohlupování lidí, díky masovým komunikačním
prostředkům jsou Evropané vedeni k popření svého vlastního původu, k zapomenutí svých
vlastních národních identit.

Pokud jde o ohlupování, hned mi (mimo jiné) vytane na mysli neomarxismus o kterém nám tetka
Wiky sděluje:
Jako synonymum se pro neomarxismus užívají četné další termíny: západní marxismus
(Giacomo Marramao, Lucien Goldmann, Douglas Kellner), západoevropský marxismus (Alfred
Schmidt), kritický marxismus (Furio Cerutti), pozdní marxismus (Frank Bockelmann),
antiautoritářský marxismus nebo neklasický marxismus. Prostředí kulturálních studií pracovalo
také s pojmem kulturní marxismus, od konce 90. let jej však začali užívat i paleokonzervativní
komentátoři a konspirační teoretikové.
Neomarxismus zahrnuje velké množství historicky, tematicky a geograficky rozrůzněných směrů,
škol a proudů. Karl Kühne navrhuje neomarxisty nazývat všechny marxistické autory 20. století,
kteří byli oficiálním (doktrinářským) marxismem-leninismem považováni za odpadlíky či
revizionisty. Za neomarxisty bývají někdy označováni také autoři jako Hannah Arendtová, nebo
dokonce George Orwell. Proto není jednoduchá a souhrnná charakteristika neomarxismu jako
celku prakticky možná.

Hmm… Tak charakteristika není možná ale jeho zastánci by chtěli aby se stal vůdčí ideou.

Pavol Fendek, autor knihy „Soumrak evropské civilizace“ o neomarxismu říká toto:
„S překvapením jsem zjistil, že i znalým politologům dělá problém interpretace tohoto pojmu.
Neomarxismus považují za jakési „obrození“ původního učení Marxe v nových podmínkách, což
je zásadní omyl. Neomarxisty jsou všichni, kdo se hlásí k ideám kulturního marxismu
Frankfurtské školy a antibělošské rasistické ideologie multikulturalismu. V centru zájmu
kulturních marxistů Frankfurtské školy stojí učení Karla Marxe a Sigmunda Freuda, ústící do tzv.
kritické teorie, nazvané jako nedogmatický neortodoxní neomarxismus. Podle kritické teorie jsou
Západní země jediným nositelem rasismu, xenofobie, netolerance apod., stejně jako to, že
zločiny a amorálnost Západu vycházejí z jeho charakteru, který utvářelo křesťanství.
Rozdíl mezi marxismem a neomarxismem je principiální: tam, kde Marx označuje jako
utlačovatelskou kapitalistickou třídu, neomarxisté označuji jako utlačovatelskou střední třídu,
dělnickou třídu, bílou rasu a celou evropskou civilizaci.
Pro neomarxisty, nazývané logicky též kulturními marxisty, nestojí žádná věc výše, než zničení
rodiny, kterou pohrdají jako diktaturou a inkubátorem sexismu a sociální nespravedlnosti.
Frankfurtská škola vyvinula ideologií kulturního marxismu, jejímž cílem je rozdrtit všechny zdroje
soudržnosti v Západní společnosti: náboženství, rodinu, národ, rasu a kulturu. Podle této
ideologie trpí všichni Evropané, kteří se ztotožňují s náboženstvím, rodinou, národem a rasou,
psychickou poruchou. Základní postulát zastávaný Frankfurtskou školou staví na premise, že
pozitivní postoje Evropanů vůči vlastní církvi, rodině, komunitě, národu a rase znamená
negativní postoj vůči lidem jiných náboženství, společností, národů a ras.
Pokud v této ideologické konstrukci dosadíme místo Evropanů příslušníky jiných kultur, tak tato
premisa samozřejmě neplatí. Právě tím je dokázána nevědeckost a účelovost této ideologie:
pro Evropany platí, pro ne-Evropany neplatí.“

Nemohu si pomoci ale já na takových ideách nevidím nic levicového. Jen si nemyslím že byly
vytvořeny za účelem zdiskreditování levice, nýbrž že jde o průvodní (a částí společnosti vítaný a
živený) výsledek jejich prosazování v praxi a má lví podíl na současném matení pojmů, což
leptá možnost porozumění mezi lidmi jako žíravina. Soudě skrze novozákonní: „Po ovoci
poznáte je.“ měli by se neomarxisté nazývat spíše neokalergisty což by bylo mnohem
výstižnější. Ale to by bylo hraní s odkrytými kartami a to se v těchto kruzích nenosí. On papír a
Marx snese všechno, ať si klidně starý fousáč rotuje v hrobě jako turbína.

Georg Orwell řekl: „Některé ideje jsou natolik idiotské, že jim může uvěřit jen intelektuál“.
No, nemyslím si že by všelijaké neziskovky, demonstrace, poslanecké sněmovny, státní
instituce, redakce nebo umělecké párty… atd. atp. byly nějak „nabušené intelektuály“.
Jenže ono jde hodně i o to jak promyšleně se ty ideje podávají.

KM

 1. mistralius

  jinak ještě k tématu elitářství, protože se mi nechce vůbec bavit se zfetovanýma individiuama, kdo chce hodně „francouzsjý“ film na toto téma, tak se jmenuje Purpurové řeky

 2. astraustralia

  Chyba v nadpisu pri osloveni „Evropanu“
  Máme být Panevropany?
  Aby se jinak a lepe vladlo
  MUSITE BYT novymi Evropany!
  Novy druh homosapiense ktery vznikne v pokrizeni Evropskych narodu s Africany, Asiaty se vsemi kteri se na teto planete vyskytuji a to cim vice a pestreji lim lepe.
  Je jen otazka jak to probehne, zda jako s likvidaci puvodnich obyvatel na uzemi dnesni USA, ci zanikem Azteku, Inku a vsech predeslych.
  Zda se obyvatele dnesnich dosud existujicich statu budou umet branit jinak nez obyvatele nazvani coby Indiani. Ti byli rozlozeni nasilim, nemocemi, alkoholem, s vysledkem ze v souhrnu neschopni reagovat na novou situaci.
  Jaka ma byt cesta zmeny v Evrope.?
  Vse smeruje k tomu ze ne nasilim ze dne na den, ale krok za krokem jak se to jevi pozvolnym rozkladem.
  Dulezity je ten okamzik kdy rozvrat bude uz na takove urovni ze naprava demokratickou cestou nebude mozna!!!
  Pak zbyvaji jen 2 cesty.
  -Resignace, kapitulace, podrizeni se
  a nebo
  – lide postavi na odpor a bude to krvave!
  Bohuzel ty prave viniky opet nebude mozno potrestat :-(
  Dohadovat se nad spravnym pojmenovanim myslenky kterou rozpracovala t.zv. Frankfurtska skola
  zda se jedna skutecne o novy druh marxismu a zda tedy termin“neomarxismus“ je spravny je nepodstatne.
  Dulezite jse o com „jim“ jde . Jim je tem kteri usiluji stavajici zborit a nahradit jinym zpusobem a pristupem k zivotu presto ze s tim vetsina lidi nesouhlasi.
  Nesouhlasi ale nevi jak proti tomu bojovat. Podobne jako puvodni obyvatele jinych kontinentu pred casem.
  Hlavne aby nebylo pozde, nebot cim pozdeji tim krutejsi to bude !

  • vittta

   To máte sice pravdu, ale většinu lidí zajímají právě a jen ty pojmy.
   Pravice- levice, to je to, oč tu běží.
   A kdo je fašista a nacista a rasista a komunista a marxista, a někteří ještě neměli dost, a vymysleli si podnikatelskou kastu, protože přecijenom, na buržousty nemají, a třídně bojovat je třeba.
   To je podobné tomu, když švédský socialista navrhuje, aby chlapi chcali v sedě.
   Prostě nemá dost, negrů už mají plné Švédsko, ženská musí mít písemný souhlas k sexu a Gréta je ikona boje za ekologii, ale je to málo, chtělo by to ještě něco vymyslet.
   Tak holt chlapi budou chcát v sedě, a já bych ještě vymyslel, aby srali ve stoje, čemuž se dneska možná smějeme, ale kdo ví?

   • astraustralia

    vittta neschopnost rozlisit podstatne od nepodstatneho muze byt nekdy zasadni!
    To neni na Vas, to je smerem k tem kteri treba na zaklade toho ze nemaji dost dukazu zda je nazev neomarxismus spravne, zpochybnuji i vliv tohoto hnuti a jeho dopad na dnesni podobu sveta.
    Pritom je to tak proste a i dite skolou povinne mi dalo srozumitelnejsi odpoved nez nekteri komentatori na internetu.
    Marx a marxismus bojovali NEUSPESNE proti spolecenskemu radu.
    Po porazce vymysleli tito myslitele novy zpusob!
    Ne nasilim zvenku ale rozlozenim spolecnosti zevnitr.
    Proto i predlozka neo pred marxismus muze byt povazovana za spravnou.
    Detailneji o smerovani a ideologii Frankfurtske skoly strycek google :-)
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Frankfurtsk%C3%A1_%C5%A1kola

    Nejen ve Svedsku, i CR jsem slysel o jiste pani ktery nutila nejen sveho manzela ale i navstevy mocit v sede!
    Ta dama to zadala z duvodu zasadne praktickeho, ideologie v tom jinak nebyla zadna, to mozna na rozdil od Svedskych novatoru :-)

 3. astraustralia

  K clanku mam pouze jednu zasadni vyhradu a to k teto casti:

  Za neomarxisty bývají někdy označováni také autoři jako Hannah Arendtová, nebo
  dokonce George Orwell. Proto není jednoduchá a souhrnná charakteristika neomarxismu jako
  celku prakticky možná.

  Hmm… Tak charakteristika není možná ale jeho zastánci by chtěli aby se stal vůdčí ideou.

  Charakteristika je velmi prosta a jednoducha
  PODLE OVOCE POZNATE JE
  O co usiluje Frankfurtska skola a o co usilovali marxiste je zrejme a napsano a popsano o tom bylo vic nez dost !
  Strucne a jednou vetou!
  Co se nepodarilo marxistum ani nejnasilnejsi cestou, o to usiluji neo-marxiste tim ze spolecnost zacali rozkladat zevnitr !

  • Saul

   „Za neomarxisty bývají někdy označováni také autoři jako Hannah Arendtová, nebo
   dokonce George Orwell. “

   „PODLE OVOCE POZNATE JE“

   Takže neomarxistu George Orwella poznáme podle jeho ovoce, tedy knih, kde varuje před zrůdností totality?
   Ale možná je to tak, že prostě ve svém autorském literárním zápalu neprozřetelně odkryl karty svých mocenských choutek.
   To člověk opravdu žasne, jaké myšlenkové „ovoce“ jsou někteří jedinci ještě schopni plodit výměnou za falešný pocit, že jsou účastníky nějakého boje za stejně falešné “ cosi“.

   • Kamil Mudra

    To tvrdí tetka Wiki. Možná Orwella nečetla. Ale jestli se při tom cítí nějak bojovně to fakt netuším. :-)

    • Saul

     Tetka Wiki je už přece dávno v chapadlech nemarxistické hydry, to jste netušil?:-)
     Každopádně jsem si ji u Orwella na váš po-pud tak zběžně proletěl a našel:
     „Po roce 1936 se jako dobrovolník zapojil do španělské občanské války, kde bojoval na vládní straně v jednotkách milicí POUM (Dělnické strany marxistického sjednocení). “
     No to zní docela bojovně.
     To jste měl na mysli Orwellovou neomarxistickou minulostí a jeho potřebou křížit Evropany s vitonegry za účelem služby elitám?
     Nebo mám pátrat ještě dál?

     • Kamil Mudra

      Pokud ode mne očekáváte že se budu téhle tetičky zastávat, Saule, tak se nedočkáte. Vy jste zřejmě z mého komentáře nerozpoznal že s ní v tomto nesouhlasím. Ale klidně pátrejte dál. Každá informace je k něčemu dobrá.

 4. embecko

  Pro mne je nejvetsim prekvapenim posledni doby, jak apaticti jsou lide ke svym zajmum…a to natolik, ze uz jde o princip, na ktery se mohou elity spolehnout= s lidmi si mohou delat, co chteji. Podle meho byly neschopnosti sebe-definice zajmu volicu prekvapeny i samotne elity a po letech vahani zkoumani terenu, ted konaji zcela bez skrupuli.
  Ted jsem nekde cetl o mlade vitacce, jiz sevrela do klince skupina uprchliku a jala se ji osahavat. Ta pozdeji vypovedela mediim toto: „Osahavali mne vsude a kdyz jsem jim rekla, aby prestali, tak neprestali.“
  Politickou situaci muzeme parafrazovat takto: „Neustale nas ojebavaji a kdyz je znovu zvolime, ojebavaji nas dale.“

  Socialisticky internacionalismus soucasneho evropskeho vedeni musi byt pro lidi, co zazili 70. leta snad ocividny. Ceskoslovensti soudruzi tehdy dovezli Vietnamce, Kubance, Angolany, Syrany, Libanonce a dalsi soudruhy, aby kulturne obcovali a pozdvihli produktivitu prace…kdo tohle zazil a jeste si to pamatuje, tak se dnes musi politicky citit jako doma. V te dobe byl pozdejsi predseda EK, soudruh Barroso, jeste velitelem ilegalni maoisticke uderky.

  Ale ze jde soucasnou situaci rozklicovat na ideologickem pozadi, to si jisty nejsem. Podivejte napriklad na zivotopisy vyznamnych evropskych elitaru (jako vyse soudruha Barrosa) a zjistite, ze jejich „sluzebni postup“ nebyl dilem nahody a hlavne nebyl zadarmo (myslim penize, nikoliv vuli, te meli soudruzi mozna az prebytecne). Zeptejme se proto se soudruhy z normalizacni Tvorby: „V koho zoldu pracuji?“

  • Honza999

   Ale fuj…
   V těch sedmdesátých letech tu lidé z Vietnamu, Kuby a pod. nebyli proto aby nás obohacovali – byli se zde učit technologiím. Cílem bylo aby se tu stali (alespoň trochu) odborníky v nějaké profesi či vstřebali evropské pracovní návyky, vrátili se domů a stali se zavaděči nových metod tam u nich. Neměli zvyšovat produktivitu práce u nás, ale po návratu domů tam u nich! Žádné kulturní obohacování tím sledováno nebylo.

 5. tresen

  Zvěst, že Coudenhove-Kalergi naplánoval a usiloval vytvořit z Evropanů poslušné stádo za pomoci míšení ras, je na stejné úrovni jako že Masaryk dal střílet do dělníků a Horáková byla vlastizrádce.
  Spojení evropských národů, aby už mezi sebou neválčily, plus snění o rozvoji kontinentu na základě otevřenosti a tolerance, to je Kalergi. Není divu, že ho nenáviděl jak Hitler, tak komunisti. A že je dnes pomlouván obskurními eurofoby.
  Falešná interpretace jeho krátké zmínky v textu z roku 1925 o tom, že budoucí obyvatel Evropy bude podobný dávným ušlechtilým Egypťanům, která ji vykládá jako plán, ve kterém je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo snadno ovladatelné elitami u moci, se šíři po internetu zásluhou webů jako je Délský potápěč.

  • astraustralia

   tresni, obsahove je sice zrejme co rikate,
   Spojení evropských národů, aby už mezi sebou neválčily, plus snění o rozvoji kontinentu na základě otevřenosti a tolerance, to je Kalergi.
   Jedno co rika Delsky potapec, dulezite je co delaji a o co snazi „potapeci“ Evropy tim ze otviraji dvere Evropy pro milliony !!! ( aby tak doslo k tomu co jste presne popsala )
   jako plán, ve kterém je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo snadno ovladatelné elitami u moci,
   .. vypada li neco jako kachna, chova se tak i tak kvaka, pak to s pravdepodobnosti vetsi nez malou bude kachna !

   Ted kdyz jste splnila svuj ukol, ktery jste si internetove dala i priznala,uvadet veci na pravou miru a vyvracet lzi, pak ano kdo tu pochyboval o Kalergim jiste si o nem i mimo Vase informace nastuduje jeho vizi o nove Evrope. ( hlavne bez krizeni Evropanus Africany)
   Ted jeste abyste presvedcila jak ty paseraky, tak predevsim vsechny „Merklisty“ co se rozhodli podle vety
   „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo snadno ovladatelné elitami u moci“
   ze to je jiste dobra myslenka pro mocipany, ale rozhodne ne pro LID Evropy.

   Tim jsme opet zpet u zakladniho problemu v nahledu na situaci.
   Zatim co jedni nikde zadne nebezpeci nevidi jen obohaceni
   vetsina to vidi jako nebezpeci vazne a ohrozeni nejvaznejsi.
   V realite nepujde nadale o to co hlasal Kalergi, ale kam smeruje politika dnesnich vudcu Evropy.
   Aby se neukazalo ze tam jak to ukazuji zatim necenzurovane informace na internetu
   co massmedia zasadne zamlcuji ci zkresluji.

   Coudenhove-Kalergi obhajen, jeho myslenka ocistena od nepravd, kupredu za lepsi obohacenou Evropu!
   Kym a cim doopravdy ?
   Idee jak kalergiho tak „Frankfurtske skoly“ mohou dale uspesne obohacovat zabednene nechapavce:-)

   FRANKFURTSKÁ ŠKOLA A JEJÍ IDEOVÍ SOUDRUZI
   Timothy Matthews
   http://www.tedeum.cz/4_2014/frankfurtskola_0414.htm

   • vittta

    Třešeň to vyvrátila.
    Je to prostě všechno blbost.
    Asi jako když…(Masaryk)
    Neměli ho rádi…(komunisté, nacisté)
    Světlé zítřky…(otevřenost, tolerance)
    Hluboké, historické dědictví…(Egypt)
    Vymývání mozku odklonem na autoritu (Masaryk) a záporňáky (komunisté, nacisté).
    Výsledek je jediný, Kalergi je správný a ušlechtilý chlap.
    Jen argumenty chybí.
    Žádné nejsou, co naplat, musí se odklánět.

 6. astraustralia

  Chybny odkaz nebot podruhe stejny,
  jen ke jmenu Coudenhove-Kalergi nutno rici ze spojovat jeho jmeno s dnesni situaci v Evrope a vsim negativnim je podobne prinosne jako se jmenem Jiriho s Podebrad, ktery take snil o sjednocene a mirumilovne Evrope.
  Mozna jiz v 5 stoleti kmeny Slovanu mezi nimi i Cecha, Lecha kteri ustupovali pred tlakem expandujicich Chazaru take snili o trvalem miru, o lepsich casech bez valek.
  Mirotvurci a idealiste na strane jedne
  a rozesravaci a kazisveti proti nim.
  Siritele zla kteri vetsinu vitezi a kdyz nekdy porazeni rodi se dalsi, jeste horsi :-(
  Co s tim?
  Rozhodne ne to vzdat !

  • embecko

   Ono je vcelku jedno, jestli se to jmenuje Kalergi, Marx, von Hayek, anebo Fukuyama, nakonec z nich zije jen to, ceho se chopi mocnejsi skupina a predela to k obrazu svemu.
   To jen volic skace na spek terminu a ideologie…nevim, jesti byls v CSSR jeste v 70. letech, ale tehdejsi socialisticky globalismus se od nynejsiho liberalniho lisil pouze intezitou. Soudruzi z Vietnamu, Kuby, Syrie, Libanonu, Etiopie a dalsich rozvojovych zemich byli do CSSR importovani normalizacnimi soudruhy za ucelem zvyseni kulturni pestrosti a zvyseni produktivity prace…jaky rozdil je tu? Ze jeden soudruh se nazyval komunistou a ted dnesni liberalem? Ze jich tehdy prisly tisice, dnes miliony?

    • embecko

     No to je pravda :o)
     A jsme u rozhrani, na kterem se to lame: obcan je zcela apaticky ke svym zajmum. Tuhle jsem cetl vypoved jedne svedske vitacky, kterou vzali do klince uprchlici a zacali ji osahavat: „Osahavali mne vsude, rikala jsem jim, aby prestali, ale oni neprestali.“ Ze slo o vypoved mediim a nikoliv policii, je snad jasne.
     Tak to mas se vsim, nepracujici uprchliky sice nechceme a proto volime strany, ktere je sem chteji vozit (ci uz primo vozi).
     Elity takova indolence zaskocila, protoze s takovou mirou tuposti nepocitaly, ale ted uz maji jasno a davaji plny plyn.
     Byvaly predseda EK, soudruh Barroso, dnes reditel Goldman-Sachs a hrdy ucastnik Bilderbergu (kde samozrejme nic neresi a jen se tak pratelsky bavi), je puvodem velitel ilegalni maoisticke bunky (dnes by se reklo teroristicke organizace). Takze ona tu ruka ruku myje a videt jen neomarxismus by byla chyba- marxdemokrate pracuji na cizi zadani, ale, zaplatpanbuh! jsou cile zadavatele shodne s vykonavatelovymi. Pevne verim, ze v pristich volbach Okamura nepreleze svych 10%- 12% a ze prezidentem se stane nejaky slusny clovek, napriklad architektka Eva Jiricna, Eva Holubova, Svetlana Witowska, Ana Geislerova a podobne. Kdo ma furt poslouchat ty obhrouble chlapy…

   • astraustralia

    saxi mas to sice spravne,:
    Soudruzi z Vietnamu, Kuby, Syrie, Libanonu, Etiopie a dalsich rozvojovych zemich byli do CSSR importovani normalizacnimi soudruhy za ucelem zvyseni kulturni pestrosti a zvyseni produktivity prace…jaky rozdil je tu? Ze jeden soudruh se nazyval komunistou a ted dnesni liberalem? Ze jich tehdy prisly tisice, dnes miliony?

    Pamatuji zminene „dovozy“ ktere soudruzi organisovali pri naplnovani sveho „proletari vsech zemi spojte se“ pri pomoci rozvojovym zemim.
    Take pamatuji studenty University 17 listopadu (dodnes na to absolventi doma ve zminovanych zemich vzpominaji a CSSR chvali)
    Prvni rok byli na ruznych mistech republiky na jazykovych kurzech a tak jsme je mohli i blize poznat.
    S navalem ktery nastal v r.2015 do Evropy a s pozvanim politiku se to neda srovnat.
    Ze jich tehdy prisly tisice, dnes miliony?
    Ano v tom je ten zasadni rozdil!
    Pamatuji jak uz tehdy lide kteri s pritomnosti novych studentu nesouhlasili, se po seznameni s nimi a jejich zvyky vysmivali soudruhum jakym zpusobem je pro studium vybirali.
    (zatrasli palmou, co spadlo byl student, co tam zustalo byli opice)
    Slovo „rasista“ se za soudruhu pouzivalo jen ve spojitosti s USA. Soudruzi byli internacionaliste a lidi podle barvy pleti nerozlisovali. To az elita liberalni demokracie objevila co jini nevideli.

    Protoze prirodni zakony plati ve vsem, plati i v poctech pro migraci !
    Plati ze ceho je prilis toho je moc….. az nakonec tech co bude moc pujde o to aby meli moc. :-(

 7. Asfalt

  Článek obsahuje několik témat.
  Za první považuji osobní názor citovaného Větvičky, kterého po zhlédnutí odkazu začínám považovat za velmi nevzdělaného a hloupého. Jeho názory dost odpovídají názorům, se kterými se lze setkat na Protiproudu, který jsem přestal číst a navštěvovat právě pro takové kydy jako „socialismus a fašismus je totéž“, ti a ti (jasná pravice) jsou levičáci nebo neomarxisti atd. Větvička předčil Protiporud v tom, že ani tam si netroufli pokud vím trvdit, že nás osvobodily USA, SSSR jen málo a ten nás pak okupoval. Stejně tak by na Protiproudu nebyli tak hloupí v otázce údajného porušování základních práv facebookem a tak podobně. Tím nepomlouvám Protiproud, který jsem kdysi čítával a někdy i rád, ale uvedené kecy mě úplně odradili tak, že dnes už o něm ani nevím. Podle Wikipedie bych celkem někdy rozumný Protiproud a úplně poblblejšího Větvičku společně zařadil do paleokonzervatismu, který podle uvedeného zdroje začal pojem „kulturní marxismus“ používat spolu s konspiračními teoretiky od konce 90. let. Nevím, co přesně znamená kulturní marxismus, ale už jen letmé seznámení a přihlédnutí k dalším „rozumům“ Větvičky dává jasně tušit, že to bude úplně něco jiného, než Větvička tvrdí, pokud to vůbe kdy byl nějaký myšlenkový proud (o čemž celkem z důvodů, které už nechci rozepisovat, pochybuji).

  Druhým tématem je Kalergiho plán, ke kterému se Větvička dostal přes ten údajný (a myslím smyšlený) „kulturní marxismus“, který je prý pokračováním údajného Hitlerova marxismu a sovětského marxismu. Již toto je na psychiatra (vidiny bílých myšek a Marxe kam se podíváš, to už není jen tak). Věcně však, když nahlédnu do sociologického slovníku a zadám vyhledávání Kalegriho, pak o něm pod heslem neomarxismus není ani zmínka. To předkládám jako důkaz k tvrzení, že Větvička je pindal i v tomto.
  K samotnému obsahu tohoto plánu čestně sdělím, že o tom nic nevím.

  Třetí téma vidím v ohlupování lidí. Zde souhlasím s Kamilem, autorem článku. Naopak nesouhlasím či velmi pochybuji o názoru článkem také citovaného Fendeka z důvodů, které jsem vysvětlil výše.

  Na okraj bych upozornil, že axiom je výchozí předpoklad v přírodních vědách, ale v humanitních vědách axiomy neexistují. Jakýmsi analogem přírodovědného axiomu může být paradigma, ale významově nejde úplně o totéž. Přesto ale je to určitý výchozí názor pro společenské úvahy. Paradimatem levice je tak rovnost lidí, ze které pak vychází jejich úvahy (a ideologie), paradigmatem pravice naopak potřeba nerovnosti lidí, ze kterého výchází pravicové ideologie, kolektivistickým paradigmatem je, že kooperace je lepší než konkurence, opak si myslí individualisté, atd. atd.
  Jednotlivé politické směry minulého století pak různě aplikovaly a spojovaly základní paradigmata, ne axiomy.
  Tuto drobnost, o které bych jinak nemluvil, si dovoluji poznamenat vzhledem k nějakým dřívějším diskuzím a názorům zde a možná by mě i zajímalo, jaká paradigmata vidí Vitta u fašismu a socialismu.

  • Kamil Mudra

   „Za první považuji osobní názor citovaného Větvičky, kterého po zhlédnutí odkazu začínám považovat za velmi nevzdělaného a hloupého.“
   Na rozdíl od Kurase, který je mi celkem fuk, můj vztak k Větvičkovi by se dal vyjádřit slovy: „Na Větvu mi nesahej.“ Protože si tuto svoji podjatost uvědomuji nechci vstupovat do debaty o jeho osobě ve které prostě nedokážu být nestranný. Jen poznamenám že se ztotožňuji s konstatováním že všichni jsme omylní a tedy ani on pro mne není výjimkou.

   O Kalergiho plánu jsem asi prvně slyšel od Pjakina, kterého sleduji pravidelně a on ho již vícekrát zmiňoval. Nepátral jsem po nijak co se jeho historie týče ale když sleduji současné dění v Evropě, stále více mne to utvrzuje v přesvědčení že zde jakási snaha o jeho naplnění probíhá a některé tahy a projevy i špičkových evropských politiků a potažmo vlád evropských států si ani jinak nedokážu vysvětlit. Leda bych připustil možnost že jsou šílení a nevědí co činí. To že se neomarxisté o Kalergim nezmiňují mne zas tak nepřekvapuje. Marx je v tomto směru mnohem lépe využitelná figura a ještě se skrze něj dá dostatečně znechutit levice i lidem kteří by jí jinak mohli být nakloněni, už třeba jen kvůli svému naturelu.

   „údajný (a myslím smyšlený) „kulturní marxismus“, „
   Přiznám se že jsem nějak nepochopil co myslíte tím „smyšlený“. Má svou historii, své protagonisty, uznávané autority, skalní podporovatele, kteří se společensky angažují na všech možných postech a úrovních… Setkáváme s jeho dopady kam oko pohlédne. Jak lze něco takového považovat smyšlené?
   Zde například nepříliš dlouhé video, ve kterém je snaha ho alespoň částečně popsat:

   No a co se paradigmat týče – osobně bych se ztotožnil s těmi které nastiňujete. Ale myslím že si oba jsme vědomi toho jak je lze překroutit k nepoznání když se uchopí „za správný konec“ a začnou být vykládána způsobem který se zrovna „hodí někomu do krámu“. Vždyť žijeme v době kdy se tohle děje dnes a denně.

   • Kamil Mudra

    Hmmm… To je zajímavé. Přehrál jsem si to video a po druhé se mi ho už nepodařilo spustit. Dostupné je prozatím zde:

    ale obávám se že jen pro toho kdo má facebook.

   • Asfalt

    „Na Větvu mi nesahej.“
    Já zas budu tak zdrženlivý, že neosahatelného Větvičku nebudu dál komentovat, i když mi váš postoj hlava nebere.

    „To že se neomarxisté o Kalergim nezmiňují mne zas tak nepřekvapuje“
    Ne, nemyslím, že Sociologický ústav AV ČR jsou neomarxisté. Vaše posedlost neomarxisty a konspiračními teoriemi, zdá se, nezná hranic.

    „Přiznám se že jsem nějak nepochopil co myslíte tím „smyšlený“.“
    No já když googlím „kulturní marxismus“, tak mi to háže jen takové experty jako Větvičku, Pravý sektor a tak. Ne, video o původní konspirační teorii ultrapravicových skupin, která byla zase oprášena, nepovažuji za důkaz nějakého „kulturního marxismu.“ To, že někteří prováděli studie na kulturních skupinách ještě neznamená nějaký „kulturní marxismus“, a už vůbec asi ne tak, jak je jako dnes obvykle dezinterpretován. Protože je jen dohledatelný neomarxismus (ke kterému má prý nějaký kulturní maxismusm patřit), uvedu citace k marxismu, jež považují platné i pro „kulturní marxismus“:
    „V této zdivočelé době se neomarxismus stal urážkou, kterou často používají ti, kteří jej často nedokážou definovat a nedokážou popsat žádnou politickou teorii. Jenom jim to přijde jako zajímavé slovo, které se dá použít jako nálepka,“ vysvětluje politolog Lukáš Jelínek.
    Z politických stran jsou jako neomarxisté nejčastěji označováni Zelení, Piráti, ČSSD a trochu překvapivě i TOP 09. Ve vrcholné podobě se totiž s neomarxismem ztotožňuje celý systém liberální demokracie, který je podle jednoho pisatele ve čtenářské rubrice Lidových novin „ve skutečnosti neomarxistické blouznění o tom, že všichni lidé jsou bratři a ti, co jimi nejsou, se jimi stát touží“.
    Pro znalce společenských věd přitom pojem neomarxismus znamená něco úplně jiného. Ve dvacátém století se někteří levicoví autoři na Západě odklonili od zkoumání zákonitostí třídního boje a přenesli svoji pozornost na kulturní jevy, sociální instituce či psychologii kapitalistického člověka. Filozofům jako Herbert Marcuse, Erich Fromm či Jürgen Habermas se začalo říkat neomarxisté.
    Nový obsah tohoto pojmu se začal rodit na konci 90. let, kdy někteří konzervativní konspirátoři v USA dospěli k názoru, že takzvaným kulturním marxistům se během „dlouhého pochodu institucemi“ započatého v 60. letech podařilo ovládnout univerzity a nyní propagací feminismu, multikulturalismu a ateismu úmyslně pracují na podrývání křesťanských hodnot.
    Na Západě v posledních měsících tuto myšlenky znovu popularizoval profesor Jordan Peterson, hrdina bojovníků proti politické korektnosti. Podle něj jsou „postmoderní neomarxisté“ tak posedlí myšlenkou rovnosti a bojem proti skutečnému i fiktivnímu útlaku, že se sami stávají utlačovateli. Ve své snaze zlepšit společnost ničí přirozenou hierarchii a západní civilizaci přivedou k zániku.
    V Česku popularitu pojmu neomarxismus odstartovali před dvěma lety hackeři, kteří na extremistickém webu White Media zveřejnili e-maily tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky. Skupina tvrdila, že bojuje proti „neomarxismu“ coby „rakovině národa“.
    Pojem tehdy razili i oba Václavové Klausové či předseda ODS Petr Fiala, když kritizoval politiku ČSSD v rezortu školství. „Václav Klaus s tím strašením neomarxismem pracoval už v 90. letech. On ale zná ty filozofické koncepty a sám je jako zastánce určitých politických názorů pokládá za protipól svého pobývání ve společnosti. Dnes ale ten pojem získal úplně jinou náplň, “ myslí si Jelínek.
    Nejviditelnějším šiřitelem slova neomarxismu na Facebooku a Twitteru je nepochybně Tomio Okamura.„Organizujeme různé happeningy a shromáždění. Pravidelně nám je narušují skupiny pravdoláskařů, levicových neomarxistů, extremistů z pražské kavárny,“ napsal před časem šéf SPD. O neomarxismu na sociálních sítích také velmi často píše Radim Fiala, Václav Klaus mladší či SPD Liberec.
    Volně citováno z https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/neomarxismus-duka-pohlreich-klaus.A181008_112306_zahranicni_aha
    S citací se zcela ztotožňuji.

    • astraustralia

     Asfalt uvadi zdroj.
     Rozeberme si zdroj kde se jiz po x te opakuje totez:
     Nikdo nevi co to to je neomarxismus a kdo to jsou neo-marxiste!
     Ale uz se bezpecne vi ze to je nadavka neb nejcasteji to rika Okamura a to je Pitomio a nocni mura (ceske politiky)
     Hned uvod clanku rika co to je , aby to hned druhou vetou bylo popreno (málokdo tuší, co to je.)
     Otevírají Otevírají brány Evropy migrantům, naleptávají křesťanské hodnoty, kují pikle v Bruselu.
     Neomarxisty a neomarxismem se v poslední době ohání leckdo, ale jen málokdo tuší, co to je.

     nasleduje rafinovane znicujici odsouzeni v podobe zpochybneni:
     Co to ale ten neomarxismus je? Z diskusí na sociálních sítích se to nedozvíme. Je totiž příznačné, že tento pojem nemá přesnou charakteristiku – jako kdyby se předpokládalo, že mu všichni podvědomě rozumí. Označení „neomarxista“ se přitom prakticky vždy objevuje jako nadávka.

     Chybi uz jen pripsat ze podobne jako se z diskusí na sociálních sítích se nedozvíme co to neomarxismus, nedozvi se ctenar co to je neofasista, nedozvi se presne co je a kdo je presne liberalni demokrat, nedozvi se nic protoze dnes neexistuje definice uz niceho na ktere by se FSICHNI shodli !
     Ano az tak daleko se posunulo nedorozumeni mezi lidmi v jejich nazorech.
     Vse se da zpochybnit, vse se da odsoudit, nejenze se nevi, dokonce dnes „jen málokdo tuší“ ,
     az tak dobre si lide rozumeji a proto se tak nedobre domlouvaji :-(

     Pritom se to jevi jako velmi proste a srozumitelne.
     V uvodu je presne popsano cim a jakou cinnosti se vyznacuji:
     Otevírají Otevírají brány Evropy migrantům, naleptávají křesťanské hodnoty, kují pikle v Bruselu.
     Nasledujici veta se pak vyjadruje zpusobem jakoby predchozi informace neexistovala ci pisateli nic nerikala:
     Neomarxisty a neomarxismem se v poslední době ohání leckdo, ale jen málokdo tuší, co to je.

     Podle ovoce poznate je !
     Tak jeste jednou a srozumitelne cesky :
     Je to hnuti a postoj politiku vychazejici z nazoru ze otevirat brány Evropy migrantům, naleptávat křesťanské hodnoty borit vse zabehle a prosazovat tuto politiku v Bruselu je obohacenim a prinosem pro Evropu. Ideove vychazi z Frankfurtske skoly.
     O te ecyklopedie srozimitelne rika:
     Frankfurtská škola je označení kruhu neomarxistických sociologů a filosofů, kteří se shromáždili kolem Maxe Horkheimera na Ústavu pro sociální výzkum (IfS, Institut für Sozialforschung) ve Frankfurtu nad Mohanem.
     Ústav pro sociální výzkum byl založen roku 1923 jako součást frankfurtské univerzity. Jednalo se o vůbec první marxisticky orientovaný vědecký ústav v Německu. Roku 1929 se ředitelem ústavu stal Max Horkheimer. Pod jeho vedením byl roku 1932 založen renomovaný teoretický časopis Zeitschrift für Sozialforschung. V roce 1933 emigrují členové institutu do Paříže a poté do USA, kde jejich institut existoval v rámci Columbia University až do roku 1949, kdy se stěhuje zpět do Frankfurtu.
     (odkazu na tuto skolu, cinnost a autory i v cestine dostatek)

     Kteri ze to ctenari stale patri do skupiny:
     „jen málokdo tuší, co to je“?

     • embecko

      Neomarxismus je pokracovani perestrojky zapadnimi prostredky. Dim dele se budeme v tomhle nesmyslu placat, tim vice budeme na lopatkach.

      • astraustralia

       Neomarxismus je pokracovani perestrojky zapadnimi prostredky.
       Saxi to je naprosto dokonaly popis ideologie ktera ma za cil pretvorit presneji rozlozit a znicit chod spolecnosti!
       Co na dokresleni celkoveho obrazu chybi je postoj spicek spolecnosti predevsim tech financnich kteri se tomu nejen nebrani, ale nekteri z nich rozklad podporuji.
       Drive krize a problemy reseny valkou, dnes nova cesta rozkladem ?
       Lidumil Soros a jemu podobni budiz prikladem !
       Cim to ze se neciti ohrozeni? Ne osobne ale pokud jde o jejich podnikani o jejich zisky ?To je ten posledni kaminek do mozaiky aby obraz byl uplny.
       Pristi rok 90 lety „filantrop“ musi jasne citit ze nejaka millarda navic mu pozemsky pobyt neprodlouzi a prohlaseni Jezise: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království ho mozna uvedlo do zamysleni co se svym bohatstvim.
       Proto filantrop, nadace, a vlastne dobry business protoze i timto zpusobem jeho vliv dostal novy rozmer. Nejen bohatsi na Zemi ale i na Nebi jako jeho cil .
       Vic takovych dobrodeju :-)
       Mozna i proto mutti Merkel vitala a podobni vyznavaci „dobra“ vitaji, aby lepsi zivot chudym odjinud doprala, doprali ?
       Takze i nejvetsi nejtvrdsi, nejhorsi kapousi jsou dobraci kteri vsechny dobrodeje uplaci v domeni ze pobyt v Nebi na vecnost si predplaci ?
       Bojovnici za lepsi pristi, ustante, vse je v poradku vse je jak ma byt,
       bude poslusni vrchnosti splnte vse co Sorosove a jejich pohunci budou chtit !

       • tresen

        Nezbývá než se zeptat po nerevarovsku:
        Je Soros neomarxista?
        Tím by totiž byla definice dovršena.

        • astraustralia

         Kdyz odpovim jednou vetou bude to marne, protoze vyse je to vet vice a ani Vam tresni to jakoby nic nerika.
         Ale udelam Vam radost, odpovim 2 vetama :-)
         V pripade pana Sorose se da svet homosapiense rozdelit velmi zjednodusene do 2 kategorii.
         Ta prvni ho ma za nejvetsiho hajzla lumpa a zlocince na svete nad nehoz neni.
         Ta druha ho ma za dobrodeje. I ti maji pravo na svuj nazor, neb vicero „humanitarnich“ a dobrocinnych organisaci zalozil, lidem pomohl mnohe i zamestnal.
         Do tere se ktery ctenar zaradi a do ktere Vy osobni je na Vas :-)
         nez vymenu nazoru s vami zakoncim musim dodat co dosud receno nebylo nebo dost zretelne z meho komentovani nezaznelo.
         Jsem zasadnim odpurcem oznaceni NEO !
         Ne proto ze nahrazuje ceske slovo novo, ale proto ze je pouzivano lidmi kteri by jej pouzivat nemeli protoze vetsinou samotnemu vyrazu nerozumi.
         Nejde jen o nejvice zprofanovane nejvice zneuzivane slovo neo-maxismus o kterem novinari nejradostneji pisi ze „malokdo tusi“ co to znamena.

         Proti takovemu pojmenovani ktere je vice nalepkou nadavkou odsouzenim nez presnym popisem a spravnym pojmenovanim mam zasadni vyhradu, ale na druhe strane chapu z jakeho pohledu to bylo takto pojmenovano.
         V pripade marxismu se jednalo o hnuti ktere usilovalo o likvidaci kapitalistickeho systemu.
         V pripade tak zv. neo-marxismu se jedna o podobny pohled ktery taktez usiluje o zmenu systemu a prichazi s novym pohledem na spolecnost.
         Na rozdil o praxe a nasili ktereho se dopoustel marxismus pretvoreny do podoby marx-leninismu
         marxiste Frankfurtske skoly pouceni neuspechem marxismu prisli s ucenim ze spolecnost je treba zmenit zevnitr.
         Protoze cil a smerovani stejne byla vytvorena zkratka a s predlozkou „neo“ doslo na srovnani ktere ma lidi presvedcit o tom ze v podstate nejedna o nic jineho nez o to co je v zakladu nazvu.
         Podobne zjednoduseni se vsemi neo, jako pred fasismem nacismem tedy obnovou zakladniho puvodniho pojmenovani.
         Kdyz si s tim pohrajete ne vzdy do dostane srozumitelny vyznam, nekdy muze i byt nevhodny az nesrozumitelny.
         Novoamerikanismus(Amerika first), novostalinismus (ruske imperium prvni)
         Nejsem proti „neo“ tedy „novo“ ve vyznamu obnovy ale pouze ze se bude jednat o obnovu cehokoli predchoziho co se ukazalo jako dobre a bylo bud nasilne nebo nejak chybne zruseno, zlikvidovano, zniceno a zaslouzilo by si obnovy pro blaho vsech !

         Takze tresni Soros jako novo-marxista jak pro koho, jak jsem vyse uvedl.
         Dost uz bylo tech z naroda Bohem vyvoleneho kteri z marxismu v CCCP udelali jeden z nejvrazednejsich rezimu v dejinach homosapiense !

         • tresen

          Teď jste mi připomněl prastarý vtip o tom, jak farář vysvětluje farníkovi, co je dialektika. Je dlouhý, ale na požádání dodám.
          A taky byl jeden fór jako odpověď na otázku, jestli v komunismu budou peníze:
          Levicoví úchylkáři tvrdí, že nebudou, pravicoví oportunisti říkají, že budou, jen my, praví marxisté-leninisté víme, že u někoho budou a u někoho ne.
          Vsadím se, že ty vtipy vymýšleli hlavně potomci lidí z národa vyvoleného, kteří se považovali za Čechy.
          Taky existuje vtip o tom, že lidi se dělí na dvě kategorie. V té první jsou ti, co dělí lidi na dvě kategorie, a v té druhé jsou všichni ostatní.

          • tresen

           Co je to dialektika, otče? Pořád se mě na to někdo ptá….A vy jste vystudoval v Praze a umíte latinsky…
           Není to složité. Dám ti příklad. Představ si, synu, že máš lavór s čistou vodou a mýdlem a u něho dva muže. Jeden má ruce ušpiněné, druhý ne. Který se půjde umýt?
           Ten špinavý, říkáš? Omyl, synu. Ten špinavý je na svou špínu zvyklý a nevadí mu, zatímco ten druhý je čistotný a využije každou příležitost, aby se mohl umýt.

           Aha. A kde je ta dialektika, otče?
           Vyčkej, synu.
           Teď si představ, že máš lavór s čistou vodou a mýdlem a u něho dva muže. Jeden má ruce ušpiněné, druhý ne. Který se půjde umýt?

           No přece ten čistý, jak jste mi vysvětlil, otče. Čistý je zvyklý se mýt, takže použije vodu a mýdlo a ten špinavý klidně zůstane špinavý.
           Co to povídáš za nesmysly, synu? Proč by se měl mýt ten, co má čisté ruce? Samozřejmě se umyje ten, co je má ušpiněné.
           Ale Otče, vždyť pokaždé povídáte něco jiného, tak jak se vám to zrovna hodí!
           Sláva, soudruhu tajemníku! Konečně chápeš, co je to ta vaše dialektika!

          • Kamil Mudra

           Jako fór dobrý. Jako celkem běžný společenský jev dost smutný.

     • vittta

      Asfalt si potrpí na to, co to je, já- a evidentně i vy, si spíše potrpíme na to, co to způsobuje.
      Takže se v tomto nemůžeme shodnout.
      Copak o to, tady je to detail, ale v globále tato neshoda bude stát plno krve, protože Asfalti jsou velká názorová a povahová skupina, a stejně tak vitttové a Astři.
      Utratí se moře času na vysvětlování postojů a pojmů, a zatím do zemí proudí statisíce nepřizpůsobových migrantů a ti, co už uvnitř jsou, přebírají pomalu- ale jistě, otěže vlády, a zde je zcela lhostejno, jestli to jsou migranti samotní, nebo jejich zbohatličtí bílí pomahači a podporovači!

     • pacifista

      Naprosto souhlasím. Také mi utkvěla slova „nikdo neví co to je“, chtěl jsem oponovat, ale vy jste mě předběhl a nutno dodat, že je to dobře. Lépe bych to nenapsal.

    • pacifista

     Ještě se musím zeptat Asfalta proč nazývá výroky Kamila konspirační teorií, když ten uvádí samá fakta.?

     • tresen

      Rozdíl mezi fakty a konspirační teorií je rozdíl mezi dvěma výroky, z nichž první praví, že do Evropy přišlo tolik a tolik migrantů, případně popisuje věcné problémy, které jsou s tím spojeny, zatímco druhý říká, že je sem poslal Soros, aby rozvrátil Evropu.

      • pacifiata

       Já v tom žádnou konspiraci nevidím, protože jedno nevylučuje druhé. Tolik a tolik migrantů sem vozí neziskovky, které financuje Soros, tak co je na tom konspiračního? Že se jedná o Sorose říkají i vrcholní politici.

       • embecko

        Treba ma tresen na mysli coby konspiracni fakt to, ze Evropa je uprchliky rozvracena. Zatimco je jimi stabilizovana, coz je neprehlednutelny fakt.

       • vittta

        Soros může být něco jak Stalin nebo Hitler.
        Je to adept na to, že jednou bude „za všechno moci“, i když jeho role může být už jen spíše teoretická.
        Pokud použiju konspiraci, pak Soros neexistuje (nebo existuje, ale je bezvýznamný) a vše to platí někdo jiný, nebo skupina jiných, kteří nechtějí být zmiňováni.
        V každém případě Třešeň odklání diskuzi, protože ve skutečnosti je jedno, jestli je sem poslal Soros, nebo Obama, nebo třeba Bildenberk či papež, ale důležité je, že tady jsou, a že jsou nad zákonem.
        Resp. viditelně nad zákonem jsou na západ od nás, a snad by se i dalo říci, že jejich jménem jsou kriminalizováni domácí občané.
        Co je cílem islamizace, je těžko říci, protože stvořit lépe ovládanou masu, než je ta západní banda s přecpanými žaludky a 10 novými auty na rodinu už snad ani nejde, pracovat nebudou, integrovat se také nebudou (takže teorie, že nás zachrání před stárnutím je směšná) a svrhávat kapitalismus, který je živí je už teprve ani nenapadne.
        Snad masochismus evropské levice může být příčinou, nebo obyčejná tupost a naivita, ale nejspíše půjde o obé, ještě spojené s nudou zlaté mládeže (těch je v těch bohatých zemích už 50%) a impozantní naivitou.

        • pacifista

         Islamizace je jen jedna ze zbraní, další jsou takové jako třeba uhlíková stopa nebo školství, které spěje k debilizaci. Pomocí těchto zbraní rozloží společnost a ta si toho všimne teprve až přijde postupně o svoje auta a přecpané žaludky, ale to již bude pozdě. Kapitalista si s tím hlavu nedělá, protože najde výrobu a odbyt v zemích, které se nyní rozvíjí. Čína a Indie. Tam bude masa vděčná, neb není ještě úplně emancipovaná nebo vůbec, a o takové životní úrovni jako mají v Evropě doposud jen sní. Budou s radostí pracovat za daleko menší peníz než v Evropě. Jak se dá vyčíst z různých zpráv, je to rozvržené až do roku 2050. Jestliže budou chybět odborníci, dotáhnou je z Evropy, peníze zmohou všecko. Kapitalismus tak bude zase na nějakou dobu zachráněn. Teď jen aby si chybička vloudila.

         • vittta

          To oni dokonce ti odborníci mohou odejít dobrovolně a rádi.
          I to může být cíl.
          Jenže mezi námi- co by se stalo, kdyby se nějak rozložil kapitalismus, a jak vlastně by se to mohlo stát?
          Já jen jestli je nějak opravdu o co stát, aby nám nakonec nebylo hůř.
          Socialismus také za moc nestál, ale tak nějak člověk čím dál víc vidí věci, které dříve neviděl.
          A mít plný žaludek není nějaká bezvýznamná komodita…
          V nejhorším, ty kecy se dají vydržet, ale povinná modlitba 5x denně a na každém rohu mešita a náboženská policie, to už moc k vydržení není.
          A pokud má kapitalismus padnout nějakým plánem, pak ho rozhodně nahradí islám.
          A to může dopadnout všelijak, ale dobře to nebude ani v jené možnosti.

          • Kamil Mudra

           A pokud má kapitalismus padnout nějakým plánem, pak ho rozhodně nahradí islám. A to může dopadnout všelijak, ale dobře to nebude ani v jedné možnosti.“

           Asi jak pro koho.
           Islám a oligarchie se snáší docela dobře. Majitelé a šéfové nadnárodních korporací by si tu změnu mohli užívat celkem v pohodě v roli všelijakých šejků a sultánů. Na zájmy prostého lidu by se mohli vykašlat (oni přece nejsou stát) – ten ať se o sebe postará s Alláhovou pomocí a na „kolaterálních ztrátách“ nesejde protože lidí je jako sraček. Rozvrácené Evropské státy s jejich servilními vládami by postupem času zmizely ze scény a staly by se chalifáty řízenými dosazenými participujícími figurami, dostatečně vybavenými represivními nástroji aby potlačily jakékoli lidové bouření. S USA (respektive s jejich participující elitou) by se dohodli celkem snadno za předpokladu že by měli k dispozici surovinovou zásobárnu o kterou by se buď podělili a nebo se díky ní stali solventní klientelou.

           Tenhle zdroj je ale, jako na potvoru, momentálně obsazený Ruskou federací, která vojensky posílila a navíc si stále více rozumí s Čínou. Za Jelcina už to vypadalo že si ji pěkně rozporcují, ruští oligarchové budou spolupracovat a i Čína se zapojí. Tak tu islamizaci Evropy rozjeli. Postupně se sice ukázalo že jim Putin se svou politikou začíná dělat stále silnější čáry přes rozpočet a že se s tou předělávkou Evropy tak nějak uspěchali, ale něco takového se nedá jen tak jednoduše stopnout. Takže spuštěné mechanismy (imigrace, společenský rozkol) běží na co nejmenší obrátky (to jen nám prostým lidem se to jeví jako přes čáru) a vyčkává se jak se ta situace vyvrbí.

           Takže kapitalismus by vystřídala oligarchie nebo korporátní fašismus, obojí na oko oblečené v kaftanu a celkem snadno udržitelné současnými technickými prostředky a islámskou ideologií.

          • vittta

           Jistě.
           Ale já už jednou zvonil.
           A spálil jsem se.
           Podruhé už- jakkoliv pitomý- systém schazovat nebudu!
           A to považuji kapitalismus za příčinu mnoha zel na světě.
           Jenže…on je ten kapitalimus svázaný s biologickou podstatou člověka a lidského společenství.
           A s tím se nic moc udělat nedá.

          • Kamil Mudra

           „Podruhé už- jakkoliv pitomý- systém shazovat nebudu!“
           V systémech výše zmíněných k tomu ani nebudeš mít reálnou možnost.
           „Jenže…on je ten kapitalismus svázaný s biologickou podstatou člověka a lidského společenství.“
           Tak to bych rozhodně netvrdil. Na to je ten systém příliš mladý v porovnání nejen se stářím lidského druhu ale i s historií společenského vývoje.

  • embecko

   „Větvička předčil Protiporud v tom, že ani tam si netroufli pokud vím trvdit, že nás osvobodily USA, SSSR jen málo a ten nás pak okupoval.“
   Alespon jste zjistil, proc je Vetvicka bran za politicky-korektne prijatelneho.

     • Kamil Mudra

      Aha, Asfalte, tak tím se mi ledacos vyjasnilo.
      Vy totiž posloucháte jen tak na půl ucha, cosi zachytíte, máte to vytržené z kontextu a na takovém podkladu si vytvoříte názor, který je zcela nepochybně správný protože je váš. Jenže vám zcela unikne, že ten člověk kterého označíte za nevzdělaného a hloupého, kritizuje názory či nevzdělanost jiných lidí a to zač ho takto odsoudíte uvádí jako příklad.
      V té pasáži Větvička říká:
      „To znamená, že ze školy vycházejí do životní reality lidé, kteří nemají povědomí historických souvislostí. Školy je to neučí a oni sami, pokud se dějinám nevěnují aktivně, tak o historii dvacátého století slyšeli hodinu ve škole. Vědí, že skončila nějaká válka a začala revoluce v Rusku, pak byla druhá světová válka, k tomu nás osvobodili Američané a k tomu trošku Sověti. Potom nás Sověti zase okupovali – a potom, pod hrdinným vedením Václava Havla, jsme setřásli totalitu, zacinkali klíči na Letenské pláni a od té doby je všechno dobře a jdeme kupředu, až jsme se stali členy NATO, vybombardovali Srbsko a o pět let později vstoupili do Evropské unie.“
      Což je plně v kontextu s tím co říká před tím i potom, takže pokud byste naslouchal jen trochu pozorně měl by vás vámi citovaný výrok vyloženě praštit do uší a pokud opravdu pozorně vůbec by vás nenapadlo přisoudit ho hovořícímu jako jeho názor.

      Podobnou ukvapenost jsem vám připomenul zde: https://janica9.wordpress.com/2019/07/11/svoboda-slova-mozna-neni-na-skodu-byt-v-necem-za-svetem-pozadu/comment-page-1/#comment-74673 pod předchozím článkem v souvislosti s Kurasem, tedy je možné že jde o cosi co je vám vlastní. Pokud je tomu skutečně tak, nebylo by možná na škodu kdybyste se na tuto svou stránku zaměřil, protože jak jsem již dříve uvedl, bývá to častou příčinou nedorozumění.
      Snad mi prominete že po tomto zjištění budu k vaším hodnocením kohokoli či čehokoli přistupovat s drobnou rezervou, kterou jsem doposud ve vašem případě zcela opomíjel.

      • taras2

       S ním, Kamile, nehneš. Asfalt je právnický suchoprd, stalinista, který není vůbec schopen pochopit ironii, ostatně jako devadesát procent tohoto národa, zvláště pak mladá generace (nahrazuje ironii posmíváním a nadáváním).

       • Kamil Mudra

        V tomto případě, Tarasi, ale nejde o ironii. Jde o uvedení negativního příkladu a jeho přisouzení coby názoru člověku který ten příklad zjevně coby negativní vyslovil. Nepochopení ironie (nejde li o „nepochopení“ záměrné) lze přehlédnout, případně odbýt letmým upozorněním se smajlíkem.
        Toto ovšem ne a je nutné to vyjasnit v zárodku. Všimni si kolikrát zde byl údajný názor Větvičky citován bez jakéhokoli upozornění že jde o záměnu příkladu s názorem. To proto že Asfalt má (a nemyslím si že nezaslouženě) na tomto blogu image komentátora který ví o čem píše. Jenže to sebou nese také odpovědnost a člověk v takové pozici by okolo sebe neměl mávat nějakými posudky či odsudky šitými horkou jehlou. I takto vznikají nespravedlivé nálepky.
        No, uvidíme jak se k tomu postaví. Moje předchozí upozornění pod minulým článkem přešel bez reakce, ale nevylučuji možnost že si ho prostě nevšiml.

        • taras2

         Ale jde o ironii, Větvička ironizuje to, co se mládež učí na školách a Asfalt tu ironii vůbec nepochopil a vzal ji jako Větvičkův názor.

         • Kamil Mudra

          Bohužel, obávám se že Větvičkův popis natolik odpovídá skutečnosti že ho ani nelze za ironii označit. :-(

       • Asfalt

        Minule jsem se od vás dověděl, že jsem bolševická krysa, protože odmítám vojenskou základnu u nás nazvat okupací. Nyní tvrdíte, že nejsem schopen pochopit údajnou ironii, kterou se prý Větvička i tvrzení o okupaci vysmívá. Pokud je tedy Větvička ironický, pak je stejnou bolševickou krysou jako Asfalt. To jste skutečně chtěl říct? Myslím, že ne.

        • taras2

         Přestaňte se kroutit jak žížala na háčku; Větvičkovu ironii jste nepochopil a dal jste ji dokonce do odkazu jako příklad jeho zpitomění propagandou. O okupaci ve smyslu mezinárodního práva jsem se s vámi nehádal, stav naprosté podřízenost Československa kremelským gerontům byl totiž ještě horší, okupace je užívána ve smyslu obecném. Mně jste se zhnusil tvrzením, že agrese v 68. byla po právu, protože Sověti přišli na pozvání.

         • Kamil Mudra

          Ale on ten zvací dopis přece existuje. Stejně jako např. současná žádost Pirátů o prověření auditů. Vojska VS by sice nejspíš přijela i bez pozvání a ten dopis se jim jen hodil do krámu (možná si ho z Moskvy i objednali) ale dopis je realita kterou nelze popřít. No a s tím pojetím okupace – fakt je ten, že kdyby tu Rusové rozmístili své posádky jen na podkladu našeho členství ve VS, nikdo by ani tehdy, ani dnes o okupaci nemluvil.
          Co se Větvičky týče – vzhledem k tomu že se mezi vysokoškoláky pohybuji a poměrně často vedeme řeč když se sejdeme na nádvoří u cigára mohu potvrdit že u naprosté většiny z nich je to tak jak Větvička říká. Kéž by jenom ironizoval. Což ovšem na Asfaltovu nepochopení nic nemění.

          • tresen

           V tom sporu šlo tenkrát o to, co by mohlo legitimizovat invazi.
           Já i Taras jsme se kupodivu jednou zcela shodli: Nic.
           Jestli existuje nebo neexistuje dopis nějakých stranických renegátů, nehraje roli. Rozhodoval postoj ústavních činitelů. Vlády, parlamentu, prezidenta.

  • vittta

   My jsme oba trošku jiní, Asfalte.
   Vy si potrpíte na definice a asi by vás urazilo, kdyby vás někdo nazval třeba pravičákem, já si potrpím na podstatu, a jestli mě někdo nazve komunistou, bolševikem, fašistou, nacistou či rasistou je mi prakticky lhostejné.
   Vším tím zmíněným- a ještě něčím navíc, i jsem, ale na rozdíl od mnoha jiných to přijímám, a myslím, že v čiště děfinické podobě není uvedeným vlastně nikdo, ani Stalin nebyl bolševik a ani Hitler nebyl národní socialista.
   Ta paradigmata, co píšete, s tím souhasím, i když já to vnímám trošku jinak, tedy u mě je levice postavena na rovnosti před zákonem, emancipaci chudých, kteří pracují, či kteří pracovat nemohou, a spravedlivé odměně za provedenou práci.
   Pravice pak u mě symobolizuje svobodu jednotlivce a minimální roli státu.
   Jak vidíte, ani levice, ani pravice nic z toho nedělá, levičák docílil nerovnosti před zákonem a pohrdání pracujícími, naopak posílil boj za práva asociálů, bezvýznamných, ale potenciálně společensky škodlivých minorit a staví svou praktickou stránku vytváření rovnosti dokonce na rasismu a šovinismu, což je pro mě nepřijatelné.
   Pravici je zase svoboda jednotlice zcelana háku, a stát hraje v dnešním pravicovém pojetí zásadní roli.

   • Asfalt

    Ano, vadím mi, když někdo lže, vymýšlí si a manipuluje, a už jde o „okupaci“, „anexi“ nebo „kulturní marxismus“. Rovněž mi vadí, když někdo někoho uráží, tím spíš když byl na urážlivý významam upozorněn, a přesto v tom pokračuje. Podstatné je ale to matení. Nadávka „neomarxisti“ nahrazuje slovo „sluníčkáři“, jenže sluníčkář je celkem roztomilé slovo bez významu, zatímco použitím slova „neomarxisti“ se nadává celé levici (i tzv. liberální levice vycházela z Marxe) a přisuzuje se jí tím něco, co k ní vůbec nepatří.

    Na pouhé rovnosti před zákonem je dnes postavena tzv. systémová levice, tj. levice po buržoazních revolucích. Levice jako taková ale jen na tuto jednu rovnosti omezena není.
    Pravice je skutečně protipolem levice, a tedy právě v otázce rovnosti má opačný názor.
    Miminální stát ještě neznamená svobodu (právě pro toho jednotlivce, o kterém píšete). Jinak pravice není nativně liberální, konzervativní. Byla a je brzdou levicového liberalismu (a to i svým neoliberalismem).

    • vittta

     Tady třeba já nemohu k tomu neomarxismu nic moc říci, protože jsem Marxe nečetl.
     Také ten pojem nepoužívám, a pokud ano, tak v nějaké konkrétní souvislosti a spíše náhodně, a ani si na to nevzpomínám, že bych ho kdy použil.
     Za to jsem četl Mein Kampf a naprosto se nerozpakuji nazvat ty západní liberály, nebo co to je, nacisty.
     Protože zde to napsat mohu, znaje toto dílo Adolfa Hitlera.
     S malými úpravami se dá na dnešní pojetí přívlastků „liberální“ v pohodě použít.
     A to je ono právě, já si myslím, že proto se tyhle knihy zakazují, nebo minimlně nepropagují.
     Aby si nikdo nevšiml, jak se věci mají, a jak podobné si všechny režimy- bez ohledu na proklamace jejich lídrů- ve skutečnosti jsou.
     Nacismus vzal rychlý spád, ale tehdy řádila krize, dneska to jde pomalu, ale lidé mají plná břicha, a tak se do „toho“ moc neženou.
     Ale mladé už plné panděro nezajímá, měli ho vždycky, takže začínají „trpět“ koloniální minulostí a genderovou nerovností, a nakonec…to může vzít zrovna tak rychlý spát, jako nacismus ve 30 letech.

  • pacifista

   Co na to říct. Ideologie je to veskrze zrůdná. Každá ideologie v sobě nese, pro soudný rozum, cosi ujetého a mnoho lidí je ochotno uvěřit. Mají to v genech. Již dávnověký člověk si nedokázal vysvětlit různé přírodní jevy, třeba jak vzniká blesk, nebo oheň a vymyslel si bůžky, pak bohy a nakonec zbyl jeden jediný Bůh. Masa lidí přijala víru v jednoho Boha, i když církví je dnes mnoho. Vůdčí lidé tak zjistili, že takto mohou řídit. Zákon času je ale neúprosný i k nim a v Evropě nabyla masa značných znalostí a řídit se již nedá. I věřících hodně ubylo. Proto je potřeba zasáhnout a namíchat ji aby se stala tou bývalou nevzdělanou masou, která se dá ovládat. Aby se nestarala o věci důležité, ale aby za sociální dávky nakoupila rachejtle a žila ze dne na den, ale zvesela. Pak se ani ty sociální dávky rozdávat nebudou, ale to chce vhodný čas. Použije se tedy vhodná ideologie, i když 100 let stará. Je to vskutku myšlenka ďábelská a divím se, že ji tolik lidí neprokouklo, například zde tresen ji obhajuje až do ztrhání těla. Tak doufejme, že i tato ideologie zajde na úbytě jako všechny ty před ní. Nechme Západ být, ať si dělá co chce, netřeba se za ním otáčet, tato cesta vede do pekel.

 8. embecko

  Mame se stale lepe, elity se lidu neodcizuji a migrace je velkym kulturnim i hospodarskym prinosem:
  https://echo24.cz/a/SCxmL/nemecky-rissky-snem-se-obrnuje-pred-nim-vznikne-desetimetrovy-bezpecnostni-prikop?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
  „Před historickou budovou Říšského sněmu v Berlíně vznikne deset metrů široký a 2,50 metru hluboký bezpečnostní příkop s plotem po stranách. Bude vymezovat bezpečnostní zónu před průčelím budovy, v níž zasedají poslanci Spolkového sněmu.“

  • vittta

   No prosim, tak doufám, že ti, co podepisují ty petice, aby bůček Zeman umožnil volný vstup do Pražského hradu, vrhnou se s vervou i na toto.
   Protože, Evropa je náš společný domov, a tedy i Německo.
   Jinak aktuálně, Asfalt zde píše o těch pojmech, a byla zmíněna i Třešeň, podle které se nic neděje.
   Jenže, tenhle plot si bylo před 50-30-10, ba i před 5 lety jen těžko představit.
   Naopak, kdyby to někdo řekl, byl by „utřešňován“, že je to nesmysl, a „utribunován“, že se staví ploty mezi lidmi.
   No…můžeme řešit v klidu pojmy, jako co je levice, pravice, a neomarxismus, a jestli se máme dobře či nemáme, nebo jestli ultrapravice ničí evropské hodnoty ale…ten plot se budovat bude.
   Prostě tam bude stát plot jak u nedobytného středověkého hradu.
   Bude tam- to je jediný fakt.
   Všechno ostatní jsou jen nedůležité kecy.

   • embecko

    Jen jestli to neni nahodou tak, ze prikop s plotem jsou vyrazem pece o bezpeci obcanu a techy chvalitebny pocin, ktery nema navic se zahranicni (migracni) politikou EU co spolecneho.
    Ja tohle nevidim dobre, at slunickum strcis pod nos sebevetsi zverstvo, nedokazi ho prijmout a naopak najdou 1000 duvodu, proc je to dobre. Hlavne, ze je to ve stranicke linii. A kdyz je budes otravovat delsi dobu, tak te udaji a vedle tvych diskusnich soudruhum posadi cernocha, aby je vychovaval a kontroloval, co pisi:
    https://kechlibar.net/2019/07/04/uc-se-novemu-mysleni-profesore/
    „No, přátelé, to není Oberlin, to je Cambridge, vlajková loď západního akademického světa. Máme skutečně vážný problém. Uctívání různorodosti (diversity) dosahuje na anglosaských vysokých školách stejné horečné intenzity, jako uctívání Alláha v pákistánských madrásách….Zrovna tohle opatření, kdy starým profesorům jsou na nátlak studentů přiděleni „reverzní mentoři“, mi trochu připomíná Maovu kulturní revoluci, jejíž hlavní hnací silou byla také mládež sdružená do revolučních gard a která si také libovala v likvidaci všeho starého – od knih přes sochy až po písničky.“
    Takze marna prace, nic se nedeje a nic se ani dit nebude. Az slunicka pojedou v prasecaku do tabora, budou, jako perzekvovani soudruzi v 50. letech verit, ze doslo jen k prehmatu a ze se to jeste nejak vysvetli, ze je v tom jejich demokraticka strana nenecha.

    • embecko

     A jeste jeden vynikajici Kechlibar (coz bulharsky znamena jantar):
     https://kechlibar.net/2019/07/19/od-berlinske-zdi-k-berlinskemu-prikopu/
     „„Nový bezpečnostní koncept – více bezpečnosti pro poslance i pro tři miliony návštěvníků budovy ročně, navíc přinese estetický pokrok“, praví Berliner Morgenpost.“
     Jako bych to nerikal nahore: skvela vec, jak pro bezpecnost, tak estetiku (!!!)…oni se opravdu zblaznili, je treba s tim pocitat.
     „Od berlínské zdi k berlínskému příkopu“
     Trefne…ale ne pro demokraty, ti se z takove myslenky zvencnou…

     • vittta

      Hetze!
      Pozor, to není žádné omezení svobody slova!
      (Popravčí četo-PAL!!!!!……..To není znak totality, to se jen totalitě brání, eliminovat nepřátele demokracie je v zájmu všech lidí dobré vůle)

     • Kamil Mudra

      Hele, saxi, ať si v Berlíně budují jakýkoli příkop, našemu Jelenímu příkopu se nevyrovná. A k jeho „vytvoření“ postačilo jen uzavřít ho pro veřejnost – tedy náklady prakticky nulové. Ještě se od nás mají co učit.

    • vittta

     Rasismem bojují proti rasismu, za podpory Třešní a Saulů a MaB, kteří to ale vlastně nepodporují, jen se posmívají, či napadají ty, kteří na to poukáží.
     Nééé, samozřejmě že to nevyvrací- v této souvislosti si všimni nenápadně změněné rétoriky Třešně- už prostě nic nevyvrací.
     Už se JEN pošklebuje.
     Ani nemá jinou šanci, než zesaulovatět.
     Faktem je, že tyto „třešně“ nemění realitu těch, kterým se pošklebuje, že něčemu věří.
     Ony jen mění realitu svojí.

   • Saul

    Ja musim priznat, vito, ze tve rozhorceni naprosto chapu.
    Jako delikventovi, ktery nekolikrat stanul pred soudem a kriminalu uniknul (buhvi jestli) jen o vlasek, u tebe ploty a ostnate draty zcela pochopitelne vyvolavaji fobii a nezvladatelnou paniku s absenci zdraveho rozumu.
    A s vypadky pameti, jak uz jsme ostatne zvykli.
    Nejak jsem si totiz nepovsimnul, ze bys pri svych cetnych agitkach na podporu minuleho rezimu u nas vzpomnel na zadratovane nejen nejake jedno misto, ale dokonce celou zapadni hranici.
    Zrejme jsi to v tomto pripade pojal jako genialni nadcasovy plan nasich soudruhu, kteri se uz tehdy rozhodli ploty a ostnatymi draty prozretelne celit neodvratne budouci invazi vitonegru.:-)

    • vittta

     Tak co jsem vlastně, ty vole…komouš, nebo nácek?
     Ovšem komouši ty ploty měly a nikdo netvrdil, že tam nejsou.
     Liberální demokraté se mohli doslova posrat, když zlý Orbán postavil plot na svých hranicích.
     Na hranicích, ostatně, i komunisté měli ploty na hranicích.
     Tihle je stavějí doma, a hlavně- úplně zbytečně, leda by se Putin chtěl pokusit o atentát na německé poslance ze vzteku, jak Německo všechny ty problémy zvládá.

 9. astraustralia

  Od proti terroristickeho prikopu v Berline k prikopu mezi politiky v CR.

  Soc.dem. se rozhodla a vlak pry presto nepojede!
  Ministr ktery musi odejit protoze sesadil reditele co si napsal millionovou odmenu
  je tak zasadne socialne demokraticke rozhodnuti, ze neuposlechnuvsi president bude mit na triku odchod zasadnich politiku z vlady pokud neodvola !
  Je to pry jedno z dalsich zasadne statnicky rozhodnych rozhodnuti ktere sjednocuje stranu a tak zasadni postoj by mel v pristich volbach byt take nalezite ocenen. Ve strane to pry bratri stranici ocekavaji.

  Ne vsichni ovsem vidi politickou scenu tak optimisticky .
  U sousedu to Taras vidi trochu jinak :-)

  https://taras2.wordpress.com/2019/07/19/o%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8b/#more-2262

  • embecko

   „Ministr ktery musi odejit protoze sesadil reditele co si napsal millionovou odmenu“
   Slunickum je to uplne, ale uplne sumak!
   Hlavne, aby byl naplnen duch dalsi vyznamne konspiracni teorie, a sice o nezavislosti justice. Ktera je ovsem z podstaty vzdy a) tridni b) ideologicka c) lokalni, to jest podrizena mistni klice.
   Fajt to delal dobre a postavili se za nej i bardi svetovych instituci, to si pamatuj! Ze podepsali neco jako antichartu a to aniz by chartu vubec cetli (znali Fajta), to sem nepatri, to je jina situace!

  • vittta

   Taras ale v tom výčtu zapoměl na sebe.
   Odkopl lidi, kteří s ním mají názorovou shodu- protože jsou třeba živnostník.
   To je stejně hloupé, jako zavádění elektromobilů, jen nemá Taras větší moc, takže to nepřesáhlo hranice jeho blogu.

 10. Kamil Mudra

  „Případ obchodování s lidmi ve Velké Británii začal v pátek řešit Krajský soud v Ústí nad Labem.“
  Tak to tedy máme fakt rychlou justici. :-)
  Myslím že o tomhle případu jsem četl tak někdy před dvěma lety a už jsme to probírali buď na Terase nebo tady.

 11. brok

  ARD právě hlásilo, že nová figura EU von Leyen prohlásila, že Dublinský dohovor musí být reformován. Není důvod, aby „uprchlíci“ museli zůstat ve středozemních zemích. Řekla: „Musíme jim ukázat více „fairness“.“ Německá vláda podpořila toto prohlášení.
  A my tu ohnivě hledáme a obhajujeme definice. Řekl bych, že praktická politika umí pojmenovat věci jasně.

  • Kamil Mudra

   Praktická politika činí bez pojmenování nebo si vytvoří pojmenování dílčí. Jenže dokud pro to její kutění nějaké souhrnné pojmenování nenajdeme nebudeme mít dost prstů abychom na ty jednotlivosti ukázali. Každé ukázání pak lze rozžvanit do ztracena.

  • tresen

   Je „fairness“ vůči středozemským zemím, kde jsou zadržováni uprchlíci, opravdu nežádoucí?

 12. tresen

  Ještě k děsu populistů z Horkheimera a spol.:
  Není divu, některé myšlenky jsou opravdu trvale nebezpečné. Například upozorňování na populistické postupy. Z jejich charakteristiky z Horkheimerova pera vybírám:

  *Důsledná snaha lídra vykreslit se jako člen skupiny „my“ – jako člověk z lidu, ne-politik, bojovník proti establishmentu, a to i když to třeba zjevně není pravda. Tento jev pracuje mimochodem se zjednodušením myšlenky demokracie, s popřením potřeby zprostředkování – skrze populistický subjekt vládne přímo sám „lid“, populistův hlas se rovná hlas lidu.

  Šíření dojmu, že proti „nám“ působí nějaké spolčení nepřátel různého typu, šíření příslušných konspiračních teorií. Tento prostředek je často využíván k znevěrohodnění jakékoliv kritiky. Libovolný oponent je vykreslován jako zástupce nebo pomahač spojených nepřátelských sil.

  O základních konceptech, jako co je správně a co je špatně, není dovoleno pochybovat. Stejně tak o tom, kdo, a kdo jediný, říká pravdu a kdo konspiruje proti lidu. Žádné vyvažování, nic než jeden správný názor.*

  • vittta

   To jsou skvělé žvásty.
   Tak dejme tomu, že demokracie je vláda lidu, a lid vládne skrze zvolené zástupce, tedy u nás zastupitelská demokracie.
   Zastupitelská proto (a zde upozorňuji, že to není můj konstrukt, ale konstrukt buď zástupců zvolených, nebo častěji sice nezvolených, ale zvolení hodných) že lid je moc blbý, aby vládnul, a tak za něj musí vládnout někdo jiný.
   Pozorný čtenář si ale jistě všimne, že to první popírá to druhé.
   Buď lid vládne, nebo nevládne.
   Pokud je demokracie dobrá jen na to, aby zvolila někoho, kdo bude vládnout tak, jak to lid nechce (jistí zvolení tomu říkají politická odpovědnost), pak je samozřejmě zbytečná, a navíc. není to demokracie- tedy není to vláda lidu, ale jakási čurákkracie, kdy vládnou ti, kteří se nějakým způsobem nechají zvolit, přžedevším ovšem tak, že lidu tvrdí, že budou vládnout tak, jak chce on, aby pak vládli (v zájmu lidu) tak, jak lid nechce.
   V demokracii žádný hlas lidu jako takový neexistuje, je jen hlas davu, který je buď správný a kultivovaný (ať už říká cokoliv a jakkoliv vulgárně)- to v případě, že říká to, co chtějí slyšet ti mocní a bohatí (bez ohledu na to, jsou-li i zvolení) nebo nesprávný a vulgární (pokud říká to, co silní a bohatí slyšet nechtějí, opět bez ohledu na to, kdo je zvolený).
   Stačíte to sledovat?
   V obou případech pak dav dostane vodu a sanitky, v prvním případě vodu na osvěžení a sanitky, kdyby se někomu udělalo blbě, a ve druhém z vodních děl a sanitky odvážejí zraněné, ve vyspělejších demokraciích i mrtvé.

   • tresen

    Stačím to sledovat, nebojte.
    Že jste nepobral, o co v té citaci jde, je u vás normální.
    Jde o to, co populista lidem nabulíkuje. Chce, aby byl vnímán tak, jak je to v tom textu řečeno: jako součást „lidu“ proti „vrchnosti“. Říká: „Pojďte za mnou! Já a vy jsme „my“, tedy ti dobří, zatímco ti špatní jsou „oni“. „Oni“ se spolčili, aby nám škodili. Následujte mne a chtějte to, co já.“ Následuje řeč plná emocí a obviňování v duchu konspiračních teorií, zato zcela prostá racionální vazby na realitu.

    • vittta

     Já vím, to je ta věc, že vy realitu znáte, a tudíž vám nikdo nic nabulíkovat nemůže, a třeba já jsem tak trošku blbej, a naopak mi může kde kdo nabulíkovat kde co.
     Volím Okamuru, protože mě nabulíkoval, že západ je plný negrů a čmoudů a že je tam kriminalita a teror a loupeže a znásilnění a rodič 1 a rodič 2 a 10 pohlaví a študenti vyhazují profesory a předělávají se pohádky a feministky vytahují (na bohaté muže) dekády staré příběhy, kdy jim sáhnul na kozy, a je pak vyhazují z práce…
     To mi nabulíkoval Okamura a PL a další a další populisté, a já pak volím toho Okamuru.
     Na vás ty kecy neplatí, vy samozřejmě víte, že to tak není, případně že to je normální, i když něco z toho se děje, ale to víte, copak ETA nepáchala teror?
     Nebo IRA?
     Rozdíl není- jak by se mohlo zdát- ve vnímání reality, ale v prosté inteligenci.
     A v té za vámi já- a nejen já- hluboko zaostávám.
     To je ten rozdíl, protože že se negři integrují a pracují a obohacují, není žádný henten, populismus, že jo.

       • vittta

        No jo, ale proč mi to- blbci starýmu- nevysvětlíte?
        Tyhle řeči totiž zdaleka nevede jen Okamura, a teď ten příkop kolem Říšského sněmu…
        A ta znásilnění a loupeže a šikana na školách a rodič 1 a rodič 2 a tyhle věci…
        Děje se to, nebo neděje, a pokud ano, je to v pohodě, nebo normálka, nebo jak to vlastně je?
        Přepisují se třeba pohádky?
        A dělají se magisterské práce na základě rozboru Šípkové Růženky?
        A je to špatné, když Šípková růženka je bílá a krásná?
        A je dobře, že agenta 007 bude hrát černá huba?
        A je normální, že v historických filmech jsou multikulturní herci na pozicích, jinak zcela bílých historických postav?
        Je dobře, že se u Trumpa jako jedno ze zásadních negativ uvádí, že je bílý?
        Tohle jsou fakta, ale já tápu, protože populisté tvrdí, že to normální není.

        • tresen

         Ano, děje se toho spousta.
         Ale možná je váš hlavní problém ve filtru, který vám Okamura a spol. nasadili na přijímání informací o tom, co se děje, plus barevná sklíčka, která mají dát těm inforrmacím jediný správný význam. A to všechno v případě, že by všechny ty zprávy byly pravdivé, což nejsou.
         Vezměte si třeba zprávu, že švédská důchodkyně upozornila na to, že švédské knihovny vyřazují Pipi Dlouhou Punčochu. Váš oblíbený zdroj to uvádí jako jasný důkaz řádění korektníků, ale při minimální snaze zjistíte, že je to blbost, protože nějaká osoba si sice opravdu v regionálním tisku stěžovala, ale váš zdroj už neuvedl vysvětlení místní knihovnice, že to spadá do normální výměny poškozených výtisků oblíbených titulů.
         A vám už uvízl v hlavě kamínek vaší mozaiky.
         Dějí se samozřejmě závažnější věci, to je jasné. Ale ten filtr s vámi dělá svoje, vy už nejste schopný bavit se o ničem kromě migrace a jejích důsledků a o zločinech multikulti. Jste pak náchylný věřit tomu, že jde o něčí plán, blablabla atd.

         • vittta

          A takový dotaz, byla to obyčejná výměna, nebo nebyla v tom konkrétním případě?
          Protože mně nejde do hlavy, jak byste to mohla vědět- jinak, než že si přečtete sluníčkové a bagatelizující vysvětlení, které ale nelze prokázat.
          Co se Pipi týká, pak mě nezaujímá, a nikdy nezajímalo, co říká nějaká (možná imaginární) švédká důchodkyně, ale jestli se Pipi nějak obsahově změnila, což ale neříká žádná švédská důchodkyně, ale několik jiných zdrojů.
          Snad bych i Pipi přešel mlčením, protože- mezi námi- ono se toho nakecá, že jo.
          Jenže ona se nemění jen Pipi, ale i jiné knihy, a to je zase psané z mnoha zdrojů.
          A z Mikeše ty cigoše také vyndali, a v Honzíkově cestě už není družstevní vajíčko, a Šípková Růženka je fakt genderově nevyvážená, víte?
          A to už je informací celkem dost na to, abych uvěřil i té Pipi, protože Pipi je jen součást nějakého plánu.
          Pokud ve Francii- a to PROKAZATELNĚ je, místo otce a matky rodič 1 a rodič 2, pak je proti tomu nějaká Pipi jen detail.
          Takže milá paní chytrá, jestli vy jste trapně ovlivnitelná nějakým kecem o nějaké švédské důchodkyni, která ve skutečnosti jen blbě viděla běžnou výměnu, tak já tedy NE!
          Jinými slovy, tyhle tématické odklony na mě neplatí, ŽÁDNÁ ŠVÉDSKÁ DŮCHODKYNĚ není důležitá, důležitý je kontext těchto událostí.
          Já o švédské důchodkyni nic nevím, na tyhle sračky jste specialistka vy, ale o falšování knih- jmenovitě pro děti- toho vím dost a ani OFICIÁLNÍ zdroje se tím netají, ale ty oficiální sluníčkozdroje to považují za pozitivní jevy!

          • tresen

           Kontext je to správné slovo, když je řeč o vašich výstupech. Pomáháte vytvářet falešný kontext. To je celé.

          • Kamil Mudra

           A ten ne-falešný vypadá jak? Musíte to přece vědět, jinak byste nemohla ten vitttův vnímat jako falešný. Co kdybyste ho předložila k porovnání?

          • tresen

           Například v mém světě není za příchodem lidí z rozvrácených zemí žádný záměr nějaké temné moci, za migrací není cíl zničit Evropu ani nastolit v ní vládu islámu.
           Jestliže váš pohled vede k závěru, že je potřeba odhalit a zničit spiklence, vše vidí pouze v tomto kontextu a ve svém důsledku zatemňuje mysl každému, kdo mu podlehne, ten můj hledá věcná řešení. Kontext úvah podobných těm mým není ideologický a může tudíž vést k opatřením, která zmírní nebo odstraní různé problémy a nebezpečí.

          • oh

           Možná byste, treseni, mohla dodat ten správný kontext i k tvrzení: „klasické animované pohádky jako například Kráska a zvíře nebo Sněhurka a sedm trpaslíků mohou negativně působit na výchovu dětí,“ což nepíší Parlamentní listy, ale údajně tvrdí dvě otitulované bezpohlavní expertní osoby, označované rasisty a xenofoby obvykle hanlivou zkratkou SJW.
           https://www.frekvence1.cz/clanky/kraska-a-zvire-je-nejnebezpecnejsi-pohadka-co-expertky-vidi-na-disneyovskych-klasikach-spatneho.shtml?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
           případně rovnou pokračovat správným kontextem tvrzení: “Je těžké ignorovat známky toho, že Tolkien považoval některé rasy za horší než jiné nebo některé národy za horší než jiné,”, které uvedl na adresu slavné románové ságy americký takyspisovatel Andy Duncan, podle kterého je zjevně Tolkien prostě jenom tuctový rasista, který nenašel ve svém díle jediné hezké slovo o skřetech.
           Správného kontextu je rovněž naléhavě třeba k tvrzení „V dětské knihovně jedné základní školy v Barceloně už si nebudou moci děti půjčit knížku o Červené karkulce ani o Šípkové Růžence. Školská komise pro rovnost pohlaví totiž došla k závěru, že asi dvě stovky pohádkových příběhů v nabídce tamní knihovny je „sexistických“ a že přispívají k šíření stereotypů o mužské a ženské roli“ a tamní státní orgány usilovně předstírají, že to nevidí, protože školy jsou autonomní a tak si jejich školní knihovní komise prý mohou napáchat tolik „dobra“, kolik jen chtějí. :-(

           P.S. Napadá mě ještě jedna naprosto nevhodná kniha, kterou by měly všechny autonomní školské komise co nejliberálněji vyřadit z fondů: 451 stupňů Farenheita. Někdo by si mohl nevhodně myslet, že ani toto nebylo míněno jako návod.

          • tresen

           Pro OH:
           Já jsem o takových pitomostech četla taky. Je to vlastně obdoba ptákovin, které se dočtu na tomhle fóru, jen v převráceném módu.
           Nestalo se, že by mi v čemkoli bránily nebo že by zasahovaly do mé svobody číst věci rozumné.

          • tresen

           Co se týče té zprávy o vyřazování Červené Karkulky z knihovny jakési katalánské školy, kterou tak nadšeně od Fox News převzala naše sdělovadla, zdá se, že podle střízlivější verze v té škole zasedala komise přespříliš angažovaných matek školáků a posuzovala vhodnost knih ve školní knihovně, ale jak listu El País sdělila jedna z nich /jménem Tutzo/, nechají všechny tituly v regálech.
           The commission at Tàber school is now planning to review the books given to primary school students but, according to Tutzo, it does not intend to take any off the shelves. “In early childhood, kids are like sponges and absorb everything around them, which allows sexist stereotypes to be normalized. Primary school students [aged six to 12], however, have a greater ability to think critically and the books can be an opportunity to learn.
           Blbosti se dějí. Katalánsko zřejmě není výjimkou.

          • Kamil Mudra

           Blbé je když má blbost nadstardantně zelenou kam se člověk podívá a to že Katalánie není výjimkou je dost slabou náplastí.
           A možná že ta náplast ani nemá správnou barvu. Jako když švédské lékárny čelily obvinění z rasismu ze strany snědé aktivistky Pauly Dahlberg, které vadilo že náplasti nejsou i v barvě její kůže a hodí se jen pro bílou švédskou majoritu. Společnost Apoteket se jí omluvila a slíbila, že rychle najde dodavatele tmavých náplastí.

           Genderoví Jasánkové se předhánějí v hujeřinách a varují že příběhy jako Popelka a Kráska a zvíře jsou tak hluboce zakořeněné v populární kultuře, že je dnes až příliš snadné přehlédnout škodlivé ideologie, které obsahují – ať už jde o misogynní postavy, ponižující dějové linie nebo rasovou jednotvárnost. Také jim vadí že pohádky často končí slovy: „„Vzali se a žili šťastně až do smrti“. Prý to navozuje představu že manželství je pro mužské i ženské postavy v příbězích jediným cílem, který odráží hodnotu společenského úspěchu. Dalším vadí že Disneyovské princezny jsou krásné, štíhlé a nejčastěji bílé. Feministkám zase vadí pohádkové macechy, čarodějnice, zlé sestry…

           Hrne se to do našich životů horem dolem, je tomu popřáváno sluchu, píší se na taková témata úspěšné bakalářky a blbost tvářící se karatelsky a osvětově se stále častěji stává příležitostí ke kariérnímu růstu pro všelijaké existence, které by mohly být k smíchu kdyby sama situace nebyla tragická.

           No a abychom v ČR náhodou nezůstali za světem pozadu přihřeje si polívčičku třeba i romské sdružení Roma Realia svým protestním dopisem ministerstvu školství ve kterém požaduje zákaz Ladovy knížky Kocour Mikeš, protože v ní kocourkovi ublížili „cikáni“.

           Vám to fakt přijde normální a v pohodě? Nijak vás to při čtení rozumných věcí neruší? Nebo to do té vaší ulity vůbec nepronikne?
           Tahle společenská atmosféra pak plodí i takovéhle trapasy.

          • tresen

           Falešný kontext je z velké části záležitost proporční. To znamená, že některým jevům se přisuzuje strašlivá důležitost, zatímco jde o hlouposti v moři jiných hloupostí, které jsou pomíjeny, ačkoli se svou „nebezpečností“ od těch vypíchnutých vůbec neliší.

          • Kamil Mudra

           A tím vaším obecným konstatováním naznačujete co? „Nehas co tě nepálí.“?
           Velký oheň může vzniknou i z malé jiskry. A když jisker přibývá riziko narůstá. Co používáte pro rozlišování důležitosti jevů?
           A když se vámi popsaným způsobem chovají i lidé kteří z velké části řídí naše životy (politici, státní i nadnárodní instituce, média…) jde o jev důležitý a hodný naší pozornosti, nebo nad tím máme mávnout rukou s tím že to vždycky nějak dopadne a raději moc nepřemýšlet abychom si náhodou nevytvořili nějaký falešný kontext?

          • Saul

           „Nehas co tě nepálí.“?

           A jaká je vaše konkrétní představa toho hašení?
           Napadá vás souhrn nějakých účinných opatření, které by dokázaly ty blbosti eliminovat ?
           A současně při tom hašení „ nevyhánět čerta ďáblem“, tedy nešířit masově nějaké jiné blbosti.

          • Kamil Mudra

           To přísloví jsem v tomto případě směroval na intenzitu projeveného zájmu a nad žádným souborem opatření jsem nepřemýšlel. Ale když už se ptáte – myslím že právě ostentativní nezájem ze strany institucí nebo autorit oslovených plodiči blbostí by mohl leckteré hloupě pootevřené overtonovo okno zavčas přibouchnout dříve než způsobí ve společnosti škodlivý průvan.

          • Valkýra

           ještě štěstí, že ovládaní v nerovném (nevýhodném) svazku „určených“ rolí – služka/pán – si uvědomují své podřadné postavení a budou se mu bránit. Prostě až přijde zase někdy nějaký muž „s kytkou opruzovat“ a pokoušet si vynutit či vyprosit (dnes již nejde uplatit či snad dokonce vytunelovat díky neskutečné logice rodově institualizované krádeže – jménen věno obvykle ženino dědictví) a odmítat se nechat tímto způsobem podřídit bez jakékoli záruky, že snad tento svazek – bude zajišťovat „funkční plnění“ závazků, byť nerovně nastavených od mužů, iniciátorů všeho zla v minulosti, už jen proto, že to byli oni kdo vládli (domácnosti) ale i občině a později státu. Násilí na ženách, nejen to otevřené, ale především společenské, institucionální a především nastolené prizmatem patriarchální náboženské „morálky“ – není ničem jiným než společenským otroctvím. Je dobře, že se mu moderní společnost postaví a mladí (muží) již pochopili, že ženy získat do manželství je akt na který sami (díky proměně ekonomické nejistoty ve společnosti) již nestačí. Nestačí jim ani jejich penis plodit a ani jejich schopnost vydělávat (mít majetek a moc a zabezpečit ženu, když už jí chtějí jako dřív ovládat).

           Cink, produďte se, pánové – je-li vám tolik, jako patrně je zdejším korespondentům – chápu vás, je to přirozený pocit ponížení, kterého se vám dostalo za posledních 30 let. Jste-li mladší a máte-li ženám co nabídnout, nechte si to pro sebe. Byznys je fajn, a my ho rády hrajeme – ale nejsme hloupé, raději nakupujeme než se necháváme koupit.

          • Saul

           „myslím že právě ostentativní nezájem ze strany institucí nebo autorit oslovených plodiči blbostí by mohl leckteré hloupě pootevřené overtonovo okno zavčas přibouchnout „KM

           Souhlas.
           Viz. třešnino vysvětlení, jak si s tím oknem poradili v Katalánsku.
           Ale u nás prostě klasické pohádky milujeme tak moc, že na ně klidně navážeme nějaké úplně nové, jejichž platnost je naprosto nezpochybnitelná. Tohle Overtonovo okno chcete zavírat jak?

          • Saul

           Ještě vám připomenu vyřazování knih třeba Jaroslava Foglara z regálů dětských knihoven.
           A to jak sám víte ,nebyla žádná vysněná pohádka, ale úplně běžná realita.
           A ta iniciativa nevzešla od nějakých pohoršených matek mladých Junáku.
           Takže nic nového, jen dnes máte mnohem víc možností s takovými otevírajícími se okny klidně třísknout.
           A bez rizika, které vám tehdy docela reálně hrozilo.

          • Kamil Mudra

           Cink, probuď se polobohyně. Nejde o postavení mužů v rodině ale o hloupé prznění klasiky.
           Až si na Valhallu posvítí genderoví experti a dojde jim co v ní děláte v mírových časech tak vás nahradí barevnými homosexuály a vám nezbude než jen hlídkovat u vchodu. :-)

          • Kamil Mudra

           Co to znamená „nezpochybnitelná platnost pohádky“ Saule? To jako že je v ní všechno pravda nebo že se smí dětem vyprávět? Já proti tvorbě nových pohádek nic nemám. Jen nevidím žádný smysl v přepisování těch starých.
           A co se týče foglarovek tak minimálně polovinu z těch co jsem četl jsem měl půjčenou z městské knihovny. Možná v nějaké jiné nebyly protože se tam vyskytly nějaké knihovnice co se snažily být papežštější než Papež. Ovšem ta jejich tehdejší angažovanost nijak neomlouvá pitomou angažovanost současných „napravovačů společnosti“. No a jestli si myslíte že dnešní třískání otevřeným overtonovým oknem je bez rizika tak jste pěkně naivní. Asi nepracujete ve školství, že?

          • Valkýra

           klasická logika, nechoď na červenou, mohl by tě unést pedofil, Kamile. Homosexuály mě nevystrašíte, jestli se jich sám bojíte, že vám něco udělají, pak se zamkněte doma a nevycházejte. Mě nijak nevadí a když si prosadí sňatky, tak mi to takynebude vadit, předpokládám, že jim by to (a statistika rozvodovosti sňatků leseb a gayů je asi jen 8% ze všech!) že jim to bude manželství fungovat podstatně lépe než heterosexuálním mužům a ženám, kde se rozvádí 53% ze všech! Kdepak nám soudruzi heterosexuálové dělají chybu, že ani na blaho dětí nehledí a dokonce se dětmi navzájem vydírají? To je ta křesťanská tradice, k čemu, proboha? Nefunkční svazek, kde podle asociace psychologických manželských poraden je na vině především nevěra (68% u mužů, 32% u žen), alkoholismus (71% u mužů a 29% u žen) a domácí násilí (tady je statistika neúprosná, 94% u mužů a 6% u žen).

          • kočka šklíba

           Měla byste Valkýro, když už se tady oháníte statistikami, uvést jednak zdroj a hlavně z jakých údajů Vám ty statistiky plynou. To znamená například za kolik let, kolik bylo sňatků za sledované období v obou skupinách, jak dlouhých atd. A já si nemyslím, že dělat nosnice homosexuálním párům mužů je zrovna důstojná role ženy. Vy to zřejmě vidíte jinak. Za to si pamatuji, jak se zástupci homosexuálů zapřísahali, aby jim byly povoleno registrované partnerství, a to už opravdu bude úplně všechno. Jenže máme takovou hezkou pohádku o „jenom prstíček“ že? A podle mého blaho dětí vychovávané homosexuálním párem, zejména mužským, není zrovna to pravé ořechové pro jakékoliv dítě. Jistě výjimky existují všude, ale obecně to není žádná skvělá forma výchovy. Jinak jste mimochodem splácala dohromady příliš mnoho věcí.

          • Valkýra

           Dělat „nosnice“ komukoliv je pro důstojnost ženy problém. Jestli rozlišujete mezi „nosnicí“ která snáší pro radost (manžela) anebo za peníze cizího muže, je jedno, když je to jen to, co je vnímáno na ženě jako to, co tvoří její identitu. A je jedno ten muž co si od ní dítě nechá porodit, bude homosexuál nebo ne, protože jsou případy, kdy i neplodný heterosexuální pár si nechá „vynosit“ jejich společné embryo od druhé ženy. Jestli to vám to takto vyhovuje více, prosím, ale pak máte argumenty které odporují meritu toho – že heterosexuálové jsou lepší a milující rodiče a homosexuálové ne.

           Čísla mám ze své advokátské praxe, a dělám ji již 15 let specializující se na rodinné právo a spolupracuji s Asociací manželských a rodinných poradců, kteří pak i v mnoha případech vypracovávají odborné posudky v případě, že dochází ke sporům natolik iracionálním, jako je spor o zvíře, které společně nabyli partneři v manželství anebo právo aby druhý NEdisponoval společnými fotografiemi anebo společně pořízeným audiovideomateriálem.

           Čísla existují od nejvyšší autority v této zemi ČSÚ, která hovoří o bilanci jednoho roku – já mám ta data za posledních 5-8 let. Pravdou je, že to nejsou vždy jen patologické sociální jevy coby příčina rozvodů, ale prostě i „jen“ to, že si ti dva lidé řeknou chladně a bez emocí: „nevyhovuješ-li mi, už tě nechci“ To bývají mladé bezdětné páry, obvykle když se jedná o vyšší sociální třídu či intelektuální individualistické osobnosti, které kdysi zahořely láskou – a manželství anebo jen společnou domácnost berou jako „úlet“.

           Nicméně ve věci hraje roli i sociální situace a peníze, obvykle páry kde muž je vyučený dělník v neperspektivním zaměstnání a ženy na mateřské v manželství s mužem drobným živnostníkem v úpadku, trpí materiální nouzí. Týká se to především menších měst a vesnic, kde není dostupná veřejná infrastruktura. Takže peníze, nevěra, Trochu nekřesťansky přízemně materiální důvody, nemyslíte? Homosexuálové jsou na tomto mnohem, mnohem lépe.

           Český statistický úřad – data za rok 2017

           Co se týče detailních čísel v souvislosti s rozvody, do konce roku 2017 se v ČR rozvedlo 25,8 tisíce manželství, v meziročním srovnání o 0,8 tisíce více. U rozvodů převažovali manželé s nezletilými dětmi (15,2 tisíce) nad těmi bez nich (10,6 tisíce).

           V jakém stádiu manželství se lidé většinou rozvádí?

           Intenzita rozvodovosti byla nejvyšší v období tří až šesti let trvání manželství. Průměrná délka rozvedeného manželství byla 13,2 roku, což je údaj, který má v souvislosti s rozvody taktéž stoupající tendenci, v devadesátých letech totiž byla průměrná délka rozvedeného manželství cca 10 let.

           Jaké jsou hlavní důvody k rozvodu?

           Dle Českého statistického úřadu jsou (podle informací ze soudů a údajů z rozvedených manželství) hlavními důvody rozdíly povah a názorů, ale třeba také neuvážené sňatky, alkoholismus či nevěra. Velkou skupinu pak tvoří také ostatní dílčí příčiny, které nelze spojit do jedné skupiny.

           Zajímavostí je, že například u homosexuálních párů, které mají momentálně možnost vstoupit pouze do registrovaného partnerství, se od začátku uzákonění těchto vztahů (2006) jejich průměrný rozpad pohybuje jen okolo 14 procent. Ačkoliv by bylo možné argumentovat tím, že srovnání není úplně relevantní, faktem je, že pokud už se lesby či gaoyvé rozhodnou do registrovaného partnerství vstoupit, tyto vztahy mají (např. i s ohledem na zahraniční data) skutečně tendenci vydržet více a déle.

          • Kamil Mudra

           „Klasická logika, nechoď na červenou, mohl by tě unést pedofil, Kamile. Homosexuály mě nevystrašíte…“
           Chápu Valkýro – Valhalla je veliká a homosexuálů příliš málo než aby vás mohli profesně nahradit – tak se cítíte pevná v kramflecích – konkurence se nemáte proč obávat. :-)
           Nenapadlo vás někdy že i toto by mohlo být příčinou toho že jsou svazky stejných pohlaví trvanlivější? Možná že kdyby se celá lidská populace „scvrkla“ na nějakých šest až osm procent, staly by se trvanlivějšími i svazky heterosexuální.
           „Pro trochu lásky šel bych světa kraj.“ praví klasik. Asi by si lidé jeden druhého více vážili kdyby si byli vědomi toho že na potenciálního parťáka/parťačku nenarazí každý den.

          • Valkýra

           Budete muset pro heterosexuály dělat nějaká agit-propagační školení, Kamile. Protože, jak se zdá, nečtou Vrchlickýho (ten bude pro ně ještě asi o něco hůře stravitelný než „klasik“ zamilovaných – Wolker).

           Homosexuálové poesii k posílení své partnerské osobnosti i lásky a úcty k sobě navzájem prostě tolik nepotřebují, i když si ji jistě rádi přečtou také. Realita je neúprosná, Kamile, pro tradicionalisty, přátelé starých (kolonizačních) pořádků je nestravitelný polský instalatér v Anglii, mají raději Pákistánce – coby starostu povoláním právníka. Tedy rozdíl v etnické a „třídní“ preferenci je zjevný,

           Vidíte, možná budou mít jednou i normální lidé více pochopení třeba pro matky-samoživitelky /i když vás nepodezírám že nevíte jak se rodí děti/ tedy ty skutečné žijící samy, bez muže-manžela a co jej ani nikdy neměly, anebo lesby co vychovávají děti /své vlastní, víte, i lesby „mohou“ mít děti a směju se těm hlupákům tlachajícím že ve svazku dvou žen se dítě nenarodí, inu, narodí, narodí…/ protože NIC se pro ně nemění i na životě jejich dětí OD JEJICH pudově a ideově-společensky trochu odlišných, zato většinou společnosti (i když redukované na drtivou většinu seniorů a lidí žijících na vesnicích) akceptovatelných vrstevnic co žijí samy s dětmi o nichž jejich otcové nejeví zájem, a leckdy ani neplatí alimenty.

           Je otázkou jestli krom ztracených iluzích po tom všem „co je správné a přirozené a pro společnost zdravé“, jim zůstala alespoň trochu té „správná“ chuti po svalnatém samci, s vyvinutým penisem a machistickými způsoby „uchvácení“. Naše liibida se navíc za více 5 milionů let i co se týče sexuální představivosti změnila, Kamile, zeptejte se sexuologů, že se lišíme od svých pra.pra jeskynních babiček v tom, jaký typ muže nás vzrušuje…Liší se do značné míry od toho, jak chápete své mužství vy,muži a to byste o tom, měli přeci jen něco více vědět.:-)

           Mějte se rádi…..s kým chcete.

          • Kamil Mudra

           „Mějte se rádi…..s kým chcete.“
           Dobré. Možná bych k tomu dodal: „a nevnucujte svou podobu lásky těm kteří mají jinou.“
           Bušíte na otevřené dveře, Valkýro. Já proti homosexuálům, lesbám ani různým „mnohopohlavním“ jedincům nic nemám. Ať si vedou život po svém, nečiní mi problém ho respektovat oslovením počínaje a právními úpravami jim potřebnými konče. Ale jen pokud zachovávají stejný respekt k životu mému a nevráží do něj klíny svými požadavky na mé přizpůsobení se jejich pravidlům. Tak např. pojem „manželství“ je již zabrán heterosexuály tedy nestojím o to aby si ho přivlastňovaly jinak orientované dvojice. Snad mají dost fantasie aby si vymyslely nějaký vlastní sjednocující název pro takový svazek a mně nebude nijak proti mysli považovat ho za rovný tomu mému.

           Také považuji za nevhodné působit na děti nějakou genderovou sexuální výchovou ve věku kdy se ještě svou sexualitou nezabývají a mást jim hlavy tvrzením že pohlaví je záležitostí jejich volby když samy vidí že to co mají „tam dole“ svou volbou nijak neovlivní. „Příroda“ jim sama včas napoví kam se zařadit, drtivá většina s tím nemá problém. Děti nežijí izolovaně a pro orientaci v téhle oblasti nepotřebují nějakou „nástavbu“. Plně postačí obecná výchova k respektu či alespoň toleranci k jinakosti všech lidských jedinců bez přihlížení k pohlaví, etnicitě, víře… Berme prostě v potaz že každý člověk je originál rovný ostatním originálům a naším úkolem je si navzájem nekomplikovat život přehnaným „pulírovánim“ kterékoli originality aby se více blýskala.

           Matky samoživitelky jsou záležitostí sociální a to že děti jsou naše budoucnost nikdy platit nepřestane. Společnost která pro ně nemá pochopení na to dříve nebo později nějak doplatí až bude sklízet ovoce své nevšímavosti. Pokud se to pochopení neprojevuje víceméně samovolně, jak tomu dříve bývalo v tlupách, pak holt musí nastoupit pevně stanovená pravidla. To, mimo jiné, máte vy právníci v pracovní náplni, tak s tím koukejte něco dělat namísto jalového chechotu tlachajícím hlupákům.

           Jak se lišíte vy ženy od svých jeskynních prapraprababiček stran libida a mužské přitažlivosti víte jistě samy nejlépe a každá z vás to umí dát dostatečně najevo. Je na chlapovi aby ty signály co vysíláte rozkódoval a zařídil se podle nich. Holt, když na to nemá, musí si najít takový protějšek kterému se přizpůsobovat nemusí nebo zůstat na ocet. Takový je život, ani v těch jeskyních neprobíhal jinak a bude tomu tak i nadále, bez ohledu na to jaká moudra vyčtete z internetu.

          • Saul

           „Možná v nějaké jiné nebyly protože se tam vyskytly nějaké knihovnice co se snažily být papežštější než Papež“(KM)

           No nebyly.
           A ne možná a ne v jedné knihovně, ale určitě nebyly a na knihovnice bych to tedy rozhodně nesváděl!
           To by si myslím opravdu nezasloužily, že?
           Ale zase byly třeba v antikvariátech.
           A už to dobrodružství je tam shánět bylo typicky foglarovské.
           Tak to jen takové srovnání s tou vaší Červenou Karkulkou.
           Až ji budou knihovnice na příkaz mocipánu opravdu vyřazovat z polic knihoven a budete pro to mít relevantní důkazy,sepište petici.
           Můj podpis máte jistý.

          • Saul

           Ad 17.47
           „až ji budou knihovnice na příkaz mocipánu opravdu vyřazovat z polic knihoven a budete pro to mít relevantní důkazy,sepište petici.
           Můj podpis máte jistý.“

           Jen pro jistotu…
           Proti knihovnicím vám samozřejmě nic nepodepíšu.
           To jste myslím trochu přepísknul s tou jejich odpovědnosti za vyřazování knih v dobách minulých.
           Jako tvorba nové legendy dobré, ale i ti mladší tu žili a vnímali všechno velmi jasně.

          • kočka šklíba

           No Valkýro, nevím jestli máte děti, ale pokud jste je porodila „pro radost manželovi“ tak jste asi nenormální, prostě není s Vámi něco v pořádku. Většina matek (samozřejmě zase s výjimkami) porodí děti kvůli nim samotným, prostě ty děti chce, chce je vychovat, chce s nimi zažívat radosti a starosti. Ale tipuji že to asi neznáte, když toto můžete napsat : „Dělat „nosnice“ komukoliv je pro důstojnost ženy problém. Jestli rozlišujete mezi „nosnicí“ která snáší pro radost (manžela) anebo za peníze cizího muže, je jedno, když je to jen to, co je vnímáno na ženě jako to, co tvoří její identitu.“ …..Zatímco tyto „nosnice“, zejména pro homosexuály mužského pohlaví, s dětmi po porodu nemají už nic společného. Proto jsou to nosnice, pouhé nosnice. Ano občas se stane že dítě se odnosí náhradní matkou i pro heterosexuály, ale to je také výjimka.
           Jinak data ze ČSÚ jsou samozřejmě nepřesná, registrované partnerství existuje asi od roku 2006, zatímco do počtu rozvodů se započítávají každým rokem i svazky které mohly a také vznikly dávno před rokem 2006. Takže jak říkám, je to nepřesné a nevypovídající vlastně o ničem. No je znát že jste právnička (nejspíš). Jakou tendenci mají svazky homosexuální se za 13 let nedá ani odhadnout.

          • vittta

           No, nějaký čas jsem tady nebyl, a už tady řádí Ond…řej pod feministickým nickem.
           Ale jestli to tedy byla obečejná výměna knih, v tom Švédsku, jsem se od Třešně stejně nedozvěděl.
           Třešeň je BLBÁ, neví to, ale je zase dost chytrá na to, aby to nevědění odklonila, a pindala o něčem jiném, hlavně hodně obecně, aby nedej Bóže se zase někdo konkrétně nezeptal, že jo, Třešni, byl to ale úlet, nechat se donutit, napsat něco konkrétního.
           Hned je z toho trapas.

         • pacifista

          Ó Bóže, to tu ještě scházelo, feministka dává školení. Já žiji v manželském svazku již 44 let a díky za to.

      • vittta

       Hlavně to neví.
       Je komicky hloupá, ale myslí si, že je neskutečně chytrá.
       S takovými lidmi je pro totalitáře radost pracovat!

 13. astraustralia

  Pro vsechny ctenare nejen pro tresen, kterym neni jasny „neomarxismus“ ctete DenikReferendum,

  Jiří Dolejš
  DeníkReferendum

  Pan redaktor uchopil “neomarxismus” a vykreslil jej jako vrchol pokroku!
  Tam kde marxismus selhal, novy pohled Frakfurtske skoly na zivot:
  jako Poznávání a zmocňování se osvobozujících možností lidstva
  Neomarxismus jako vrchol lidskeho mysleni a pokroku!

  Pan redaktor uzavira clanek :
  Poznávání a zmocňování se osvobozujících možností je funkcí pokroku. Fašismus zůstává nepravdivý, i když je realizován, emancipace člověka je pravdivá, i když čeká na své naplnění. Kreativní racionalita musí proto obsahovat schopnost imaginace, ve které se rozum vědy potkává s rozumem kultury. Právě takovou představivost konzervativní nerozum tolik nenávidí. Boří totiž jeho panství. To je pravý důvod různých panikářských a únikových ideologií, proto se straší neomarxismem.

  http://denikreferendum.cz/clanek/24570-straseni-neomarxismem

 14. Asfalt

  volný překlad z https://rationalwiki.org/wiki/Cultural_Marxism

  Kulturní marxismus může mít dvojí význam.
  1) Velmi zřídka se vztahuje k poměrně obskurní kritice kultury v kapitalistické společnosti, která byla vypracována ve Francouzské škole.
  2) V druhém významu jde o lidovou hanlivou nálepku (snarl word), která má navodit tajné sepětí s komunismem. V tomto významu je užíván konspirační teorií, podle které ultralevice infiltrovala média, vysoké školy a vědu v komplotu, který má rozložit západní kulturu. Některé varianty této teorie považují celý moderní sociální liberalismus za spiknutí kontrolované komunisty.

  Konspirační teorie vychází z toho, že Franfurtská škola nebyla jen místem akademiké kritiky, ale marxistickým spiknutím ke zničení kapitalistického západu zevnitř indoktrinací studentů, aby neváviděli vlastenectví a svobodu. Takže rock’n’roll, kulturní vzedmutí padesátých a šedesátých let, hnutí za občanská práva, protiválečná hnutí, homosexualita, moderní feminismus a obecně veškerý „úpadek“ na Západě od r. 1950 jsou údajně produktem Francouzské školy. Celé je to dílem Židů.

  Tato konspirační teorie má původ v nacistickém Německu, kde „kulturní bolševismus“ byl použit v politickém boji proti oponentům. Židi údajně tajně organizovali rozšíření komunismu spolu s rozšířením sexuální a genderové volnosti.

  Pokud se tedy někdo ohání „kulturním marxismem“, lze mu připomenout, že vyloženě přebírají nacistickou propagandu aktualizovanou pro moderní dobu.

  První „kulturního marxismu“ v konspiračním významu použil William Lind v 1998 ve své řeči The Origins of Political Correctness k pravicové skupině Accuracy in Academia. Zde označil kulturní marxismus a politickou korektnost za totalitu.

  Pat Buchanan použil „kulturní marxismus“ ve své knize Smrt Západu z r. 2001.

  Velkého rozšíření se této teorie dostalo v ultrapravicových skupinách. Mnoho členů neonacistických skupin dnes věří, že „kultruní marxismus“ byl stvořen Židy za účelem etnického rozložení společnosti.

  Anders Behring Breivik, terorista a masový vrah z útoků v Norsku, ve svém 1.518 stránkovém dokumentu 2083: A European Declaration of Independence zmiňuje „kulturní marxismus“ více jak 100x a na základě jeho konspiračního užití obviňuje feministky a Islám z rozvratu Evropy a západní civilizace.

  Dnes již zapomenutou aplikací této teorie je její užití britskými kruhy v Británii, podle kterého Beatles byla ve skutečnosti komplotem komunistů proti západní společnosti, kterou se pokoušeli rozložit populární hudbou. Podle této teorie sám Theodor Adorno, představitel Franfurtské školy, psal pro Beatles písničky. Původ této teorie lze nalézt u John Coleman, v jeho knize z r. 1991 The Committee of 300.
  Henry Makow tuto teorii rozpracovává k knize Illuminati.

  Tolik k tomu „pouhému slovíčkaření“ a tomu, čím oblbují lidi někteří „intelektuálové“ (pro Kamila nedoknutelní).
  Na víc (včetně nějakých odpovědí některým) teď už nemám čas. Možná je to dobře.

  • embecko

   Ze stavajicich terminu je k popisu soucasne situace vhodny jen jediny: fasismus (= aktivace mas + kooperace politiku s korporacemi).
   Zajimava otazka je, proc je tenhle termin medialne nepruchodny. Zde bude duvod dvoji: jednak ze je spravny (vzbuzuje odpor elit) a druhak, z druhe strany ze samotne masy vedi, ze jeho priznanim by se zadelalo na docela pru&er :o) A tak ho svorne popiraji obe strany barikady.

   • Kamil Mudra

    To jsi myslím trefil hřebíček na hlavičku, saxi. Ke korporátnímu fašismu to co pozorujeme evidentně směřuje. Jen mi není tak docela jasné koho myslíš těmi popírajícími masami? Respektive, kde vidíš tu barikádu, která obě strany odděluje.

  • Kamil Mudra

   „…která byla vypracována ve Francouzské škole.“
   To je asi překlep, že? Předpokládám že jste měl na mysli školu Frankfurtskou.

   • astraustralia

    Asfalt dal volny preklad z Wiki o ‚Kulturnim marxismu“
    dovolim si mirne hlubsi informaci o Frankfurtske skole:

    škola frankfurtská – soc. fil. škola 20. st., vzešlá z něm. duchovního prostředí, jejíž teor. program je postaven na tzv. kritické teorii společnosti. Hlavní myšlenkové zdroje mnohostranné teor. aktivity školy: něm. klasická fil. tradice (I. Kant, G. W. F. Hegel, K. Marx), F. Nietzsche, M. Weber, G. S. von Lukács, S. Freud. Za nejvýzn. představitele jsou většinou považováni: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal, Otto Kirchheimer, někdy i Walter Benjamin nebo Jürgen Habermas. Historie školy se nejčastěji rozčleňuje na 3 období: evropské (meziválečné), americké a poválečné. Vznik školy a první období její aktivity jsou institucionálně vázány na Ústav pro sociální výzkum, založený v r. 1923 ve Frankfurtu nad Mohanem, zejm. od r. 1930, kdy se do jeho čela dostal Horkheimer a kdy začal vycházet Zeitschrift für Sozialforschung jako publikační platforma školy. Horkheimer zůstával vůdčí osobností i po přesídlení institutu v reakci na nástup fašismu v Německu r. 1933 nejprve do Ženevy, později do Paříže a na sklonku 30. l. do New Yorku. Jeho programové stati jako ředitele ústavu z 30. l. lze brát jako teor. deklarace školy samotné. Především jsou to: Die gegenwärtigen Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung a Traditionelle und Kritische Theorie. První vytyčuje program ústavu a školy v jeho formálních rysech: má jít o interdisciplinární výzkum podmínek života v moderní (kap.) společnosti, především v neuralgických bodech jeho různých oblastí. Cílem je přitom účelná symbióza filozofie a vědy, teorie a empirie, tj. empir. relevantní reformulace zákl. fil. otázek. Druhá deklarace objasňuje teor.-fil. pozadí a zákl. intence, z nichž kritická teorie š.f. vychází: vůdčím principem teor. přístupu k soc. realitě je kritika jako sebeuvědomění (kritického) rozumu, který je tak schopen postihnout zákl. a nejhlubší rozpory soudobé (moderní) společnosti. Takové postihování koresponduje s imanentní praktickou intencí kritické teorie, jež je vedena ideou emancipace člověka od všech forem panství, podřízenosti, útlaku. Podržení univerzálního principu kritiky má při konkrétně hist. přístupu uchránit kritickou teorii od oportunních tendencí, jež ona sama kritizovala např. na sociologii vědění.
    Ve 30. l. zejm. v Zeitschrift für Sozialforschung byly zkoumány zdroje, podmínky, aspekty a projevy celkové spol. krize a byly teor. posuzovány především v oblastech ekonomiky (Pollock, H. Grossman) a politiky (Horkheimer, Marcuse, Franz Neumann), ale i umění (Adorno, Benjamin) a kultury vůbec (Marcuse), vědy (Horkheimer), psychologie (Fromm) a filozofie samotné (Horkheimer, Marcuse). Výrazným projektem ústavu jako celku byl výzkum autority a rodiny. Odhaloval struktury dominance v rodině i v osobnosti samotné. Obraz emancipace člověka tak nemá jen čistě ekonomický nebo politický rozměr, ale zahrnuje i sféru soukromého a intelektuálního života. V konceptu panství neuvědomělých struktur vědomí či pudově zakotvených předsudků nad svobodnou osobností individua uplatnila inspirační vliv na produkci školy především Freudova psychoanalýza. U tématu autority zůstal ústav i po přesídlení do USA, kde fungoval do r. 1941. Tehdy se dočasně rozpadl a škola, již konstituovaná a uznaná, ztratila svou původní institucionální základnu. Její představitelé působili poté již spíše rozptýleně. V USA se stal vedle Horkheimeranejvýraznějším reprezentantem školy Adorno a zůstal jím i v poválečném období. Stál v čele autorského kolektivu, který vydal práci The Authoritarian Personality. Účastí ve výzkumu hudební rozhlasové produkce navázal i na svá dřívější studia fetišového charakteru v hudbě a regresi sluchu. Spolu s Horkheimerem napsal v 1. polovině 40. l. v USA práci Dialektik der Aufklärung, jež hraje ve vývoji kritické teorie š.f. ústřední roli. Interpretace empir. fenoménů je v ní již jednoznačně podřízena obecnému dějinně fil. konceptu. Zkušenost fašismu se tu neodráží jen v předmětu zkoumání, ale i v akcentu hodnotícího výkladu. Ústředním dějinně fil. motivem je proces úpadku či rozkladu rozumu. Fašismus je ukázán jako dějinné vyústění osvícenské racionality, která formalizovala a univerzalizovala pojem rozumu, čímž zpřístupnila všechny sféry života pořádajícímu principu panství. Kritická teorie společnosti se tu stává především kritikou fenoménu moci jako takového. Tato kritika zahrnuje i moderní vědu jako symbol osvícenské racionality, v níž podle autorů nachází panský charakter rozumu svůj vrcholný výraz. Touha po univerzálním vědění je vyložena jako touha po moci (nad přírodou i nad člověkem), motivovaná strachem z neznámého, v čemž mj. Adorno s Horkheimerem vidí mytický prvek. V rámci paradigmatu panského charakteru moderní racionality či moci jako univerzálního pořádajícího principu je zde pojednáno i o fenoménech kult. průmyslu a antisemitismu, přičemž k jejich rozboru slouží zvl. kritika fetišového charakteru kap. produkce a psychoanalytické výkladové vzorce. Horkheimerova kniha z 2. poloviny 40. l. Eclipse of Reason, napsaná rovněž v USA, předkládá v přístupnějším jazyce podobný pesimistický dějinně fil. koncept procesu úpadku rozumu. Blíží se až romantickému odmítnutí moderní civilizace s její racionalitou, která má ryze instrumentální charakter. Kritikou instrumentálního rozumu vystihuje Horkheimer zákl. téma i intenci uvažování, jež bylo pro školu jako celek v jejím třetím, poválečném období charakteristické, třebaže její představitelé již zůstali rozptýlení.
    Horkheimer, Adorno a Pollock se vrátili do NSR počátkem 50. l., Marcuse, Fromm, Löwenthal a další zůstali v USA. Ústav pro sociální výzkum byl znovu založen ve Frankfurtu nad Mohanem v r. 1953. Publikační platformou školy se staly souhrnné publikace vydávané pod názvem Frankfurter Beiträge zur Soziologie. V konceptu instrumentální racionality tematizují teoretikové školy problém racionalizace moderního světa, jak byl vyložen u Maxe Webera. Dva hlavní atributy, jež moderní racionalitě Weber přisoudil, formálnost a účelovost, se zde ve svém spojení staly právě ústředním bodem kritiky. Formálně účelové instituce (např. byrokratická správa či právo) nebo weberovské účelově racionální jednání se totiž podle tohoto konceptu zbavily potenciálních obranných mechanismů proti univerzálnímu zneužití ve světě uspořádaném na principu panství. Staly se nástroji, které může užívat jakákoli moc. Kritizována je ryzí účelovost jednání, již nelze uchopit jinak než pouze jako prostředek, bez ohledu na cíle, kterých má být dosaženo. Kritika instrumentálního rozumu hlavních stoupenců š.f. však míří ve své programové sebereflexívnosti dvojím směrem: vedle kritiky instrumentální racionality, tak jak se projevuje v povaze a provozu institucí moderního světa (kromě ekonomiky i v politice, umění, vzdělávání, ale i v každodenním životě), vztahuje možnost instrumentálního zneužití i na teor. diskurs samotný, jenž má být veden podle modelu moderní vědy glorifikovaného osvícenstvím. Formálnost a účelovost coby určující charakteristiky či motivy pozitivismu vidí jako prototypické atributy a intence moderního věd. myšlení vůbec. Právě takto určená jeho povaha jej ale vystavuje možnému zneužití stejně tak, jako jsou mu vystaveny jiné instituce. Potom i teorie, které chtějí být univerzálním lékem, se při své formálnosti stávají univerzálně použitelné a snadno se stávají represivními doktrínami podřízenými moci, která význam promění ve funkci a účinnost. Proto se kritika instrumentálního rozumu obrací i sama k sobě a určuje svou vlastní povahu tak, aby se možnému instrumentálnímu znásilnění vyhnula, tj. aby se nemohla stát ideologií. Kritika ideologie se stala naopak jedním z hlavních motivů kritické teorie š.f. Řadu podnětů načerpala od W. Benjamina, především pokud jde o obranné prvky proti vlastní ideologizaci. Vedle programově antisystémového přístupu se kritická teorie nechala inspirovat zvl. Benjaminovým pojetím utopie, která nelíčí obraz budoucí spravedlivé společnosti, ale je spíše zásadním a nekompromisním mementem ve vztahu k nespravedlivému reálnému světu, jenž ztratil samu potenci emancipace člověka a neobsahuje zárodky skutečného (spravedlivého) života. Tento pohled sebou mj. nesl i radikální rozchod s evolučními prvky ve filozofii dějin, rozchod s představou univerzálně dějinné kontinuity.
    Ve fil. esoterice dovedl tyto principy k určitému vrcholu Adorno ve svém konceptu ne-identického myšlení a negativní dialektiky. Na úrovni obecné epistemologie a metodologie teor. poznání vystupoval Adorno v 60. l. proti pozitivistickému modelu vědy, zastupovanému především koncepcí K. R. Poppera v tzv. sporu o pozitivismus. F. Fromm ve 30. l. objevil a formulačně rozpracoval možnost spojit kriticismus Freudův a Marxův. V syntéze Freuda a Marxe mělo jít o účelné spojení teorie struktury osobnosti s teorií soc. struktury, a to především ve vztahu k procesu aktivní a pasivní adaptace instinktuálního aparátu člověka na soc.-ekon. podmínky jeho života. Marcuse však kritizoval na Frommovi retušování hloubky zákl. konfliktu, jež se odehrává mezi člověkem a společností. On sám jej naopak akcentoval, spojuje vedle Freuda inspirace Hegelovy, mladého Marxe a inspirace existencialistické. Ve své nejznámější knize One-Dimensional Man podává Marcuse kritiku moderní (kap. konzumní) společnosti jako odcizujícího aparátu, eliminujícího v člověku kritický rozměr v jeho vztahu ke světu korupcí instinktů tíhnoucích ke konformitě (viz člověk jednorozměrný). S ostrou kritikou moderní racionality Západu vystoupil Marcuse také v pojednání navazujícím výslovně na M. Webera, které vrcholí tezí, že věda a technika, jejichž prosazení má podle některých teoretiků znamenat konec ideologie, se samy stávají ideologií.
    Při radikálnosti kritiky a přístupnější formulaci myšlenek se Marcuse stal jedním z teoretických mluvčích tzv. „nové levice“ a hlavních ideových vůdců studentské revolty konce 60. l. v záp. Evropě a USA. Naopak Adorno se stal terčem studentských výpadů pro svůj otevřený despekt k praktickému polit. radikalismu, jenž plynul z onoho důsledného oddělení teorie a praxe, z imanentně antiideologického a svého druhu utopického charakteru jeho koncepce kritické teorie. Teoretikové š.f. neviděli po éře stalinismu a po r. 1968 žádnou naději na emancipaci člověka ani v social. alternativě dějinného vývoje, což byl i jeden z důvodů, proč byla zvl. v 1. polovině 70. l. celá škola podrobena důkladné kritice (vedené většinou otevřeně z pozic ideologického boje) od teoretiků tehdejších social. zemí. V té době se však již š.f. po úmrtí Adorna (1969) a Horkheimera (1973) definitivně rozpadla. Z myslitelů, kteří potom v nějakém ohledu navazovali na její teor. dědictví, je nejznámější Jürgen Habermas. Ten již dříve navázal na Marcuseho kritiku vědy a techniky jako ideologie; při své vlastní kritice ideologie navíc absorboval některé podněty z hermeneutiky a s akcentem na určité aspekty Kantova teor. programu předložil pozitivní koncepci teorie komunikativního rozumu jako protipólu instrumentální racionality. Přestože se Habermas i někteří další soudobí němečtí myslitelé (např. Oskar Negt, Alfred Schmidt, Albrecht Wellmer) přihlásili k tradici či programu kritické teorie společnosti, jejich vazba na š.f. jakožto instituci je již zcela volná.
    Frankfurt School école de Francfurt Frankfurter Schule scuola di Francoforte
    LITERATURA: Adorno, T. W. – Habermas, J. aj.: Dialektika a sociologie. Praha 1967; Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj. Praha 1979; Frankfurtská škola – bibliografie. Praha 1972; Fromm, E.: Budete jako bohové. Praha 1993; Fromm, E.: Člověk a psychoanalýza. Praha 1967; Fromm, E.: Lidské srdce. Jeho nadání k dobru a zlu. Praha 1969; Fromm, E.: Mít nebo být. Praha 1992; Held, D.: Introduction to Critical Theory. London 1986; Jay, M.: The Dialectical Imagination. London 1973; Marcuse, H.: Jednorozměrný člověk. Praha 1991; Marcuse, H.: Psychoanalýza a politika. Praha 1969.

    Dva hlavni predstavitele napsali spolecne jejich zasadni dilo=
    Adorno-Horkheimer- Dialektika osvicenstvi.
    PDF versi k prostudovani uvadim na konci.
    Ze byl Horkheimer marxista jednoznacne vyplyva z jeho prace a jeho kritici „nekorektne“ zminuji jeho puvod stejny jako u Marxe:-(
    Horkheimer pocházel z rodiny židovského továrníka. Původně se měl stát nástupcem svého otce a také několik let pracoval v jeho firmě, ale poté byl povolán do armády a nakonec se rozhodl pro studium na univerzitě. V letech 1919–1922 studoval v Mnichově, Freiburgu a Frankfurtu; zde byl po promoci asistentem Hanse Cornelia.
    V roce 1930 se stal ředitelem Institutu pro sociální bádání (Institut für Sozialforschung) při Goetheho univerzitě ve Frankfurtu, střediska tzv. frankfurtské školy.
    společně s Th. W. Adornem sepsal své stěžejní dílo Dialektika osvícenství.

    Kritická teorie
    Horkheimer se na univerzitě nejprve zabýval filozofií a psychologií a při studiu Marxe se začíná více orientovat na sociologii. Jeho základní myšlenkou při práci v sociologii bylo, aby pracoval pro dobro společnosti. Z této myšlenky také vychází Horkheimerova nejznámější teorie a to teorie Kritická, která je mezioborovou teorií vycházející z marxismu a částečně z psychoanalýzy a dalších podnětů. Horkheimer se v rámci této teorie pokusil znovu otevřít témata jako militarismus, autoritářství a chudoba mas. Horkheimer zde také kritizoval buržoazní (kapitalistickou) společnost a snažil se rozkrýt její kořeny. Základními myšlenkami této teorie bylo utrpení a štěstí (zde patrná inspirace Jungovou psychologií), kombinovaná kritika pozitivismu a metafyziky, role racionality v emancipaci a metodologie mezioborového výzkumu.
    V díle Ke kritice instrumentálního rozumu hovoří o rozumu „subjektivním“, zaměřeném na prostředky a cíle, které jsou „rozumné“ v subjektivním smyslu, tj. pro sebezáchovu. Naproti tomu chybějící „objektivní rozum“ si podržuje působnost „nejen v individuální sebe-vědomí, nýbrž také v objektivním světě – ve vztazích mezi lidmi a společenskými třídami, v institucích, v přírodě a jejích manifestacích“.
    Tato práce je považována za jeho nejznámější a nejdůležitější.!
    Instrumentalita rozumu, který zkoumá nikoli aby pochopil, nýbrž aby ovládl, je v Dialektice osvícenství popsána jakožto temná stránka dědictví osvícenství. Kritická teorie vyčítá vědě nedostatek sebereflexe, která vede k technokracii a manipulaci a přispívá ke zrodu totalitarismu. Představitelé kritické teorie jakožto „nedogmatičtí marxisté“ považovali stalinismus a komunistickou diktaturu za nepřijatelnou. Horkheimer měl velký vliv na studentské hnutí v 60. letech, v českém prostředí je však velmi málo. První české vydání Dialektiky osvícenství spatřilo světlo teprve v druhé polovině roku 2009 (v překladu filozofa Michala Hausera)

    Kritická teorie je souhrnné označení pro různé emancipační proudy filosofie, literární vědy a dalších společenských věd ve 20. století. Všem je společná kritika moderní společnosti i kultury, obvykle opřená o formu marxismu. Pozornost je věnovaná psychoanalýze a má tendenci ke společenské praxi. Jejím cílem má být zejména:
    • emancipace člověka od společenských tlaků,
    • odhalování a demystifikace ideologických argumentů konservativních obhájců kapitalismu a liberalismu,
    • příprava radikálních společenských změn.
    Kritická teorie chce využívat vysvětlující úlohu věd, stanovit normativní cíle a přispívat k jejich prosazování ve společnosti, ke společenským změnám. Hlavními oblastmi jsou sociální a politická filosofie a literární věda, které se však od sedmdesátých let 20. století různě překrývají.

    Vybraná díla[editovat | editovat zdroj]
    • Materialism and Metaphysics (1933)
    • Materialism and Morality (1933)
    • On the Problem of Truth (1935) – V tomto díle zkoumal konflikt mezi relativismem a dogmatem
    • Thoughts on Religion (1935) – Zde zkoumal Marxovu kritiku náboženství a přidával svou vlastní
    • The Latest Attack on Metaphysics (1937) – Kritika logického pozitivsmu
    • Ke kritice instrumentálního rozumu (1937)
    • Postscript (1937) – Zde Max Horkheimer tvrdí, že kritická teorie je filosofická i přesto, že je disciplinární.
    • Dialektika osvícenství (1947)
    • Eclipse of Reason (1947)
    • The German Jews (1961)

    Kdo chce opravdu predni predstavitele „Frankfurtske skoly“ vice do hloubky, stahnete a nastudujte si:
    Adorno-Horkheimer_2009_-Dialektika_osvicenstvi.pdf
    https://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/SOC103a/um/Adorno-Horkheimer_2009
    -_Dialektika_osvicenstvi.pdf

    PS
    Theodor W. Adorno narozen jako Theodor Ludwig Wiesengrund Zari 11, 1903 zemrel Srpen 6, 1969)
    byl Nemecky filosof, sociolog, psycholog znam ve svete pro svou kritickou theorii spolecnosti kterou presentoval ve Frankrurtske skole.
    Beatles zahajili svoji drahu na pocatku 60 let a ze by jim Adorno coby senior psal pisne jako protestsongy aby tim posilil svou kritiku spolecnosti, ponecham na pocitech a fantasii ctenare.:-)
    Stejne tak ze byli oba s Horkheimerem z rodu Bohem vyvoleneho stejne jako Marx a proto jejich prace nazvana pro lepsi srozumitelnost “ neomaxismus“ i v tom ma sve zduvodneni.:-(

 15. embecko

  Pro Astera ze stranek europoslance doktora Davida:
  http://www.novarepublika.cz/2019/07/doktor-campbell-o-male-grete-kapitance.html
  „Demonstrace, změny ve vládě, nestabilita, politická krize, to je neúplný seznam symptomů vytoužené bídy. Ta přišla ve formě liberální demokracie postavené na kapitalismu a globalizaci po pádu komunismu před 30 lety. Podstatou liberální demokracie, která není pro všechny členy společnosti, je vše ničící a všude přítomná korupce, včetně vědy, vzdělání, výchovy. Parazituje na banditismu bank, smrtelné ziskuchtivosti mnoha pseudovzdělaných a rodinou nevychovaných individuí, nazývaných moderní podnikatel, kapitalista, oligarcha, demokrat. Přežívá v bezmocných státech. Ty se topí bez možnosti záchrany v obludném veřejném dluhu, v bezradnosti a bezedném pokrytectví, abych jmenoval ty hlavní.“

  • astraustralia

   Pokud byl clovek s takovym nazorem na stav spolecnosti zvolen obcany CR do parlamentu EU,
   chtel bych verit ze neni jeste vse ztraceno.

  • Kamil Mudra

   Myslím že občané ČR neměli příležitost k tomu aby Jana Campbella volili kamkoli. Celý rozhovor s ním je na PL.
   Ale Davida jsem volil a tak by mne zajímalo co to má, mimo názorového souznění, společné s těmi jeho stránkami?

  • Alva

   Zajímavý rozhovor.
   Při čtení mě zaujal výřraz „indigové děti“, s kterým jsem se setkala prvně. Podle zatím letmých informací na Wiki bych soudila, že to bude sociální konstrukt a hlavním rozpoznávacím znakem (v dospělosti asi více viditelným) bude jejich arogance a egoismus.
   Taky údaj, že se takové děti začaly rodit až po r. 1978 je značně podivný.
   Co si o tom myslíte ostatní?

 16. mistralius

  asi dvě vteřiny jsem myslel, že větvička rozumí něčemu jinému, než žertovnému ostravskému dialektu

  ovšem lidé, co začnou blít „neomarxismus“, jsou dle mého od zásady manipulativní

  proto se hlásím hrdě k marxismu, který popsal teoriti KAPITÁLU

  • Saul

   Taky to tak cítím.
   A tuhle znáte, mistře?;-)

   V kupe vlaku se cestujici jiz delsi dobu hada o slavnych osobach v dejinach s rabinem:

   „Schoppenauer,“ pokracuje muz. „To byl Zid,“ odveti rabin.
   „Freud!“ „Taky Zid.“
   „Marx!!“ „Jiste, znamy Zid.“
   „Einstein!!“ „Taky Zid.“
   „Jezismarja!,“ vybuchne muz. „Taky Zidi,“ zni sucha odpoved.

   • mistralius

    u Einsteina bych váhal, protože matiku pro jeho teorii relativity dělal někdo jiný, zkusím to najít. Mimochodem, Saule, pokud se hodláte pouštět do sporu o vědách exatních, pak byste měl mít nějaké základy,

    Freud nevyléčil jediného pacienta, což je myslím neúspěch lékařské vědy založené na židovském principu

    • mistralius

     ve výše uvedeném „džouku“ chybí Ježíš Kristus, také žid

     nevím proč se setkávám s křesťany, kteří milují Ronalda Reagana a podobné úchyly, takže Jéžíše Krista vám asi nechám

    • Saul

     Myslíte, že když zbavíte Žida Einsteina jeho autorství, Žida Marxe jeho židovství, úspěchy převratné lékařské praxe Freuda zcela přenecháte Arijci Jungovi……že to bude jiná pohádka, než ta o té Červené Karkulce?

     • mistralius

      no já jsem mluvil hlavně o Einsteinovi

      říkám, pokud chcete mluvit o exaktních vědách, ne jen tak pindat, pak by jste měl snášet nějaké argumenty

      Isaac Newton, největší vědec všech dob, tedy také žid, protože izák, se učil matiku z arabských rukopisů, kdežto jeho rival Hook matiku neuměl

      celá ta historie se speciální teorií relativity, s Lorentrzovou transformací, ale Saule, pokud na to skutečně intelektuálně nemáte, pak se nepouštějte do odborné diskuze, ještě by z vás mohl vyrůst nějaký „sebenenávidějící žid“

      • Saul

       Díky za radu, mistře.
       Pravda je, že ještě musím vyřídit pár praktických a užitečných věcí.
       Navíc jsem už trochu ospalý, takže tu “ odbornou diskusi“ s vámi rád nechám napříště a zkusím se na ni i náležitě intelektuálně připravit:-)
       Dobrou.

 17. mistralius

  to Saul

  zajímavé, že žid saul zmiňuje homosexuálního pedofila Foglara

  žid je:

  1) rozený komediant

  2) respektuje každou zvrácenost, která mu může něco nasypat do kasičky

  • mistralius

   mimochodem, jelikož jsem už pamětník, tak si pamatuji po 90.letech nějakou literární teoretičku, která pravila, že celá Foglarova tvorba je „plochá“. Už jsem nikdy o této paní neslyšel, samozřejmě si nemyslím, že ji skauti připoutali ke kůlu, nicméně přestala „existovat“.

   Mmch, měřme všem stejným metrem, jestliže Reflex označil Foglara za homosexuála a autora Alenky v říši divů za pedofila, pak vychováván tímto (sorry, že židovskou) klasifikací, musím Foglara označit za pedofilního homosexuála. Vedl přece chlapecký oddíl?

     • Saul

      No vidíte, mistře.
      Taková prasata vám ještě musí platit ze svého zdravotního, pro sebe téměř nevyužívaného, pojištění vaší nákladnou , zjevně neúspěšnou léčbu a hospitalizace.
      Já si ale nestěžuji.
      Solidarita s trpícími je jeden z hlavních pilířů nejen Nového zákona.
      A jsme zase u těch židovských prasat, viďte?
      Tak neztrácejte ani při svých nejtěžších krizích víru a naději.
      Shalom:-)

      • mistralius

       prosím nepoužívejte v Čechách ty výrazy jako šalom

       pokud se Vám u nás nelíbí, jistě vás zaměstnají v Izraeli jako homosexuálního prostituta

       nazdar

       • Saul

        Já jsem tu na rozdíl od vás docela spokojený a do Izraele se nechystám ani na dovolenou.
        Když tak píšete, jaké máte z ústavu neveselé intimní zážitky, tak už vás nebudu raději jitřit a popřeji mistře….dobrou noc.

        • mistralius

         „já jsem tu na rozdíl od vás docela spokojený “

         no to bohužel věrím,

         fógl, neboli jestřáb sahal svým zobanem do chlapeckých trenek. Tito chlapci si jistě ze skautského tábora odnesli „nezapomenutelné zážitky“ a pak budou … něco podobného

 18. mistralius

  celej ten židovskej cirkus, včetně těch jejich vyžilejch židovskejch kurev se natáhl do hlavního města Prahy, a já bych byl rád, kdyby se přesunuli do Kladna

 19. astraustralia

  STOP 5G v Polsku ?
  Jde uz i s timto „vynalezem“ o zdravi ?
  Nebo zdravi nezdravi , penize vse uzdravi ?

  Prime Minister of Poland Signs Global Appeal to Stop 5G Telecommunications Transmission?

  Prime Minister Morawiecki joins the ranks of the numerous other concerned lawmakers who have rejected 5G: the Swiss cantons of Vaud, Jura and Geneva, which adopted moratoria, and Neuchâtel, Bern, St Gallen and Schwyz, which are considering doing so. The Swiss and Netherlands governments, as well as the US state of New Hampshire, have demanded reports on the safety of 5G before going ahead. Lawmakers in Rome and Florence, and those of at least 21 US cities have already rejected 5G, while the Belgian Environment Minister prohibited the 5G pilot project in Brussels, declaring that citizens were not “guinea pigs”.
  The 5G issue in Poland remains uncertain. What is the position of the Polish government?
  It is important that people in Poland and more generally in the European Union forcefully oppose the introduction of 5G wireless technology.
  https://www.globalresearch.ca/prime-minister-poland-signs-global-appeal-stop-5g/5680098

 20. mistralius

  Proč bych si měl myslet, že židovská rasa dělá něco jiného, co dělala po tisíceletí? To jest lichva, záludné jednání atd. Bohužel Češi jsou trochu zpomalení, národní revoluce proti cizácké zvrácenosti proběhla již dávno v Maďarsku volbou Orbána, proběhla i v Polsku. Kdy proběhne u nás?

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s