Sionismus 2

Když nejde hora…(2) Dvě samoty (2)

Napsal Lev Veršinin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

sio2

Takže práce na vypuzení Židů šla plným tempem a obě zainteresované strany byly spokojeny. Ovšem pomaličku začaly vznikat komplikace, nezávisející ani od vlády, ani od sionistů. Jak již jsem řekl, po přijetí Norimberských zákonů se život Židů v Německu stal tak mrzkým a ponižujícím, že počet těch, kteří chtěli odjet, dramaticky stoupl. Ne všichni, pravda, chtěli do Palestiny, a buďme upřímní, do Palestiny chtěla pouze jejich menší část, zbytek přitahovala Amerika a ostatní centra civilizace, ale tato centra omezovala imigraci řadou podmínek, hlavně „majetkovým censem“. Což znamenalo, že k získání práva na emigraci, například do USA, musela rodina prokázat vlastnictví minimálně 500 (což je v dnešním kursu zhruba 20 000) dolarů na každého dospělého člena. Což dokázali zdaleka ne všichni, tím spíše, že ty, co emigrovali jinam než do Palestiny, nacisté před odjezdem oškubali jako slepice. A zvýšit počty odjíždějících do Palestiny bránil anglický „limit“ a pravidla výběru, podle kterých vybírali v první řadě mladé, silné, mající z hlediska budoucího státu užitečnou kvalifikaci. Ostatní neodmítali, ale prosili je posečkat. Navíc ke všemu příjezd Židů do Svaté země již vyvolával závažné nepokoje mezi Araby (o tomto, velmi závažném problému bude řeč zvlášť) a Angličané počali pomalu zpřísňovat pravidla přijímání nových obyvatel podmandátního teritoria.

Nedá se říci, že by sociál-sionisty, kteří hráli v hnutí hlavní roli a řídili palestinský jišuv, tyto tendence neznepokojovaly. Znepokojovaly, určitě. Jenomže oni svoji činnost úzce koordinovali s levými stranami v Evropě (v první řadě s anglickými labouristy) a nechtěli nastavovat hruď. To, že je nutné celý proces urychlit a posílat lidi „alespoň dočasně“ kamkoliv, dokud je ještě nezačali zabíjet, tak o tom vykřikovali pouze jejich odpůrci zprava – revizionisté v čele s nám již dobře známým Vladimírem – Zejevem Žabotinským, ale vliv a styky těchto židovských „národních liberálů“ byly podstatně omezenější. Navíc jim život komplikovali sociál-sionisté, kteří správně chápali, že jestliže se nějaký emigrant octne „dočasně“ řekněme v téže Americe, tak už ho Palestina nikdy neuvidí, a je-li to tak, tak o co jde?

Leč Žabotinský byl člověkem tvrdošíjným a jestliže si postavil nějaký cíl, dosahoval ho, ať ho to stálo cokoliv (příběh Židovské legie je ještě před námi) a pod jeho divokým tlakem se západní tisk prohnul. V USA, Velké Británii, ale i jinde se v novinách začaly objevovat více či méně pravdivé zprávy o reáliích života Židů v Německu, židovské organizace se znepokojily, do Palestiny zamířily otázky, na které se nedalo neodpovědět, z problému se stala politika a nebylo možné ho ignorovat, a konečně, v červenci 1938, v miliónovém francouzském Evianu – na návrh Franklina Roosevelta, jehož ignorovat nikdo nerisknul – konala se mezinárodní konference ve věci, co by se tak asi mělo dělat s německými Židy.

Shromáždili se představitelé prakticky všech států tehdejšího „svobodného světa“ (nezúčastnila se pouze Itálie: duče konstatoval, že u „jeho“ židů je a bude vše v pořádku, a cizí že ho nezajímají), a taktéž zástupci všech zainteresovaných organizací. Mezi nimi, samozřejmě, i sionistů, kteří v té době již souhlasili s tím, že emigrace „na dvě etapy“ je také přijatelná. Kromě obecných humanistických řečí, argumenty vůdců židovských organizací spočívaly v tom, že země Latinské Ameriky mají nedostatek kvalifikovaných specialistů, kterých je mezi „bílými“ i „modrými“ límečky židovského původu dostatek, a USA jsou přeci hergot „pochodeň svobody a demokracie“. Co se týče Velké Británie, kvóty pro emigraci na Ostrov a jeho dominia jsou již pět let zmrazeny, takže, podle všeho, více než 100 tisíc lidí by mohlo opustit Německo i bez těch věhlasných 500 dolarů.

***

Situace se však nevyvíjela podle optimistického scénáře, přičemž tón další debaty zadal vedoucí americké delegace mr. Taylor, který velice ostře prohlásil, že „majetkový cenzus se rušit nebude“ a provádět jakékoliv změny v emigračních zákonech USA nejenom že samy nehodlají, ale nic podobného nepožadují ani od jiných zemí. Protože, jak vysvětlil, „žádná země by neměla být nucena nésti finanční břemeno vyvolané imigrací“. S Američanem okamžitě souhlasili zástupci Nizozemí, Belgie, Dánska a Norska, kteří prohlásili, že jsou připraveni přijmout „lidi s kapitálem“, ne však investovat do nemajetných, tím spíše, že i tak pomáhají Židům (palestinským) jak jen mohou. Padaly argumenty jako „nejsou místa“ a „i bez toho máme vysokou hustotu obyvatelstva“.  Zhruba totéž říkali i delegáti Francie (i když fráze „my jsme malá země“ v tomto případě nezazněla) a dokonce i představitelé téměř všech zemí Jižní Ameriky.

Kupodivu, jedinou výjimkou byla mrňavá Dominikánská republika „úpící pod jhem“ Rafaela Trujilla, který je dnes považován za jednoho z nejhorších tyranů XX. století.  Diktátorovi vyslanci řekli, že politika nacistů jim připadá příliš krutá, protože diskriminovat lidi na základě rasy je nesprávné z principu a proto je Santo Domingo připraveno přijmout 100 tisíc těchto ubožáků, „nezávisle na jejich majetnosti“.  Tento postoj zatřásl obecným tónem debaty, ale Američané si pozvali Dominikánce na kobereček a po dlouhé besedě, jejíž podrobnosti nejsou dodnes známy, byl problém nepatřičného moralizování zažehnán. Pravda, neformálně tyran a despota stejně otevřel dveře imigraci, čímž ve výsledku zachránil spoustu životů, avšak to se dělo ve stínu, takže to nikoho neznepokojovalo.

Poslední ránu všem nadějím nanesla Velká Británie. Lord Winterton, vedoucí její delegace hovořil dlouho, hezky, o ničem. Podrobně vysvětlil, že Britské ostrovy jsou i tak přeplněny lidmi, takže více se stěsnat nelze, ovšem o koloniích a dominiích, kde bylo místa spousty, neřekl ani slovo, a když se Chaim Weizmann – prezident Světové sionistické organizace a „mezinárodně uznávaný představitel židovského národa“ – pokusil připomenout Balfourovu deklaraci (více o ní bude v první části), jednoduše mu odebrali slovo, a poté mu odmítli i soukromé setkání. Jestliže se mě někdo bude ptát na důvody takovéhoto chování, odpovím mu: názor na to mám, ale říkat nahlas ho nebudu. Příliš se totiž rozchází s obecně přijatou koncepcí, a navíc je příliš provázán s holocaustem, který já nebudu analyzovat za žádných okolností.

***

Výsledkem bylo fiasko. Totální, absolutní a v každém případě naplánované předem. A všichni všechno správně pochopili. „Svět“ – shrnul Weizmann – „se rozdělil na dva tábory: na státy, které Židy mít u sebe nechtějí, a státy které je k sobě nechtějí pustit“, a tento jeho názor potvrdily závěrečné dokumenty konference. Na základě společného rozhodnutí 32 států, odešel do Berlína telegram, ve kterém se ani jednou nevyskytovalo slovo Žid, zato se fakticky potvrzovala (jestli rovnou neříci schvalovala) oprávněnost nacistické varianty řešení „židovské otázky“. Formulace „My, níže podepsaní, nezpochybňujeme právo německé vlády na zákonodárné akty vztahující se k některým německým občanům“ neponechávala prostor k jiným interpretacím. Pravda, zaregistrovat to veřejně si dovolili pouze tím, co se stalo, maximálně spokojení nacisté.

Již 15.července, prakticky okamžitě po ukončení konference, vlivné „Der Danziger Vorposten“ opublikovaly rozsáhlou zprávu o konferenci, ve které se bez jakéhokoliv chytračení psalo: „Takže vidíme, že Židů je jim líto potud, pokud to pomáhá vésti nenávistnou propagandu proti Německu. Nikdo ale není připraven vmésti výzvu „kulturní hanbě Evropy“ tím, že by přijal pár tisíc Židů, i když jim dnes skutečně není do smíchu. Nikdo je nepotřebuje. A tím tato konference ospravedlňuje německou politiku proti židovstvu“.

Samozřejmě, tento a jiné články neprošly nepovšimnuty, samozřejmě, tisk „demokratických“ států na ně zareagoval halasným rozhořčením, ale skutečný život dával za pravdu nacistům a to tak, že drasticky. Tak například v květnu 1939 vplula do havanského přístavu loď „Saint Luis“, na jejíž palubě se nacházeli převážně němečtí Židé ze střední třídy (936 osob). Většina z nich neměla téměř žádné peníze (ty, kteří odjížděli jinam, než do Palestiny, nacisté obrali o všechno), zato téměř všichni měli „čekací čísla“ na vstup do USA a záruční listy na 500 dolarů vydané „Jointem“ (což byla jedna z židovských politicko-dobročinných organizací). Měli i certifikáty „dočasného pobytu“ na Kubě, kde chtěli vyčkat povolení ke vstupu do Bašty Svobody, protože čekat v Německu bylo nesnesitelné. Za tyto certifikáty, prodávané v Německu za obrovské peníze, utratili prakticky všechno, co získali prodejem svého majetku, ale zřejmě jim to stálo za to. Situace která vznikla, by se dala nazvat slovem, omluvte, prosím, smutnou slovní hříčku, bezvýchodná.

Nepomohlo ani to, že „Joint“ operativně převedl 500 tisíc dolarů do jedné z havanských bank, certifikáty byly zrušeny (s tím, že byly potvrzeny zpětně a jsou tudíž neplatné), a Spojené státy odmítly vpustit emigranty mimo pořadí. Že prý, čekejte. Ovšem „Saint Luis“ musel zpátky do Hamburku, a odpovědí na všechny telegramy do všech zemí Latinské Ameriky se zoufalou prosbou poskytnout lidem alespoň dočasný azyl bylo pouze zdvořilé odmítnutí – samozřejmě s odkazem na závěry přijaté před rokem v Evianu. Výsledkem toho všeho bylo, že všichni cestující, kromě 22 šťastlivců, se museli vrátit do Německa, jejich imigrační pořadová čísla byla anulována „z důvodu nedostavení se v termínu“, a jejich osud se poté dal celkem předpovědět. A jestliže se někdo domnívá, že tento případ byl nějak mimořádný, nebo výjimečný, velmi se mýlí. Bývalo i hůře, jako například v případě jiné lodi „Struma“, o kterém ani nechci mluvit. Tam to skončilo téměř tisícovkou mrtvých, a nacisté na tom neměli ani ten nejmenší podíl. O tom o všem se svět dověděl daleko později, až po několika desetiletích, po vydání knihy Williama Pearla „Spiknutí Holocaustu“, v jejíž předmluvě senátor Claiborne Pell, svého času významný americký politik, napsal: „Z mého pohledu, téměř všichni zabití Židé mohli být zachráněni, kdyby vlády spojenců včas poskytly útočiště evropským Židům, žijícím v zemích okupovaných Hitlerovými vojsky. Jejich neochotu to udělat bych nazval „mlčenlivým spiknutím“.

***

Celkově se jak nacisté, tak sionisté ocitli v obtížné situaci. A když v květnu 1939 Velká Británie, ve snaze zastavit arabské protesty, přesněji, již faktickou válku, stanovila „pětiletou kvótu“ 75 tisíc imigrantů, čímž fakticky zájemcům, kterých již bylo velmi mnoho, cestu do Palestiny uzavřela, začalo být jasné, že celá ta věc se ocitla ve slepé uličce. Samozřejmě, nějaké cestičky stále existovaly: vznikla například ilegální organizace „Mosad le-alija Bet“, pomáhající mladým a silným dostat se do Svaté Země a zařídit se tam nelegálně, něco organizovala i Říšská agentura pro emigraci Židů, podle názoru některých badatelů pomáhající ilegálům v jejich práci to byly ale kapky v moři, přičemž přání nacistů, zbavit se Židů, bylo neochvějné. Hledání východiska se ujal Himmler (což bylo přirozené, protože židovská emigrace spadala do sféry kompetencí SS), který se v jednom rozhovoru se svým osobním lékařem nechal slyšet že „Je třeba hledat řešení, nemůžeme je přeci zabíjet“.

Porada stíhala poradu, ale funkční řešení nenacházeli ani funkcionáři Reichu, ani sionisté. Až v květnu 1940 se na konci tunelu objevilo něco, co vypadalo jako záblesk světla. Po kapitulaci Francie, jeden z vedoucích pracovníků Ministerstva zahraničních věcí, rada Franz Rademacher, po prostudování všelijakých starých dokumentů, navrhl vydělit jako „dočasné útočiště Židů“ ostrov Madagaskar. Podle názoru autora této myšlenky by tato varianta, v kompetenci samozřejmě SS (a samosprávou vedenou sionisty), „Židy uklidnila a zároveň uklidnila nespokojenost v židovských kruzích USA, což by vyřešilo jeden z vážných problémů Říše“. Plán posuzovali na nejvyšší úrovni, za účasti samotného Hitlera, přizvali i Mussoliniho, plán se celkem líbil a servilní slouhové z Vichy si pospíšili s ujištěním, že pro takovou věc Madagaskar rádi poskytnou. Dá se říci, že věci se téměř daly do pohybu, přičemž zodpovědným za projekt nebyl nikdo jiný než Eichmann, výkonný úředníček, kterému bylo naprosto jedno, co dělá, ale jak se později na procesu přiznal, přece jenom „pomáhat židům bylo podstatně příjemnější, než působit jim potíže“.

Jediný problém spočíval v tom, že Madagaskar – to je ostrov, navíc vzdálený, a to, zda karavany mohou vyrazit na cestu, záviselo jen a jen od Vládkyně moří, avšak Londýn na pokusy sondovat půdu pomocí třetích zemí nereagoval. Zbývala ještě možnost doprovázet konvoje do Afriky pomocí Kriegsmarine – to už ale bylo naprosto absurdní, takže o tom nikdo nemluvil, ani vážně a dokonce ani z legrace. Takže po porážce Reichu v „bitvě o Anglii“, nemluvě o Madagaskarské operaci, otázka již nebyla na pořadu dne. A potom bylo to, co bylo potom, a já si nejsem jist, že nacisté, jejichž vinu nikdo nepopírá, byli těmi hlavními viníky toho, co se stalo.

***

A ještě něco. Uzavíraje otázku „spolupráce“, nebylo by správné a čestné nevzpomenout aktivity takzvané „Sternovy skupiny“, na níž tak rádi poukazují znepokojení jedinci, dokazujíce faktem (nezpochybnitelným faktem) její existence tezi o „sionistech coby spojencích Hitlera“.  Takže, Avraham (sám si říkal Jair) Stern, romantický básník a od přírody naprosto neohrožený mladík, byl jedním z význačných vůdců pravicové militantní organizace „Irgun“, vytvořené Žabotinským. Nesnášel socialismus, vyznával kult silné osobnosti (mezi vzory, stejně jako sám Žabotinský, řadil Mussoliniho a Pilsudského), zuřivě odmítal jakékoliv „pochlebování Západu“ a věřil v ozbrojený boj, jako jediné účinné řešení všech problémů. V roce 1939, kdy se proud emigrantů do Palestiny fakticky zastavil, se ocitl v čele těch, kteří měli za to, že Angličané je zradili a proto jsou nepřáteli židovských nacionalistů, horší než Němci.

To první pravdě odpovídalo, to druhé nikoliv, ovšem přesvědčit fanatiky nelze: úporně nechtěli věřit tomu, že NSDAP může při řešení „židovské otázky“ jít ještě dál, než již zašla, a měli za to, že spolupráce nacismu a sionismu může být za války stejně užitečná jako v míru. Tyto názory z něj učinily – nehledě na jeho autoritu a charizma – nejen vyvrhele, ale dvojnásobného vyvrhele: sociál-sionisté vždycky měli Jaira za nebezpečného psychopata, jenomže jakmile začala válka, „příměří“ s Angličany vyhlásil i Žabotinský, a v důsledku toho se Stern a jeho stoupenci ocitli v menšině, dokonce v rodném a vysoce agresivním „Irgunu“.

V srpnu 1940 ho opustili a založili nevelkou (za života zakladatele – zhruba padesát bojovníků, ve svých nejlepších časech v roce 1946 – asi dvě stě), ale za to aktivní skupinu „Lechi“.  V podstatě – ultraradikální bojovou frakci s nádechem mesianismu nikomu (tím spíše, že charismatik Žabotinský byl již po smrti) se nepodřizující, která fakticky vyhlásila válku Velké Británii. Brzdy neměl Jair žádné. Mozek, bohužel, také ne. Drobné útoky na osamělé hlídky vážně považoval za válečné akce a ve svých úvahách o nacistech tupě vycházel z reality roku 1933 („nacionalista nacionalistu vždy pochopí“).  A vycházeje z toho trval na spolupráci nejenom s Itálií (to by bylo jen poloviční neštěstí), ale i s Německem, prohlašuje, že „jako odměnu za pomoc Hitler pomůže vytvořit židovský stát, budeme-li pomáhat Angličanům, jako odvetu zničí naše bratry v Evropě“.

Koncem roku 1940 se kurýr „Lechi“ Naftali Ljubenčik v Bejrutu setkal s úředníkem německého MZV von Hentigem, se kterým podepsal společné memorandum o spolupráci. V dokumentu se za německou stranu znovu potvrzovalo, že cílem nacistů není vyhlazení Židů, ale jejich emigrace z Evropy, a poukazovalo se na možnost budoucí spolupráce „nového židovského státu s Říší“.  Židovská strana, na oplátku, brala na sebe závazek aktivizovat válečné akce proti Angličanům, přičemž Sternův emisar dokonce sliboval pomoc při formování jednotek pro válku v Evropě na straně Německa. Největší gól byl ovšem v tom, že tento „protokol o budoucí spolupráci“ podepsali dva samotáři: v rámci německého systému se von Hentig nacházel níže, než pěšec a neměl žádné plné moci, zatímco struktura reprezentovaná Ljubenčikem, byla v rámci sionismu veličinou ani ne tak nulovou, jako spíše zápornou.

***

Podle všeho  Jair (poetická duše) a jeho primitivové (ve Státech z takových bývali skvělí gangsteři) nechápali, co vytvářejí. Naopak, byli přesvědčeni o své historické pravdě. Pročež 10.května 1941 promluvil Stern v rádiu a vyzval jišuv, aby za prvé – přestal důvěřovat Světové sionistické organizaci – „klice stárnoucích lobistů“, pokorně podlézající Angličanům a „zdarma jim poskytující židovský kanonenfutr„, a za druhé – „na prahu nevyhnutelné německé okupace ukázat Arabům převahu židovských sil„. A to už překračovalo všechny meze. Angličané vydali na lidi z „Lechi“ zatýkací rozkaz, vedení jišuvu tento krok bez výhrad podpořilo, stejně tak jako většina židovských obyvatel Palestiny a noviny „Haaretz“ nazvaly Sterna „quislingem“. A od této chvíle skončila legrace a shovívavost, na skupinu Jaira započal hon, a to jak ze strany úřadů, tak ze strany tajných služeb židovské samosprávy. Řádili i „sternovci“. Jestliže dříve platilo, že „Žid Židovi neubližuje“, nyní všechna tabu padla.

9.ledna 1942 bojovníci „Lechi“ přepadli židovskou banku v Tel Avivu, v následné přestřelce zabili dva kolemjdoucí, a to už se prali naostro, s cílenou střelbou a mrtvolami všude kolem. Nakonec,  Jaira 12.února 1942 Angličané vypátrali (nahráli jim ho židovské tajné služby) v konspirativním bytu a zastřelili „při pokusu o útěk“. I když, jak se zdá, byl zastřelen proto, že už je omrzel. Což bylo nejspíše rozumné: po jeho smrti „Lechi“, vedená jinými ráznými hochy, nebyla o nic méně radikální a nemilosrdná než dříve, ale Sternovy vrtochy ve vyhledávání spojenců se neopakovaly. Tož taková to byla odysea, jestli to říci velmi stručně. Co bylo, to bylo, z písně slovo nevypustíš. Ale pokoušet se na základě toho slova začínat úplně jinou píseň, o „válečné spolupráci sionistického hnutí s hitlerovci“, k tomu je třeba, podle mého názoru, být poněkud přehnaně znepokojeným.

Pokračování následuje.

 1. Janika

  Je to úžasné vyprávění, člověk se přenese do té doby a může se pokusit vžít se do situace Židů v předválečném Německu. Těch Židů, kteří brali Německo jako svůj stát a dokonce za něj bojovali a pokládali životy. A najednou stojí před rozhodnutím – máme tady všechno nechat a utéct? Je – bude situace opravdu tak zoufalá? My už to dneska víme, oni to dlouho zřejmě s jistotou vědět nemohli, jen tušit, ale stále mohli doufat, že nic tak hrozného, jako byla potom skutečnost, se prostě stát nemůže. Kdo by tomu věřil? Opravdu netuším, co bych v takové situaci dělala.

  Není mi dost jasné, proč vlastně Hitler chtěl Židy z Německa vypudit, když se od běžných Němců zas až tak nelišili, naopak se za Němce považovali. Přitom, jak píše LV, „konečné řešení“ a plynové komory původně v plánu nebyly. Chtěl se jich tedy zbavit, ale směli odjet jen do Palestiny – podle nějakých vyšších dohod (jakých?). Výjezdu jinam byly kladeny takové překážky, že takovou emigraci prakticky znemožňovaly. Tenhle „začátek“ předcházející následnému dění má mnoho otázek.

  • vittta

   Každý takový režim potřebuje vnitřního nepřítele,který za všechno může.
   Dnes tady k tomuto účelu máme cigoše.
   Je otázka,jak to bylo s Židy a jejich činností doopravdy.
   Myslím ale,že mezi Židy a cikány je přeci jenom určitý kulturní rozdíl…
   Židé (zřejmě)byli pro Německo v mnoha oblastech přínosem,jistě ale byli i záporné jevy.
   U přínosu cikánů bych byl poměrně skeptický…

  • Janika

   Smajlíku, to samozřejmě vím, že po potupné Versailleské smlouvě bylo Německo zatlačeno do kouta, ale v tom přece neměli prsty (jen) Židé. A pak něco jiného je co oficiálně říkal lidem a co za tím bylo ve skutečnosti. Nemůže být kolektivní vina národa za něco takového, jako je hyperinflace.

   • dixi

    Dalo by se říci, že dnes se začíná dít něco podobného. Jen v jiném hávu. To , jak se zachází s utečenci z válečných oblastí, to jak všechny státy jednají a nikdo nic nevyřeší. Ticho po pěšině, že všechny státy západní státy (bohužel i my ) mají svůj podíl na zbídačení zemí, odkud tito lidé utíkají. Popravdě, kdyby zde zuřila válka, také bych se snažila i s dětmi dostat pryč. Převaděči je okrádají, na moři je přehlížejí, kolik se jich v posledních měsících utopilo. Životní podmínky v utečeneckých táborech jsou katastrofální. Velice se to podobá tomu, o čem pojednává článek. Vím, že co jsem napsala, nezní ani odborně, ani neznám zákulisí těchto pohrom. Jen ze střípků informací, které dám dohromady mi vychází, že bude mnoho států a politiků hledat tak dlouho řešení, až to skončí hromadnou katastrofou, jinou než tenkrát ale stejně strašnou. A že je dost těch, kteří, kdyby mohli, zachovali by se stejně, jako tenkrát nacisté.

    • Janika

     Asi máte pravdu, dixi, všichni utečenci z vlastních zemí mají něco společného s těmi utíkajícími Židy. Rozdíly jsou, ono se nikdy nic neopakuje přesně, to se jen tak říká, že se historie opakuje. Mě také napadli Romové, kteří utíkají například do Kanady, ale to je, doufejme, jen útěk za lepším.

     • ;-)))

      Neni podstatne jaka byla pravda, podstatne je jak ji tehdy videli… to ze ralita je jen jedna nic nemeni na tom ze kazdy vidi tu svou.

      A dnesek? Podivejte se na irak, syrii, lybii atd… cui bono, kdo to ridi?

       • ;-)))

        Je tezke si dnes nevsimnout toho, ze z usa se stala nejvetsi kolonie izraele, ze kazdy nas prezident se musi povinne jit uklonit v jarmulce atd…

        Mate pocit ze vyrabovani iraku, syrie, lybie atd… maji na svedomi zli komunisti?

        • vittta

         Mám pocit,že to byli zlí židobolševici.
         Jak se to hodí….
         I komunismus může být židovský……
         Mě by jen zajímalo řešení.
         Když jsou na vině Židé,pak je řešení……
         To už tady ale bylo.
         Nevyřešilo se nic.
         Mohlo by se tedy zdát,že co bylo,nebylo datažené do konce.
         Já ale tenhle názor nesdílím.
         Já se už setkal s názory,že kdyby nebyli Židé,bylo by na světě dobře.
         To je špatná cesta.
         Jak ukazování (jediného,resp.hlavního) vinníka,tak případné řešení této situace.

         Myslím,že si moc nerozumíme.
         Důkazem je ten podivný argument,že mi bylo předhozeno to,co se v tkz.myslících kruzích považuje za vrchol stupidity.
         Tedy že za všechno mohou komunisté!

          • Astr

           Krok B jako prvni by s problemem hnul zasadnim zpusobem.!
           Jen tu neni sila ktera by to provedla

          • vittta

           Teď ještě specifikovat pojem „sionismus“.

           Ten je poměrně široký,sionista je každý,kdo nemá rád negry,bělouše,šikmáče,rudochy a Židy.(ty obyčejné)
           Dále pak je to ten,kdo se povyšuje,kdo krade,kdo je komunista,kdo je antikomunista…(vyber dle potřeby)

           Taková jednodužší varianta nabízí chabé vysvětlení,že sionisté chtějí židovský stát.

           Zkrátka-zákon proti sionismu by byl stejně pitomý,jako zákon proti nacismu,komunismu,rasismu atd.
           Za nacistu,sionistu,rasistu či komunistu lze totiž z trochou snahy označit každého.

           Ne,tohleje na hovno.
           Čím víc takových zákonů-tím blíže k 1984 G.Orwela!

      • Janika

       Smajlíku, jak to můžete napsat, že není důleživé, jaká byla pravda? Pro mě je to velmi důležité dopátrat se skutečného důvodu, proč došlo k holokaustu. Skutečného, ne jen toho, co se říká, nezajímají mě výmluvy a obvyklé fráze, nechci laciná „vysvětlení“, jako že tohle jsme si tedy řekli a je to jasné a obraťme list.

       Možná nejblíž je v tomhle poznámka vittty, že potřebovali společného nepřítele. To vždycky národ utužuje v jednotě a posiluje „vůdce“. Ale všechno se tím stejně nevysvětluje, ještě tam něco muselo být.

   • vittta

    To žádný bůh…
    Když bych použil nějaké novější náboženské verze,tak to byli mimozemšťané,kteří sepsali bibli!

    Pěkné kurvy,tihle mimozemšťané…..

    • ;-)))

     rekl bych ze, ze krestanstvi je exportni judaismus pro nezidy … brozura jak v dane dobe bez TV a massmedii ovladat chude pitomce.
     Team co bibli sepsal mel za ukol zlomit a ovladnout spolecnost.
     V dane dobe hlavne silou, muceni, upalovani, krizacke valky…
     A uz v te dobe je hezke, ze se pitomci obetovali a umirali za jejich vec.

     • vittta

      A co takový islám?
      Ten má nějaké jiné cíle?
      Každé náboženství má za cíl ovládat-a každé náboženství také může pomáhat.
      Má to dvě strany.
      Lidé náboženství potřebují,to přece každý musí vidět.
      Když nemají Ježíše Krista nebo Mohameda,najdou si neoliberalismus,demokracii,multikulti,antiseminismus,rasimus,nacinalismus….
      Všechny tyhle směry mají veskrze náboženský charakter.
      A všechny tyhle směry mají i svá pozitiva.
      Jen nesmí přejít do fanatické fáze a nesmí se dostat k moci.
      Pak si jsou všechny systémy najednou podobné,jako vejce vejci.
      Jenom tahle naše diskuze.
      Ty hájíš sveřepě svůj postoj,protižidovský.
      Má to až náboženskou formu,odkazy,které nic nedokazují,jsou jen suchým konstatováním…jako bible.
      Já oponuji realitou-že Židé nevládnou-i když by podle všech těch „důkazů“ už dávno měli.
      Že údajně superpropracované židovské systémy se zhroutili pod minimálním tlakem a téma,do kterého píšeme je o tom,co práce a intrik dalo vytvořit stát Izrael,ministát v ne právě rajské přírodě,obklopen nepřáteli.

      Že jsou židovští bankéři,finančníci….co mám kurva jako Čech z toho,že je Kellner miliardář,Babiš a jiní…co z toho mám?
      Že tito lidé plně ovládají ekonomiku státu.
      Jsem i já miliardář,mám se lépe?
      To pochybuji…
      Jasně,Babiš je Slovák a Kellner třeba není Čech,já nevím.
      Opravdu mezi těmi,co vládnou nejsou Češi?
      Samotný fakt,že je někdo Čech,Žid či Němec ještě nedokazuje jeho zkaženost-ani superkvality.

      • ;-)))

       jiste vite ze islam i judaismus maji stejny zdroj i stejneho boha, stejny zaklad… az pote co se bratri pohadali doslo k rozkolu a nenavisti mezi tzv. pravym a nevlastnim synem.

      • ;-)))

       Lide nabozenstvi nepotrebuji, potrebuji ho nesvepravni a hlupaci.
       Uz vubec nikdo nepotrebuje ke sve vire cirkve a nabozenske spolecnosti = pijavice.

       Co se tyce posledni vety, porad se tocite v kruhu. Ano existuji a stale budou existovat idioti, kteri za zlo to ci ono budou vinit, Zidy, Cigany, Cernochy atd….
       Vsmnete se ze ty idioty vetsdinou nekdo ridi…to je takulturni hegemonie… kdy se nepritelem usa potazmo pravy a lasky stane postupne kazdy, pocinaje rusem, nemcem, komunistou, muslimem, opet rusem atd, atd….
       Kdo to ridi? Jste zpet u fasismu sionistu, jak popisuje clanek jejich oboustranne vyhodnou kolaboraci…
       LSTI A KLAMEM … se jmenuje jedna kniha.
       Vemte si protokoly, neni uzasne jak se skutkove plni dej, bez ohledu na puvod a hlavne duvod vzniku?
       A muzete jit dal, petr veliky…

       • vittta

        Náboženství má mnoho podob.
        Za církev je možno dosadit cokoliv a za bibli též,klidně Mein Kampf,Kapitál či Stworův Zvědavec.
        Vždycky se najde něco,co se potvrdí,protokoly se musí potvrdit,je to prostě základ politiky v každé době vhodný pro každého.
        Je to tak dětsky jasné,že to vyjít musí.

        Ty protokoly zná málokdo-ale když bych udělal mediální kampaň,kde bych ty protokoly prezentoval jako Stalinovy vzkazy stranickým funkcionářům (a příslušně změnil klíčová slova)-pak tomu miliony lidí uvěří.
        A mohu dál pracovat a ukazovat,jak se to ,či ono vyplnilo.

        Když mám média-mohu cokoliv,jak každý osvícenec rád potvrdí.
        Ale už nikdo nevysvětlí,proč ještě nemohou cokiliv Židé-přesto že se tvrdí,že vlastní média.
        Proč je plný internet antižidovských textů,proč je-přes „přísné zákony“-běžně zpochybňován holocaust a glorifikováni nacisté.
        A že těch nacistických stránek je…….

         • vittta

          To bych chtěl jednou vidět.
          Když budu mít pod kontrolou nejaké médim a navíc justici a vládu-jak proti mě někdo bude reagovat…

          • Astr

           To jste navodil presnou situaci! Na to je jen jedina odpoved.
           Ten kdo bude reagovat …tak at bude reagovat jakkoli , vzdy to bude protistatni a protizakonne !
           Jak proste:-)
           Platilo a plati za kazdeho rezimu:-)
           Uz I pri politickych procesech v 50 letech soudruh Zapotocky hrimaL;
           REPUBLIKU SI ROZVRACET NEDAME !
           To same rikal vas nedavny premier kdyz nechal pozavirat vzpurnou mladez.
           Rok ve vysetrovaci vazbe jen za udajne nalepky to je vyborna nalepka Sametove demokratury !
           Ale at je to jakkoli, pokud jde o vysledek vzdy to je podle zakona ktery uvedl smajlik vyse :-)
           Newtonuv zakon v jine slovni podobe zni I jinak ale s vysledkem podobnym.
           Kdo seje vitr, sklidi bouri!
           Take jeste strucneji:
           Az se ucho utrhne.
           howk

  • Janika

   To je výborný odkaz.

   Jen jsem neměla čas přečíst si k tomu kritické komentáře, to by mohlo být taky zajímavé.

   P.S.: Tenhle zajímavý odkaz mě vyprovokoval k tomu, co jsem chtěla udělat už dávno – založila jsem praktickou stránku na nejzajímavější odkazy, vstup nahoře na liště. Vždycky takové odkazy nemůžu najít, když se k nim chci později vrátit.

 2. embecko

  „Těch Židů, kteří brali Německo jako svůj stát a dokonce za něj bojovali a pokládali životy. A najednou stojí před rozhodnutím – máme tady všechno nechat a utéct?“- viz Janika

  Kdyby to bylo takhle jednoduche, janiko…ale ony tam byly navic jeste ty dva censy: jeden pocetni do Palestiny a druhy financni za ocean. Rodina s dvema detmi musela dat dohromady na 1, 7 milionu korun…kdo by na to dneska mel, sehnat takovy objem v horizontu tydnu a bez mozne pujcky.
  Velkou zahadou krome jineho je to, proc v dobe, kdy uz nefungovaly frontove vlaky, stale fumgovalo spojeni do Osvietimu, zasobovani zkolabovalo, ale zide se stale prevazeli…treba se i na to u Versinina dostane.

  • vittta

   Tahle spojení nikdo nepřerušoval.
   Rovněž letecké útoky na vyhlazovací tábory se nekonaly.

   To už jsem dávno říkal…Němci zabijeli-a ostatní si mnuli ruce….
   Pokrytci.

   Třeba se na to dostane.
   Mě tohle velice zajímá.

  • ;-)))

   je dulezite si uvedomit, ze objem penez ve spolecnosti v dane dobe byl vice mene konstatntni… tehdy se jeste netiskly ve velkem elektronicky penize z niceho.

   Co to znamena ? Spojene nadoby…
   Jak rikaji traderi
   VASE PENIZE NEJSOU ZTRACENE, JEN JE MA TED NEKDO JINY

   • Astr

    Bingo smajliku :-)
    Kdo je „odcizil“ ?
    Kdo vi nepovi, protoze nevi jestli to uz take neni trestne
    a kdo nevi tak se naivne zepta, treba kde a odkud se bere ten proclaty antisionismus, dokonce pry az antisemitismus!!! ????? e e e ?
    ( chudaci Arabove jak ti k tomu prijdou kdyz sami cisti Semite, zatim co ti co si semitismus prisvojili Semite nejsou ale z vetsi casti Chazari tedy Turecko-mongolskeho prapuvodu pozdeji jeste pruchodem mnoha zememi pozmeneni do podob tu Askenazi, tu Sephardi, tu tak ci onak ,ale ne do Semitske podoby, nebot kam ze se rozplynulo ono povestne cislo 12 pravych kmenu Semitu ?)
    Jedna z odpovedi jak je to doopravdy s anti ….. zni ze mimo to ze je to ziveno umele a to programove , obcas neprogramove vypluji na povrch nektera fakta ktera si lide co v prostote sve duse snadno generaliuji reknou ejhle zloduch!
    . Jeden zlodych FSICHNI stejni … a kolektivni vina je opet snadno na svete :-( fuj tajxl :-(

    Priklad jeden z mnoha :

    Rabin jako fundovany vykladac Talmudu Zidovske to Bible
    hlasal a kazal zabijejte….
    (ac sam vypada tak neskodne………)
    http://www.haaretz.com/news/national/top-settler-rabbi-arrested-for-allegedly-inciting-to-kill-non-jews-1.304101#.Up1SmmXzes4.email

    Svet je plny zloby,
    svet je plny nenavisti
    a stale hure bude
    zivotem si nebudete jisti
    Za zlo minulosti v kotline Ceske
    vinu nesou komunisti
    ALE CO TY SVETLE ZITRKY
    kdo je jisti?
    Cim si mohu lide byti jisti ?
    ZE JEJICH PENIZE OPET NEBUDOU ZTRACENE,
    JEN JE BUDE MIT NEKDO JINY !
    ===============================

    • vittta

     To mi připadá jako s tím heilováním-jak heilující ukazje,jak vysoko skáče jeho pes,při čemž každý ale ví,o co jde.
     Můžete si 100x zpochybňovat výrazy jako antisemitismus,antisionismus-a přece všichni vědí,co ty výrazy znamenají,i kdyby jste to podal sebeodborněji.

     A kdo ví,kde jsou ty peníze?
     Víte to vy?
     Nebo smajlík?
     Nebo odkazy na interentu?

     Možná vědí,možná se jen domnívají-v každém případě to ale říkají,nebojí se to říkat-a nikdo to nevymazal a u nikoho fízlové či Mosad nezvoní…

     • Astr

      Vy patrite do ktere kategorie?
      Ktera vi ci nevi ?
      Zatim jste jen prozradil ze Mosad nezvoni :-)
      Jak to vite ?
      Oni Vam chodi hlasit kde zvoni a jake akce kde podnikaji ze tak dobre vite ale kam mizi jake penize nevite?
      Ze by hasbara ?

      • vittta

       Já patřím do kategorie,která neví-ale hledá.
       Čímž jsem buď o level,dva níže než ti,co už vědí-nebo jsem o level výše,jak se to vezme.

       Že Mosad nezvoní také samozřejmě nevím.
       U mě ještě nebyli-to vím.
       To by se ale dalo vysvětlit tím,že jim nepřekážím,protože nevěřím spikleneckým teoriím o všemocnosti Židů.
       Ale domnívám se,že nezvonili ani u Vás,ani u smajlíka-a tady už to je s pohledem na Židy o chlup horší.
       Domnívám se…ani to nevím.

       • Astr

        Agentura kterou jste zminil a ktera u Vas nezvoni, nezvi nikde a pokud nekdo neco vyzvoni tak oni na sebe rozhodne ne !
        To kdyz jedou do sousedniho statu zavrazdit nepritele tak si na to poridi ruzne cizi passport jako z Klokanie a jine a vyzvoni to na ne nekdo jiny. V takovych pripadech a po podobnych likvidacnich akcich samozrejme jen poloha mrtveho brouka :-)
        Internet na ne neodpaluje zadne naloze, na ten maji svuj ourad zvany hasbara a pokud nekdo prekroci hranice tak to prenechaji ruznym Fischerum aby si to s ruznymi nalepkari ci Zvedavci vyridil ve jmenu zakazu a zakonu zakazujicich zpochybnovani.
        Ale zase jen divadelko na oko. protoze jsou na Internetu zpravy ze I ten Swora je double agent:-)
        Tvrdi to ti co jim nepustil komentare a clanky ktere byly anti sionisticke :-) cha cha cha
        pry je prudce opatry a cenzuruje a cenzuruje a vubec se tim nechlubi.
        Jeden takovy komentar jsem cetl nedavno od autora ktery tvrdi ze vydavatel Zvedavce je zakukleny Israelita, neb mu nepustil pravdivy clanek o puvodu Zidu s odkazy na historiky a kapacity ktere se tim zabyvaji. pretisknuti clanku o jen 4 millionech za ktery dostal u soudu v CR podminku byla pry jen lecka a jako nutnost udrzovat pozornost kdyz „antisemitismus“ zacne ochabovat.
        Tohle se Vas osobne ale vubec netyka nebot to uz je kategorie spikleneckych theorii a to jste vysvetlil vyse zcela presvedcive vetou:

        To by se ale dalo vysvětlit tím,že jim nepřekážím,protože nevěřím spikleneckým teoriím o všemocnosti Židů.

        Shalom :-)

   • vittta

    Ale houby…
    Peníze vždycky vznikaly z ničeho.
    Copak výroba peněz z kovů něco měnila?
    Množství kovů bylo konstantní?
    Vždyť se neustále těžily,pak vozily ze zámoří.

    Kdyby třeba tady v Čechách byl otevřen nějaký stříbrný důl-nějaká další Kutná hora,mohl si panovník vyrazit mincí,kolik by důl dal.

    A i tehdy se do stříbra a zlata dávaly příměsi a měna se šidila.
    Vždyť v Římě 4-5 století se daně musely odvádět ve zlatých prutech,stát nevěřil vlastní měně,jak byla šizená.
    Jasně-nebylo to tak vysloveně snadné jako dnes-ale možné to bylo a hojně se to dělalo.
    Podle mě jsou to jen sny-že dřívější finanční systém byl stabilnější.
    A ty sny vycházejí z absolutní neznalosti historie-jsou tosny náboženského rázu,založené jenom na víře.

    • ;-)))

     Nerozumite mi … jaky je smysl penez?

     PENIZE jsou prostredkem smeny
     Pokud se jedna strana jejim falsovanim obohacuje na ukor druhych, pozbyvaji smyslu a duvery.
     Objem penez v systemu musi reflektovat objem zbozi, sluzeb, hdp
     Pokud se zacnou emitovat penize bez kontroly, dojde k bankrotu statu, ne ovsem v pripade ze vlastnite rezrvni menu, tam je setrvacnost a bariera vysoka…

     V dobe zlateho standardu je brzdilo zlato. Pak usa zbankrotovalo a nixon podvedl celou zemekouli a zavrel zlate okno, zavedl nicim nekryte fiat money.

     • vittta

      Hmm….a když si je jedna strana vytěží-tak se stane co?

      V časech směny za kovy a peníze z nich nebylo nijak lépe.
      Lidé se měli na hovno,rozdíly mezi bohatými a chudými byli obrovské a válka byla každou chvíli.

      To je o té víře,že to bylo lepší.
      Nebylo.

      Pořád to čtu-bezcenné papírky,fiat money….
      Ale když vezmu posraný papírek,tak si za něj koupím,co chci,můžu za něj bydlet a taktéž si mohu koupit i to zlato-v podstatě za tržní ceny.

      Zkrátka,prakticky to celkem funguje,peníze sice tak nějak ztrácí díky inflaci hodnotu ale to platí jen pro ty,co ty peníze mají,když budu škarohlíd.
      Problém dneška určitě není v bezcenných penězích ale právě v tom,co se za ně dá koupit.
      Suroviny.
      Všechny ty sračky spočívají v tom,že USA nutí násilím jiné země,aby se dalo za nějaké papírky koupit cokoliv-a tak se z těch papírků za cenu prolité krve stávají peníze s faktickou hodnotou.

      • ;-)))

       v case smeny za kovy, nebyl pro lidi problem… smenovat bez penez veci nezbytne
       Dnes si bez penez tezko zajistite stravu a bydleni, je zjevna snaha eliminovat hotove penize a platby, coz je dalsi utazeni uzlu…
       Je zjevna snaha prosazeni jedne ideologie na vsech frontach
       http://www.protiprudu.org/zidovska-vojna-proti-vianociam/

       Termin antiseminismus je smesny kdyz ti co se jim zastituji pachaji genocidu na semitech, ac jen zlomek z nich ma semitskou krev. Nejde o nic jineho nez o klam a psychologicke vydirani, business.

       • vittta

        To je nějaký ultrakatolický prostor,ne?
        Nebo…to připomíná Völkische Beobachter.

        Tomuhle bych nechtěl uvěřit….

    • Astr

     Napsal jste nesmysl,
     pokud si prectete vypraveni mnoha expertu o tom ze je dnes 100 x vice penez jez je pro TRH zapotrebi a nekdo si je natisknul z vlastni nevule je to srovnani proti stavu z minulosti.
     Mnozstvi Kutnohorskych stribrnaku limitovanych mnozstvim tezby soucasny stav nevyvraci!
     Zkousite srovnavat rozdily dnes radove, drive minimalni !

     Jedine ze by Vase argumentace starym Rimem a jeho zanik mel byt Vas naznak ze se jedna o stejnou situaci dnes a stejne konce :-)

     • vittta

      To je teoretický problém,Astře.
      Ono se říká,že kovové peníze byly stabilnější apod.
      Že dneska peníze vznikají z ničeho.
      Tehdy ale také peníze vznikaly z ničeho,přece samotný fakt,že někdo vytěží kov ze země a vyrazí z něj kolečka s motivem není „něco“.

      Ostatně-jisté země také mají peníze z ničeho,prodají třeba ropu.
      A jak se panečku mají,jak jim to funguje….a ty stavby,a těch zpráv co koluje,jak dostane v ropných zemích každý komu je 18 auto a byt a něco do začátku….

      U peněz nejde o to,jak vznikají-ale jestli jim lidé věří.
      Kdyby dříve obchodníci a řemeslníci odmítli brát stříbrná kolečka (a to by se dalo pochopit.jíst se nedají,topit se s nimi nedá a dům z nich nepostavíš),co by se dělo?
      Měly zrovna tak nijakou cenu,jako ty papírky.

      Problém tady ale je,nerazili je Židé.
      A tomu věřte,že kdyby razili,tak by se to dneska vydávalo za zlodějinu non+ultra…nějaké plíšky…Žiďáci vychcaní,vymysleli plíšky,aby mohli okrádat lidi.

      • Astr

       Opet omyl, zadny theoreticky problem ale prakticky.
       Tech 100 x krat vice jakoby penez to skrti svet a vrha do soucasnych krizovych situaci.
       Detailneji a hloubeji nahlednete u odborniku odkaz nize:

       Z jineho uhlu jak vydelavat na lidske blbosti je plnohodnotny business a je to vlastne legalni.
       Hlavne nerikam ze to psal nejaky Klausovec co nezna Lichvu ani spinave penize.
       Dnes legalni drive a oproti staremu Rimu se za to namacelo do Vltavy.
       http://www.mesec.cz/clanky/je-lichva-opravdu-zlocin/

       O tom jak to jde cim dal vice do zandele jiny odbornik:
       Ekonom Stanek a cesta do dluhoveho otroctvi pres dle Vas neproblemove penize ?

       Dalsi vase perla :-)
       U peněz nejde o to,jak vznikají-ale jestli jim lidé věří.
       Tak tohle si dejte pod sve jmeno vytesat :-)

       Aby uverili tak jim tam posleme nejdemokrstictejsi armadu sveta.
       Nebo posleme na onen svet vladce Libye, nebot Vami zminovany olej nebude nikdo a nkdy a jinak prodavat nez za petro-dollar !
       Zkus LIDE neverit a byt neposlusny !

       I posledni odstavec jako z ministerstva propagandy:
       :
       Problém tady ale je,nerazili je Židé.
       A tomu věřte,že kdyby razili,tak by se to dneska vydávalo za zlodějinu non+ultra…
       zato dnes si FED tiskne tolik papiru kolik potrebuje a sam uzna za vhodne a kdo tuhle rec nechce poslouchat s tim je patricne nalozeno!

       Az si prectete a poslechnete odkazy a alespon castecne Vam dojde kam to jde,
       pak jestli je zprava ze Zvedavec je tisk ministerstva hasbary z oblasti konspiracnich theorii ktere jdou mimo Vas,
       pak ale Vas komentar vyse by si jiste zaslouzil od onoho ministerstva zvlastni odmenu:-)
       Presto se na zaver zeptam:
       O co se to podobnymi komentari vlastne pokousite ?
       ===================================

       • vittta

        Pokouším se šířit sionistické myšlenky,copak to není vidět?
        Odpovídáte si vlastně sám,ministerstvo propagandy,odměna…
        Máte dojem,že US army je nečím vyjímečná od vojsk Tatarů,Osmanů,Peršanů,Římanů,Francouzkých napoleonových vojsk a všech těhle armád,které více či méně dobývali svět?
        Vy máte ten dojem-US army je židovská.(Sovětská armáda byla židobolševická)

        Udělal jste naprosto unikátní tečku,která potvrzuje to,co jsem o antisemitismu napsal.
        Jak se řekne slovo ŽID,mnoho úplně normálních lidí se změní v choromyslné blázny.
        ————-
        „O co se to podobnymi komentari vlastne pokousite ?“
        ……………
        Astře,já se pokouším o diskuzi,mám prostě na věc jiný názor než vy!HALÓ,MÁM JINÝ NÁZOR NEŽ VY!!!!!!
        Ale to už vás nezajímá,nejsem jedním z „vás“,jsem jen provokatér a sionistický agnet.
        Dovolil jsem si totiž až moc.
        Nemám protižidovské názory,tedy jsem minimálně ovčan,v horším případě agent,v tom nejhorším-ŽID!

        • Astr

         Ze mate mate jiny nazor jsem si vsiml, zda za to pobirate vsimne neni podstatne( pro ctenare)
         HALÓ,MÁM JINÝ NÁZOR NEŽ VY!!!!!!
         To presne plati take opacnym smerem :-)

         Mit maximum informaci a to predevsim takovych ktere massmedia neuvadeji, to jen pro lidi Vaseho nazoru automaticky znamena mit protizidovske nazory.
         Tim Vas anti sionismus a anti semitismus zije plnym zivotem :-)

         Nemám protižidovské názory,tedy jsem minimálně ovčan,v horším případě agent,v tom nejhorším-ŽID!

         Uvadite 3 moznosti, ta Vase je ktera ?

         • vittta

          Mě se na tom líbí,jak mnozí lidé trpí pocitem,že když si přečtou nějaké informace na (např.)Zvědavci,jsou z nich informovaní lidé.
          Já osobně používám vlastní hlavu,nemám např.rád cigoše,což je o mě známé-ale když se (mimo massmedia) dočtu,že cikánská familie bere na dávkách 80 000,- za měsíc,jsem k této informaci poněkud skeptický.

          Že máte jiný názor jsem si všiml,je v tom ale ten rozdíl,že já nezkoumám,jestli někdo s opačným názorem není placeným provokatérem.
          To je myslím,poněkud trapné.
          Minimálně.

          A neuvedl jsem 3 možnosti,uvedl jsem 3 stupně „zvrhlosti“.
          No který jsem-to si vyberte dle ctěné libosti.
          Ostatně,máte již zřejmě vybráno,jen to nemáte odvahu napsat….
          Abych na Vás nepodal hlášení u Hagany v Tel Avivu…

       • vittta

        Tak jsem měl čas si poslechnout jak projev,tak přečíst odkaz.
        Celkově tomu příspěvku naprosto nerozumím-zejména v kontextu k tomu,co jsem psal já.
        Jestliže je 100x více peněz..jak se určuje míra peněz X =1 a dle které se tedy dá určit X x 100?
        Nejsem ekonom-ale ono X-tedy ideální stav peněz,by měl zřejmě odpovídat množství zboží,které se dá za ty peníze koupit.
        Jakmile se množství peněz X zvýší,začne jich být více,než zboží a tudíž nastane inflace,zboží se zdražuje a stav sám sebe vyrovnává.
        Prakticky to ale nemůže platit v případech,kdy:

        1)Peníze,nad množství X vlastní úzká skupina lidí.(ti je nemohou utratit,proto nemohou mít inflační vliv)
        2)Zboží,které je vůči penězům k dispozici nemá konstatní množství.(tedy když se zvýší výroba,zvyšuje se objem zboží a je tlačeno na spotřebu,tedy se množství peněz zvyšovat musí,jinak by zboží nikdo nekoupil)
        3)Peníze,nad množství X se ocitnou někde,odkud se v žádném případě nemohou dostat do uzavřeného trhu.(např.dolary,kterými je zahlcen celý svět,ty nemohou být vůči americkému trhu inflační)
        Tato varianta dává původci peněz postor pro ochuzování těch,kdo peníze drží,tedy devalvací měny (to slovo si překládám jako řízenou inflaci) okrást o peníze ty,kteří je drží.
        Tady bych upozornil,že se tím dají okrást státy (což je původcům u prdele) ale zároveň se tím okrádají domácí boháči-takže se s tím musí opatrně,tady totiž může být původce leckdy totožný s držitelem.
        Nelze to tedy také dělat úplně neomezeně…

        Z tohoto pohledu je zřejmě úplně jedno,kolik peněz se tiskne,důležité je,(rozhodně pro běžného občana) kolik se jich dostane reálně do oběhu.
        Také by mělo platit,že peníze,které se nedají utratit (což jsou teoreticky všechny peníze nad množství X) jsou v podstatně jen koníček,nemají větší cenu než třeba obrazy starých mistrů-ostatně,nadbytek peněz nad množství X zřejmě způsobuje právě obrovské,až nesmyslné ceny,které třeba za obrazy boháči zaplatí.
        Samozřejmě nejen za obrazy,peníze se přesouvají v obrovských objemech z místa na místo,aniž by měly jakýkoliv inflační potenciál.
        Tolik k penězům.

        První odkaz mi pak přijde jako obyčejný „pravicový“žvást,samozřejmě,že když si někdo pujčí na 100% úrok,je to jen a jen jeho věc.
        Nějak se ale autor nezabýval tím,KDO půjčí tyto peníze těm,kteří je NEMOHOU zaplatit.
        Potom není záměr získat oněch 100 % úroků,tedy pujčka samotná (řekněme obchod)-ale něco jiného,jde o způsob vědomého okradení klienta-tedy o kriminalitu už z podstaty.

        Pan Staněk pak mluví dobře,nenabízí ale přímé řešení,nevidím v tom ale žádnou souvislost s naší diskuzí.(navíc je ten projev starý minimálně 5 let)
        Je tam řeč o politickém využití peněz,to jsou samozřejmě právě ty peníze,které jsou nad ideálním množstvím X,vlastně je to jejich jediné využití.(zde upozorňuji,že podle Lenina je válka pokračováním politiky jinými prostředky).
        Toto použití peněz je dobře známo třeba ze Španělska 16 století,kdy inflační zlato a stříbro,dovážené z Ameriky Španělsko propolitikařilo a proválčilo,při čemž výsledek nebyl žádný……

        • Astr

         Tak jsem měl čas si poslechnout jak projev,tak přečíst odkaz.
         Celkově tomu příspěvku naprosto nerozumím-zejména v kontextu k tomu,co jsem psal já.

         Presto jste to dlouze okomentoval :-)
         Ve vztahu k Vasemu nazoru ze nadmira penez neni dle Vas problem Vam nepomohu,
         Skladanku vzajemnych vztahu a propojeni tak jak jednotlive provazanosti Stanek zminuje bud pochopite nebo nepochopite.
         Vy jste si to zjednodusil do vzorce,kdy staci ze lide tomu veri, alias svou virou tak z bezcennych papiru (nebo I stribrnaku) delaji prave penize.
         Ja jsem se Vam snazil naznacit ze k tomu aby verili se jim pomuze je li zapotrebi.
         Naposledy jak Vase theorie viry ma prakticke dopady.
         Uvedu vam priklad pres Stanka pres penize to aplikovano na jeden z prikladu treba Irak, kteremu bylo pomozeno.
         Za vlady Saddama kdysi byl kursovni pomer US dollaru ku Iraqi Dinar (IQD) jeden cas dokonce az 3:1 ve prospech Iraku, Dnes musite dat 105i dinaru za 1 dollar presne dnes 1051.7041 !
         To lide kteri rozumi vykladum ekonoma Stanka berou jako velmi vyhodny vyvoz demokracie do sveta!
         vitttove tim mohou mit I potvrzenu svoji viru ve viru lidu. Staci ze lide veri a penize funguji :-)
         Drive v kurzu jakyl, dns v tom soucasnem pro Irak mene vyhodnem. A LID stale veri a tim I penize funguji.
         vittova theorie na Nobelovu cenu za ekonomii :-)
         Ze si jich nekdo „vyrobi“ 100x vice nez by jich TRH k dobremu fungovani potreboval ?
         Dulezity je LID. LID veri penize tim (papirky dnes jako stribrnaky drive) funguji
         Sakra kdyz je to tak vitttovsky proste a na mnozstvi papirku ci penez nezalezi cim to ze se to kamsi riti a Stankove vam to rikaji detailneji kam.
         ============================================
         Ze by za to mohl „Zid“ vittta ? To v te posledni moznosti :-) Nebo jen ovcan?
         Ale I jako ovcan je soucast Lidu a lid preci veri a protoze veri tak penize funguji a je dobre na svete.
         Jak pro koho vittta !

         • vittta

          Okomentoval jsem to jen krátce,to dlouhé je můj názor na měnu.
          Rovněž bych podotkl,že já věřím,že si za peníze koupím zboží-a nikdo na mě puškou nemíří.
          Dolar se pak za 100 let znehodnotil asi 40x-pochybuji ale,že by v r.1913 nějaký americký dělník vydělal 2000 dolarů,nebo že by se v Iráku tehdy měli lépe jenom pro to,že byl jiný poměr směny.
          Tím chci naznačit,že životní úroveň (v USA) nijak 40x neklesla…

          S tím kurzem dináru…já mám bratrance,hodný člověk-ale nedostal moc naděleno.
          Ten tohle dokáže procítěně prohovořit.
          Pohrdá národy,jejichž měna má menší poměr ke koruně.
          Cha,cha,cha!!!
          To jsou blbečci,jedna naše koruna je 20 jejich….čehosi…

          Pana Staňka chápu-mám ale dojem,že se ten projev ani v nejmenším netýkal naší diskuze.
          Navíc se mi při vší úctě zdá,že jste ho nepochopil vy….

      • embecko

       Penize urcite maji smenny ucel, ale zaroven jsou poukazkou pro exkluzivni sluzby.
       Takze kvalitativni uvolnovani bych bral jako metodu, jak k vybranym lidem dostat vice penez…samozrejme z toho vyplyva, ze ono rozdelovani musi byt nejak rizene, coz take je (za „dolary navic“ si banku muzou koupit jen cenne papiry- tj. penize „poslat dale“.)

       Pokud bude inflace, pak zaplacou burzy (futures)- vzpomenme na Cerny Obelisk od Remarquea, dnes jste si koupil za 100 marek stravenku (casovy poukaz) na obed na zitrejsi den, ale druhy den uz uvareni obeda nestalo 100 marek, ale 100 tisic.

       Dale si pak coby neekonom myslim, ze penize nemohou byt kryty nejakou vzacnou komoditou, protoze jich je potreba nekolikanasobne vic nezli je na svete napr. zlata. A ze ani meritko objemu svetoveho trhu neni urcujici, protoze ten ve svych objemech prebiji uvery (berete si penize na obchod, ktery probehne napr. az za rok).
       Takze pokud Aster pise, ze penez je 100x vice, nez je potreba pro trh, pak je samozrejme otazka jednak co to ten trh je (je to i pujcka?) a druhak proc by to melo byt spatne.

       Penize maji tri zakladni ulohy:
       – smenu
       – meritko cen
       – uchovani hodnoty

       Jen se vratim k tomu, co jsem rekl nahore: penize jsou dnes „bony“, ktere maji umoznit nekomu pristup k exkluzivnim sluzbam. O tom se mezi ekonomy nemluvi a my amateri si muzeme dovolit to tu rici.
       Je jasne, ze exkluzivni= z podstaty to, na co nedosahne kazdy. Takze ctvrtou funkci penez je zajistit pristup k exkluzivite

       Zabranit v pristupu k exkluzivnimu lze
       – fyzicky (biric vas nepusti do zamku podivat se na obrazy)
       – fyzickym zabranenim vykonu exkluzivity pro neprislusne perzony, tedy primym mocenskym zasahem proti poskytovteli sluzby (v hospode neobsluhujeme cundraky, protoze to stamgasti nemaji radi)
       – vlastnictvim „lepsich“ penez, na ktere ma urcita vrstva monopol- treba zlataky, pridelovane monopolem krale (chudaci se takove penize bali u sebe mit, protoze jim slo o krk z narceni z kradeze- kde by takovy chudak mohl sebrat zlatak?) Tedy metodou „dvojich“ penez, tedy opet mocenskym, ale jiz pouze symbolickym natlakem na poskytovatele. Jeden zlatak byl sice kopa stribrnych, ale za kopu stribrnych vam indicke hedvabi v hodnote jednoho zlateho neprodali, protoze ho meli rezervovane pro pany prave se zlataky (jinak by jim nedali povoleni).

       …..a pak se prislo na to, ze neni spatne, kdyz maji penize i chudaci, cim vic, tim lepe, protoze budou vice utracet (reknemez ze se ocitame v casech spolu s Fordismem)…a samozrejme vznikl problem, jak oddelit exkluzivitu pro lepsi lidi.
       Fyzicky uz jim zabranit neslo (byli obcane), formy natlaku na sluzby take nefungovaly (pravni stat), tak co s tim?
       To mi pripomenulo cetnicke filmy s Funesem: v tom case s v mondennim Saint Tropes se zacali objevovat prvi turiste z nizsich socialnich skupin (tyto skupiny mely poprve na auto, ubytovani a stravu).

       Chapete tu paniku na Riviere? :o)
       Kapitalista mel to, co chtel, tedy bohate zakazniky, ale ouha- oni s nim chteli travit i dovolenou, coz je spolecensky nepripustne.

       Tak kudy na to? Samozrejme prez vyrobu penez pro vyrobu samu, ovsem s podminkou nerovnomerne distribuce (zabraneni inflaci a cileny prijemce). Tedy skoro to same, co na zacatku: vybereme 100, ale sef bandy si ponecha 90 a zbytek rozdeli po 1.

       Ty velke penize v obehu podle meho nemaji jinou funkci, nezli znemoznit pristup nizsim vrstvam k urcitym sluzbam. Pri tak velkych objemech a pri nerovnomerne distribuci ztraci sve 3 klasicke funkce (viz nahore). Proto se TAKOVYCH penez netreba bat, jsou neco jako bony, poukazky, ktere nehraji konkretni obchodni roli. Ovsem problem je jako vzdy v nasi konecnosti, tj. exkluzivni sluzby maji limit v nasich limitech. Koupel neni lepsi, kdyz ma voda 80°C, stejne jako kafe neni chutnejsi, kdyz ho zalijete vodou z lednicky.
       A tady v tom okamziku zacinaji penize blbnout a zit si svym zivotem, nebot ztratily svuj smysl. Pokud mate bilion dolaru, pak vam 99,9999% vaseho penezniho majetku neslouzi ke smene, k uchovani hodnoty a ani s tim nemuzete po-merit cenu, protoze po-mer s 99% „cenovych konkurentu“ je nesoumeritelny.
       Takze zbyva ten „bon“, vyjadreny nikoliv barvou, ale objemem.

       • vittta

        Ano…něco v tom smyslu jsem se snažil napsat též.
        Nevím ovšem,jestli úspěšně.
        U toho příkladu s tím kafem se nabízí lepší varianta.
        Kafe není lepší,když se dělá z většího množství suroviny

        Exkluzivita je pak svým způsobem také omezená..
        Pokud si koupíme nějakou teplákovku od Vietnamců za 6 kil a vedle nás se postaví někdo,se soupravou Adidas,dá se předpokládat,že bude mít větší společenský kredit.
        Vzbudí větší pozornost u samic např.-což je ostatně základní náplň života,předávání genů.
        Pokud ale bude mít teplákovku Bomber za 150 000,už si toho nikdo nevšimne..jedině ten,kdo je ze stejné vrstvy.
        Nikdo jiný se v tom prostě nevyzná.
        V tom momentě už to ztrácí smysl,když mu „lůza“ nemůže závidět,protože tomu nerozumí…
        Napadlo mě,že v tomto momentě se pokřiví i přírodní výběr předávání genů.
        Spojují se spolu toliko lidé z určité společenské vrstvy-a to čistě z ekonomických pohnutek.
        Přichází degenerace-na což je v historii dostatek důkazů u různých šlechtických rodů..
        Samozřejmě že čistě geneticky tyto rody žijí dál zdravě,takový boháč mohl mít desítky potomků-ale jen ten se schválenou partnerkou měl přístup k bohatství…

        Peníze pak opavdu mají dvě dimenze.
        90% lidí je používá na potřeby k přežití-tedy jsou peníze prvkem stabilizačním (bez nich by byly revolty),těch 10% si za ně užívá exkluzivity,jsou tedy cestou k luxusu.
        No….mohl bych žvanit ještě dlouho ale psal bych jinými slovy napsané,což je zbytečné…

        • embecko

         Tady do toho zamotame biologii tezko a pokud uz, pak to bude naopak, protoze dnesni elita je globalni, teritorialne nevazana a jeji deti chodi do internatu, kde se maji moznost setkat s prespolnimi, takze pro vyber partnera maji vice moznosti, nez treba obycejne dite z vesnice.

         Ale jinak to bude urcite problem, zachovat si exkluzivitu. Ale mozna neni zalozena na neobvyklych pozitcich, ale opravdu vylucnych. Tak treba z centra velkych mest se podarilo pravne- policejnimi metodami vytlacit „normalni“ obyvatele a ted ma elita tu exkluzivitu, ze muze bydlet v historickych domech, jejichz najem/ cenu bezny clovek budto nezaplati, anebo se spise uz ani nedostane k nabidce.

         Neobvykle samozrejme jeste neznamena kvalitnejsi, casto to byva naopak, protoze aby se dosahlo vyjimecnosti, musi se casto zprznit kvalita. Kdo nema na opravdovou exkluzivitu, pak casto trpi, protoze plati zvysenou cenu za neco, co ho de fakto poskozuje. Klasicky priklad jsou auta, kdo nema jako kapesne (o kterem nemusi premyslet) sto tisic rocne bokem na „dobre“ auticko, pak pro nej je zaplaceni provozu + na rok rozpoctena porizovaci cena treba „obycejneho lepsiho Audi“ prave martyrium a v podstate by bylo vyhodnejsi si koupit nejakou Dacii, ktera jezdi uplne stejne za zlomek nakladu (ackoliv se samozrejme tvrdi opak).
         Jak dnes lze odlisit obycejnou lyzarskou bundu tak, aby byla „lepsi“? Pravdepodobne uz jenom oznacenim, ze je lepsi a vyjadrit to cenou. Nekteri zoufali vyrobci na ni pridaji prezku, ktera pak jedine prekazi v jizde. :o)

       • embecko

        Dam ty bitcoiny pro pordek jeste sem, nejak jsem to zblbnul:

        Coz mne privedlo na uvahu o Bitcoinu: jeste donedavna jsem si myslel, ze mozna vznikne nova svetova mena, ale to by zas tolik neresilo, protoze by slo o pouhe skrtnuti nul na konci. Pristup k exkluzivite muze byt zachovan vytvorenim paralelni meny (drive “zlataku” a tou muze byt prave Bitcoin.

        Elity mozna uvazuji podobne, protoze Bitcoin jeste nezaslaply a cekaji, co se z toho vyvine.

        Jednoduse recenp, prijdete do hotelu a tam se vas zeptaji: “A budete platit Bitcouny, anebo Eury?”
        “Eury?” Tak to mate pokoj s vyhledem do dvora a ne na more, jako kdybyste platil Bitcoiny.”

        Samozrejme ty nuly skrtnout muzou, udelat novou menu a Bitcoiny zakazat, pokud tak ale udelaji, tak se dostaneme na definitivni houpacku a pojede se zase od zacatku, jako v roce 2008. A pak je za generaci skrtnou zase a system se po 2 generacich sesype pro nestabilitu.

        Bitcoin tedy muze byt “tajnym “resenim a jestli se ukaze zivotaschopnym, tak ho ukradnou. On je jakoby podlozen komoditou s omezenym objemem, tedy treba “zlatem”, tedy jeho hodnota je vazana na nej samy, na jeho “konecnost” (vi se, kolik jich celkem je a bude v obehu).
        A mozna neni nahoda, ze vznikl hned v roce 2009, tedy rok po krizi…ne tedy hned ze by ho globalni elita sama vymyslela, ale mozna ano :o)
        *
        vittta

        To z dob socialismu dobře známe.
        Kdo platil markami,byl zvýhodněn.
        A to i případě,že zaplatil v markách tolik,kolik se za ně mohlo dostat korun.
        *
        embecko
        Ano, to je presne, jde o „tezsi“ menu.

 3. ;-)))

  Barack Obama vystoupil před pracovníky filmového studia DreamWorks Animation se sdělením, že americký průmysl zábavy formuje světovou kulturu, provází americké hodnoty a dělá z USA světovou mocnost. Pochválil hollywoodské pracanty za to, že dělají Spojené státy výjimečnými, a to co předávají dále, jsou ideály tolerantnosti a rozmanitosti, ideály překonávání těžkostí a ideály tvorby.

  Projev uzavřel slavnostně: „Lidé v jiných zemích nemusejí znát Lincolnovu řeč z Gettysburgu, ale zaujímají přední místo na cestě k pokroku v národnostní otázce, v rasových vztazích, ve snaze o rozšíření práv homosexuálů. Tyto hodnoty vstřebali prostřednictvím televizních pořadů a takových seriálů, jako Hádej, kdo přijde na oběd a Will a Grace. Kdekoliv na planetě lze vidět dítko v tričku s nápisem Madagaskar. Můžete říci: Ano, zároveň přijde energie – a všichni budou vědět, o čem hovoříte.“

  http://www.outsidermedia.cz/Svet-ruskyma-ocima-223-1.aspx

 4. ;-)))

  For cost: Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz and Harvard’s Linda Bilmes co-authored a paper that current US wars have a long-term cost to US taxpayers of $3 to $5 trillion now. That’s up to ~$50,000 per US household (this also means if your household income is $100,000/year that your share of current US war cost is $100,000).
  92-year-old US Nuremberg prosecutor: US wars same as Nazi wars

  Prelude: the fake propaganda „Air strikes on Libya“ did not take placeVzbourenci jsou ted pro NATO a USA ti „pravy Libijci“,kterym ma demokracie a svobodu pomoci k niceni opozicnich Libijcu.Zajimava je propagand avzbourencu,kteri krici jenom smrt Kadafimu, v podstate nemaji zadny program ,jejich zastupci jsou jen TI jezse sami ustanovili za zastupce, mnohy z nich jsou byvaly Kadafiho dustojnici a prikladem je ministr vnitra Kadafiho vlady,ktery ted vzbourencum dela generala, Kadafiho rakety a jine zabiji civilisty ale rakety vzbourencu se civilistum „vyhybaji“ a ted do toho vseho pujde agresivni NATO a USA

  Jaka je vnitrni situace Obamovi vlady ukazuje zidovka slouzici cela desetileti v Bilem Dome-Thomasova,jez rekla doslova:Helen Thomas wants apology from Obama, reasserts Zionists own White House, Congress Jinymi slovy,valka USA neni valkou americkeho lidu ,ale zionistu ovladajici Bily Dum a Kongres a k tomu jim napomahaji zidovske vlady Evropy, prikladne Sarkozi ,kteremu Kadafi platil volby ke zvoleni ve francii, po nejake demokracii,ani stopy, vse je propaganda a podvod, kde tece krev s olejem dohromady.

  Because of jews, step by step America is losing all friends in the world! A jewish state must exist, but not a superstate of jews. Their next plan will be: destroy Americans, no one in the world to support and move to Russia with tons of dollars and start a new live. Jews always winners! Americans always losers! Very painful, very very bad of Jews. From today I see this people not victims, but otherwise. Any jewish must wake up and be part of good citiyens, not terrorists as they are no!

  Slova ,zidovky Thomasove:“[The Jews are] using their power, and they have power in every direction,” she told Playboy. “Power over the White House, power over Congress … Everybody is in the pocket of the Israeli lobbies, which are funded by wealthy supporters, including those from Hollywood. Same thing with the financial markets. There’s total control … It isn’t the 2 percent. It’s real power when you own the White House, when you own these other places in terms of your political persuasion. Of course they have power. [To the interviewer] You don’t deny that. You’re Jewish, aren’t you?“

  Helen Thomasová (* 8. srpna 1920) je americká novinářka, sloupkařka v titulech Hearstovy korporace a členka White House Press Corp. 57 let pracovala pro agenturu United Press International (UPA) a proslula jako korespondentka z Bílého domu, kterou se stala v roce 1961. Za celou dobu kladla své dotazy devíti prezidentům počínaje Johnem Fitzgeraldem Kennedym.

 5. Astr

  Dovolim si zminit ze I v CR a to predevsim pro obcany nedavno narozene kterym tak zvana „Zidovska“ problematika nic nerika byla natocena rada informativnich poradu .
  Zde jeden o tom jak to bylo za Hitlera:

  • vittta

   Jaké je poselství tohoto dokumetu?
   Ta řada obsahuje několik dílů-týkají se několika národů.
   Zrovna tenhle je poněkud jiný..jestli to je ten,co znám,pak to není o kolaboraci jako takové ale o zoufalé nutnosti a naprosté bezmocnosti.
   Těžko může reálně kolaborovat někdo,kdo sám je odsouzenk smrti.

   • Astr

    vittta se pta:
    Jaké je poselství tohoto dokumetu?
    Poselstvi netreba hledat, vlozil jsen to jako informaci predevsim pro ty mlade nedavno,
    narozene ne pro moudre co od 6 ti let sleduji uroven antisemitismu v CR :-)
    Na zaver predvedl vittta jak mu to bystre mysli a predevsim jakym smerem, kdyz pise :
    Těžko může reálně kolaborovat někdo,kdo sám je odsouzenk smrti.

    Video je vic o situaci v obdobi kdy Hitler prevzal moc a jen mene o tom ze I nekteri kolaborovali.
    Historie rika ze se kolaborovalo a to nejen jak uvadi toto video, ale vzdy a za kazdeho rezimu za neco ci pro neco..
    Dokonce jen za slib ze nebudete odsouzen .!
    Clanek je o Zidech a take video a proto oddkaz na nej, Jako informace pro neinformovane
    Nadpis mohl znit I jinak.. Vic bylo tech co bojovali proti nacistum ne kolaborovali!
    Prikladu mate v CR radu
    Jeden z vasich novin ktere lze oznacit za „antinacistickeho bojovnika“
    Do hodnosti brigádního generála prezident jmenoval vojenské veterány druhé světové války plukovníka Alexandera Beera. Ve Svobodove armade za 2 svetove valky bojoval jako velitel tankove jednotky.
    O tom ze lidske osudy maji ruzne podoby a cesty a nic neni jen cerne nebo bile je priklad tohoto „Zida“.
    Mozna prave proto ze valecny veteran dovolil si jit I proti Schwarzenbergovi
    http://nassmer.blogspot.com.au/2013/01/ma-general-alexander-beer-moralni-pravo.html

    • vittta

     Pěkný odkaz.
     Už jsem jednou na té stránce byl….
     Nyní už chápu vaší zapálenost proti „hrůznému“ zákonu,který vrhá na vazbu nevinné jen pro to,že prodávají zcela obyčejné nášivky a na prsou mají vytetovaný hákový kříž,který je znakem míru,jak každý ví.

     A ten „Náš směr“ je zřejmě i vaším směrem.
     Ale mým směrem není a nebude.

     Jestli jsem dobře pochopil ten odkaz,pak na gen.Beerovi je závadné především to,že je Žid.
     Také se lze dočíst,že příslušníci SS byli stateční hoši.
     A ČSR zlý stát.
     Když jsem tam byl kdysi já,byl tam poutavý článek o Emanueli Moravcovi-jak byl osvícený.
     Ale jak vidno,na tuto stránku jsou naše i evropské židozákony krátké.
     Dokonce i USžidé jsou na ni krátcí….

     Mě je samozřejmě jasné,o co vám jde těmi odkazy.
     O posvěcení boje nacistického Německa proti celému světu.
     O ospravedlnění hrůz,kterých se dopustili Němci a o zvýraznění hrůz,kterých se dopustili jiní,to vše ještě zaonačit propagandisticky tak,aby se zdálo,že ty hrůzy páchali Židé.
     Že boj Adolfa Hitlera byl spravedlivý-a že je velká škoda,že to „nedotáhl“ do konce.
     Alespoň s těmi Židy…..
     To ale opravdu není moje parketa.

     • Astr

      Mě je samozřejmě jasné,o co vám jde těmi odkazy.

      Tak to jste uplne vedle!
      Minulo Vas me sdeleni nejpodstatnejsi ze totiz nic neni jen cerne nebo bile a priklad pana Beera
      (pred nekolika desetiletimi kdyz jsem jeste zil a pracoval v CSSR jsem se s nim setklal osobne a jednal s nim na ministerstvu kde pracoval) jsem uvedl jako priklad ze nic neni jen cerne nebo bile.
      Podle toho co jsem vycetl z vaseho tisku tak Schwarzenberga volila elita naroda ktere knizeci minulost ci vazby ci jak chcete ci nechcete vubec nevadila neb jak jsem se docetl ze „knize ma k lidu blize“ to na rozdil od Zemana ale nizky a blby lid si zvolil Zemana ! Nejake knizeci priblizeni ci porozumeni smerem k Sudetakum imteligentnimu a sametem odchovanemu lidu CR nevadi. Ja jsem naopak v tomto pripade vice na strane pana Beera nez knizete a proto Va komentar ktery mi podsouva obhajobu nacismu je zcela mimo.!

      Vas posledni odstavec:
      Mě je samozřejmě jasné,o co vám jde těmi odkazy.
      O posvěcení boje nacistického Německa proti celému světu.
      O ospravedlnění hrůz,kterých se dopustili Němci a o zvýraznění hrůz,kterých se dopustili jiní,to vše ještě zaonačit propagandisticky tak,aby se zdálo,že ty hrůzy páchali Židé.
      Že boj Adolfa Hitlera byl spravedlivý-a že je velká škoda,že to “nedotáhl” do konce.
      Alespoň s těmi Židy…..
      To ale opravdu není moje parketa.

      Tim jste onalepkoval predevsim sebe !

      Po tomto odstavci jsem konecne pochopil ze moje parkety rozhodne nejste VY !
      Protoze je opravdu naprosto mimo,co mi podsouvate
      Neco co neodpovida skutecnosti a ja z debaty s Vami odstupuji.
      Nebudu tu zneuzivat Janiky blog abych zkousel vyvracet Vas svinsky urazlivy komentar!
      Beru tento blog a jako takoveho si ho vazim ze rozsiruje uroven informovanosti a nechci to diky Vasim osobnim narazkam viz posledni Vas posledni odstavec dale rozvadet do jeste vice nechutne formy (ad hominem) kam az jste to dovedl svym poslednim komentarem !
      howk

      • vittta

       Ne,ne,z toho se už nevykroutíte.
       Ztratil jste „nervy“ a odkryl karty.
       O Beerovi vůbec nebyla řeč-to vy jste ho vytáhl na světlo štvavým antižidovským článkem,který navíc ještě zmiňoval Karla co by muže „pravého“a mimoděk upozorňoval na válečné zločiny „židobolševiků a statečnost příslušníků SS.
       Navíc jste použil virtuální prostor,ze kterého je slušnému člověku zle.(a Čechovi tuplem)
       A nebylo to náhodné-vaše protižidovské výpady,dále pak výpady proti mě-jako kdo tedy jsem,(ztrašně váš zajímalo,jestli nejsem Žid),kdo mě platí a celkově vaše texty k tomu tématu kopírovaly nechutný kolaborantský web jako jednovaječné dvojče.

       Takže Astře,osobní narážky jste měl na mě celou dobu-pouze na základě mého názoru,který se nijak nestavěl na obranu „někoho“(Židů) ale zpochybňoval všemocnost a vinu tohoto národa na všem zlém,co se kdy stalo.
       Mezi Židy jsou také pěkné kurvy,jako všude,oni jsou ale v tomto specifičtí,protože mají specifickou historickou zkušenost a specifický historický vývoj,v carském Rusku pak měli specifické postavení mezi tehdejší inteligencí,bylo jich tam prostě víc-nelze se tedy divit,že i na revoluci se podíleli víc.
       Nakonec je ale převálcoval syn ševce odkudsi z prdelovic.
       Měl na to možná průpravu z pravoslavného semináře…

       A v osobních narážkách pokračujete i v textu,na který nyní reaguji.
       V osobních narážkých vedete zatím asi 16:4-a to do toho počítám i tohle.(svoje „4“ body jsem získal až za stavu 10:0)
       Pěkně jste se vybarvil-ale,je to váš názor a já nesouhlasím s omezováním něčích názorů.
       Já s ním ZÁSADNĚ nesouhlasím-ale respektuji ho.

       Myslím,že z mé strany byla naše diskuze pokus o reagování na zadané téma,i autor tématu nedává ODPOVĚDI,dává materiál k zamyšení nad jedním z nejhorších zločinů v dějinách lidstva.
       To byl nejenom holocaust Židů-ale i milionů sovětských válečných zajatců a „komunistů“ při polním tažení v Rusku.

       • Saul

        Syn ševce z Gori Židy nikdy nepřeválcoval.
        V 50.letech sice chtěl,ale už to nestihl.
        Stihl se ale vetřít do přízně 1/4 Žida Lenina,který překroutil učení Žida Marxe ,potom vyčkal až Žid Trockij revoluci vybojuje a nakonec už jen zbývalo ve spolupráci s dalšími Židy převzít a upevňovat svoji osobní moc.
        No a jistě víte,že Džugašviliho matka byla služkou v židovské rodině a co čert nechtěl,zrovna v době před Pepíčkovým narozením.Takže bůhví,proč vlastně ten švec tolik chlastal a nenáviděl syna tak,že s ním házel o zeď.

        • vittta

         No vidíte,jak nám to do sebe pasuje.
         Zrovna jako Loiza Schicklgruber,jeho máma sloužila také u Židů.
         Takže si to shrneme.
         1.světovou válku rozpoutal židovský kapitál,který nehodlal snášet,že prudce se rozvíjející německý průmysl nemá kde krást suroviny,které již kradou úspěšně jiní.
         Za figury Židům posloužili mocnáři starého světa Vilém a Franta,kteří sice nebyli zrovna Židy ale…kdo ví…jistá je jen matka.(a její matka)
         Jelikož se ale ve válce nedařilo rychle vyhrát-ba co víc,nevypadalo to moc růžově,rozhodli se Židé udělat revoluci v Rusku.
         Poslali do Ruska Lenina(1/4 Žid),vybaveného židovskými penězi,aby v Rusku,hemžícímu se Židy udělal co největší guláš.
         To se povedlo a Německo SKORO vyhrálo válku.
         Nevyhrálo jí jenom proto,že zasáhli američtí Židé.
         Ti už napujčovali francouzkým a britským Židům tolik peněz,že by to byl kurvablbej kšeft.
         Následně Židé ještě poražené Německo utopili v inflaci a ožebračili Němce-už tak dost odrané.
         Mezi tím se Židé v Rusku zabývali uchopením moci a páchali rudý teror.
         Proti nim aktivně vystupovali jednotky a Děnikina a Kolčaka,vydatně podporované americkými Židy.
         To aby Rusko co nejvíce oslabili a Židé rudí pak mohli o to pevněji uchopit moc.
         Což se povedlo.
         Cílem sovětských (už ne ruských) Židů byla pak anexe Evropy,k čemuž se připravoval velice svědomitě (bílý) Žid Stalin.
         Ze začátku to zkoušel po dobrém-a pomocí Židů v Německu hodlal rozpoutat revoluci.
         To se ale nepovedlo.
         Tento cíl se stal o to aktuálější,když se k moci v Německu dostal Hitler a začal s Židy hodně točit.
         Hitler-sám Žid-měl jediný cíl.
         Vyvolat světovou válku-spolu se sovětskými Židy.
         Naoko se pustili sami do sebe-ale ve skutečnosti jim šlo o oslabení svatých křesťanských hodnot a nastolení světovlády Židů,hned jak válka poškodí úplně všechny.
         Hitler dokonce nechal vytvořit mýtus plynových komor-aby si nikdo nevšiml,že je sám Židem.
         Pomáhal mu především Žid Heydrych,na kterého to prasklo.

         atd…

         Takhle v celku se to ale nikde neprezentuje,mazaně se píše pouze o částech,aby si nikdo nevšiml,že jsou tam určité „vady na kráse“…

         Už mě to moc nebaví.
         Tohle není diskuze ale antisemický koutek,který se snaží odhalit židovského agenta a také ho nachytat „na švestkách“.
         Já samozřejmě nevím,kde je pravda-ale to mě tedy neuniklo,že v zemích,“ovládaných“ Židy je mnohonásobně vyšší životní úroveň,než tam,kde prokazatelně nejsou.
         Vyjimky pak mohou potvrzovat pravidlo.
         Samotní Židé pak vládnou tak,že to není moc vidět.
         Co by za to mnozí jiní dali…

         • Saul

          Myslím,že se Vitto dopouštíte té zásadní chyby,že předjímáte nějaký logický záměr,kteří antisemité Židům přisuzují.
          Já se za antisemitu nepovažuji a tak ani jim nepřisuzuji žádnou předem nalinkovanou cestu k ovládnutí světa.
          Nicméně to neznamená,že ho neovládají(já to nevím,ale podle jistých indicíí je to pravděpodobné).
          A možná se jim to povedlo právě proto,že jiní ty nalinkované cesty potřebují,včetně jakýchsi pochybných morálních cílů.
          Oni jsou natolik kreativní,že dokáží improvizovat natolik,aby si i z tragedie své rasy vytvořili shoa byznys,jak to nazvali tuším Poláci,kteří mají s antisemitismem svou bohatou a černou zkušenost,ale taky mají zkušenost s tím,že jim rabíni káceli křesťanský kříž v Auschwitzu,kde přece umírali jen a jen Židé. Nikdo jiný si to asi „nezasloužil“.

          Shrnuto: Židé věřili,věří a nevím jak dlouho ještě věřit budou,že jsou vyvolený národ.
          To je podstata jejich geniality,úspěšnosti i tragedie!

          • Saul

           Janika už tu v diskusi správně naznačila,že nic z těch „racionálních“ řešení židovské otázky nevysvětluje holocaust v té své nejzběsilejší podobě.
           Na konci prohrané války ještě jezdily transporty maďarských Židů do Osvětimi a němečtí vojáci umírali důsledkem nedostatečného zásobování.
           Jak je to možné?
           Je možné,že si Hitler uvědomil iracionalitu židovského myšlení(které je schopno likvidovat samo sebe) a rozhodl se bojovat stejnými zbraněmi?

          • vittta

           Považuji se v tomto za realistu.
           Nikoho nezajímá německý,francouzký,ruský či jiný původ.
           U nás třeba konkrétně ten německý-protože to je národ,se kterým máme hodně společné dějinné cesty(nebo jak to nazvat)
           To se může na posrané Němčoury nadávat jak chce-ale že by se někdo pitval v tom,jestli je nějaký Miler či Müler původem Němec-to naprosto nikoho nezajímá.
           Každého Čecha zajímá,k čemu se dotyčný hlásí.
           Müler je prostě Čech,pokud se hlásí být Čechem a pokud se tak cítí.
           A Novák je prostě Němec,pokud se k Němcům hlásí.
           Ale jak nějaký třeba Heller řekně něco „nestandartního“.už je to Žid.
           Může se hlásit kam chce-ale bude to prostě Žid.
           A běda,když se někde ukáže,že jeho praprababička opravdu byla Židovka,už mu to nikdo neodpáře,i kdyby o tom ani nevěděl a ta babička také ne.
           V ten moment se mu přisuzují tajemné styky a členství v lóžích a tajných spolcích..atd.
           Proč?
           Co se vlády týká…
           To zase vnímám tak,že vláda je vláda v tom případě,že se nějaký národ viditelně vyvyšuje a má viditelné a nespravedlivé výhody.
           Což Židé buď nemají-a když mají,tak to není na první pohled patrné.
           Klasický vyvolený národ byli právě Němci,musela se smekat čepice apod…nebo negr v USA nesměl do autobusu.na studia,nesměl žrát ve stejné jídelně.americký voják za 2.sv.války,naprosto skandální..to je podřízenost.
           Židé v tomto pohledu nevládnou.
           Když by byl nějaký oblíbený panovník a řídil zemi k prosperitě,pak má takový také vyšší životní úroveň než obyčejní lidé-alenení žádný důvod ho nenávidět.
           Pokud Židé vládnou a nikdo to nevidí a lidé se mají více-méně dobře,je důvod je nenávidět?

           Tady ty odkazy,poukazování,že ten či onen je Žid,že tihle a tamti byli Židé-co to má vlastně dokázat?
           Dobře-tváří se to,že to otevírá jakýmsi ovčanům oči.
           Aby věděli,jak to je.
           Ale ve skutečnosti to naprosto pitomoučce snaží navodit dojem,že Židé jsou vinni tím či oním.
           JENOM Židé…
           A co dál?
           Když už tedy se z ovčanů -blbých,co věří tomu,že Hitler byl zlý a komunisté byli zlí..atd.(je úplně jedno,že to nemá logiku) stanou občané,kteří dobře ví,jak to bylo a že právě Židé jsou na vině-co bude další krok?
           Budou to ti vědoucí občané jen vědět-nebo by s tím měli něco dělat?
           A jsme zpět v časech 11.11.1918 na samém počátku-kdy Židé dle Mein Kampf vráží dýku do zad Vilémovského Německa..
           A pomalu kráčíme k r.1933,1935,1938 a 1942 do Wansee,kde se definitivně rozhodlo o osudu milionů.

  • vittta

   Největším problémem všech spravedlivých a vědoucích je Stalin.
   Na serveru „zvídavý Vincenc“ se tento nepříjemný problém pokusil autor vyřešit už asi loni.
   ANO,Stalin byl Žid.
   Ale argumentace byla chabá,několik přispěvatelů poopravilo tento názor,na můj druhý text se už nedostalo,byl jsem zřejmě odhalen co by židovský agent.
   Tento dokument,složený s několika jiných dokumentů říká:
   Židé povraždili miliony Ukrajinců.
   Kam to směřuje je zjevné-ale pro jistotu to není vyřčeno.
   Co kdyby někdo použil zákon?
   Takhle ale žádný zákon použít nelze,přece se nic neříká,světovládci jsou v takovém případě bezmocní.

   Třeba jsem si všiml,že Kominterna doporučila Židům,aby si změnili přijímení.
   Když jich bylo tolik….
   Škoda,že je nejmenovali,třeba i tam to byl samý Žid…

   A Židé také platili ruskou revoluci….
   Už jsem to tady jednou psal.
   A dělali to pro zlaté Vilémovy voči a také proto,že neměli rádi Romanova a otce Grigorije.

   Tak snadné ty dějiny přecijenom nebudou…

 6. Janika

  Moc se omlouvám, neměla jsem čas přečíst si celou diskuzi pozorněji a zamyslet se nad tím, co píšete. Proto se nechci neuváženě k něčemu vyjadřovat, možná jen prozatím.

  Jedna pasáž mě ale přímo udeřila do očí, a to tohle, co napsal Saul:

  „Židé věřili,věří a nevím jak dlouho ještě věřit budou,že jsou vyvolený národ. To je podstata jejich geniality,úspěšnosti i tragedie!“

  Vyvolenost „vynalezli“ Židé, potom ji převzali Němci – a jménem této vyvolenosti Židy vyvražďovali. Jaký paradox. Pokud je něco jako Bůh, pak má opravdu smysl pro černý humor.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s