Sionismus 7

Když nejde hora k…(7) Kinžálníci (1)

Napsal Lev Veršinin

Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

sio 7

S počátkem Druhé světové války se mnohé změnilo. Poměry se změnily radikálně, ovšem co se naprosto nezměnilo, byla úporná slepota „demokratických států“ k postavení Židů všude tam, kam přišli Němci. Upřímně řečeno já osobně se domnívám, že smrt co největšího počtu Židů byla jedním z bodů globálního programu anglosasů. Kromě toho spolu s Williamem Perlem jsem ochoten potvrdit, že: „Neexistuje žádná jiná země, která by byla tak důsledná a krutá ve svém jednání, jehož cílem byla blokace všech cest k útěku pro ty Židy, kteří se pokoušeli zachránit si život, jako byla Velká Británie. A neexistuje žádná jiná země, kde by se na vysokých postech vyskytovali lidé, kteří se zabývali právě tímto. A spousta úřadů na tom pracujících. Hned za Němci, kteří vypracovali „konečné řešení“, a kteří se, coby kati a vrazi, nacházejí ve své vlastní kategorii, jsou to Angličané, kteří nesou tu nejtěžší vinu za hnusné pokrytectví, za hrozný úpadek lidské morálky – za Katastrofu evropských Židů“. Snad jenom, co se mě týče, mohl klidně spolu s Velkou Británií zmínit i USA, ale, konec konců, provedeme korekci na to, že tato slova vyřkl Američan. I když otázka je to do té míry konspirologická, že sem snad ani nepatří. Ovšem v Palestině bily změny do očí.

Především, zklidnili se – a po vstupu Iráku do války na straně Osy, jeho rychlé porážky a krutém zúčtování, které následovalo, zcela ztichli – Arabové. Jejich sympatie k Hitlerovi se nikam nepoděly. Naopak rostly, jak se šířily zvěsti o zúčtování s evropskými Židy (zdrojem to nenáviděné emigrace). Leč lidé východu pro jistotu raději vyčkávají, aby si nenabili ústa. Dokonce ani v průběhu Rommelovy ofenzívy se Němci nedočkali slíbeného povstání v Egyptě. Jediným významným arabským vůdcem, který se otevřeně postavil na stranu Reichu a který volal Araby do zbraně, byl, jak je známo, Amín al-Husajní, jenomže on, emigrant a navíc účastník války v Iráku, neměl co ztratit, a v Berlíně, kterému poskytl nemalou pomoc při formování sboru SS „Handžar“ (z bosenských muslimů) se dočkal úplného pochopení. Včetně příslibu pomoci při očistě Palestiny nejenom od Angličanů, ale i od „špatného lidu“. Jinými slovy, románek nacistů a sionistů skončil zcela a nadobro. I když, máme-li být přesní, roztržka nastoupila podstatně dříve, než se muftí objevil v Berlíně. Za bod zlomu je třeba zcela jistě považovat dopis Chaima Weizmanna, opublikovaný v londýnských „Times“ 6.září 1939. „V těchto dnech nejtěžší krize“ – psal formální vůdce sionistů – „pochopení toho, že Židé musí přispět k obraně posvátných hodnot, nutí mě napsat tento dopis. Chci naprosto jednoznačně potvrdit ta prohlášení, která jsme s mými kolegy dělali v průběhu posledních měsíců a zvláště v minulém týdnu o tom, že Židé „podporují Velkou Británii a budou bojovat na straně demokracií““.

A zde je třeba udělat malou, leč důležitou, odbočku. Pro nikoho není tajemstvím, že se tento dokument následně stal základem pro tvrzení, že „Weizmann vyhlásil jménem všech Židů na světě Německu válku ještě před tím, než Německo napadlo Polsko“. Tedy že – jak tímto dopisem, tak i o něco dřívějším prohlášením Světové sionistické organizace z 21.srpna 1939 – učinil z Židů jednu z válčících stran, a vzhledem k tomu, že tato strana žádné konvence nepodepsala, nebylo ji nutné v zajateckých táborech nijak šetřit. Touto tezí operují jak zcela (podle mého názoru) ctihodní historici-revizionisté jako je například David Irving a političtí publicisté jako je Israel Šamir, tak i, jasná zpráva, různé znepokojené síťové existence. Podle mého názoru tato teze neodpovídá skutečnosti a proto, ponechávaje stranou obecný princip („Více faktů, méně interpretací“), považuji za nutné se s ní vypořádat.

Za prvé, ať už Weizmann řekl cokoliv, mohl to říkat, a také říkal, ne jménem „všech Židů, co jich na světě je“, ale pouze jménem jedné, byť i vlivné, společenské organizace. Jinými slovy, dokonce i kdyby to bylo tak, jak tvrdí revizionisté, schytat to měly pouze sionistické komunity na Říší dobytých územích. Protivníci sionismu (ortodoxní židé, například) při tom jednoznačně zůstávali mimo, a Židé v SSSR – kde sionistické buňky vůbec neexistovaly a počet ilegálních sionistů se limitně blížil nule – museli z logiky věci zůstat mimo vyřizování účtů. Hitlerovci to však brali šmahem a dočista.

Za druhé, když obrátíme pozornost na vnitřní uvozovky v textu, je jasné, že Weizmann neběží před lokomotivou. Odpovídá někomu, kdo vyjádřil přesvědčení, že židovské organizace se v konfliktu postaví na tu správnou, britskou stranu, a potvrzuje, že ano, postaví se. Je jasné, komu je odpověď adresována – premiérovi Chamberlainovi, který dva dny před tím tuto ideu vyslovil.  A při tom tady nejde ani tak o Weizmanna, který byl (z přesvědčení) britskou loutkou, navíc těsně provázanou s MI-5. I kdyby byl podstatně menším anglofilem, žádná jiná odpověď prostě nebyla možná. Jednoduše z toho důvodu, že Weizmann a jím vedená organizace byla příliš těsně svázána s Velkou Británií (jež, nehledě na nuance, přeci jenom byla garantem naplnění Balfourovy deklarace). A tudíž když konflikt dospěl do své válečné fáze a bylo nutné si vybrat, neměli sionisté v podstatě na výběr (odkazy na předcházející spolupráci s nacisty se sem nehodí, protože tato spolupráce nebyla na úrovni politické, byla čistě taktická a řešila pouze emigraci, na níž měli zájem obě strany).

A nakonec za třetí, sami nacisté nesdíleli tento úhel pohledu. Již jsem psal o tom, že ještě v létě 1941 – tedy téměř rok po Weizmannově dopisu – aktivně řešili, co dál dělat se Židy a vypracovávali plán „Madagaskar“. A nikde, ani v jediném dokumentu, ani v jediné řeči, dodnes nebyla nalezena ani narážka na to, že by, v souvislosti s Weizmannovým dopisem, považovali Židy za „válčící stranu“.

To je logika. Logika a nic než logika. Já samozřejmě chápu Mr Irvinga: on, jako vědec, předkládá (mimochodem, velmi akurátně) téma k rozmyšlení, dovolávaje se právě té logiky. Chápu i pana Šamira: ten, coby politický publicista, vštěpuje masovému vědomí jakousi ideologemu a v tom logika není prioritní.  Já dokonce chápu ty síťové znepokojence: jejich myšlení je uspořádáno zvláštním, s logikou nekongruentním způsobem. Ovšem ve svých úvahách nenacházím chybu, takže pokud se neobjeví dokumenty je vyvracející, považuji je za správné.

Vraceje se k Palestině, zopakuji, že i když válka se jí téměř nedotkla – jedině snad, že francouzská letadla (nezapomínejme, že Francie byla členem Osy), zlehka pobombardovala Tel Aviv – a ze strany Arabů se žádné hrozby nerýsovaly, klid tam stejně nebyl. A ani být nemohl. Židovská agentura se držela instrukcí z Londýna, ovšem zvěstí o tom, co se děje v Evropě, přibývalo a jišuv, i když v celkově svému vedení důvěřoval, začínal být pomalu znepokojen. Křivd od Angličanů také přibývalo, a v této situaci naprosto zákonitě vzrůstal vliv „revizionistů“ smíření neuznávajících, a jejich vliv, dříve velmi omezený, pomalu sílil.

Obecně platí, že zapálení revolucionáři, vědomí si své vznešené mise, – ať už jakobíni, nebo bolševici, nebo kdokoliv jiný, – nemají ve svém boji žádná morální omezení, svůj vlastní život si příliš necení a život nepřítele tím spíše. Raní sionisté byli jahůdkami z téhož záhonku,a jestliže to zdálo být účelným, štítili se málo čeho. Nezastavili se ani před terorem. Pro ty, kteří nechtěli platit příspěvky organizaci, vždy nacházeli přesvědčivé argumenty.  A v roce 1924, když se vyjasnilo, že jistý Jacob de Haan, vědec, básník a novinář, považovaný za „ministra zahraničních věcí“ náboženského, „starého“ jišuvu a přesvědčený odpůrce sionismu, mající za to, že židé by se měli modlit a ne lézt do politiky a rozčilovat Araby, svými články v evropských metropolích, silně vadí Židovské agentuře, – prostě ho odpráskli. A rozkaz zbavit se ho nevydali nějací radikálové-revizionisté, nýbrž solidní lidé, odboroví předáci. Jenže, zatímco pro předáky Židovské agentury byly takovéto excesy přeci jenom krajnostmi, radikálové považující se za novodobou inkarnaci starověkých Sicariů („kinžálníků“), pevně vyznávali princip zformulovaný daleko později Anatolijem Rybakovem – „Není člověk, není problém“.

I když i uvnitř nich to nabíralo různé gradace. Tak například, nám již známý Avraham (Jair) Stern byl „běsem“ v krajním, „nečajevském“ chápání. „Vím, že mnozí poukážou na temné stránky naší činnosti. Poukážou na morální defekty a intriky… na cestě našeho hnutí k cíli. To všechno je pravda. Stále opakujeme a zdůrazňujeme: jestliže amorálnost, podvod a mystifikace, prostituce našich sester a žen a použití těch nejopovrženíhodnějších prostředků nás přiblíží cíli – pak je použijeme!!!“ – uznejte, takováto ideologie, zvláště pak ve spojení s tím množstvím vykřičníků, kteréhokoliv příčetného člověka zlehka znervózní. Jenomže Stern poté, co proti sobě postavil celý jišuv, zahynul v roce 1942, celý aktiv jeho skupiny skončil v lágrech a organizace na nějaký čas přestala existovat. Poté co se znovu zrodila v září téhož roku po útěku přátel mrtvého Jaira, Jicchaka Šamira a Eliahu Giladiho z vězení byla to již zcela jiná organizace než byla před tím.

Neměla výrazného vůdce, a ani ho nechtěla mít: „vůdcovské úchylky“ se chlapci báli, proto bylo vedení bojové skupiny kolektivním a zůstalo takovým až do samotného konce. S „triumfem vůle“ z doby Jaira byl konec. Chápajíce, že není možné být vyvrheli, noví vůdcové Lechi dělali vše, co se dalo, aby si zasloužili sympatie jišuvu. Odteď přijímali všechny – levé, pravé, religiózní, světské, „kananejce“ (ti, co se zřekli evropanství) – pokud byli připraveni se prát, a za hlavního nepřítele nepovažovali Araby, ale Brity. Hoši naprosto vážně považovali svůj boj za boj původního národa proti kolonizátorům, které neuznávali to té míry, že dokonce u soudu, pod hrozbou šibenice, odmítali obhajobu.

Nebyli to samozřejmě žádní andílci – k získání peněz na boj byly dobré i loupeže, i přepadení (jednou bojovníci Lechi přepadli vlak vezoucí výplatu dělníkům, jindy zase „vzali“ brilianty za 38 tisíc liber). Občas v průběhu akce umírali i civilisté, většinou Židé. A přesto jim odpouštěli. Nová Lechi si brzy vydobyla reputaci „divokých, ale správných kluků“, bylo jich teď podstatně více než v dobách nedůvěřivého Sterna, a svými vůdci byli drženi značně zkrátka. Vznikalo-li sebemenší podezření, že snad někdo dává přednost tomu „přemýšlet srdcem“, řešili to nezávisle na postavení, padni komu padni. Řekněme, když tentýž Giladi, považovaný za jednoho z nejkrutějších a nejdivočejších, si přes zákaz organizace usmyslel „vyčistit arénu“ a „rozmáznout na prach staré servilní vedení“ (rozuměj, špičky sociál-sionistů), byl zabit dříve, než stihl vůbec začít – na příkaz svého nejlepšího přítele Šamira, který dokonce povolil porušit závazné pravidlo Lechi: nikdy nestřílet zezadu. „Eli byl superman“ – vysvětloval to později jeden z vykonavatelů Arje Kocer – „kdybychom na něj zaútočili tváří v tvář, pobil by nás všechny“.  No a na konec jeden půvabný detail: po vraždě Giladiho, který se nedlouho před svou smrtí stihl oženit, se jeho přítel Jicchak rozešel s nevěstou, kterou velmi miloval, oženil se s vdovou a dceru pojmenoval Gilada.

Ovšem Lechi byla všehovšudy jenom Lechi. Produkt dvojitého rozpadu. I ve svých nejlepších letech to byli marginálové a jejich popularita stála za řeč pouze ve srovnání s obdobím Jaira, kdy je neměl rád nikdo. Něco jiného byl – „Irgun“. Také radikálové, ovšem vážení, s odleskem Žabotinského charisma. Sám Vladimír Jevgenějevič již nebyl mezi živými, ale jeho odkaz organizace plnila čestně: „revizionisté“ vyhlásili příměří a odložili „rozhodující boj“ s Angličany až po vítězství nad Hitlerem. A nejen to, aktivně pomáhali Britům za hranicemi Palestiny (nástupce Vůdce, David Raziel zahynul, když prováděl pro Angličany operaci v Iráku). Jenomže, pak se ke kormidlu dostal mladý Menachem Begin, který se do Palestiny dostal s Andersovou armádou – a nové koště bylo zatraceně tvrdé.

Všemi charakterizovaný jako milý, inteligentní člověk, naprostý protiklad ne příliš vzdělaného „krvavého trpaslíka“ (Šamir se kvůli tomu ani neurážel, neboť obojí bylo pravdou), ovšem co se fanatismu týče, nejen že si s ním v ničem nezadal, ale dokonce ho i překonával. Zbožňoval Žabotinského, svého milovaného učitele, který si ho, coby energického mladého muže, povšiml a vyzdvihl ho, ale občas i jeho děsil svým radikalismem, když ho málem obvinil z „napomáhání“ – a nyní, když stanul v čele „revizionistů“, okamžitě zformuloval novou strategii organizace. Válka s hitlerovci zůstávala prioritou pro všechny členy „Irgunu“ kteří se nacházeli mimo Palestiny, doporučovalo se pomáhat spojencům všemi dostupnými prostředky – tedy, žádná „sternovština“ – ale zároveň s tím na území Palestiny Begin vyhlásil „povstání“ proti dalšímu nepříteli – „zločinné nacistické britské okupační armádě“. Angličany, jak se zdá, neměl rád dvojnásobně: za prvé za omezení příjezdu Židů do Svaté země, a za druhé za „zradu“ spáchanou jimi na Polsku v roce 1939. K Polsku měl vůbec hluboký vztah, jednou se dokonce vyjádřil: „Kdybych se nenarodil Židem, chtěl bych se narodit Polákem, nebo se vůbec nenarodit“. Nějakými komplexy, co se týče metod boje, netrpěl nový šéf „Irgunu“ už z principu, naopak byl na ně hrdý – když ho po mnoha letech v jednom interview srovnávali s Arafatem (v době, kdy byl ještě vůdce OOP považován za teroristu) již jako premiér odpověděl: „Blbost! Já jsem terorista, on je bandita!“.

Jeho autorita v jišuvu byla vysoká i na dálku, ale nyní na blízko jeho osobnost (estét, lingvista a gentleman), na rozdíl od maloměstského plebejce Šamira, byla výrazná, přitažlivá, dokázala zajiskřit, takže „Irgun“ se rychle plnil novými kádry, a jeho operace, i když podstatně méně krvavé než akce Lechi, dělaly daleko solidnější dojem. Místo individuálního odstřelu, Beginovi hoši útočili na uzlové body, šetříce Araby, zato značně rozčilujíce Angličany. Po útoku na radiostanici v Ramalláhu, zničení strategicky důležitého ropovodu a vyplenění několika policejních stanic, úřady dokonce na jeho hlavu vypsaly odměnu ve výší 10 tisíc liber – takové cti se před tím nedostalo ani Sternovi, o Šamirovi a ostatních „kinžálnících“ ani nemluvě. A čím více zpráv o osudu Židů v Evropě docházelo do Svaté země, tím drsněji postupoval „Irgun“, obviňuje Angličany v napomáhání nacistů, kteří „konečně řešili“ židovskou otázku.

Důslednost, smělost a bezpodmínečný důraz (v tom Begin pevně pokračoval v linii zesnulého Vůdce) na „demokratické liberální národní hodnoty“ přitahovaly mnohé. Na stranu „revizionistů“ se začala přiklánět dokonce nemalá část levých, jinak opora Židovské agentury. Nástupce Žabotinského se stával centrem politické přitažlivosti, ještě kousek, a v rámci komunity by se mohlo začít hovořit o alespoň částečném, leč přece jen přerozdělení velitelských pravomocí, což silně znepokojilo vedení jišuvu, které nikoho jiného než sebe ve vládě budoucího státu nevidělo a žádným jiným než socialistickým si budoucí stát nedokázalo představit. Několikrát si s vedoucím „Irgunu“ zkoušeli promluvit, takříkajíc „lidsky“, navrhujíce nechat Angličany na pokoji a uzavřít spojenectví, na oplátku nabízejíce všelijaké dobroty – leč marně: na rozdíl od profesionálních politiků byl Begin naprosto nezkorumpovatelný. Odpovídaje na výtky jako například „Z jakého důvodu vpadnout do zad Angličanům bojujícím s Hitlerem?“, vysvětloval, že v řadách spojenců bojuje slušný počet příslušníků „Irgunu“, a kromě toho, spojenci stejně vyhrají, takže hlavním úkolem Židů je pokud možno bez zabíjení dokázat, že jsou reálnou silou, se kterou nejsou žádné žerty.

Ať už se na to díváme z kterékoliv strany, byl „Irgun“ rozhodně výkonnější, vlivnější a populárnější než Lechi, se kterým udržoval kontakty, občas dokonce prováděl společné akce, ovšem co se aktivity týče, nijak nezaostával. Jeho operace následovaly jedna za druhou, jeho údery způsobovaly velké škody, a jeho řady, nehledě na zatčení, soudy, nejpřísnější rozsudky a mučení (které nikdy před tím Angličané proti Židům nepoužívali), neřídly, ale naopak houstly. Přesto však nejproslulejší akci tohoto období provedli Šamirovi hoši.  6.října 1944 byl dvěma mladičkými bojovníky, Elijahu Chakimem a Elijahu Bejt Curi, zastřelen Walter Guinness, lord Moyne, britský ministr věcí blízkovýchodních, před tím též britský ministr kolonií. Vrazi, přesto, že měli po činu možnost prostřílet se na svobodu, dali přednost zajetí, aby nemuseli střílet na policisty, kteří „se ničím neprovinili“, dostali zcela zaslouženě trest smrti a šli na šibenici, když si před tím svým chováním u soudu vysloužili udivený obdiv dokonce i egyptského tisku. V podstatě se ta  vražda dala očekávat: lord Moyne měl zaslouženou pověst jednoho z nejdůslednějších protivníků sionismu a všemi způsoby (a možností k tomu měl požehnaně) bránil naplnění Balfourovy deklarace, byvše pevně přesvědčen o tom, jak vysvětloval v Horní sněmovně, že „tito Židé – nejsou v žádném případě potomci starověkých Židů a nemají žádné právo na Svatou zemi, která náleží pouze Arabům“. Spolu s tím, uznávaje, že Židé svůj „národní dům“ přece jenom potřebují, a přitom do Evropy nepatří, navrhoval postavit výše zmíněný dům někde v Africe, například třeba na Madagaskaru.

Arabové ho, přirozeně, zbožňovali, kdežto vůdcové jišuvu ho, stejně tak přirozeně, vyhlásili „nesmiřitelným nepřítelem židovské nezávislosti“. Nicméně, akce to byla naprosto mimořádná. Jedna věc je – obyčejný Tommy, navíc ne zabitý (jak Šamirovi, tak Beginovi lidé, když šlo o „obyčejné kluky“, snažili se střílet po nohách), ale naprosto něco jiného je – odstranění jednoho ze sloupů britského establishmentu. Židovský výbor byl v naprostém šoku, a nejen on. Weizmann prohlásil, že „zpráva o tomto zločinu mnou otřásla více, než zpráva o smrti mého syna“ (pilota britské RAF) – což nepřekvapuje, mezi svými byl stejně považován za anglickou loutku. Ben Gurion vyzval všechno židovské obyvatelstvo Palestiny „vyrvat i s kořeny ze svého středu členy této destruktivní bandy, neposkytovat jim úkryt, nepodléhat jejich výhružkám a poskytovat úřadům pomoc při zničení této bandy“. No i to je celkem pochopitelné: do konce války se pevně drželi Angličanů, majíce za to, že pouze oni jsou schopni „udělat“ stát. Jenomže to, co se stalo, šokovalo dokonce i Begina – „Irgun“ oficiálně odsoudil „káhirskou tragedii, která se neměla stát“. Bylo ale již pozdě: svojí akcí dala Lechi Židovskému výboru záminku k nanesení úderu proti příliš zesílivším „revizionistům“, jehož hlavním cílem zdaleka nebyl Šamir. Jménem jišuvu byl na odpadlíky zahájen totální hon – slavná to operace „Lovecká sezóna“.

„Byly to politické důvody“ – napsal později jeden z nejnadšenějších historiků sociál-sionismu – „jež donutily vedení Agentury vystoupit proti teroristům: tito disidenti mohli způsobit obrovskou a možná dokonce nenapravitelnou škodu sionistické politice. Teroristé se odmítli podrobit vnitřní disciplíně a pokusili se vnutit svá pravidla zvolenému vedení jišuvu; v těchto podmínkách sionisté nemohli provádět efektivní zahraniční politiku“. Jenomže ve skutečnosti všechno vypadalo daleko ošklivěji, nejen, že Angličanům předali veškeré informace o členech „Irgunu“ (Lechi, kteří vlastně byli viníky, to schytali takříkajíc na zbytkovém principu) – navíc začalo „stahování z oběhu“. Po celé Palestině hoši z úderných oddílů „Hagany“ vpadali do domů, vyvlékali konkurenty, odváželi je do vzdálených kibuců, tam je vyslýchali, bili a potom buď předávali Angličanům, nebo jestliže byli pokládáni za „zvláště nebezpečné“ (pro socialisty), nechávali hnít v naspěch zřízených zindanech. Jeden z unesených, Edidija Sigal, byl dokonce zabit a toho ze všech úplně nejvíc „zvláště nebezpečného“ – Jakova Tvina, šéfa rozvědky „Irgunu“, drželi vůbec půl roku v jámě, snažíce se ho zvěrským mučením donutit, aby zradil Begina. Krutost ohromovala. Málokdo chápal, že v podstatě jde o boj o moc, ve kterém pro sentimenty není místa. Navíc mládež, která tvořila jádro „Hagany“, vyrostla převážně v kibucech, pod vlivem vychovatelů, pro které byli všichni kromě socialistů čímsi horším, než pro toho nejradikálnějšího ortodoksa oni proslulí „gojové“.

Celkově se, jako výsledek „Lovecké sezóny“, v rukou Angličanů ocitlo více než 800 aktivistů „Irgunu“, kteří byli odsouzeni do vyhnanství do Eritreje, stovky jich přišly o práci nebo byli vyhnáni ze škol. Síly „revizionistů“ byly značně podlomeny, postavení oficiálního vedení jišuvu naopak bylo posíleno – ovšem morální náklady byly mimořádně vysoké. O to větší, že v tom zmatku – něco utajit v tom malém společenství, kde všichni znali všechny, bylo nereálné – se vypořádávaly nejen politické, ale i osobní účty (do operace nasadili pouze dobrovolníky, a tudíž na jejich drobné slabosti hledělo velení skrz prsty). Divili se dokonce i Angličané, kterým teoreticky to, co se dělo, muselo velmi vyhovovat. „Bohužel“ – zpravoval ministra kolonií vrchní komisař Palestiny – „v seznamech Židovské agentury se nachází mnoho lidí, kteří se sice žádných teroristických akcí neúčastnili, ale zato nesouhlasí s politikou Agentury. To výrazně ztěžuje práci policie při oddělování zrna od plev“. Veřejnost byla vůbec vytočená a otevřeně protestovala proti „unášení dětí národa z jejich domovů, od rodin a jejich věznění“ a dokonce vůdce palestinských pacifistů, populární filosof Hugo Bergman, levičák z nejlevičákovatějších, celou svou duší nenávidějící ilegály prohlásil, že „Kidnapping – to je hrob demokracie, rozsudek smrti nad vším, co je nám v jišuvu drahé“. A aby toho nebylo málo, rozhořčeni byli i vojáci. Dobrovolníkům – „Lovcům“ nepodávali ruku, důstojníci „Hagany“ odmítali účastnit se „podlosti“, a v březnu 1945, kdy už bylo jasné, že již moc neschází k tomu, aby síly sebeobrany vypověděly poslušnost, Židovská agentura konečně nařídila ukončit operaci.

Fakticky stál jišuv v té době, poprvé ve své historii, na pokraji občanské války daleko blíže, než o rok později. Jak co do početnosti, tak co se týče výzbroje, byl „Irgun“, samozřejmě podstatně slabší, než „Hagana“, ovšem kousat uměl. Lechi se například pojistili. Zachoval se zápis besedy Natana Jelin-Mora, jednoho z jejich vůdců, s velitelem „Hagany“ Eli Golombem, ve které zazněla průhledná narážka na odvetné údery konkrétně proti „vedoucím osobnostem“. Svých životů si „vedoucí osobnosti“ vážily, takže neriskovaly, i když to byli právě Lechi, kteří odpráskli lorda. Ostatně, lord zajímal málokoho, zahrádku oplocovali ne kvůli němu. Bili „Irgun“ a bili ho ze všech sil. Ničeho se nebojíce, protože dobře znali Begina. Ten byl totiž člověkem zvláštního založení – právě v tento okamžik, vědouce, že bojovníci čekají jenom na signál, obrátil se ke členům „Irgunu“ s rozkazem, a ke členům Lechi, kterým rozkazovat nemohl, s prosbou, aby neodpovídali zlem na zlo. „Nevztahujte na ně své ruce, neveďte ozbrojený boj proti té mládeži“ – vyzýval je – „Jsou to vaši bratři. Balamutí je a navádějí je darebáci. Ale bratrovražedné války se nedočkají“. Disciplína byla v jeho organizaci železná, když je přicházeli sebrat, po zuby ozbrojení „extremisté“ se vzdávali bez odporu. Beginova reputace v jišuvu ještě více vzrostla, ovšem úder byl oponentům socialistů nanesen pořádný, což bylo pro vedení Židovské agentury (nemluvě už o Angličanech) to nejdůležitější.

Pokračování.

 1. Janika

  To jsou strhující příběhy bojovníků, připomnělo mi to příběhy z Japonska, které taky Hamilbar přeložil. Ti dva mladí chlapci, co šli odhodlaně na smrt, to je dojemný příběh, a další, jakoby to byli lidé z jiného světa. Možná tím někoho pobouřím, ale mně nepřipadá špatný svět, ve kterém je za co umírat a žijí tam lidé, kteří jsou ochotni riskovat, bojovat a položit i život. Za tenhle můj pocit může zřejmě sledování představitelů naší politické reprezentace :-).

  Menachem Begin byl také zajímavou osobností. Pěkný výrok :-): “Blbost! Já jsem terorista, on je bandita!”.

  Našla jsem i další citáty Menachema Begina:

  Všichni, kdo sledují příběh mého života, vědí, že osud mě nehýčkal. Trpěl jsem hladem a bolestí, často jsem hleděl smrti do očí. Ale nikdy jsem nedokázal plakat, ačkoli – jak jsme zjistili v boji proti utlačovateli – někdy musí místo slz přijít krev, zatímco při jiných příležitostech musí místo krve nastoupit slzy.

  Od dětství mne můj otec, který šel na smrt rukou nacistů vyjadřujíc svou víru v Boha a zpívajíc Hatikvu, učil, že mi Židé se vrátíme do země izraelské – tedy ne, že tam půjdeme, budeme cestovat či přijdeme, ale že se tam vrátíme.

  Nikdy jsem nepoznal statečnějšího muže, než byl on. (…) Nikdy nezapomenu, jak můj otec bránil židovskou čest.
  (o svém otci)

  Budeme bojovat, každý Žid v domovině bude bojovat. Bůh Izraele, Hospodin zástupů, nám pomůže. Nedojde k žádným ústupům. Svoboda nebo smrt! Bojující mládež neodradí oběti, krev, ani utrpení. Nevzdá se a nebude mít klid, dokud neobnoví naší minulou slávu, a dokud našemu lidu nezajistí vlast, svobodu, čest, chléb, spravedlnost a právo. A pokud jim poskytnete svou pomoc, dočkáte se, za našich dní, návratu k Sijónu a obnovy Izraele.
  (v „Prohlášení povstání“ z 1. února 1944)

  Historie a zkušenosti nás naučily, že pokud budeme schopni zničit prestiž Britů v Palestině, režim padne.

  Svět nemá soucit s poraženými. Respektuje pouze ty, kteří bojují.

  Proč je tato mírová smlouva tak důležitá? Jde o vůbec první mírovou smlouvu, kterou Izrael podepsal, první mírovou smlouvu po pěti válkách, během nichž jsme ztratili 12 tisíc našich lidí. Naším cílem, naší touhou a naším snem je rozbít tuto spirálu nenávisti. Musíme tuto smlouvu podepsat, protože je lidským činem nejvyššího stupně.

 2. Hamilbar

  Nepodléhejte emocím Janiko. Dojemných příběhů mladých chlapců, kteří šli odhodlaně, v zájmu velké věci, na smrt, je například v análech divize SS Hitlerjugend celá řada.

  • vittta

   Však to byla velká věc.
   Z hlediska Němců určitě a z hlediska dnešní podivné multikulturní společnosti taktéž.
   Největší krásou národního socialismu je ale to,že se nikdy nedostal do stádia vlády v míru.
   Byla jen příprava na válku a válka-což ostatně píšu dost často.
   Pro to a jen pro to lze vidět v boji chlapců (a nejen chlapců) za Führera a novou Evropu tolik krásy.

   I já stál kdysi na náměstí a zvonil klíči za velkou věc.
   A byl jsem ochoten pro tu věc i střílet do svých bližních-kdyby na to příšlo.
   A byla to po čertech velká věc….
   Jenže po 24 letech mírové vlády této velké věci je zjevné,že věc sama možná velká byla-ale výsledek je dost žalostný.

   To Židé jsou na tom o dost lépe.
   Mají svůj Izrael-ale i svoje Araby,kterým nedají pokoj a kteří nedají pokoj jim.
   Přitom…..je to problém velice malý a mír by přinesl obrovský rozmach všem.
   A proto-aby se to nestalo-je asi třeba ten problém za každou cenu udržovat….

    • vittta

     Věřit mohou i vůdci,ve zneužívání v tom slova smyslu to asi není.
     Mocenské intriky pak patří k vládě.
     Lepší to už asi nebude…

  • Janika

   Vím, Hamilbare. Jenže tady mi to připadá, že iniciativa jde zdola, a to je podstatný rozdíl. Kromě toho, jak zmínil Vittta, ani v tom Německu tu jednoznačné nebylo, v mnoha smyslech, ale do toho se pouštět nebudu.

   Na druhou stranu uznávám, že i dnes u nás by spousta mladých šla bojovat za knížete a snad by i za něj někteří život položili :-).

   • Kamil Mudra

    Možná by se našli takoví, kteří by za knížete byli ochotni položit nejeden život. Ale dost pochybuji o tom že ten svůj.

    • Janika

     Kamile, mezi mládeží by se jistě našli i tací, kteří by položili život svůj. Což může být na jednu stranu výrazem jejich hlouposti, ale na stranu druhou si to zaslouží i úctu. „Přeji vám, abyste měli v úctě své sny, až se stanete muži“, řekl (snad) Churchil při nějaké přednášce studentům.

     • Kamil Mudra

      Janiko, každého kdo dokáže obětovat svůj život za záchranu jiného života (nebo životů) si velice vážím a má můj obdiv.
      Jakékoli jiné obětovaní života ve smyslu „argumentu“ na podporu nějaké idey, víry či přesvědčení o čemkoli považuji za mrhání vzácným darem.

      • Janika

       Kamile, jenže pokud vyhlásíte holý lidský život za jedinou hodnotu, pro kterou stojí zato život položit, tak se dostáváte k té logice „K čemu slouží to kladivo?“ – „K výrobě kladiv.“ – „A k čemu slouží ta kladiva?“ – “ K výrobě dalších kladiv.“ :-)

       • Kamil Mudra

        Tak se mi zdá, Janiko, že si pletete „položit“ a „využít“.
        Ať už je smyslem života cokoli, asi to nebude jeho ukončení. V ten okamžik se ho už jakékoli hodnoty přestávají týkat.

  • vittta

   Tak vida..(k videu),jak je pravda jednoduchá.
   To my tady zase používáme trik-když třeba nechceme,aby se vedle nás nastěhovala cikánská rodina,tak mazaně tvrdíme,že budou určitě dělat bordel a kravál.
   Je nám to ale houby platné-stejně jako těm mazaným Židům triky s holocaustem a antisemitismem.(všiml jsem si,že používá tento výraz,použitelný pro lůzu a intelektuální označení antisionisté tam není zmíněno).

   Jelikož je skeč dlouhý (nebo krátký?) toliko 1,22 vteřin a není uvedeno,co je to vlastně za pořad a jaký má být jeho teoretický cíl,lze se domnívat,že je to nějaký superdůkaz ,kde nic víc není třeba…….

  • vittta

   To jen dokazuje,že akce opravdu vyvolává rekaci.
   Je ale poněkud „nezapadající do představ některých lidí“,že na to policie tak aktivně reaguje.

 3. ;-)))

  Shulamit Aloni, former israeli minister, admits that the holocaust and the „antisemite“ accusation are used to manipulate those who criticize zionists.

 4. ;-)))

  Jiny zabavny priklad
  Oliver Stone – Nezname dejiny USA
  Original english vs cesky dabing
  Napriklad 9dil, 36min., krvava madlenka v poradu 60sekund na dotaz reporterky za pul milionu irackych mrtvych deji stalo za to odpovida… english, byla to tezka volba, ANO STALO TO ZA TO, ceske titulky totez…ale sup, sup, jen se to mihlo
  Cesky dabing, byla to tezka volba, jevilo se na to tak

 5. vittta

  Smajlíku,to co dlouhodobně děláš a svého času se podílel i Astr-tedy odkazy,kde nějaký Žid něco řekl a jiný Žid něco udělal….
  To mi silně připomíná nám všem dobře známý „boj“ těch spravedlivých u nás proti Zemanovi.
  Fakt to je doslova totožné.
  Jakkoliv byla ikona toho nejpitomějšího antikumonismu Havel,nebo velekněz zlodějiny Kalousek ožralí od rána do večera non stop,tak opilec je Zeman.
  Zeman nemůže udělat ani krok mimo „přímku“,aby nebyl označen za ožralu přímo,nebo aby nebylo minimálně konstatováno,že tento krok mimo neměl souvislost s alkoholem.
  Zeman také nesmí cokoli říci.
  Použije slovo „terorismus“ a už se na něj vrhnou supi ze všech stran,že řekl tohle pro tento účel,při čemž nikoho nesmí zajímat,že právě tito jeho kritici ono slovo sami používají ve všech možných i nemožných souvislostech pořád.
  Zeman se taktéž nesmí blbě podívat,udělat neznatelné gesto,mít projev či tiskovku,oficiální či neoficiální návštěvu-aniž by při každé této příležitosti neudělal množství podezřelých skutků a nepronesl množství závadných a zákeřných poznámek.
  Při vánočním projevu to náš Míla udělal velice mazaně.
  Neřekl tak ani onak-a stejně se dostal pod palbu kritiky.
  Podle mě to ale byl v pravdě prohnaný skutek,protože za muže hovoří činy a Míla začal vlivem neustálé mediální masáže ztrácet lidovou podporu,.¨¨.
  Takže se přestal stavět do „rány“,štváči se nemají čeho chytit a nakonec si náš Míla tu podporu nějakým kouskem zase získá,jak doufám.
  U těch Židů je to podobné-ale ti tedy mohou snášet rakety,bourat osady vlastním lidem,přihlížet řádění palestinské omladiny atd..atd…ale stejně-jakmile se jen něco stane (a to se vždycky v takovém prostředí stane) už jsou jen oni ti zlí.

  Dobře-to všechno mohu chápat-ale co už nechápu-co by měli ti Židé vlastně dělat,aby byli hodní.
  Zase příměr se Zemanem.
  Co má vlastně Míla dělat,aby se zalíbil svým oponentům?

  Mají Židé opustit Izrael-a když-tak kam mají jít?

  Já vím,co by měli dělat-a co by měl dělat Zeman.
  Měli by všichni spáchat sebevraždu.
  To by snad pak světové bojovníky za svobodu na nějakou chvíli uspokojilo.
  Samozřejmě by i pak mohli za všechno Židé-podobně,jako ještě dnes mohou za všechno komunisté-ale vzhledem k tomu,že by byli všichni mrtví……
  I když Žid je věčný,i kdyby spáchali sebevraždu opravdu ganz všichni,dalo by se v případě potřeby na libovolného člověka ukázat a říci-TO JE ŽID!!!!!

  • Janika

   Díky, vittto. Líp bych to nenapsala, vlastně vůbec bych to nenapsala, protože na to nemám ten potřebný elán. Ale ono je asi potřebné se vyjádřit k tomu, s čím nesouhlasím, aspoň na vlastním blogu. Tak díky za zastoupení :-).

   • Astr

    A v tom je ten rozdil Janiko :-)
    Vy to obdivujete , ja naopak povazuji srovnani pohledu na Zzidy a Zemana za nesrovnatelne.
    Z nesmyslneho srovnani pak snadno odvodite I nesmyslny zaver:
    Já vím,co by měli dělat-a co by měl dělat Zeman.
    Měli by všichni spáchat sebevraždu.
    Tim jen chci rici , ze Internet je plny konstrukci a cim vice ctenaru a komentaru tim sirsi vyber.
    Janiko v dobe prvnich Psu a BL,kdyz Vas vittta byl jeste v plenkach byla otazka Zzidu, israele, Palestiny Sionismu, antisionismu , hasbarackeho antisemitismu stejne na poradu a probirana podobne jako dnes .
    Nestal tehdy proti me vittta ale Neff a Culik a dlouha rada tech co fandili na jedne strane Zzidum a na druhe Palestincum.
    Pro oba tabory jsem byl jejich nepritelem nebot od prvopocatku jsem rikal ze jsem pro reseni zvane
    Spolecny stat Israelsko-Palestinsky. . Napred to vyzkouset a pak se rozejit v miru jako kdysi v miru odesli Norove od Svedu ci Slovaci od Cechunu :-)
    To ale uz dnes nejde podle stejneho vzoru, hranice byla prekrocena, zaslo to prilis daleko!
    Ani Skandinavci ani Cesi a Slovaci po sobe nestrileli nebourali si domy nestali se neprateli na zivot a na smrt.
    Hlavne vsak tam chybi oboustrana vstricnost. Bylo mnoho navstev viz odkaz , kter se snazily dat obe strany dohromady a stale bez uspechu. Podobne i vymena nazoru na Internetu Podobne i na Internetu vse konci nepochopenim . Jen ztrata casu.
    Bylo mnoho podobnych navstev a mnoho podobnych bude a stale NIC !
    http://video.foxnews.com/v/3006173605001/

    Co ale rozhodne ztrata casu neni je Vami uvedeny serial Sionismus :-)
    Pro mnoho ctenaru kteri dosud o tom nevedeli nic
    diky serialu nyni vedi mnohem vic :-)

    Od pravdy k Pravde , bez predsudku, posuzovat podle skutku,
    spravedlive pomerovat, by nestranny, ne nadrzovat.

    • Kamil Mudra

     Astře, ta myšlenka s tím společným státem je, sama o sobě, velmi dobrá ale obávám se že už v prvopočátku nerealizovatelná v tom smyslu možného budoucího poklidného rozchodu. Srovnejte jaké mají (i měli) ve zbytku světa zastání Židé, díky své rozsáhlé diaspoře a jaké ostatní obyvatelé Palestiny. Myslím že i kdyby se Židé v tom společném státu chovali sebevíce proti mysli ostatních obyvatel, jejich vlivní příznivci by se už skrze média postarali o to aby je celý svět viděl jako ty správné kabrňáky, co dělají všechno dobře. Nedivil bych se kdybychom my, co žijeme mimo, pod vlivem mediální masáže, po nějaké době vnímali ostatní palestínce jako nějaký obtížný hmyz a nebo alespoň jako: „divné zpátečníky co se hloupě brání všemu dobrému co se jim snaží židovské obyvatelstvo nabídnout“.

     No a kdyby se později začalo jednat o nějaké rozdělení na dva státy – na čí straně by asi bylo to veřejné mínění? V jaké pozici by asi byli ti „palestinští primitivové co chtějí mít svůj stát a určitě nemají ani ponětí o tom co je to ta správná demokracie a lidská práva“?. Jak velký by byl potenciál ochoty, jim ten stát uznat?

     • Astr

      Mate pravdu pane Mudra ze myslenka spolecneho statu Zidu a Palestincu v soucasne konstelaci nema nadeji ale mluvim o tom jako o svem nazoru a to presto ze vim, ze tato myslenka narazila jiz od prvopocatku na sve ultra z obou stran..
      Tak jako spolecnost vymyslela zakon aby zabranila zlocinnosti a vubec vselijake spolecnost poskozujici cinnosti, stejne tak nektere zakonodarne activity se casem ukazuji jako ucinne ci lepsi nez zadne.

      Kdyby militantni sily z obou stran byly prinuceny ubrat na rasanci pak I tento dnes nerealny ale naprosto“mirumilovny“ nazor na spolecny stat by mohl mit nadeji :-)

      Kdyz si prectete Jewishnews naleznete tam podobne radikalni nazory jake muzete cist pod nekterymi clanky i na ceskem Internetu, kdy osadnici z nelegalnich osad vyhrozuji ted i Netanjahu-,Milikowskemu- ze kdyz udela ustupek Palestincum, jako udelal Yitzhak Rabin a jako Ariel Scheinermann Sharon kdyz vyklidil Gazu , tak ze taky umre stejnou smrti !
      Myslim ze jeste vice fanatiku maji prave Palestinci coz v souhrnu vyhlidku na moznost spolecneho souziti jen zhorsuje.
      Proto jsem dal I odkaz na navstevu posledni zahranicniho sekretare USA jako jednu z dlouhe rady ktera samozrejme stejne jako ty predesle nepovede k zadnemu reseni, ale maximalne jen k docasnemu oddaleni stale trvajiciho konfliktu !
      Prave proto ze se nejkrajnejsi nazory fanatiku a nektera prohlaseni ktere si obe strany vzajemne podsouvaji jako ono nejslavnejsi „zahnat protivnika do more“ umele udrzuji pi zivote ac nerealne,a rozhodne neni resenim sporu , jakekoli jine nevalecnicke, bude vzdy lepsi:-)

      Pani Janiko dovolim si poznamenat, ze jsem si vzal ponauceni z Vasi rady kterou jste mi dala:

      ….na Ostrově jste vždy vítán. Samozřejmě chápu, že občas si lidé nesednou, ale je vždycky možné všímat si jen těch, kterých člověk chce a ostatním se vyhnout.

      Preji hezky weekend :-)

      • vittta

       V Kongu je také válka.
       Už dlouho.
       Co kdyby jsme chvíli řešili třeba tamější problémy?
       Ostatně-mrtvých je tam už 10 000 000,to je o hodně víc,než v palestinsko-izraelském konfliktu.

       Víte co je úplně nejlepší?
       Promlouvat ke mě skrze jiné jakoby mimoděk.
       To dělají (hloupé) ženské,když se doma pohádají s manželem.

      • Kamil Mudra

       Ačkoli s vámi, Astře, souhlasím v tom že mírové řešení je lepší než válečné, nedá mi to abych nepřipomněl že ne vždy pro obě strany které jsou ve sporu. Klid zbraní je jistě dobrý z toho hlediska že nedochází ke smutným ztrátám na životech ale má tu nevýhodu že současně poskytuje možnost k aktivitám, které mohou jednu ze stran do budoucna značně znevýhodnit a to i trvale.

       Před delší dobou jsem si koupil kousek brazilského pralesa abych tak zabránil jeho těžbě. Ponechme stranou, nakolik to bylo naivní, můj rodinný rozpočet to nijak nezatížilo a mně to přispělo ke „klidu na duši“ že jsem udělal aspoň tohle, když už nemohu nic jiného. Tamní obyvatelé tam teď pobíhají po mém zarostlém (aspoň doufám) pozemku a nemají tušení že už není jejich.

       A já se obávám že za mírového stavu ve společném státě, by se v podobné situaci brzy ocitla většina nežidovské populace Palestiny, domněle využívající „obecní pastvinu“, pokud by se židovskou diasporou tiše rozšířila kampaň: „Kupme si svůj stát.“. Protože nepochybuji o tom že židovští vlastníci by se (na rozdíl ode mne) k tomu svému vlastnictví, ve vhodný čas a konstelaci, určitě přihlásili.

       • Astr

        Pane Mudra ano,:-)
        Vami uvadene priklady jak I skrzeva nevalecna reseni lze dojit ke stavu kdy na tom jedni mohou byt moc dobre a druzi velmi zle jsou sice spravna, a dokonce jsou presnym obrazem vyvoje kterym se dnesni spolecnost ubira, ale prave proto ma spolecnost zakony a moznost regulace. Nutnost regulace !
        Aby pravidla byla nastavena tak ,
        aby ani v Cechistanu pres to nemohl jet vlak !

        • vittta

         Slovem „Čechistán“ (Cechistan) se snažíte urazit Čechy,nebo Kazachy,Afgánce či snad někoho jiného?

         Je to zajímavý problém,že?

      • Janika

       Samozřejmě, jste tady vítán, Astře, víte, že si Vás vážím.
       Co se týká společného státu, tak tu myšlenku zastával i Kaddáfí, a ten o tom jistě věděl své. Říkal, že Židé jsou jejich bratranci a že to nebyli Arabové, ale civilizovaní Evropané, kteří je hromadně pálili v pecích. Na nepřátelství a vendetě, za kterou už není možné najít smír, se podepsal spíš okolní „vyspělý“ svět, který si tam ohříval svou polívčičku, než přímo lidé, kteří tam žili a žijí.

       • Astr

        Janiko souhlas, jen ja na rozdil od Kaddafiho nechci skoncit s petrodollary, nechci sjednotit Afriku kolem spolecne meny ani jsem nepozval nekolik desitek tisic zahranicnich expertu( i z Ruska ale prevazne z Ciny)
        k urychleni vyvoje v zemi.
        Bohuzel pro Kaddafiho to dle mineni sluhu svetovlady Obamy, Sarkyho , Camerona nasmeroval spatnym smerem.
        Spravne to rika Vase veta o podilu “vyspěleho” sveta .
        Hezky weekend :-)

    • vittta

     Astře,to s tím Zemanem s tím souvisí úplně jednoduše proto,že tím dávám najevo,že každý národ u každé situace používá podobné finty.
     Zemana a vše kolem něj tady jen každý zná.
     Klidně jsem mohl použít USA a jejich boj proti terorismu nebo (ha,ha) proti drogám a alkoholu,EU a její pokrytecký „boj“ za rovnost ras a pohlaví,Palestince a jejich neustálé kňourání o zlých a militantních Židech (sami jejich představitelé nemají žádný zájem na nějakém společném státě,a když ho nějaký Palestinec náhodou má,končí s prořízlým hrdlem)Cikány a jejich nářek nad tím,že „rasismus“ a letadlo….
     Prostě cokoliv.
     Nic z toho ale nikoho nezajímá,pokud to neřekne Žid.
     Škoda,že tam v té oblasti nemají vás,Astře.
     Mohl jste jim dát tu geniální radu a říci jim,.že jedině společný stát to vyřeší.
     To je nádherný blábol internetového revolucionáře.

     Ten váš text budí dojem,že strašně milujete Palestince,mír a spravedlnost.
     Ve skutečnosti nejde ani o Palestince,ani o mír a už vůbec ne o spravedlnost.
     Prostě jen nenávidíte Židy,ona mezi námi nebyla zdaleka řeč jen o Palestině a i dle mého o celkem nepopiratelném útlaku mnoha Palestinců ze strany Židů (teď jak to je ale s akcí a reakcí),byla řeč o Židákovi Rathovi,tajemných Židech,co řídí USA (a jiné země) atd..atd..
     Snažil jste se mě přesvědčit,že zde vedu HASBARU,a možná dokonce placenou,nebo naopak že vedu hasbaru a nevím o tom.(tkz.“bílý Žid“)
     Pro mě to ale není boj za Židy, ani proti Palestincům,ani proti nacismu,ani pro USA a jejich humální bomby.
     Je to jen a jen boj o obyčejnou logiku věci,podle mě není reálné,aby zrovna Židé mohli úplně za všechno,co se zlého na světě děje.
     A jelikož jsem člověk umíněný,dožaduji se důkazů-alespoň natolik jasných,aby se o nich jako o důkazu dalo minimálně polemizovat.
     Ovšem prohlášení jakéhosi šíleného rabína ,militaristické odporné žvásty krvavé Marlen,slaboduché pindy nejaké bývalé židovské ministryně kdovíčeho v kdovíjakém pořadu („redakčně zkráceno“)(proč ona měla potřebu kdákat podobné žvejky na úrovni 5.třídy ZŠ do kamery je mi záhadou),zákeřný případ Ratha(?) atd…mě jako důkazy opravdu nepřipadají.

     Podle mě by USA shazovaly humální bomby i bez Židů,prostě jen proto,že v historii neznám žádné imperium,které by to nedělalo (místo bomb možno posílat třeba legie leckdy na úplně nesmyslné mise),celkově by politický a ekonomický zločin byl úplně stejný,kdyby žádní Židé neexistovali.

     Mimochodem,pobavila mě zmínka o vašem boji s Neffem a Čulíkem.
     To muselo být dílo.

     Protože proti Neffům,Čulíkům nebo Astrům se prostě bojovat nedá.
     Vidí jen sebe a svůj názor.
     Ostatní (ti z jiným názorem především) jsou jen lůzři a troubové!

     • Kamil Mudra

      Myslím že je dobré si připomenout, že výměna názorů zůstává výměnou jen tak dlouho, pokud oponentovy argumenty vyvracíme, namísto toho abychom je házeli do koše. ;-)

      • vittta

       To je pravda svatá.
       Jde ale o to,jak to hádající se kohouti berou a jak to bere ctěné publikum.
       Já si třeba myslím,že mým argumentům ani Astr,ani smajlík nejen že nedopřáli sluchu ale ani se jimi nezabývali a rovnou dávali ty své a celkově si toho myslím o chlup víc o jejich politické orientaci.

       Oni si ale to samé myslí o mě (a mé politické orientaci) a mezi publikem jsou asi příznivci jak mého-tak jejich pohledu.
       Takže se i přes tu svatou pravdu nikam neposuneme.

 6. lomikel

  neztracite nervy, jako pan vittio ? serial prekladu je velmi zajimavy, vyneni je vybalancovane, neni treba ho zjemnovat v diskusi.

  pak to vede na to ze pan ;-) citi potrebu sem davat odkazy Zidi o Zidech, coz dava smysl protze rek bych vedi o cem mluvi.

  • vittta

   To mi připadá,jako když Čulík píše do BL o Češích,v souvislosti třeba s proticikánskými demonstracemi (všude jinde cikány milují),nebo o Češích,v souvislosti s nelítostnýmslovním útokem ožralcovým na snědého synka p.Šolić v olomoucké tramvaji (opilec cestujícími z tramvaje vyhozen,přesto Češi zlí,zlí,zlí a oškliví) nebo podobné „čulíkoviny“ bývalého Čecha Čulíka….

   • lomikel

    pokud to bylo reply na me tak mu to hlava nebere jedine, pokud je pan ;-) sebenenavidici se Zid.

    pokud myslite ze jsou sebenenavidici se Zide pani Madlenka nebo byvala ministrine Israele tak joo, to by mohlo davat smysl :o)

    • vittta

     Néé,já spíš myslím,že ne každý žvást nebo čin nějakého Žida(třeba zrovna ostudné působení Madlenky,tím odpornější,že jí v Srbsku zachránili kejhák,velice akutně při tom riskující ten svůj) reprezentuje zrovna židovský národ.
     To jako kdyby mi někdo řekl,že za mě mluví třeba Topolánek a jeho politika je mou politikou.
     Nebo dokonce Duka.
     Takto se to ale na mezinárodním poli bere,Topolánek se ztrapňuje v Rusku a Itálii ale tím nás fakticky reprezentuje,jako náš premier.

     Přitom každý normální Čech měl celého Toplánka u zadní části,stejně jako tu bandu desperátů,co si říkali a říkají ministři a duchovní a jiné vesměs komické názvy si dávají….
     Napadl mě Topolánek,ale klidně to mohl být jiný vykuk-a že jich tam bylo.

     Já si stejně myslím,že svoje demokraticky zvolené zástupce nesnáší všechny národy dost podobně…

     U těch Židů těžko říci-to bych tam musel bydlet tak rok v židovské kůži a rok v palestinské-a stejně bych se pravdy nedopátral.
     Fakt je ale ten,že Židé po zkušenostech s nezvykle děsivým holocaustem průmyslového vraždění už nemají kam couvnout,
     Jakmile ztratí svou sílu,prostě zmizí,nyní už by je zabili všechny.

     Takto je potřeba na stát Izrael pohlížet a já osobně toto chápu,protože jsem příslušníkem podobně malého národa.
     Palestinci-ať už se na to díváme jak chceme-jsou příslušníky velkého národa Arabského,jenže oni na ně kašlou a dělají si z nich politická rukojmí,aby je mohli (skutečně trpící) v uprchlických táborech ukazovat světu.

     • vittta

      Také je asi otázka,do jaké míry se třeba krvavá Madlen sama za Židovku považuje a jaké má konkrétní vazby na židovské lotry v USA i jinde.
      Ale těch lotrů mezi nimi asi bude úplně stejné %,jako mezi Čechy,Němci či Rusy a kýmkoliv jiným.

     • Saul

      „Jakmile ztratí svou sílu,prostě zmizí,“
      No tak zmizí.
      A co?
      Zmizely možná stovky národů a to i těch,kteří ze své země neutekly,ale bránili ji do posledního dechu.
      Židé se potulují po světě už 2000 let,odevšad je vyháněli,vraždili,šikanovali….oni snili o své vlasti,ale vrátit se tam je napadlo až nedávno,kdy to byla už vlast někoho jinýho.Nějak mi to nedává logiku.Leda tu,že přes všechna ta příkoří pro ně prostě bylo výhodnější vyjídat cizí žlaby,než naplnit ten svůj vlastní.

      • vittta

       No tak zmizí.
       To je fakt.
       Co je nám potom.
       Nebo zmizí Palestinci.
       Co je nám potom.
       Vlastně nic,zrovna jako jen málo koho bude zajímat,zmizíme-li my,Češi.

       Já ale znovu upozorňuji,že můj….“boj“ tady nevedu za Židy.
       Jenom je-s ohledem na jejich historii-docela chápu.

       A jak by si měl rozumný člověk představit založení nějakého státu tak nějak…..humanisticky,aby se neubližovalo těm,co už tam bydlí?
       V USA to bylo třeba indiánů,taktéž v jižní Americe.
       Proč se tady nebojuje třeba za práva indiánů-ale za práva Paletinců?
       A u všech rohatých-byli tam na tom území dříve Palestinci-nebo Židé?

       • ratka

        Vitto, Jak by si měl humanisticky založený člověk představit založení nějaké státu? Asi nijak. Státy by musely přestat existovat. Hranice se otevřít.
        Národnostní otázka by musela být podružná. Nikdo by pak neřešil jestli je Žid, Čech, Němec, Rus, Papuánec nebo Američan. Jakékoliv vyzvedávání národnostní příslušnosti by se dalo mimo zákon. Stejně tak vyzvedávání určitého náboženství. každý by byl jen člověk a věřil by čemu chce. Negrupovalo by se ani do kmenu a ani do klanů (taky mimo zákon). … :-) Jak by se rozdělily zdroje? Nijak. Kdo s kým by se družil, a komu by se dávalo víc a komu míň by se nevědělo kdo ke komu patří a kdo s kým… to by se taky nevědělo. aha ještě barva pleti… to by taky mohlo rozdělovat. to by se muselo nějak pořešit, nevím jak.
        teda v humanistické spoilečnosti. kdyby nebyla humanistická tak by se všichni dořezali halva nehlava dokud by bylo jasné kdo je nejsilnějí, komu co patří a kdo s kým je a

        Dokud existují státy, hranice, vydělení lidé bez prostředků a zdrojů, kteří stojí venku za hranicí a chtějí dovnitř tak násilí bude. Pořád bude chtít někdo dovnitř. Někdo získat něco co nemá a někdo bránit to co má.

        • vittta

         No jo,to je to.
         V podstatě také píšeš,že to nejde.
         Já bych také chtěl-a nedělám si“kozy“-aby se lidé měli rádi,aby netrápili sebe ani zvířata,aby nezáleželo,kdo má jak barevný ksicht,aby každý člověk ctil náboženství a kulturu jiných lidí a ti zas ctili kulturu jiných.
         Aby nebyly hranice a zdroje se dělily spravedlivě a aby nikdo nemusel nedůstojně žít ani zemřít.

         To bych chtěl a byl bych šťastný,kdyby to tak bylo.

         Jenže…ouha,ouha,nasytíš hladového a on ti podřízne krk,dáš lidem luxus a pohodlí-a oni tě ukřižují,jsouce nespokojeni.
         A černí nemají rádi bílé a bilí černé a jak ti tak oni mají své dobré důvody.
         Je stovky států a tisíce národů-ale jakmile nějaký projeví slabost,mizí z dějin a jeho místo nahrazují jiní.

         Tak to je Ratko tady na zemi,jakkoliv se mi to nelíbí.
         A tak se musím i já tomu přizpůsobovat,i když mě nedělá žádnou radost,že si zapínám v obchodě kapsu,sotva vidím cikána nebo s nedůvěrou hledím na negra,který nakupuje v obchodě…..

        • Janika

         Ratko, hranice jsou přirozenou věcí, i mezi zvířaty (i ty kočky mají své rajóny na zahradě i v bytě), i mezi přírodními národy ohraničení využívaného prostoru přirozeně existuje. Na tom není nic proti-humanistického.

         • ratka

          to je jasné, příroda není humanistická a je naprosto přirozená, instinktivní. nebere ohledy. neptá se komu se líbí že je sežrán, vytlačen, zapuzen. těžké boje o samici, území jsou přirozeností. nedávno jsem viděla dokument myslím z nové Guinei. Když byl někdo nemocný nebo už starý, tak si šel vlézt do takové vykopané jámy za vesnicí a tam mu nosili jídlo. dokud mohl jíst tak jedl až nemohl tak tam zůstal. leželo tam těch koster povícero. dokonce i nemocné ženy s dětmi tam šly. humánní společnost je třeba nějak definovat. co říkáte třeba tomu článku jak vojenská nemocnice udala léčebnu, že se nepostarala o starého člověka? dekubity, dehydratace. kolik péče o nemohoucí je tak akorát? a kdo se má starat o nemocné a nemohoucí, staré a ležící? Kdysi to byla rodina. teď jsou to nějací úplně cizí lidi, kteří za to dostávají plat a jsou popotahování když starého člověka neotočí tolikrát kolik je předepsáno. není na tom něco divné? co je povinností humanistické společnosti. o koho se postarat musí a jak moc? když je někdo za plotem a nepatří k nám tak se asi nemusí postarat, to už není „naše“ věc. Kdo jsou ti lidé co se mají podle mínění veřejnosti starat o staré, nemocné, umírající… kdysi to byla nejbližší rodina, skupina kam se dotyčný narodil a s kterou sdílel prostor a byl s ní provázaný. Teď jsou to úplně cizí lidé co za péči dostávají plat jako ve fabrice a mají výrobní postupy jak a kolikrát…

          omlouvám se za vstup mimo mísu :-) není to téma židovství. a částečně je. území si buď zvíře vybojuje a obhájí nebo zemře. tohle není v humanistické společnosti možné. v humanistické společnosti by si židé nemohli nikdy vytvořit stát, zůstali by rozptýlení a nikdo by nemohl z národnostních a skupinových důvodů někoho přepadat a utlačovat. Ale v lidské společnosti je tohle běžné, protože je postavena na zvířecích principech. na principech silnějšího. A kdo je silnější ten rozhoduje.

      • Saul

       A u nás byli dříve Slované,nebo Germáni?
       A někde dokonce Germáni,Slované potom zase Germáni a jak se nám nelíbilo,když to považovali za svoji,tedy germánskou vlast,že.
       Dokonce tak,že jsme je hnali svinským krokem,tak jako by nejradši hnali oni nás.
       To holt k obraně národa patří,jenže Židé si to 2000 let ne a ne uvědomit.
       Jejich země pro ně byla svatá,ale ne zas tak moc,aby je napadlo se do ní vrátit.
       Takže ano,po takovém „národu“ mi nic není.
       Celé jejich slavné židovství je jen o tom,že se považují za něco víc,než všichni ostatní.

       • ratka

        Saule, mě u toho tvoje psaní napadla jedna věc. Oni se asi vrátit neměli, jejich úděl byl zůstat rozptýlen a vytvářet světové společenství. Možná. Nevím. A v tomto žalostně zlyhávají. Vrací se, shlukují, odmítají „ovládnout svět“. pokud existovala někdy taková mise, tak zlyhala pro nedostatek motivace. Chtějí domů. Chtějí klid. Zavírají se.

 7. ;-)))

  Špatně užitá horlivost zabije často samotného horlivce.
  Nejen z vysokých stromů skládá se les. Je zapotřebí také nízkých keřů a popínavých rostlin. Pokrytectví se umí skrývat, ale vždy jen na chvíli. Nemůže navždy zůstat ve skrytu, ale nedá se ani nadobro vykouřit, ani zničit. Temným vášním se daří v temnotách. Pusťte je na denní světlo, a tím snížíte jejich škodlivost. Velkým úspěchem je, když jeden z tisíce pokrytců přijme upřímnost za svou.
  Zvedněte pochodeň nad hlavu, ale nesvolávejte lidi, aby se přišli podívat. Ti, kteří potřebují vaše světlo, přijdou sami.
  Moudrost je pro nedouka břemenem a pro blázny bláznovstvím. Pomozte nedoukům s jejich břemeny, ale blázny nechtě být. Těm ať pomohou ti, již ještě nedosáhli plné moudrosti.
  Vaše cesta vám bude často připadat neschůdná, smutná a bez společníků. Mějte pevnou vůli a v každé zatáčce naleznete nového přítele. Na celém širém světě není cesta, po které by dosud nikdo nekráčel. Je-li na ní jen málo stop a jsou-li daleko od sebe, znamená to, že je to cesta bezpečná a přímá, i když je kamenitá a nikdo vás na ní nedoprovází. Průvodce může ukázat cestu těm, kteří po ní chtějí kráčet. Nikoho však nemůže nutit, aby po ní šel.

  Pamatujte si, že jste průvodci.

  • Kamil Mudra

   To je hezký souhrn citátů smajlíku. Který z nich, dle vašeho mínění, nejlépe vystihuje to co jste chtěl říct?
   Mě osobně se nejvíc líbí ten s tou pochodní.

  • vittta

   Takhle dohromady bez autorů to vypadá dost divně….
   Osobně nemám ponětí,co jsi tím chtěl říci,ani s tou pochodní.

    • Janika

     To jsou takové ty knížky, které člověk čte proto, aby se cítil být lepší, než ostatní lidi. Taky jsem kdysi věřila tomu, že přelouskání podobných děl mě učiní jinou, lepší. A že můj život bude kvalitnější. Bohužel, nestalo se tak :-).

     • Kamil Mudra

      Učinit se jakoukoli, Janiko, můžete jen vy sama. To za vás žádná knížka nebo i jiný člověk neudělá. Ale přečíst si kteroukoli knížku můžete i jen tak ze zvědavosti, jako když se podíváte ven z okna. Také se z něho asi nedíváte proto abyste se cítila být lepší než ostatní lidi.

      • Janika

       Samozřejmě, Kamile, to byla nadsázka. Vyjádřila jsem svůj pocit ze čtení podobných knih. Jakoby krásné a hluboké myšlenky, čtete to – no ale co dál? Především je to mnohovýznamové, každý si to může posunout podle sebe, až tak, že se doberete k výsledku, že jsou ty na první pohled moudré věty vlastně nesmyslné. Ale to je jen mé mínění. Když se to někomu prostě líbí číst, tak, jako se mně líbí číst jiné věci, tak nic proti. A proč vlastně čteme to, co čteme?

       • Kamil Mudra

        Souhlas, Janiko. Existuje dost knížek u kterých mne také napadaly tyhle myšlenky.
        A proč vlastně čteme to, co čteme?
        Asi ze stejného důvodu z jakého koukáme z toho okna. :-)

     • ;-)))

      Na naznacich je zajimave predevsim to, ze si z nich kazdy vezme to co ho oslovuje, jak to citi…

      Priklad…
      Onehda jsem se vstoupil do vytahu kde uz byl udrzbar.
      Dobry den, tak jak to jde?
      A udrzbar spustil o svem problemu s draty :-)))

      Starší mnich, který šel vpředu, přišel k řece. Na břehu stála krásná dívka. Bála se přejít sama přes řeku. Starý mnich odvrátil svůj zrak a rychle řeku přešel. Když byl na druhé straně, pohlédl zpět a uviděl ke svému zděšení, ža mladší mnich přechází řeku s dívkou na svých bedrech. Mniši pak spolu pokračovali dál.

      Právě když dosáhli brány kláštera, promluvil starší mnich k mladšímu:

      “ To nebylo správné a odporuje to pravidlům. Mniši se nesmí dotýkat žen!“

      Mladší z nich odpověděl: „Já jsem ji zanechal na břehu řeky… Ty ji ještě stále neseš“

    • Kamil Mudra

     Smajlíku, ta kniha vypadá zajímavě. Asi si ji časem přečtu celou.
     Ale fakt si myslíte že bude někdo číst 50 496 slov, proto aby pochopil váš příspěvek? :-)
     Nebylo by lepší vyjádřit svou myšlenku stručně vlastními slovy?

     • vittta

      Tak to jste Kamile promluvil mými ústy…..
      Rozklikl jsem si to též…s podobnou úvahou.
      Kniha je kniha,když mi jí někdo dá na stůl přečtu jí s chutí.
      Ale takhle….
      A to jsem Vám už psal,že se moje dcerka jmenuje Kamila?

      • Kamil Mudra

       Však vám ji smajlík „dal na stůl“ (odkaz) stačí po ní jen „sáhnout“ (stáhnout si ji). Jsem teprve na str. 35 a musím uznat že jde o inspirující čtivo.
       Kamil i Kamilů je plno. A u mne je to jen nick :-)

 8. Tico

  Astre,
  Zadnym nepritelem zidu by jsi nebyl Ty, ja, a miliony a miliony jinych v soucasne dobe, a historii rovnez, kdyby v rozpeti poslednich cca 2000 let nedoslo k zadne judaizaci. To je, konvertaci (at dobrovolne ci nasilne) jedincu, kmenu, skupin, narodu ( jako Edomitu, Adiabencu, Hymiritu), a pak predevsim konvertaci rise chazaru na – babylonsky import, tj. talmudizmus, dnesnimu svetu znamy jako judaismus? Tj., na nasledovani zrudne ideologie Farizeju, ktera zacala jako tzv. Traditions of Elders (TOE). TOE nekolikrat napada Christus v NZ s tim, ze TOE udelaly „zakony Boha naplatnymi“. Tj. TOE zneutralizovaly a znetvorily viru v Jednoho Boha, viru pravych Israelitu. Viru kterou by mohlo byt nazvat hebreismus, israelitismus, ci jednoduse viru v Boha. O TOE se zminuje i Josphus Flavius, a rika, ze to neprislo s hory Sinai (pres Mojzise), ale od otcu tech co vladnou Jerusalemu ..

  Kdyby nedoslo k judaizaci zminenych kmenu, jedincu, narodu, a predevsim chazaru, zadni zide (sparvne JUDAISTE) by dnes ani nebyli. Nebylo by internacionalnich lichvaru (bankeru, vedeni Rothschildy), nebylo by bolsevismu, nemeckeho nacismu, ani nadchazejiciho globalniho New World Order. Palestina by zustala Palestinou, a Palestinci, potomci pravych Judejcu (Judeancu) z doby Krista, ale ne zadni ZIDE (neb jejich predci odmitli zrudnou ideologii Farizeju, a tudiz zadnymi „zidy“ se nestali, namisto toho se stali bud krestany, ci pozdeji muslimy), by zili v klidu na uzemi ktere bylo jejich domovinou poslednich 2000 let.

  To zvaneni ze „zide se vraci do sve zeme“ je to same, jako kdyz lupici kteri byli chyceni pri cinu se vymlouvaji, ze se vraci tam, a loupi to, co jim patri, a ze Buh jim to daroval ..
  Jak by asi dnes vypadala Palestina, kdyby potomci skutecnych Israelitu, predevsim 10+ kmenu ktere byly kolem 722 BC odvleceny do Assyrie a pak se „ztratily“, a tech by musely byt miliony a miliony (mozna ze Ty, ja, a miliony jinych jsme jejich potomky), by se dnes hrnuly do Palestiny? I kdyby se prokazalo, ze jsou pravymi potomky Israelitu (ne zadni zjudaizovani, Zionem posedli potomci chazaru), jak by v Palestine, ci v davnem kralovstvi Davida (pred rozpadem na Severni Israel, a jizni Judeu), meli zit? Vystavet po celem uzemi mrakodrapy, aby ty miliony a miliony se tam stestnaly?

  Jednoduchou odpoved na tuto otazku lze nalezt v Novem Zakone, Listy Hebrejum (ne zadnym ZIDUM, jak je nesmyslne a lzive prelozeno v Bibli Kralicke) od Pavla, kapitola 8, odstavece 6-13. Zde Pavel mluvi o Nove a lepsi smlouve jak byla ta Stara, ktera dnes (tj. Uz pred 2000 lety) ztratila platnost. A tak, pod Mesiasem, Jezisem Kristem, doslo ke slouceni Domu Israele (10 kmenu) a Domu Juda (2 kmeny). Pod doktrynou Krista, krestanstvi. A ti co budou lhat (dnesni zide-judaiste) jsou presne to, co hned dvakrat za sebou zduraznoval Jezis Kristus. Viz Zjeveni 2:9 a 3:9.
  „A ti co rikaji ze jsou Zide (ve smyslu Israele) jimi nejsou, lzou a jsou Satanova synagoga“.
  A to presne jsou lupici Palestiny, jejichz predci za poslednich 1000 let, parazitujici a sve hostitele zneuzivajici, pod doktrynou Talmudu, vzdy meli problemy s nasimi (evropskymi, krestanskymi) predky. Tj. babylonskym Talmudem zjudaizovani chazari, spravne Askenaciste, ci Askenackove.
  Jak definoval vyznamny rabin Rodkinson (puv. Jmenem Frumkin, chazar z Ruska) v predmluve knihy „Babylonsky Talmud“: „Moderni zide jsou produktem Talmudu“. Amen.
  Tico. Pura vida.

  • vittta

   A co kolonialismus,britské a francouzké imperium-to by bez Židů bylo?
   Byl to právě kolonialismus,který rozputal 1.světovou válku,i Němci chtěli své kolonie-ty už ale byly jaksi obsazeny.
   No a z 1.světové války se odvíjí ten zbytek.
   Bolševismus,nacismus a….ne,nový pořádek by byl i tak.
   Nových pořádků už bylo a bude…a byly tak globální,jak globální byly mocné říše svých časů.
   Rovněž tyto ideologie přímo souvisí s kapitalismem…no dejme tomu,že je ten kapitalismus výmyslem Židů,kteří ho vedou a řídí-jinak by kapitalisté dávali slušné mzdy už v 19 století,o 20 nemluvě…
   A …mám tedy tomu rozumět tak,že před 2000 lety (myslím 2000let mínus další asi známé 4000 lidských dějin) se lidem žilo svobodněji,neměli potíže s dluhy,byli na sebe hodní a celkově to bez Židů fungovalo lépe?

  • Astr

   Zajimavy komentar z pohledu KRESTANA, ktery zna dobre Stary I Novy zakon:-)
   Diky za nej :-)
   Takovy pohled se ale Zzidum a vyznavacum Talmudu kteri Novy zakon a KRISTA neuznavaji,
   tem se tento pohled krestana na dejiny a na problem Sionismu libit vubec nebude :-)

   I Vam „krestane“ PURA VIDA :-)
   Encyklopedie rika ze to je = Spanish for „pure life.“( čistý život)
   To preji I Vam :-)

 9. Astr

  To Tico
  Vitejte, neb kazdy novy jiny pohled je prinosem :-)
  Google na odkaz Pura Vida smeruje link do statu Costa Rica!
  To je vlastne obohaceni pro Janiku a jeji blog:-)
  Mimo Evropu, Australii, USA, Canadu ma ted tady uz I Stredni Ameriku :-)
  Latinska America byl a je dodnes prevazne krestansky region.
  Stejne jako pro nektere staty jako Cina Indie a jihovychodni Asie
  ani Latinske Emerice zatim v dohledne dobe nehrozi viteztvi muslimstvi .
  Pura Vida Tico :-)

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s