Kdo uznal a kdo neuznal připojení Krymu k Rusku

Titulky: „Valné shromáždění OSN odsoudilo anexi Krymu“ evokují představu, že celý svět připojení Krymu k Rusku odsuzuje. Že Rusko (zlé) je samotné, osamocené proti celému světu (dobrému). Že tomu tak ve skutečnosti není, to dokládá tato mapa, převzatá odtud. Zelenou barvou jsou vyznačeny země, které krymské referendum neuznávají, červenou barvou země, které ho uznávají, ti „khaki“ se zdrželi a „šedí“ nebyli přítomni.

Crimean_referendum_resolution_vote

 

 

Není to tedy jen o počtu hlasů, i když při hlasování má každý hlas stejnou váhu. Mapa ukazuje rozlohu hlasujících zemí a to hned výsledky vypadají jinak.

Kdybychom si dali práci a sečetli počet obyvatel jednotlivých zemí podle hlasování, mohl by být výsledek také zajímavý. El-murid píše o tom, že součet obyvatel oněch 100 zemí, hlasujících proti je zhruba stejný, jako počet obyvatel Číny.   

Potom je zde také neopominutelná a velmi smutná skutečnost, a tou je velká pravděpodobnost, že mnozí obyvatelé hlasujících zemí se neztotožňují s hlasováním svých představitelů. Politici a oficiální média jsou od lidí odtrženi a nevyjadřují jejich postoje.

Osobně se velmi stydím za to, že ve středu Evropy není Česká republika vyznačena barvou červenou. Potom bychom snad nebyli všem jen pro smích  ale co je důležitější, mohli bychom být hrdí sami na sebe.

 

 1. BARON LE SAMEDI

  Nechtěl bych to nějak názorově tlačit, ale mám za to, že i nepřítomné (nikoli asi zdržující) lze přiřadit k přátelům RF. Sice u Izraele je to složité, ale Obama je tam nepopulární, naopak Putin a ruština- ruskojazyčnost- populární. Nevím, že by třeba ukrajinští Židé v Izraeli nárokovali ukrajinštinu, tedy polštinu v azbuce :-)). Im gegenteil. Než rozeberu tu němčinu, CO MNE NAPADLA, ještě dodám že nepřítomen byl Írán, a je zajímavé, že v dějinách diplomacie NEPADLO, že podle smlouvy z roku 1941, mezi Šáh Rézou a Stalinem mají Rusové právo, pro zajištění své bezpečnosti, vstoupiti vojensky DO ÍRÁNU, a toto právo mají i Britové, kteří ovšem v teritoriu dostanou v ždy na prdel (viz první afghánsko-britská válka). Tím, že s Rézou šáhem to podepsaly dvě země, jde o smlouvu mezinárodní, čili, kdyby Rusové intervenovali ve prospěch Izraele, bylo by to smluvně v pořádku, zatímco Ami boys jsou v Iránu vždy agresory. Ale k té němčině, která mne napadla. Zde je důvod, proč Američané, jako amalgamovaný národ (kdo měl v puse amalgam ví, oč jde) nechápou , oč ruskojazyčným Ukrajincům jde a šlo. Jistě je známo, že New York byl dříve Nieuw Amsterodam, plný Jan Keesu, (yankís) s guvernérem Stuyvesantem (kdysi dobré cigarety….). Po holandském 17. století přišlo německé století 18.-té a v roce 1795 se dokonce v dřevěné budově Kongresu USA mělo hlasovat, zda bude úřední řečí angličtina, jazyk otců Zakladatelů, nebo němčina, jazyk většiny přistěhovalců a voličů. O jeden hlas vyhrála angličtina, neb zákonodárce, který chtěl hlasovat pro němčinu, byl odchycen a zpit (ne zbit, bití provozují Ami zprostředkovaně u poslanců v Kyjevě). Tudíž angličtina, jako jazyk USA těsně prošla. Podotýkám, že v 90. letech 18. století vycházelo jen v New Yorku 12 deníků v německém jazyce. Američané ovšem nehovoří anglicky, ale je známo, že menšinám (a sakra) v průběhu II. svět. války vštěpovali (Japoncům v lágrech) SPEAK AMERICAN. Což je taková hanácká angličtina, jak já říkám.

  • Janika

   Barone, taky bych se neodvažovala vyvozovat nějaké závěry, na jaké straně by mohli být nepřítomní, nebo zdrživší se a čím se tyhle dvě skupiny liší. Vím ale jistě, že celou tuhle skupinu nelze zařadit k těm, co hlasovali „pro“, jak se nám snaží podsouvat.

   • Kamil Mudra

    Tak teď nevím zda jde o recyklovanou informaci a nebo jestli si mám říct „Už zase!“ protože mám silný pocit dejà vu. Dokonce se to dostalo i do zpráv TV Nova a to už je co říct.
    http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/324689-skandal-americkeho-letectva-dustojnici-z-jaderne-zakladny-podvadeli-u-testu.html
    Mám dojem že posledně byla řeč i o tom že bezpečnostní kód byl po dlouhou dobu složen jen ze samých nul, protože posádky byly líné ho měnit. Kdyby to nebylo tak vážné, muselo by to být k smíchu. Člověk se obává aby krize na Ukrajině nevedla ke třetí světové – a ona přitom může vzniknout… ani se mi nechce přemýšlet o tom jaká „prkotina“ by ji mohla spustit :-(
    Ticho může být úžasně šalebné :-)

  • Kamil Mudra

   Já z toho článku pochopil že vymlátili jen skleněnou výplň ve dveřích. Na naše poměry něco neslýchaného a na Ukrajinské – jen „důraznější zaklepání“. Inu: jiný kraj – jiný mrav. Proč by se takovou maličkostí měla naše média zabývat, že?

  • BARON LE SAMEDI

   To by Janiko znamenalo, že Ukrajina přesně kopíruje únorovou revoluci 1917 v Rusku, jen s jiným „natočením“ bolševiků (Pravý sektor), i když- lumpenproletariát jako lumpenproletariát.(V Rusku roku 1917 to byly typy, co se vyhnuli vojně, válce, a „paběrkovali“ ve válečných městech). Ztráta Krymu je pak věc lícující se ztrátou ruského území Brest-Litevskou smlouvou. Třeba se Ami amigos probudí za půl roku, a v chodu bude opravdu rudá revoluce……

 2. Kamil Mudra

  úterý 18. března 2014, 16:27 – Moskva
  Smlouva mezi Ruskou federací a Krymskou republikou o přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření nových subjektů v rámci Ruské federace.

  Ruská federace a Krymská republika

  – vycházejíce z historické pospolitosti svých národů a přihlížejíce ke stykům, které mezi nimi vznikly;

  – uznávajíce a podporujíce zásadu rovnoprávnosti a sebeurčení národů zakotvenou v Chartě Organizace spojených národů, v souladu s níž mají všechny národy nezadatelné právo svobodně a bez vnějšího vměšování rozhodnout o svém politickém statusu a realizovat svůj hospodářský, sociální a kulturní rozvoj s tím, že každý stát je povinen toto právo ctít;

  – jsouce odhodlány zajistit úctu a respektování důstojnosti a lidských práv a svobod včetně práva na život, svobodu názoru, svědomí, vyznání a přesvědčení pro všechny osoby žijící na jejich území, bez jakéhokoli rozdílu a v souladu s všeobecně přijatými zásadami a normami mezinárodního práva, a rovněž uvědomujíce si těsnou souvislost ostatních základních zásad mezinárodního práva zakotvených zejména v Chartě Organizace spojených národů a helsinském Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě se zásadou úcty a respektování lidských práv a svobod;

  – vyjadřujíce společnou vůli svých národů nerozborně spojených historickým osudem ke společnému životu v rámci demokratického federativního právního státu;

  – snažíce se zajistit blahobyt a rozkvět svých národů;

  – opírajíce se o svobodný a dobrovolný projev vůle národů Krymu při celokrymském referendu v Krymské autonomní republice a městě Sevastopolu 16. března 2014, při němž národy Krymu rozhodly o znovusjednocení s Ruskem s právem subjektu Ruské federace;

  – přihlížejíce k návrhu Krymské republiky a Sevastopolu, města se zvláštním statusem, na přijetí Krymské republiky včetně Sevastopolu, města se zvláštním statusem, do Ruské federace

  uzavřely tuto smlouvu následujícího znění:

  Článek 1

  1. Krymská republika se považuje za součást Ruské federace od data podpisu této smlouvy.

  2. Přijetí Krymské republiky do Ruské federace se uskutečňuje v souladu s ústavou Ruské federace, touto smlouvou, federálním ústavním zákonem „O postupu přijetí nového subjektu Ruské federace do Ruské federace a o jeho vytvoření v jejím rámci“ a federálním ústavním zákonem o přijetí Krymské republiky do Ruské federace.

  Článek 2.

  Ode dne přijetí Krymské republiky do Ruské federace v jejím rámci vznikají nové subjekty – Krymská republika a město federálního významu Sevastopol.

  Článek 3.

  1. Ruská federace zaručuje všem národům, žijícím na území Krymské republiky a města federálního významu Sevastopolu, právo na zachování rodného jazyka a na vytvoření podmínek pro jeho výuku a rozvoj.

  2. Státními jazyky Krymské republiky jsou ruština, ukrajinština a krymská tatarština.

  Článek 4.

  1. Hranice území Krymské republiky a území města federálního významu Sevastopolu je vymezena hranicemi území Krymské republiky a území města federálního významu Sevastopolu, které existovaly v den přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření nových subjektů v rámci Ruské federace.

  2. Hranice Krymské republiky na souši, přiléhající k ukrajinskému území, je státní hranicí Ruské federace.

  3. Vymezení námořní hranice v Černém a Azovském moři se uskutečňuje na základě mezinárodních dohod Ruské federace a norem a zásad mezinárodního práva.

  Článek 5.

  Ode dne přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření nových subjektů v rámci Ruské federace občané Ukrajiny a osoby bez občanství, trvale žijící k tomuto dni na území Krymské republiky nebo na území města federálního významu Sevastopolu, se uznávají za občany Ruské federace s výjimkou osob, které během jednoho měsíce po tomto dni oznámí své přání zachovat si stávající jiné občanství pro sebe nebo své nezletilé děti nebo zůstat osobami bez občanství.

  Článek 6.

  Ode dne přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření nových subjektů v rámci Ruské federace do 1. ledna 2015 platí přechodné období, v němž se urovnají otázky integrace nových subjektů Ruské federace do hospodářského, finančního, kreditního a právního systému Ruské federace a do systému orgánů státní moci Ruské federace, a také otázky plnění branné povinnosti a vojenské služby na území Krymské republiky a města federálního významu Sevastopolu.

  Článek 7.

  Občané Ruské federace, povolaní k vojenské službě v Krymské republice a městě federálního významu Sevastopolu, absolvují vojenskou službu na území Krymské republiky a města federálního významu Sevastopolu do roku 2016 včetně.

  Článek 8.

  Volby do orgánů státní moci Krymské republiky a orgánů státní moci města federálního významu Sevastopolu se uskuteční druhou neděli měsíce září roku 2015. Do zvolení orgánů státní moci Krymské republiky a orgánů státní moci města federálního významu Sevastopolu jejich pravomoci přecházejí na Státní radu Krymské republiky – parlament Krymské republiky a radu ministrů Krymské republiky, respektive na zákonodárné shromáždění města Sevastopolu.

  Článek 9.

  1. Zákonodárné a jiné normativní právní akty Ruské federace platí na území Krymské republiky a města federálního významu Sevastopolu ode dne přijetí Krymské republiky do Ruské federace a vytvoření v rámci Ruské federace nových subjektů, pokud zákonodárství Ruské federace nestanoví jinak.

  2. Normativní právní akty Krymské autonomní republiky a města Sevastopolu, Krymské republiky a města se zvláštním statusem Sevastopolu platí na území Krymské republiky, respektive města federálního významu Sevastopolu do ukončení přechodného období nebo do schválení odpovídajícího normativního právního aktu Ruské federace a/nebo normativního právního aktu Krymské republiky, respektive normativního právního aktu Ruské federace a/nebo normativního právního aktu města federálního významu Sevastopolu.

  3. Normativní právní akty Krymské autonomní republiky a města Sevastopolu, Krymské republiky a města se zvláštním statusem Sevastopolu, odporující ústavě Ruské federace, pozbývají platnosti.

  Článek 10.

  Tato smlouva se dočasně uplatňuje od data podpisu a platnosti nabývá datem ratifikace.

 3. rehbergus

  Začínám mít utkvělý pocit že ve Washingtonu oprášili teze starého dobrého Carla von Clausewitze,v Bruselu se jede podle Machiavelliho a v Kremlu sedí velicí znalci díla Terryho Pratchetta.

 4. tomas

  ano, souhlas. naši volení představitelé nás (veřejnost) nebrali v potaz. věřím, že drtivá většina obyvatel ČR vůli krymského lidu uznává !!

 5. embecko

  Ona si to Amerika dost take zavarila svym vychloubanim se s frakovanym plynem a naftou. Pokud byla doted hlavnim odberatelem z Arabie, pak tahle frakovaci „vyhruzka“ urcite povede k tomu, ze Arabove zacnou silhat po Cinanech a od petrodolaru se zacnou odvracet…jednak uz nebude hlavnim platidlem a druhak je jasne, ze US jiz nejsou a do budoucna ani nebudou hlavnim odberatelem.

 6. merlin

  A Afgánistán tam není červeně? Já někde na amerických servrech četla, že v Bílém domě lítali vzteky, když Karzaí řekl, že Krym k Rusku ano

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s